KSKE 4 Co 172/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/172/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609210586 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609210586.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Šoltýsovej a sudcov JUDr. Sone Minxovej a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci žalobcu B. O., nar. XX.XX.XXXX, bývajúceho v T., Ž. U. Č.. XXXX/XX, zastúpeného JUDr. Antonom Hencovským, advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach, Františkánska č. 3, proti žalovanej Komunálnej poisťovni, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova č. 8, IČO: XX XXX XXX, o náhradu škody na zdraví s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu a žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 28.03.2011 č.k. 6C/156/2009-191 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých častiach, t.j. vo výroku, ktorým bolo žalobe vyhovené, vo výroku, ktorým bola žaloba v prevyšujúcej časti zamietnutá, ako aj vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť súdny poplatok.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa:

a/ uložil povinnosť žalovanému zaplatiť žalobcovi do 15 dní od právoplatnosti rozsudku 68.750,- eur a úrok z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 40.913,- eur od 18.07.2009 do zaplatenia a zo sumy 14.707,- eur od 10.02.2010 do zaplatenia,

b/ v prevyšujúcej časti žalobu zamietol,

c/ vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté osobitným uznesením a

d/ uložil povinnosť žalovanému zaplatiť, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves titulom súdneho poplatku sumu 4.125,- eur.

Rozhodol tak v konaní o žalobe žalobcu proti žalovanému o zaplatenie sumy 81.555,- eur a úroku z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 54.370,- euro od 18.07.2009 do zaplatenia, ako aj náhradu trov konania. Žalobca oprávnenosť žaloby odôvodňoval tým, že v dôsledku dopravnej nehody, ktorá sa stala dňa 13.08.2006 utrpel ťažké zranenia, následkom ktorých bol liečený a práceneschopný od 14.08.2006 až do apríla 2007. Dopravnú nehodu spôsobil vodič motorového vozidla zn. Š. R. K. XXX, evidenčné číslo T. XXX X., dôkazom čoho je to, že dňa 25.05.2009 Okresný súd Prešov schválil dohodu o vine a treste, na základe ktorej bol vodič tohto motorového vozidla uznaný vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa ust. § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona. Žalobca ako poškodený bol so svojím nárokom

odkázaný na náhradu škody pred iným príslušným orgánom. Keďže ide o škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky, tvrdil, že v zmysle ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka za túto škodu na zdraví zodpovedá prevádzkovateľ motorového vozidla. V zmysle príslušných ustanovení zákona o zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému, pričom poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok priamo proti poisťovateľovi. Tvrdil, že pasívna legitimácia žalovaného vyplýva zo skutočnosti, že predmetné motorové vozidlo, s ktorým bola spôsobená škoda, bolo poistené u žalovaného. Aj keď si návrhom na uzavretie dohody o vyrovnaní zo dňa 27.03.2009 uplatnil u žalovaného (podľa ust. § 444 Občianskeho zákonníka) nárok na jednorazové odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia vo výške 54.370,- eur, čo zodpovedá počtu 3.760 bodov (výška bodového ohodnotenia vyplýva z posudku o sťažení spoločenského uplatnenia žalobcu, vypracovaného MUDr. Zdenkom Holešovským zo dňa 15.03.2009) k jeho odškodneniu nedošlo. Žalovaný mu jeho nárok neplnil, najneskôr dňa 18.07.2009 sa dostal do omeškania a preto od tohto dátumu si žalobca uplatnil aj zákonný úrok z omeškania. V žalobe poukazoval aj na závažné následky dopravnej nehody, prejavujúce sa prakticky v každej oblasti jeho života, preto v časti nároku na odškodnenie si uplatnil zvýšenie o 50 %, t.j. o sumu 27.185,- euro.

