KSKE 4 Co 162/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 162/2011

KS v Košiciach, dátum 11.07.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 162/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/162/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210218207 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210218207.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Šoltýsovej a sudcov JUDr. Sone Minxovej a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci navrhovateľa: Súkromná základná škola so sídlom v Košiciach, Slobody 1, IČO: XXXXXXXX, zast. JUDr. Jurajom Gavalčinom, advokátom so sídlom v Košiciach, Platanová 5, proti odporcovi: Základná škola so sídlom v Košiciach, Slobody 1, IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Jozefom Kiššom, advokátom so sídlom v Košiciach, Gerlachovská 27, v konaní o určenie neplatnosti právneho úkonu, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II, sp. zn. 24C 80/2010-76 zo dňa 15.2.2011 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd p o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd zamietol návrh žalobcu a vyslovil jeho povinnosť nahradiť trovy konania v sume 150,08 euro do troch dní po právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu odporcu.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že navrhovateľ návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 27.7.2010 žiadal, aby súd určil, že Výpoveď Zmluvy o nájme č. XXXXXXXX uzavretej dňa 24.1.2005 a Zmluvy o nájme č. XXXXXXXX uzavretej dňa 14.12.2005 zo dňa 8.4.2010 je neplatná a uložil odporcovi nahradiť navrhovateľovi trovy konania.

Návrh bol zdôvodnený tým, že navrhovateľ a odporca uzavreli dňa 24.1.2005 Zmluvu o nájme č. XXXXXXXX a dňa 14.12.2005, na základe ktorej sa navrhovateľ stal nájomcom nebytových priestorov v objekte odporcu za účelom zabezpečenia vyučovacieho procesu žiakov navrhovateľa. Obe nájomné zmluvy boli uzatvorené na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Prenajímateľ je podľa nájomnej zmluvy oprávnený dať a doručiť výpoveď iba v čase od 1.4. do 30.4. kalendárneho roka. Navrhovateľovi bola doručená výpoveď uvedených nájomných zmlúv bez uvedenia dôvodu.

Navrhovateľ zabezpečuje povinnú školskú dochádzku pre 105 žiakov. Na jeho žiadosť mu mestom neboli pridelené nové priestory na zabezpečenie vyučovacieho procesu. Výpoveďou zo strany odporcu navrhovateľ stratil priestory pre zabezpečenie vyučovacieho procesu, čím je ohrozená povinná školská dochádza 105 žiakov a v konečnom dôsledku verejný záujem na ich výchove a vzdelávaní. Napriek snahe navrhovateľa riešiť situáciu so zástupcami mesta a so zástupcami odporcu nebolo možné dôjsť

k riešeniu, ktoré by zabezpečilo plnenie povinnej školskej dochádzky pre 105 žiakov navrhovateľa. Z uvedených dôvodov je výpoveď v rozpore s dobrými mravmi a preto je neplatná.

Odporca ako prenajímateľ a navrhovateľ ako nájomca dňa 24.1.2005 uzavreli Zmluvu o nájme č. XXXXXXXX, predmetom ktorej boli dve učebne na prízemí v pavilóne D objektov R. Z. X v celkovej výmere 150 m2 za účelom využívania pre vyučovací proces žiakov navrhovateľa. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, pričom prenajímateľ bol oprávnený dať a doručiť výpoveď iba v čase od 1. 4. do 30. 4. kalendárneho roka (č. l. 9-12) . Odporca ako prenajímateľ a navrhovateľ ako nájomca dňa 14.12.2005 uzavreli Zmluvu o nájme č. XXXXXXXX, na základe ktorej odporca prenajal navrhovateľovi dve učebne na prízemí v pavilóne D objektov ZŠ Slobody 1, Košice spolu o výmere 100 m2 za účelom využívania pre vyučovací proces žiakov navrhovateľa na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, pričom prenajímateľ bol oprávnený dať a doručiť výpoveď iba v čase od 1.4. do 30. 4. kalendárneho roka (č. l. 5-8) .

Odporca výpoveďou zo dňa 8.4.2010 vypovedal navrhovateľovi zmluvy o nájme č. XXXXXXXX a XXXXXXXX zo dňa 24.1.2005 a 14.12.2005. V zmysle čl. III nájomných zmlúv výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Odporca zároveň vyzval navrhovateľa, aby do uplynutia lehoty vypratal predmetné nehnuteľnosti a odovzdal ich odporcovi (č. l. 4) .

