KSKE 4 Co 16/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 16/2011

KS v Košiciach, dátum 29.07.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 16/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7507209623 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7507209623.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: L.. X. B., nar. X.X.XXXX, bytom B. Č.. XXX, zastúpeného JUDr. Rudolfom Manikom PhD. - Advokát s.r.o. so sídlom Jantárová č. 30, Košice, proti žalovanému Š. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. Č.. XXX, štátnemu občanovi SR, zast. D. P., bytom G. Č.. X, M., v konaní o zaplatenie 464,71 euro s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie, sp. zn. 7C 182/2007-56 zo dňa 13.9.2010 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a vec v r a c i a na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd zamietol žalobu žalobcu a rozhodol, že náhradu trov konania nepriznáva.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, žalobca sa žalobou podanou na tunajšom súde dňa 27.8.2007 domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu sumu 464,71 eur (14.000,- Sk) , 9% úrok z omeškania ročne zo sumy 464,71 eur od 15.9.2006 do zaplatenia a nahradiť trovy konania titulom vrátenia plnenia, a to ceny diela zo zrušenej zmluvy o dielo uzavretej medzi ním ako objednávateľom a žalovaným ako zhotoviteľom dňa 23.9.2004, ktorej predmetom bolo zhotovenie prístrešku na schody jeho rodinného domu za cenu 597,46 eur (18.000,- Sk) . Uviedol, že vykonané dielo vykazovalo vady, ktoré u žalovaného reklamoval. Žalovaný na reklamácie nereagoval, preto podľa § 648 Obč. zák. zrušil zmluvu o dielo odstúpením listom zo dňa 14.9.2006 z dôvodu neodstránenia vád brániacich riadnemu užívaniu diela.

Žalovaný žiadal zamietnuť žalobný návrh ako nedôvodný. Uviedol, že reklamáciu vád diela vybavil bez zbytočného odkladu, pričom nezistil žiadne vady diela s výnimkou menšej vady, ktorú bezodkladne odstránil. Po jej odstránení dielo nevykazovalo žiadne vady, avšak reklamácie zo strany žalobcu pokračovali naďalej a boli neúnosné a neopodstatnené. Nadväzne na to sa so žalobcom ústne dohodol, že mu poskytne primeranú zľavu vo výške 132,78 eur (4.000,- Sk) s tým, že budú reklamáciu považovať za vybavenú. Žalobca predmetnú dohodu nedodržal a listom zo dňa 14.9.2006 neoprávnene odstúpil od zmluvy o dielo.

Z písomného potvrdenia zo dňa 23.9.2004 podpísaného oboma účastníkmi konania súd zistil, že žalovaný svojim podpisom potvrdzuje zhotovenie prístrešku na schody rodinného domu žalobcu na základe ústnej dohody a prevzatie sumy 18.000,- Sk v hotovosti za vyhotovenie výroku, pričom na výrobok dáva záruku dva roky pre prípad vzniku závady spôsobenej výrobou prístrešku.

Z uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady veci zhotovenej na zákazku zo dňa 16.5.2005 súd zistil, že žalobca písomne uplatnil voči žalovanému zodpovednosť za ďalšie vady veci, a to odpadávajúcu okrajovú lištu na ľavej strane z pohľadu na čelo domu a odtrhávajúce sa pripevňovacie skrutky krytiny,

spôsobené chvením a vibráciou materiálu pri poveternostných vplyvoch naďalej poddimenzovanej a nedostatočne pevnej konštrukcie prístrešku a vady na krytie. Za uvedené vedy si žalobca uplatnil právo na zľavu z vyplatenej ceny 18.000,- Sk v sume 4.000,- Sk, ktorú finančné prostriedky si vyžiada oprava a rekonštrukcia celého prístrešku. Žalobca zároveň vyjadril nesúhlas s prípadnou ďalšou opravou a rekonštrukciou prístrešku žalovaným a konštatuje, že už pred vyplatením dohodnutej ceny vyslovil nespokojnosť s kvalitou upevnenia krytiny a pevnosťou nosnej konštrukcie, preto žiadal o odstránenie vád, čo žalovaný po jeho urgencii a v neprimeranej lehote čiastočne urobil.