Z obsahu znaleckého posudku znalca MUDr. Zdenka Holešovského (zo dňa 15.03.2009) pripojeného k podanej žalobe, ktorým znalec ohodnotil bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia u žalobcu (s poukazom na to, že práceneschopnosť žalobcu trvala od 13.08.2006 do 31.03.2007) , vyplýva takéto bodové ohodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia ( podľa jednotlivých položiek uvedených v prílohe zákona č. 437/2004 Z.z.) : 251 b) - kostný defekt v lebečnej klenbe v spánkovo-temennej oblasti vpravo v rozsahu 4 cm2 - 100 bodov, 432 a) - pooperačná jazva na 10,5 cm2 povrchu tela v spánkovo-temennej oblasti hlavy vpravo - 30 bodov, 253 - vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom mozgolebečnom poranení - organický psychosyndróm, úzkostné stavy a zvýšená emočná labilita podľa neurologického a psychologického vyšetrenia - 1.200 bodov, 257 a) - traumatická porucha tvárového nervu vpravo ľahkého stupňa - podľa neurologických vyšetrení - 100 bodov, 258 - postihnutie trojklanného nervu vpravo - podľa neurologických vyšetrení - 100 bodov, 261 - strata chuti pravej polovice úst - podľa neurologických vyšetrení a ORL vyšetrení - 100 bodov, 287 - porucha labyrintu vpravo (tinitus - popísané pri ORL a neurologických vyšetreniach) - 200 bodov, 325 e) - obmedzenie pohyblivosti pravého ramenného kĺbu ľahkého stupňa - 50 bodov, spolu 1.880 bodov, s tým, že toto bodové ohodnotenie znalec zvýšil na dvojnásobok podľa ust. § 10 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z.z. na celkové bodové ohodnotenie 3.760 bodov a uzavrel, že zdravotný stav poškodeného bol ustálený ku dňu 26.1.2009.

V priebehu konania pred súdom prvého stupňa písomným podaním zo dňa 11.02.2010 rozšíril podanú žalobu o zaplatenie sumy 27.655,50 eura, predstavujúcu náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, spočívajúce v trvalých následkoch psychického rázu, ktoré boli ohodnotené lekárskym posudkom B.. Q. B. zo dňa 20.10.2009, za tieto položky uvedené v prílohe zákona č. 437/2004 Z.z. : 235 - vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy - 1.050 bodov zvýšené o 525 bodov, spolu 1.575 bodov, 255 - vážne duševné poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií - 850 bodov, zvýšené o 425 bodov, spolu 1.275 bodov, v celkovom počte bodov 2.850.

Celkový žalobcom uplatnený nárok proti žalovanému z titulu náhrady škody na zdraví spôsobenej pri dopravnej nehode tak predstavoval čiastku 109.210,50 eura s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 54.370,- eura od 18.07.2009 do zaplatenia a zo sumy 18.437,- eura od 10.02.2010 do zaplatenia.

Z obsahu znaleckého posudku vypracovaného znalcom MUDr. Radoslavom Morochovičom, PhD., (pričom súčasťou tohto znaleckého posudku je aj znalecký psychologický posudok Dr. Mgr. Dušana Kešického, klinického psychológa) , vyplýva, že súdom ustanovení znalci sťaženie spoločenského uplatnenia žalobcu hodnotili podľa položiek: 251 b) - defekt na klenbe lebečnej do 5 cm2, 325 e) - obmedzenie pohyblivosti pravého ramenného kĺbu ľahkého stupňa, 432 a) - pooperačná jazva na skalpe vpravo (10 cm2) , 257 a) - porucha tvárového nervu vpravo ľahkého stupňa, 258 - postihnutie trojklanného nervu vpravo, 287 - porucha labyrintu vpravo (tinnitus) , s tým, že všetky tieto položky

boli zvýšené na dvojnásobok a 253 - vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy - organický psychosyndróm. Spolu hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia podľa tohto znaleckého posudku v bodovom vyjadrení tak predstavovalo 1.910 bodov.

