KSKE 4 Co 140/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 140/2011

KS v Košiciach, dátum 26.08.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 140/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/140/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810209338 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810209338.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa F. Z., O.. XX.XX.XXXX, V.N. X. E. XX, zastúpeného JUDr. Jánom Kotlíkom, advokátom Advokátskej kancelárie v Bratislave, Karloveské rameno 6, proti žalovaným: 1/ C.. U. U., O.. XX.XX.XXXX, V. X. M., I. XXXX/X a 2/ Diopold, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Kynceľová 77, IČO : 45 301 174, žalovaní zastúpení R. G., O.. XX.XX.XXXX, V. X. V. V., M., P. XXXX/XX, o neplatnosť kúpnej zmluvy, o odvolaní žalovaných proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 14.02.2011, č.k. 5C/121/2010-98

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom určil, že

1/ kúpna zmluva zo dňa 24.08.2010, ktorou sa žalovaná v 1. rade previedla vlastníctvo svojich spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam zapísaných X. M. F. M. X. E. O. G. Č.. XXXX, R. P. E. . W. P. P.. Č.. XXX, XXX, XXX, XXX/X, XXX/X, XXX/XX, XXX, XXX, XXXX, XXXX, XXXX,XXXX, XXXX,XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/ X, XXXX, XXXX R. XXXX, O. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. P. P.. Č.. XXXX R. P. E. . P. P.. Č.. XXXX, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX,XXXX,XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/ X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X R. XXXX/X, O. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. P. P.. Č.. XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX R. XXXX, O. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. P. P.. Č.. XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X R. XXXX/X O. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. . P. P.. Č.. XXXX/ X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/XX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/ X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/XX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX/X, XXXX/ X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/ X, XXXX R. XXXX, R. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. P. P.. Č.. XXXX/X, O. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. . P. P.. XXXX/X, XXXX/X R. XXXX/X, O. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. . P. P.. XXXX R. XXXX, O. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. P. P.. Č.. XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX/X R. XXXX/X, O. G. Č.. XXXX R. P. E. . W. P. P.. Č.. XXX/X, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/ X, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X, XXXX, XXXX, XXXX R. XXXX/X X. M..Ú.. E., na základe ktorej bolo začaté vkladové konanie Správou katastra v Rožňave pod číslom X. - XXXX/XXXX je neplatná.

2/ v prevyšujúcej časti žalobu zamietol,

3/ žalobcu zaviazal zaplatiť na účet tunajšieho súdu súdny poplatok vo výške 99,- Eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku,

4/ rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu rov konania

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podali v zákonnej lehote žalovaní v 1. a 2. rade odvolanie zo dňa 14.03.2011, v ktorom žiadali zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa tým spôsobom, že návrh žalobcu v plnom rozsahu zamietne a žalovaným prizná právo na náhradu trov konania na súde prvého stupňa i na odvolacom súde.

Zástupca žalovaných v 1. a 2. rade podaním zo dňa 09.08.2012 doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 10.08.2012 oznámil súdu, že podané odvolanie zo dňa 14.03.2011 proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 14.02.2011 č.k. 5C/121/2010-98 berie v celom rozsahu späť a žiada odvolacie konanie zastaviť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p., ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Nakoľko žalovaní vzali podané odvolanie späť skôr, ako bolo o tomto rozhodnuté, odvolací súd podľa ust. § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol v zmysle ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. Úspešný žalobca si trovy konania neuplatnil a odporcovia nemajú právo na náhradu trov odvolacieho konania, preto odvolací súd rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.