KSKE 4 Co 130/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 130/2012

KS v Košiciach, dátum 20.08.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 130/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/130/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812200592 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812200592.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu L. M., nar. XX.XX.XXXX, bývajúceho v C. Č.. XX, zastúpeného R.. R. V., E. U. F., V. C. X, proti žalovaným: 1/ H., L..C..I.. L. L. U. F. F., L. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX, 2/ R. R., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcemu v C. č. XXX, 3/ Y. Ď., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej vo U.W. L. Č.. XX, 4/ Y. L., nar. X.X.XXXX, bývajúcej v H. W. Č.. XXX, 5/ Y. F., nar. X.X.XXXX, bývajúcemu U. C. Č.. XXX, 6/ K.. I. G., nar. XX.X.XXXX, bývajúcemu v T., Y. Č.. XX, 7/ K.. U. S., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej v F., M. Č.. XX, 8/ U. S., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej v C., X. Č.. X, 9/ K.. A. V., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej v F., T. Č.. XXX a 10/A. V. F., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej U. C. Č.. XX, žalovaným v 1. až 10. rade zastúpeným splnomocneným zástupcom E. N.Ö., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcim v F. F., T. Č.. XXXX/XX, o neplatnosť kúpnych zmlúv, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 11. júna 2012, č.k. 10C/15/2012 - 349 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol žalobu o neplatnosť kúpnych zmlúv uzavretých medzi žalovaným v 1. rade ako kupujúcim a jednotlivými žalovanými v 2. až 10. rade ako predávajúcimi, ktorých predmetom boli ich spoluvlastnícke podiely v nehnuteľnostiach v kat. úz. C. a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalobca. Navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a žalobe vyhovieť alebo tento rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V priebehu odvolacieho konania písomným podaním zo dňa 10.8.2012 (č.l. 413) vzal odvolanie v celom rozsahu späť z dôvodu, že k vyriešeniu sporu došlo mimosúdnou dohodou. Uviedol, že s týmto žalovaní súhlasia, čo potvrdzujú podpisom svojho pre toto konanie splnomocneného zástupcu E. N.. Účastníci priznanie trov konania a právneho zastúpenia nežiadajú.

Podľa ust. § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa odseku 3 cit. ustanovenia, ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom na procesný úkon žalobcu o späťvzatí odvolania vo veci, odvolací súd podľa cit. ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.