Zo záverov znaleckého posudku vyplynul záver, že u žalobcu z hľadiska sexuologického falopletyzmografickým vyšetrením boli zistené sexuálne poruchy v súvislosti s prekonaným úrazom, ktoré však nemusia byť trvalého charakteru a bola doporučená intenzívna sexuologická liečba. Znalkyňa MUDr. Danica Caisová - Škultétyová - psychiatrička a sexuologička, ktorá bola súdom ustanovená na podanie objektivizovaného znaleckého posudku, vo svojej výpovedi pred súdom uzavrela, že zdravotný stav žalobcu z hľadiska jej odboru považuje za ustálený a psychické a sexuálne ťažkosti žalobcu sú nepochybne v priamej súvislosti s prekonaným úrazom, sú jeho následkami a u žalobcu dominujú prejavy organického psychosyndrómu - únavnosť, poruchy pamäťových funkcií, znížená koncentrácia pozornosti, znížená výkonnosť, ako aj poruchy nálady - labilita, výbušnosť, instabilita. Osobnosť žalobcu má posttraumatický neurotický vývin. V sexuálnom živote žalobcu došlo k poruche erekcie, s následkom na všetky funkcie sexuálneho responzívneho cyklu, akými sú libido, vzrušenie, orgazmus. Jeho liečba má iba podporný a stabilizačný charakter, preto liečbou možno príznaky prejavujúce sa u žalobcu zmierniť, nie však liečiť a nemožno očakávať priaznivý vývoj. Táto znalkyňa sťaženie spoločenského uplatnenia u žalobcu hodnotila podľa položiek : 253 - vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, 255 - vážne poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií (overené príslušným psychiatrickým pracoviskom) , zvýšené na dvojnásobok, spolu v bodovom vyjadrení výškou 3.000 bodov.

V konaní vypočutá svedkyňa, manželka žalobcu v celom rozsahu potvrdila ním uvádzané skutočnosti, o tom, že následkom dopravnej nehody má trvalé následky na zdraví a jeho život sa zmenil podstatným spôsobom. Pred úrazom žil plnohodnotne ako zdravý človek, venoval sa rodine, športu a svojmu zamestnaniu. Z dôvodu poranenia lebky má deformovanú časť tváre, ktorá je zjazvená a v lebke má celkovo 6 dier, ktoré sú prekryté iba kožou, z čoho vyplýva veľké riziko akéhokoľvek mechanického poškodenia alebo poranenia. Máva bolesti hlavy, problémy so spaním, je vystresovaný a trpí aj jeho psychika. Po poškodení hlavného nervu ovládajúceho pravú stranu tváre došlo k čiastočnej strate chuti. Úlomok kosti mu roztrhol ľavé ucho a zostal mu trvalý následok - pískanie v uchu. Tŕpne mu pravá ruka, v prstoch nemá cit, čo pociťuje ako veľký nedostatok, pretože ako odborník na bezpečnostné systémy ak potrebuje uchopiť jemnou elektronickú súčiastku, je to pre neho problém. V súvislosti s poškodením chrbtice má veľké (aj psychické) ťažkosti, pretože okrem tŕpnutia prstov ľavej nohy bol poškodený zadný a predný zvierač, ktorý sa nedá ovládať a preto je nútený používať dámske hygienické vložky. Po nehode došlo aj k radikálnej zmene v jeho sexuálnom živote, pretože jeho pohlavný úd je nefunkčný. Máva aj výpadky pamäte a na vonkajšie podnety reaguje podráždene. Utrpeli aj jeho spoločenské aktivity, prestal športovať, venovať sa svojim záľubám ( parašutizmus a lietanie na rogale) .

S poukazom na ust. § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 4 ods. 2, § 15 ods. 1, § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z., § 444 Občianskeho zákonníka, § 4 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z.z. uzavrel, že v dôsledku dopravnej nehody, ktorá sa stala dňa 13.08.2006, žalobca utrpel škodu na zdraví a toto poškodenie zdravia má trvalé následky. Pasívne legitimovaným v tomto spore je nepochybne žalovaný, pretože z obsahu predložených listinných dôkazov vyplýva záver, že žalobca riadne žalovaného vyzval na plnenie, predložil mu potrebné doklady na posúdenie jeho nároku, ale k plneniu, ani k dohode nedošlo. Vyslovil názor, že priznanie invalidity, označené v ust. § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. je v zákone uvedené len príkladmo a dôvody hodné osobitného zreteľa zdôvodňujúce mimoriadne zvýšenie odškodnenia môžu spočívať aj v iných okolnostiach prípadu.