Zo spisu Okresného súdu Košice II sp. zn. 22C/150/2009 súd zistil, že Základná škola Slobody 1 ako navrhovateľ žalovala Súkromnú základnú školu Slobody 1 ako odporcu o vypratanie nebytových priestorov, ktoré odporca prenajímal na základe Zmluvy o nájme č. 24752004 zo dňa 24.1.2005 a na základe Zmluvy o nájme č. 24762005 zo dňa 14.12.2005. Návrh na začatie konania bol súdu doručený dňa 31.8.2009. Navrhovateľ vypovedal nájom predmetných zmlúv výpoveďou zo dňa 20.4.2007 (č. l. 31) a opätovne výpoveďou zo dňa 28.5.2008 (č. l. 33) . Navrhovateľ podaním zo dňa 27.11.2009 zobral svoj návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť. Na základe uvedeného súd konanie uznesením zo dňa 1.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.1.2010, zastavil.

Podľa ust. § 80 písm. c) O. s. p. návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

Navrhovateľ sa návrhom na začatie konania v danom prípade domáha určenia, že výpoveď zo dňa 8.4.2010, ktorou odporca vypovedal zmluvy o nájme č. XXXXXXXX a XXXXXXXX, je neplatná.

Naliehavý právny záujem navrhovateľa na určení neplatnosti právneho úkonu, teda výpovede je potrebné skúmať so zreteľom na individuálne okolnosti prípadu, predovšetkým so zreteľom na cieľ sledovaný podaním určovacej žaloby a konečný zmysel navrhovateľom navrhovaného rozhodnutia.

Pri skúmaní podmienok uvedených v § 80 písm. c) O. s. p. súd vychádzal z toho, že naliehavý právny záujem na určení neplatnosti výpovede navrhovateľ má, pretože vyriešením tejto otázky bude jeho postavenie istejšie, keďže bude zrejmé, či nájomný vzťah medzi účastníkmi konania naďalej trvá, alebo nie.

Navrhovateľ sa domáhal určenia neplatnosti výpovede zmlúv o nájme s poukazom na ust. § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor s dobrými mravmi.

Právny úkon, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka je absolútne neplatný.

Z vykonaného dokazovania bolo nepochybne preukázané, čo napokon nebolo medzi účastníkmi konania ani sporné, že odporca ako prenajímateľ prenajal navrhovateľovi ako nájomcovi nebytové priestory na základe dvoch zmlúv o nájme, a to č. XXXXXXXX a č. XXXXXXXX zo dňa 14.12.2005 a zo dňa 24.1.2005. (Okrem týchto dvoch nájomných zmlúv bola medzi účastníkmi konania uzavretá aj tretia nájomná zmluva, ktorej predmetom boli ďalšie nebytové priestory v objekte odporcu, ktorej sa predmetná výpoveď netýka.) V zmysle obidvoch zmlúv prenajímateľ je oprávnený vypovedať tieto zmluvy bez uvedenia dôvodu, pričom je oprávnený dať a doručiť výpoveď iba v čase od 1.4. do 30.4. kalendárneho roka. Výpovedná doba je trojmesačná, začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Odporca výpoveďou zo dňa 8.4.2010 vypovedal navrhovateľovi obe uvedené nájomné zmluvy, pričom táto výpoveď bola navrhovateľovi doručená dňa 13.4.2010, teda je v súlade s čl. VI. a s čl. III. cit. nájomných zmlúv. Podľa čl. VI. cit. zmlúv, nájom podľa týchto zmlúv končí výpoveďou podľa čl. III, kde sa účastníci dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, pričom prenajímateľ je oprávnený dať a doručiť výpoveď iba v čase od 1.4. do 30.4. kalendárneho roka.

