KSKE 4 Cb 2528/1993 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cb 2528/1993

KS v Košiciach, dátum 19.02.2012, sp.zn. KSKE 4 Cb 2528/1993

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cb/2528/1993 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7093899598 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Marianna Smreková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7093899598.8

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu JUDr. P. M., X. XXX/XX, XXX XX C. - správca konkurznej podstaty úpadcu V. stavby, a.s. v konkurze", J.Z. 2, XXX XX C., E.: XXXXXXXX proti žalovanému E.. X. R., M. XXX/XX, XXX XX V. - správca konkurznej podstaty úpadcu Q. V., štátny podnik v likvidácii, W. Z. XX, XXX XX X., E.: XXXXXXXX o zaplatenie 3 872,30 eur (116 657,00 Sk) , takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Pôvodný žalobca V. stavby, štátny podnik, C. svojím návrhom zo dňa XX.XX.XXXX sa domáhal zaplatenia sumy 116 657,00 Sk (3 872,30 eur) a náhrady trov konania.

Počas konania došlo k prechodu práv a záväzkov zo žalobcu na JUDr. P. M., X. XXX/XX, C.-správca konkurznej podstaty úpadcu V. stavby, a.s. v konkurze , J.Z. 2, C.. Q. súd ďalej konal s týmto procesným nástupcom na strane žalobcu.

Uznesením zo dňa 11.2.1997 č.k. 4Cb/2528/93-35 Krajský súd v Košiciach pripustil do konania na strane žalovaného 2/ ďalšieho účastníka, a to Pozemné stavby N., š.p. N.. Rozsudkom zo dňa 19.9.1997 č.k. 4Cb/2528/93-53 súd zaviazal žalovaného 1/ zaplatiť žalobcovi sumu 116 657,00 Sk a nahradiť trovy konania v sume 5 334,00 Sk, žalobu voči žalovanému 2/ zamietol a zaviazal žalobcu nahradiť žalovanému 2/ trovy konania vo výške 3 080,00 Sk na účet právneho zástupcu žalovaného 2/. Rozsudok nadobudol právoplatnosť voči žalovanému 2/ dňa 9.12.1997. Žalovaný 1/ podal voči rozsudku odvolanie a Najvyšší súd SR v Bratislave uznesením zo dňa 26.3.1999 č.k. 4Obo/38/99-93 rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalobca podaním zo dňa 31.1.2012 oznámil súdu, že berie späť svoj návrh v celom rozsahu.

Žalovaný 1/ sa k späťvzatiu návrhu nevyjadril aj napriek výzve súdu zo dňa 2.2.2012.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa ust. § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

O vrátení súdneho poplatku súd nerozhodol, keďže neboli splnené podmienky na jeho vrátenie v zmysle ust. § 13 ods.3 O.s.p.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.