Uzavrel, že hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia v položkách 251 b) , 325 e) , 432 a) , 257 a) , 258, 287, prílohy č. 1 (časť II) zákona č. 437/2004 Z.z. počtom bodov 580, ktoré boli zvýšené na dvojnásobok, vzhľadom na obmedzenie a stratu možnosti poškodeného, t.j. žalobu uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví, medzi účastníkmi konania nebolo sporné. Ustálenie zdravotného stavu poškodeného dňom 26.01.2009 znalcom MUDr. Zdenkom Holešovským, vzhľadom na liečenie žalobcu po úraze, súdom ustanovený znalec MUDr. Morochovič nespochybnil, preto pri týchto (už nesporných) položkách vychádzal pri priznaní odškodnenia z tohto

dátumu. Nárok na odškodnenie žalobcovi tak vznikol v roku 2009, pretože vtedy mu bolo známe, že došlo k trvalému poškodeniu zdravia, ako aj mu bola známa výška nároku na náhradu škody (vzhľadom na bodové ohodnotenie) . Žalobcovi priznal náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod 13,37 euro, vychádzajúc z oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 186/2008 Z.z., ktorým bola ustanovená výška náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod 402,92 Sk, t.j. 13,37 euro. Žalobcovi priznal náhradu za 1.160 bodov sumu 15.510,- euro, ktorú s prihliadnutím na osobnosť žalobcu, na jeho aktívny, pracovný, spoločenský, rodinný život a na jeho športové aktivity, ako aj vzhľadom na vek v čase úrazu pri dopravnej nehode zvýšil o 20 %, t.j. priznal celkovú sumu odškodnenia za tieto položky 18.612,- euro. V prípade položky 253 prílohy zákona č. 437/2004 Z.z., t.j. vážnych mozgových duševných poruchách po ťažkom poranení hlavy - organický psychosyndróm a trvalé následky, ktoré zanechal úraz v sexuálnom živote žalobcu, vychádzal zo znaleckého posudku súdom ustanovenej znalkyne MUDr. Danice Caisovej - Škultétyovej, ktorá túto položku ohodnotila počtom bodov 950. Vzhľadom na odbornosť znalkyne, ako aj na presvedčivosť argumentov súd považoval jej závery za dostatočné na to, aby mohol vo veci rozhodnúť. Ďalšie návrhy žalovaného na doplnenie dokazovania ďalšími znaleckými posudkami a výsluchmi predchádzajúcich znalcov preto zamietol. Znalkyňa analogicky použila pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia - sexuologickej poruchy u žalobcu položku 255 a hodnotila ju počtom bodov 550. Toto hodnotenie zvýšila na dvojnásobok, pretože takto stanovené hodnotenie zohľadnilo liečbu žalobcu, ako aj možnosť zmiernenia následkov a doživotnú odkázanosť žalobcu na psychiatricko- sexuologickej liečbe. Znalkyňou stanovený počet bodov 3.000 pri hodnote jedného bodu 13,37 euro predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 40.110,- euro. Pri položkách 235 a 255 súd náhradu stanovenú znalkyňou vzhľadom na vek a rodinný život žalobcu zvýšil o 25 %. Nevyhovel návrhu žalobcu na zvýšenie bodového ohodnotenia o 50 %, pretože u žalobcu nejde o mladého človeka vo veku, kedy je aktívny sexuálny život pre muža skutočne dôležitý, a kedy sa pripravuje v našej spoločenskej kultúre na založenie rodiny a manželský život. Podstatným bolo aj zistenie, že u žalobcu nedošlo k jeho úplnej impotencii. Spolu pri týchto položkách priznal náhradu vo výške 50.138,- euro a uzavrel, že celkový nárok žalobcu na náhradu škody na zdraví z titulu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia predstavuje čiastku 68.750,- eura. V prevyšujúcej časti žalobu žalobcu zamietol.

U žalovaného došlo k omeškaniu s plnením, preto v zmysle ust. § 517 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. v znení platnom ku dňu omeškania, priznal žalobcovi aj nárok na príslušenstvo pohľadávky - príslušný úrok z omeškania. Výška tohto úroku v zmysle označeného právneho predpisu je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ku dňu omeškania predstavovala 9 % ročne. Žalobcovi tak priznal úrok z omeškania zo sumy 40.913,- euro od 18.07.2009, kedy žalovaný na výzvu žalobcu jeho nárok neplnil a z úroku z omeškania zo sumy 14.707,- euro do 10.02.2010 vzhľadom na druhú výzvu a lekársky posudok MUDr. B.. Zo súm, o ktoré zvyšoval náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, úrok z omeškania žalobcovi priznaný nebol.