Z uplatnenia vád diela zo dňa 23.5.2006 bolo zistené, že žalobca prostredníctvom svojho zástupcu L.. U. písomne urgoval žalovaného o vybavenie reklamácie zhotoveného diela - prístrešku na schody rodinného domu, kde sa vytvorili praskliny zhotovovaného materiálu a vyzval ho na odstránenie vád diela. Z odstúpenia od zmluvy o dielo zo dňa 14.9.2006 súd zistil, že žalobca prostredníctvom svojho zástupcu L.. U. písomne odstúpil od zmluvy o dielo na zhotovenie prístrešku na schody rodinného domu uzavretej dňa 23.9.2004 podľa § 648 Obč. zák. z dôvodu neodstránenia vád brániacich riadnemu užívaniu diela, teda podstatného porušenia zmluvy napriek výzve z 23.5.2006 a vyzval žalovaného na vrátenie zaplatenej ceny za dielo.

Ohliadkou veci - prístrešku a schody rodinného domu na mieste samom v obci Hýľov č. 173 dňa 6.10.2010 bolo zistené, že na lexanovej krytine prístrešku sú uvoľnené hliníkové okrajové lišty na oboch stranách, v krytine je prasklina spevnená drôtom a na vrchnej strane krytiny sú dierky. Čo sa týka pripevnenia krytiny k nosnej konštrukcii, táto je pripevnená tromi oblúkovitými lištami samoreznými skrutkami, ktoré sú uvoľnené na troch miestach. Nosná konštrukcia prístrešku pozostáva zo štyroch jaklových profilov, z nich dva umiestené bližšie pri dome sú skorodované.

Vykonaným dokazovaním mal súd z výpovedí účastníkov a písomného potvrdenia zo dňa 23.9.2004 preukázané, že žalobca ako objednávateľ a žalovaný ako zhotoviteľ uzavreli ústnu zmluvu o zhotovení veci na zákazku - prístrešku na schody rodinného domu žalobcu - za cenu 597,49 eur (18.000,- Sk) . V zmysle uzavretej zmluvy žalovaný zhotovil dva týždne pred 23.9.2004 prístrešok z krytiny lexan, olemovanej na okraji hliníkovými lištami, pripevnený k nosnej konštrukcii z jaklového profilu troma oblúkovitými lištami samoreznými skrutkami, ktorý namontoval na schody rodinného domu žalobcu dňa 23.9.2004 a v uvedený deň žalobca uhradil žalovanému cenu za zhotovenie veci 18.000,- Sk. Z výpovedí účastníkov mal súd ďalej za preukázané, že v priebehu mesiacov 10-11/2004 žalobca ústne reklamoval u žalovaného vady spočívajúce v nedostatočne pevnej nosnej konštrukcii prístrešku a krytine prístrešku - lexane, ktorý sa ohol v mieste kontaktu s domom a vyzval žalovaného na odstránenie vád. Žalovaný vady bezplatne odstránil tak, že nosnú konštrukciu prístrešku doplnil o ďalšie dve jaklové vspery a skrátil lexanovú krytinu prístrešku pri dome, na ktorú nasadil ďalšie vady zhotovenej veci, a to odpadávajúcu okrajovú lisšu na ľavej strane krytiny (z pohľadu na čelo domu) a odtrhávajúce sa pripevňovacie skrutky krytiny, spôsobené chvením a vibráciou materiálu pri poveternostných vplyvoch naďalej poddimenzovanej a nedostatočne pevnej konštrukcie prístrešku a vady na krytine. Za uvedené vedy si žalobca uplatnil právo na zľavu z vyplatenej ceny v sume 132,78 eur (4.000,- Sk) , s tým, že tieto finančné prostriedky si vyžiada oprava a rekonštrukcia celého prístrešku. Žalobca výslovne uviedol, že si nepraje, aby vady veci odstraňoval žalovaný, ktorému už nedôveruje. Žalovaný následne v dvoch splátkach po 66,39 eur (2.000,- Sk) uhradil žalobcovi sumu 132,78 eur (4.000,- Sk) titulom zľavy z ceny za uvedené vedy. Listom zo dňa 14.9.2006 žalovaný prostredníctvom zástupcu JUDr. Manika odstúpil od zmluvy podľa § 648 Obč. zákonníka z dôvodu vád brániacich riadnemu užívaniu diela. Odstúpenie od zmluvy bolo žalovanému riadne doručené. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že zrušenie zmluvy bolo žalovanému doručené v záručnej dobe.

Ak objednávateľ v záručnej dobe reklamuje vady veci, je nevyhnutné, aby súčasne uviedol, aké právo z dôvodu reklamovaných vád uplatňuje.

