KSKE 4 Cb 7704/1994 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cb 7704/1994

KS v Košiciach, dátum 04.06.2012, sp.zn. KSKE 4 Cb 7704/1994

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cb/7704/1994 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7094899627 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7094899627.9

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Z. D. - G. T. D., a. s., so sídlom D. XXX, IČO: XX XXX XXX proti žalovaným: 1/ C. C. H., XXX XX H., IČO: XX XXX XXX, 2/ C. C. U., XXX XX U. IČO: XX XXX XXX o zaplatenie 14.371,47 eur s prísl. takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Právny predchodca žalobcu - C. S. D. - G. T. D. sa domáhal zaplatenia 14.371,47 eur za neuhradenú cenu dodaných odstavčát podľa objednávky č. 0000747 zo 6.3.1991 a č. 0000748 z 13.3.1991.

Podaním zo dňa 3.5.2012 vzal žalobca návrh v celom rozsahu späť.

Podľa § 96 ods. 1, 3 O.s.p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví.

Žalobca vzal návrh na začatie konanie späť celkom, preto súd podľa citovaného ustanovenia konanie zastavil.

Na náhradu trov konania nemá právo žiaden z účastníkov podľa § 146 ods. 1 písm. c/O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.