Zároveň v zmysle ust. § 151 ods. 3 O.s.p. vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté osobitným uznesením.

O povinnosti žalovaného zaplatiť súdny poplatok z návrhu na začatie konania rozhodol podľa ust. § 2 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a položky 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podali včas odvolanie žalobca aj žalovaný.

Žalobca v odvolaní, ktorým napadol výrok rozsudku súdu prvého stupňa o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti, žiadal napadnutú časť rozsudku prvostupňového súdu v zmysle ust. § 220 O.s.p. zmeniť a priznať mu zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia tak, ako to požadoval žalobou v znení jej neskoršej zmeny a zároveň žiadal priznať trovy prvostupňového a odvolacieho konania. Podané odvolanie odôvodnil ust. § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. a zdôraznil, že prvostupňový súd dostatočne zistil skutkový stav, vykonal všetky účastníkmi navrhnuté dôkazy a vykonaným dokazovaním sa náležite vysporiadal aj s posúdením správnosti znaleckých posudkov a tiež s otázkou ustálenosti

zdravotného stavu žalobcu. Stotožnil sa vo všeobecnej rovine aj so záverom súdu prvého stupňa vo vzťahu k aplikácii ust. § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, považoval však zvýšenie somatických trvalých následkov súdom o 20 % a psychických a sexuologických trvalých následkov o 25 % za neprimerané a nezodpovedajúce povahe následkov predmetnej dopravnej nehody vo všetkých sférach života žalobcu, ako aj s ohľadom na jednorázovosť odškodnenia, satisfakčnú funkciu odškodnenia a formu doživotného zmiernenia zdravotných následkov. Vytýkal súdu prvého stupňa, že právnu normu umožňujúcu mu zvýšiť odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia v prípadoch hodných osobitného zreteľa uplatnil v nedostatočnom rozsahu.

Opätovne zdôraznil, že dopravná nehoda zanechala na jeho zdravotnom stave rozsiahle somatické ako aj psychické a sexuálne trvalé následky. Prítomnosť týchto následkov bola verifikovaná vykonaným znaleckým dokazovaním, ako aj jeho výpoveďou a výpoveďou jeho manželky. Následkom dopravnej nehody má trvale deformovanú časť tváre, stratil chuť, má pískanie v uchu, trpene mu pravá ruka, v ktorej má nedostatok citu, pociťuje tŕpnutie ľavej nohy, má poškodený predný a zadný zvierač a v neposlednom rade u neho vznikla porucha erekcie s následkom na všetky funkcie sexuálneho responzívneho cyklu. Tak isto u neho existujú prejavy organického psychosyndrómu. Aj znalkyňa MUDr. Danica Caisová - Škultétyová vo svojom znaleckom posudku potvrdila, že liečba psychických a sexuálnych obtiaži má iba podporný charakter, pričom nemožno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom na intenzitu alebo trvanie následkov. Zdôraznil, že pred dopravnou nehodou sa aktívnym človekom, žijúci plnohodnotným životom, bol všestranným športovcom (inštruktorom parašutizmu, lietal na rogale, venoval sa cykloturistike, turistike, bojovým umeniam) a spoločenský založeným človekom. Pred nehodou netrpel žiadnymi chorobnými zmenami svojho zdravotného stavu, ktoré by mali vplyv na rozsah následkov z dopravnej nehody, a preto trvalé následky sú vo výlučne príčinnej súvislosti s úrazom pri dopravnej nehode. Po dopravnej nehode sa podstatnou mierou zmenil jeho život, pretože došlo k všeobecnému narušeniu jeho fyzickej a duševnej integrity a z toho vyplývajúcej nemožnosti plnohodnotnej realizácie osobnosti vo všetkých sférach uplatnenia.

