KSKE 4 Co 106/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 106/2011

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 106/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/106/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810209333 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810209333.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu L. M., W.. XX.XX.XXXX, F. U. C. Č.. XX, zastúpeného JUDr. Jánom Kotlíkom, advokátom so sídlom kancelárie v Bratislave, Karloveské rameno č. 6, proti žalovaným: 1/. K.. A. N., W.. XX.XX.XXXX, F. U. C. Č.. XXX, 2/ Diepold, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, Skuteckého č. 30, IČO: 45 301 174, obom zastúpeným Alexandrom Löbnerom, bývajúcim v Banskej Bystrici, Kráľova Podháj č. 4105/57, o neplatnosť kúpnej zmluvy a uloženie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 11.02.2011 č.k. 9C/150/2010-87 t a k t o

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby v časti o uloženie povinnosti žalovanej v 1. rade uzavrieť so žalobcom kúpnu zmluvu, v tejto časti rozsudok súdu prvého stupňa z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e .

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy U. XXXX/XXX zo dňa 24.08.2010 uzavretej medzi žalovanými v 1. a 2. rade a o uloženie povinnosti žalovanej v 1. rade uzavrieť so žalobcom kúpnu zmluvu zamietol.

O trovách konania nerozhodoval.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a jeho žalobe o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy v celom rozsahu vyhovieť, alternatívne v tejto časti zrušiť rozsudok súdu prvého stupňa a vec vrátiť na ďalšie konanie. Zároveň v časti, v ktorej sa domáhal určenia povinnosti žalovanej v 1. rade uzavrieť s ním kúpnu zmluvu (v znení uvedenom v žalobe) , vzal žalobu späť s odôvodnením, že v konaní pred prvostupňovým súdom zistil, že v tejto časti jeho žaloba nie je opodstatnená.

V priebehu odvolacieho konania žalobca vzal späť aj odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa, a to písomným podaním, ktoré došlo súdu dňa 10.08.2012 (č.l. 117) . Ako dôvod uviedol, že k vyriešeniu sporu medzi účastníkmi konania došlo mimosúdnou dohodou. Oznámil, že žalovaní so späťvzatím odvolania súhlasia a účastníci náhradu trov konania nežiadajú. Späťvzatie odvolania je podpísané aj právnym zástupcom žalovaných.

Podľa ust. § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie

nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Žalovaní v 1. a 2. rade, na základe výzvy súdu prostredníctvom svojho zástupcu písomným podaním zo dňa 10.09.2012 súhlasili s čiastočným späťvzatím žaloby v časti, v ktorej sa žalobca domáhal určenia povinnosti žalovanej v 1. rade uzavrieť s ním kúpnu zmluvu. Náhradu trov konania nežiadali.

Vzhľadom na procesný úkon žalobcu o čiastočnom späťvzatí jeho návrhu na začatie konania (žaloby) v čase, keď už prvostupňový súd vo veci rozhodol, ale jeho rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť, odvolací súd podľa citovaného zákonného ustanovenia, za súhlasu žalovaných v 1. a 2. rade späťvzatie žaloby v tejto časti pripustil, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p., ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom na procesný úkon žalobcu o späťvzatí odvolania vo veci (v prevyšujúcej časti) skôr, ako bolo o tomto rozhodnuté, odvolací súd podľa citovaného ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerov hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 01. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.