KSKE 4 Cb 1407/1996 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cb 1407/1996

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cb/1407/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096899791 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Marianna Smreková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096899791.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Všeobecná obchodní společnost spol. s r.o., Gorkého 2, 702 00 Ostrava, IČO: 60468785, Česká republika proti žalovaným 1/ JUDr. Ján Pirč, Štrbská 4, 040 01 Košice - správca konkurznej podstaty úpadcu TIPSO Stavebno-montážna divízia s.r.o., Priemyselná 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36173983 a 2/ TIPSO Rekreačno-hotelové služby s.r.o., Hollého 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36173991 o zaplatenie 243 972,54 Kč, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Vracia žalobcovi súdny poplatok za návrh vo výške 317,15 eur prostredníctvom Daňového úradu Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v lehote 15 dní od doručenia právoplatného uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca Nová huť, a.s. Ostrava, Česká republika sa svojím návrhom zo dňa 23.5.1995 domáhal voči žalovanému TIPSO, s.r.o., Michalovce zaplatenia sumy 243 972,54 Kč a súčasne požadoval náhradu trov konania.

Počas konania došlo k prechodu práv a záväzkov zo žalobcu na Všeobecná obchodní společnost spol. s r.o., Ostrava, Česká republika a zo žalovaného na žalovaných 1/ TIPSO Stavebno- montážna divízia s.r.o., Michalovce, 2/ TIPSO Rekreačno-hotelové služby s.r.o., Michalovce, 3/ TIPSO Poľnohospodársko-potravinárska divízia s.r.o., Michalovce a 4/ TIPSO Predajno-servisná divízia s.r.o., Michalovce. Preto súd konal s týmito procesnými nástupcami na strane žalobcu i žalovaného.

Uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.8.2008 č.k. 4Cb/1407/1996-74 bolo zastavené konanie voči žalovaným 3 a 4. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.9.2008.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. odd. Sro, vložka č. 9392/V vyplýva, že dňa 10.6.2011 došlo k výmazu obchodnej spoločnosti TIPSO Stavebno-montážna divízia s.r.o., Michalovce ex offo.

Podľa ust. § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa ust. § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak.

Podľa ust. § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa ust. § 107 ods. 4 O.s.p. ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.

Žalovaný 1/ bol z Obchodného registra Okresného súdu Košice I vymazaný, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Pretože zanikol bez právneho nástupcu, súd podľa citovaného ustanovenia konanie voči žalovanému 1/ zastavil.

Podaním zo dňa 24.9.2012 žalobca vzal návrh na začatie konania späť v celom rozsahu voči žalovanému 2/. Žiadal konanie zastaviť.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred začatím pojednávania, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Žalobca zaplatil súdny poplatok za návrh na účet súdu dňa 22.11.1995 vo výške 9 756,00 Sk (323,83 eur) .

Podľa § 11 ods.3 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo ak sa vzal späť návrh pred prvým pojednávaním.

V zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok vracia žalobcovi v prípade zastavenia konania krátený o 1%, najmenej však 6,63 eur.

Keďže k zastaveniu konania došlo pre späťvzatie návrhu celkom pred prvým pojednávaním, súd rozhodol o vrátení poplatku vo výške 317,15 eur (po krátení o sumu 6,63 eur) . Poplatok vráti po právoplatnosti uznesenia príslušný daňový úrad.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.