Na záver svojho odvolania žalobca poukázal aj na tú skutočnosť, že bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje jednorázovo, v dôsledku čoho dochádza k definitívnemu zániku právneho nároku poškodeného. Zdravie ako právom chránený záujem, ktorého ochrana je popri normatívnych právnych aktoch na úrovni právnej sily zákona zaručená nad zákonnými právnymi predpismi (čl. 40 Ústavy SR, čl. 31 Ústavného zákona č. 233/1991 Zb. - Listiny základných práv a slobôd) a medzinárodnými zmluvami (čl. 12 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach - vyhl. MZV č. 120/1976 Zb.) , si preto zo strany súdu vyžaduje obzvlášť citlivý prístup, spojený s komplexným a individuálnym zhodnotením všetkých právne relevantných skutočností.

Žalovaný v podanom odvolaní, ktorým napadol výroky rozsudku súdu prvého stupňa o čiastočnom vyhovení žalobe žalobcu, o povinnosti zaplatiť žalobcovi príslušenstvo pohľadávky - úrok z omeškania, ako aj o povinnosti žalovaného zaplatiť na účet prvostupňového súdu súdny poplatok namietal, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností (odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. c) O.s.p.) .

Namietal závery znaleckého posudku znalkyne MUDr. Caisovej - Škultétyovej, pretože v konaní nebolo preukázané, na základe akých skutočností ustálila, že žalobca sa dlhodobo sexuologicky lieči. Považoval za správny záver znaleckého posudku MUDr. Morochoviča, v ktorom konštatoval, že v prípade položiek 253 a 255, pred ukončením intenzívnej sexuologickej liečby nie je možné hovoriť o trvalých následkoch. MUDr. Caisová - Škultétyová aj napriek tejto skutočnosti v krátkom časovom úseku po vypracovaní znaleckého posudku MUDr. Morochovičom predložila znalecký posudok, v ktorom považovala zdravotný stav žalobcu za ustálený, pričom podľa jej názoru nie je potrebné počkať do ukončenia sexuologickej liečby, ktorá má len podporný charakter. S prihliadnutím na to, že v konaní žalobca potvrdil, že lieky predpísané v súvislosti so sexuologickými poruchami užíva len sporadicky, nebola preukázaná jeho účasť na takejto pravidelnej liečbe. Naviac, v priebehu konania bolo zistené, že žalobca začal navštevovať psychiatrickú ambulanciu až 17.04.2009. V týchto súvislostiach považoval bodové ohodnotenie položiek 253 a 255 počtov bodov 3.000 (po zvýšení na dvojnásobok, podľa vyjadrenia znalkyne) s použitím ust. § 10 ods. zákona za neprimerane vysoké a vzhľadom na závery znaleckého

posudku MUDr. Morochoviča za predčasné. Zároveň namietal zvýšenie základnej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia o 20 %, resp. 25 %, pretože zvýšenie bodového hodnotenia podľa ust. § 10 ods. 4 zákona zohľadnilo obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti (pri položkách 251 b) , 325 e) , 432 a) , 257 a) , 258, 287) a 25 % zvýšenie pri položkách 253 a 255.

Zdôraznil, že aj napriek skutočnostiam preukazovaným žalobcom v priebehu konania, tento naďalej vykonáva zárobkovú činnosť, je vo veku 51 rokov a nevykonáva mimoriadnu politickú, kultúrnu či inú spoločenskú činnosť. Priznanie bodové hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia v rozsahu základného bodového hodnotenia 1.910 bodov (podľa záverov znaleckého posudku MUDr. Morochoviča) považoval za dostatočné. Žalobca nebol rozhodnutím Sociálnej poisťovne uznaným za invalidného.

Vyslovil názor, že postup podľa ust. § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. možno použiť iba v celkom výnimočných prípadoch, pričom predmetná právna vec nie je takýmto výnimočným prípadom hodným osobitného zreteľa. Aplikácia tohto ustanovenia zákona by prichádzala do úvahy iba v prípadoch, ako sú napr. zvlášť ťažké následky a komplikácie spojené s poškodením zdravia. Samotné tvrdenie žalobcu o tom, že dopravná nehoda sa negatívne odrazila v jeho spoločenskom živote, ako aj športovej oblasti, nie je možné považovať za dôvody hodné osobitného zreteľa, a za takéto dôvody nie je možné považovať ani existujúce obmedzenia žalobcu v aktivitách, ktoré vykonával ako svoje záľuby pred dopravnou nehodou, pretože nejde o skutočnosti mimoriadneho významu, ktoré by odôvodňovali zvýšenie základného odškodnenia. Základným bodovým ohodnotením bol žalobca dostatočne odškodnený vzhľadom na jeho existujúce obmedzenia alebo stratu možnosti uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie zdravia.