V danom prípade súd právny úkon odporcu, a to výpoveď zmlúv o nájme nepovažoval za taký, ktorý by bol v rozpore s dobrými mravmi. Daný právny úkon bol formálne v súlade s uzavretými nájomnými zmluvami, ako aj v súlade so zákonom. Podľa názoru súdu sa tento právny úkon odporcu nemôže považovať za úkon, ktorý sa prieči dobrým mravom ani svojím cieľom, resp. účelom, ktorý vykonaním tohto úkonu odporca sledoval, a to s prihliadnutím predovšetkým na tú skutočnosť, že z vykonaného dokazovania jednoznačne vyplýva, že odporca sa priebežne od roku 2007 až do roku 2010 pokúšal ukončiť predmetný nájomný vzťah, aj keď pre formálne nedostatky k samotnému ukončeniu v tomto období nedošlo, avšak práve pre takéto formálne pochybenia odporcu, navrhovateľ získal dostatočne dlhý čas na to, aby riešil svoj problém s nebytovými priestormi.

Súd má za to, že obdobie troch až štyroch rokov je dostačujúce na to, aby si navrhovateľ mohol zabezpečiť náhradné nebytové priestory za účelom ďalšieho vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Zámer, ktorý sledoval predmetnou výpoveďou odporca ako správca budovy, v ktorej sa prenajímané priestory nachádzajú, teda využívanie nebytových priestorov v takom rozsahu, aby bol schopný zabezpečiť kvalitnú výuku vlastných žiakov, nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Preto súd uzavrel, že právny úkon odporcu - výpoveď zmlúv o nájme nie je v rozpore s dobrými mravmi ani svojím obsahom a ani svojím účelom, resp. cieľom, ktorý bol sledovaný týmto právnym úkonom a preto návrh navrhovateľa v celom rozsahu ako nedôvodný zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a priznal odporcovi, ktorý mal úspech v tomto konaní, plnú náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku včas a v zákonnej lehote podal odvolanie navrhovateľ, ktorý žiadal, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie prvostupňového súdu tak, ako žiadal v návrhu, že výpoveď zmluvy o nájme je neplatná. Žiadal taktiež priznať náhradu trov konania.

Svoje odvolanie odôvodnil predovšetkým tým, že všetky odporkyňou uvedené argumenty ohľadom potreby prenajatých priestorov na zabezpečenie svojej činnosti sú neodôvodnené, vzhľadom na rozsiahly pokles počtu žiakov odporkyne a prenájom priestorov ďalším subjektom, na ktorých má riaditeľka odporkyne osobné záujmy je možné podľa názoru odvolateľky tieto argumenty vyhodnotiť ako účelové, chce len získať priestory, ktoré využíva na iné účely ako je školská výučba.

K odvolaniu nebolo podané vyjadrenie zo strany odporkyne.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec prejednal podľa ust. § 214 ods. 2 O. s. p. bez nariadenia pojednávania, preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O. s. p.) s tým, že bolo oznámené verejné vyhlásenie (§ 156 ods. 1 rozhodnutia na deň 12.7.2012, čo bolo oznámené na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach 2.7.2012 a zvesené dňa 12.7.2012.

Rozsudok súdu prvého stupňa pokiaľ žalobu zamietol je správne.

Podľa ust. § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia, ďalšie dôvody.

V zmysle tohto citovaného ustanovenia odvolací súd považuje odvolacie dôvody za právne irelevantné a poukazuje predovšetkým na rozhodnutie súdu prvého stupňa, kedy výpoveď zmlúv o nájme nemožno považovať za taký, ktorý by bol v rozpore s dobrými mravmi, čo argumentuje stále odvolateľ je daný úkon, bol formálne v súlade s uzavretými nájomnými zmluvami ako aj v súlade so zákonom. Jednoznačne je potrebné potvrdiť záver, že výpoveď zmlúv o nájme nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi, ani svojim obsahom ani svojim účelom, ktorý bol sledovaný týmto právnym úkonom a preto návrh navrhovateľa j absolútne nedôvodný.

Je nepochybné, že odporca výpoveďou zo dňa 8.4.2010 vypovedal navrhovateľovi obe nájomné zmluvy, pričom táto výpoveď bola navrhovateľovi doručená dňa 13.4.2010, teda je v súlade s čl. VI. a s čl. III. nájomných zmlúv. Nájom podľa týchto zmlúv končí výpoveďou podľa čl. III, kde sa účastníci dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede, pričom prenajímateľ je oprávnený dať a doručiť výpoveď iba v čase od 1.4. do 30.4. kalendárneho roka. Takto aj postupoval.

Z týchto dôvodov odvolaciemu súdu neostalo iné, ako rozsudok v zmysle § 219 O.s.p. ako vecne správny potvrdiť.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 ( § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.