Pri druhej reklamácii žalovaný za zhora uvedené vady uplatnil právo na primeranú zľavu z ceny zhotovenej veci, ktorú mu žalovaný poskytol, s tým, že uplatnené vady si žalobca odstráni sám. Následne žalobca žiadne ďalšie vady zhotovenej veci u žalovaného neuplatnil, a to ani vadu opravy veci ani novú

vadu. Nakoľko žalobca si z dôvodu reklamovaných vád veci už uplatnil u žalovaného zľavu z ceny, jeho zrušenie zmluvy (odstúpenie od zmluvy) zo dňa 14.9.2006 z dôvodu tých istých reklamovaných vád veci je neplatné v zmysle ust. § 39 Obč. zákonníka. Z uvedeného dôvodu žalobcovi nevzniklo právo na vrátenie ceny zhotovenej veci a súd jeho žalobcu v celom rozsahu zamietol.

Súd zamietol návrh žalovaného na výsluch svedka P. Š. (syna žalovaného) ohľadom dohody uzavretia dohody účastníkov, že po poskytnutí zľavy z ceny si žalobca prípadné ďalšie vady odstráni sám, nakoľko zodpovednosť za vady upravená všeobecne záväzným právnym predpisom nemôže byť účastníkmi zmluvy, či už jednostranne alebo dohodou vylúčená alebo akýmkoľvek spôsobom obmedzená. Žalobcovi rovy nepriznal, nakoľko v konaní nebol úspešný.

Proti tomuto rozsudku podal včas a v zákonnej lehote odvolanie žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorý žiadal, aby odvolací súd rozsudok zmenil a návrhu vyhovel a priznal mu náhradu trov prvostupňového konania ako aj odvolacieho konania.

Vyslovil v odvolaní, že v predmetnej veci neboli splnené podmienky na vydanie rozsudku, ktorým bola žaloba zamietnutá, pretože prvostupňový súd sa podľa názoru odvolateľa nesprávne posúdil právny stav veci. Žalobca v predmetnom konaní na základe vykonaného dokazovania uniesol podľa názoru odvolateľa dôkazné bremeno, ktoré malo spočívať v preukázaní opodstatnenosti jeho nároku, predovšetkým sa domnieva, že v predmetnej veci boli nepochybne splnené podmienky na vyhovenie žalobe.

V odvolaní poukázal na to, že právne nespornou skutočnosťou bolo, že žalobca uzavrel so žalovaným 23.9.2004 zmluvu o dielo, na základe ktorej mu žalovaný zhotovil prístrešok na schody rodinného domu. Záruku na dielo pritom stanovil v dvojročnej lehote. Keďže sa dodané dielo vykazovalo vady, reklamovali u žalovaného listom zo dňa 16.5.2005, pričom vybavenie reklamácie vrátane vytvorených prasklín zhotoveného materiálu poddimenzovanej jakloviny, osadenia gúm len z jednej strany a nedodržania hrúbky molitanu urgoval u žalovaného 23.5.2006. Na reklamácie žalovaný vôbec nereagoval, preto v súlade s ust. § 648 Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov zrušil žalobca zmluvu o dielo na zhotovenie prístrešku na schody rodinného domu z dôvodu neodstránenia vád brániacich riadnemu užívaniu diela, teda podstatného porušenia zmluvy a to formou odstúpenia od nej listom zo dňa 14.9.2006. Nepochybne podľa názoru odvolateľa išlo o neodstrániteľné, resp. viacnásobné vady brániace riadnemu užívaniu diela, čo preukázala aj ohliadka diela.

K odvolaniu nebolo podané vyjadrenie zo strany žalovaného.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a zistil, že nie sú dôvody ani pre zmenu ani pre potvrdenie a neostáva iné ako rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušiť ako rozhodnutie predčasne.

Je možné prisvedčiť záverom súdu prvého stupňa, že pri druhej reklamácii žalobcu, ak uplatnil právo na primeranú zľavu z ceny zhotovenej veci, ktorú mu žalovaný poskytol a že si tieto uplatnené vady odstráni. Ak z dôvodu reklamovaných vad veci už uplatnil u žalovaného zľavu z ceny, jeho zrušenie zmluvy odstúpením od zmluvy zo dňa 14.9.2006 z dôvodu tých istých reklamovaných vád veci je neplatné, ako to uzavrel súd prvého stupňa v zmysle ust. § 39 Obč. zákonníka.