Taktiež namietal nesprávne určenú hodnotu jedného bodu (13,37 eura) pri oboch znaleckých posudkoch, pretože mala byť aplikovaná hodnota bodu vo výške 12,46 eura (ust. § 5 ods. 2 zákona číslo 7/2004 Z.z.) vzhľadom na dobu ustálenia zdravotného stavu žalobcu, pričom nie je rozhodujúci dátum vypracovania znaleckého posudku, ale dátum vzniku nároku, ktorými je v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z.z. jeden rok odo dňa poškodenia zdravia. Mal za to, že prinajmenšom poškodenia zdravia u žalobcu hodnotené položkami 251 b/, 325 e/, 432 a/, 257 a/, 258 a 287 sú takého charakteru, že ich trvalé následky bolo možné ohodnotiť po uplynutí jedného roka.

Žalobca v podanom vyjadrení k podanému odvolaniu žalovaného navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v žalovaným napadnutej časti rozsudku potvrdiť. Nesúhlasil s argumentáciou žalovaného, týkajúcu sa námietok proti znaleckému posudku MUDr. Danice Caisosvej - Škultétyovej a poukázal na svoje predchádzajúce písomné podania do spisu v konaní pred súdom prvého stupňa. Zdôraznil, že sa u neho predpokladá postupné zhoršovanie zdravotného stavu. Aj zo znaleckého posudku Mgr. Dušana Kešického vyplýva záver, že je u neho predpoklad neurotického vývoja, charakterizovaný depresívnymi rysmi, prehlbovaním zníženej sebadôvery, zvýšeným sebapozorovaním, hypersenzitivitou a hypochodrizáciou a zníženou schopnosťou adaptívne reagovať v životných situáciách. Takéto zmeny môžu mať dopad aj v oblasti sexuálneho života.

Na základe podaných odvolaní odvolací súd vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvého stupňa je z hľadiska odvolacích dôvodov uplatnených tak žalobcom ako aj žalovaným vecne správny, preto podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil. Rozsudok verejne vyhlásil podľa ust. § 156 ods. 1 O.s.p. dňa 24.05.2012, pričom miesto a čas verejného vyhlásenia oznámil na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach dňa 17.05.2012 .

Odvolací súd je toho názoru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a dôkazy vykonané v konaní na návrh účastníkov sporu na preukázanie svojich skutkových tvrdení hodnotil v súlade s ust. § 132 O.s.p..

Vzhľadom na skutočnosť, že ani počas odvolacieho konania nedošlo k zmene skutkového ani právneho stavu veci, odvolací súd sa stotožňuje s rozhodnutím súdu prvého stupňa a na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu žalobcu a žalovaného uvádza nasledovné (§ 219 ods. 2 O.s.p.) :

Na doplnenie a vyporiadanie sa s odvolacími námietkami je potrebné zdôvodniť nasledovné:

Pokiaľ ide o námietku žalovaného v tom, že žalobca začal navštevovať psychiatrickú ambulanciu až 17.4.2009, pričom sa nepodroboval sexuologickej liečbe pravidelne, a naviac znalkyňa MUDr. Caisová - Škultétyová aj napriek tvrdeniu znalca MUDr. Morochoviča považovala v tomto smere zdravotný stav žalobcu za ustálený, je potrebné zdôrazniť, že zo záverov znaleckého posudku tejto znalkyne (č.l. 149 a nasledujúcich) jednoznačne vyplýva, že žalobca sa podroboval tak psychiatrickej ako aj sexuologickej liečbe, pričom v celom sexuálnom responzívnom cykle trpí poruchami, ktoré ovplyvnilo negatívne jeho intímny život, majú dopad aj na iné psychické funkcie a mimosexuálnu oblasť života. U žalobcu ide o výrazný pokles libida a nezáujem o sexuálny život. Tieto problémy sú bezprostredným a dlhodobým následkom úrazu. Zdravotný stav žalobcu je v tomto smere ustálený. Osobnosť žalobcu má posttraumatický neurotický vývin a liečba týchto obtiaží žalobcu má charakter iba podporný a stabilizačný. Príznaky možno liečbou zmierniť, nie však vyliečiť. Námietky žalovaného v tomto smere preto nie sú opodstatnené.