Tu však odvolací súd vidí predčasnosť toho záveru, ktorý by inak bol správny, ale z doteraz vykonaného dokazovania nie je zrejmé, či následne žalobca ďalšie vady zhotovenej veci u žalovaného uplatnil a to aké vady opravy veci alebo nové vady. Toto z doterajšieho dokazovania nevyplýva.

Zároveň odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že pokiaľ ide o zrušenie zmluvy tak je to jednostranný právny úkon adresovaný zhotoviteľovi, ktorý mu dáva na vedomie, že zmluva sa ruší. Právo na zrušenie zmluvy o zhotovenie veci na zákazku sa môže uplatniť z dôvodu neodstrániteľnej vady akéhokoľvek počtu vád alebo pri opätovnom výskytu vád po oprave avšak len za predpokladu, že vada bráni riadnemu užívaniu zhotovenej veci. Nepochybne sa tak stalo, ale z doteraz vykonaného

dokazovania nie je zrejmé, či ide o vady, ktoré sa opakovali alebo ide o vadu, ktorá bola už odstránená a na základe ktorej bolo zo strany žalobcu uplatnené právo na primeranú zľavu z ceny zhotovenej veci. Z doteraz vykonaného dokazovania však nie je zrejmé, ktoré vady si žalobca uplatňoval. Či to boli opakované alebo nové vady, ktoré boli odstránené a ktoré boli kryté zľavou, ktorú žalovaný nepochybne poskytol.

Odvolací súd tu poukazuje na rozhodnutie R 12/89 Najvyššieho súdu SR, kedy právo na zrušenie zmluvy o zhotovení veci na zákazku sa môže uplatniť z dôvodu neodstrániteľnej vady väčšieho počtu vád, alebo pri opakovanom výskytu vád po oprave, avšak vždy len za predpokladu, že vady bránia riadnemu užívaniu zhotovenej veci (§ 273 ods. 2, teraz § 648 OZ) . Riadne odstránenie vady diela je možno považovať len taký výsledok opravy, ktorý viedol k odstráneniu vady bez toho, aby predmet diela nebol výskytom vady, ani jeho odstránením nijakým spôsobom znehodnotený (rozsudok Najvyššieho súdu sp. zn. 33Cdo 1076/2000) .

Je nepochybné, že právo na zrušenie zmluvy o zhodnotení veci na zákazku sa môže uplatniť z dôvodu neodstrániteľnej vady väčšieho počtu vád alebo opätovnom výskytu vád po oprave, avšak len za predpokladu, že vada, resp. vady bránia riadnemu užívateľovi zhotovenej veci.

Za riadne odstránenie vady diela je možné považovať len taký výsledok opravy, ktorý vedie k odstráneniu vady bezozbytku tak, aby predmet toho nebol výskytom vady, ani odstránením nijak znehodnotený (rozsudok Najvyššieho súdu sp. zn. 33Cdo 1076/2000) .

Po zrušení veci preto bude potrebné zistiť, ako to bolo vyššie načrtnuté, ktoré vady uplatnil žalobca a ktoré žalovaný odstránil a ktoré vady sa opätovne znovu vyskytli, či to boli tie isté vady alebo nové vady. Pretože, ak žalobca z dôvodu reklamovaných vád veci už uplatnil u žalovaného zľavu z ceny, tak potom je potrebné vysloviť právny názor, že jeho zrušenie zmluvy z dôvodu tých istých reklamovaných vád veci bude nepochybne neplatné. Pretože právo na primeranú zľavu je vždy, bez ohľadu, či ide o vadu odstrániteľnú, alebo neodstrániteľnú. Ak teda vyjde najavo neodstrániteľná vada, pre ktorú vec nemožno užívať dohodnutým spôsobom kupujúci má možnosť voľby - buď bude trvať na spresnení zmluvy a žiadať zľavu, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ale doterajšie výsledky dokazovania na to nepoukazujú, nie je možné jednoznačne túto okolnosť posúdiť a preto bolo potrebné, aby odvolací súd vec zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie a nové dokazovanie. Predčasne nemožno uzavrieť, že práva zo zodpovednosti za vady dodanej veci boli uspokojené opravou, pretože táto neviedla k odstráneniu vady diela a odstránenie vady je totiž možno považovať len taký následok opravy, ktorý vedie k odstráneniu bez toho, aby ten predmet dodanej zákazky nebol nijakým spôsobom znehodnotený.

Tu je možné poukázať aj na stanovisko Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. Cpj 39/88 publikované pod číslom Rc 12/89 o Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk ročník 1989.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.