Nie je ani relevantná odvolacia námietka žalovaného, že pokiaľ ide o rozličné závery znaleckých posudkov, bolo potrebné vykonať ďalšie znalecké dokazovanie.

Odvolací súd tu poukazuje predovšetkým na základné procesné ustanovenia, v zmysle ktorého znalecký posudok (§ 127 O.s.p.) je jedným z dôkazných prostriedkov v rámci vykonania dokazovania súdom.

Dôkaz vykonaný znaleckým posudkom súd potom je oprávnený a povinný hodnotiť podľa zásad vyjadrených v § 132 O.s.p.. Súd hodnotí presvedčivosť podaného (podaných) posudkov a úplnosť vo vzťahu k zadaniu, podľa svojej úvahy vo vzájomných súvislostiach.

V konaní súd prvého stupňa tak nepochybne postupoval a jeho závery boli odvolacím súdom bezpochyby rešpektované.

Správne uzavrel súd prvého stupňa, že súd môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť aj vtedy, ak poškodený (žalobca) nie je uznaný invalidným. Nie je totižto ústavne konformným výkladom záver o tom, že iba priznanie invalidného dôchodku poškodenému zakladá ako dôvod hodný osobitného zreteľa nárok na zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Obsah ust. § 5 ods. 5 zákona číslo 437/2004 Z.z. hovorí o prípadoch osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity , ale nevyplýva z neho podmienka "rozhodnutia" o invalidnom dôchodku. Takýto výklad by bol zužujúci a v rozpore so zmyslom zákona. Je povinnosťou súdu zisťovať zdravotný stav poškodeného, ktorý aj keď o invalidný dôchodok nepožiadal, môže predpoklady pre priznanie takéhoto invalidného dôchodku v plnom rozsahu spĺňať, t. j. súd vždy musí skúmať zdravotný stav poškodeného vo vzťahu k nároku na odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia (právny záver vyslovený v uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29.11.2011 sp. zn. 5 Cdo/212/2000) .

Je nepochybné, že vzhľadom na rozsiahle o trvalé poškodenia tak fyzického ako aj psychického zdravotného stavu žalobcu následkom dopravnej nehody, v preskúmavanej veci existujú dôvody hodné osobitného zreteľa pre zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Súd prvého stupňa na tieto skutočnosti správne prihliadal a dospel aj k správnemu záveru vo výške priznaného odškodnenia, ak priznal žalobcovi odškodnenie vo výške 68.750 eur, pričom zohľadnil všetky

rozhodujúce skutočnosti podstatné pre zákonné a spravodlivé rozhodnutie v tejto veci. Správny je záver súdu prvého stupňa o omeškaní žalovaného s plnením dlhu, ktorý je napriek skutočnosti, že žalobca mu poskytol všetky potrebné podklady pre mimosúdne vyriešenie sporu pred podaním žaloby na súd, žalobcovi (ani čiastočné) plnenie neposkytol.

Odvolací súd na odôvodnenie svojho rozhodnutia považuje za potrebné zvýrazniť, že u žalobcu ide o mimoriadne závažné trvalé následky, ktoré možno zmierniť iba čiastočne a žalobcu obmedzujú v normálnom spôsobe života. Žalobca má zdeformovanú tvár, poškodené kosti lebky, nervové poškodenia prejavujúce sa v obmedzenej funkcií zvierača, ako aj tŕpnutím jednotlivých končatín. Trpí posttraumatickým syndrómom prejavujúcimi sa zábudlivosťou, bolesťami hlavy a pod. Podstatným je aj jeho obmedzenie v sexuálnej oblasti, pričom zo záverov znaleckého dokazovania vyplýva že v tejto oblasti následky je možné liečbou iba zmierniť. Zdravotný stav žalobcu ho tak nepochybne vo veľkom rozsahu vyradzuje normálneho života (spoločenského, kultúrneho, športového ) pričom žalobca sa stal účastníkom dopravnej nehody v pomerne mladom veku 46 rokov.

Správne bolo aj hodnotenie výšky, pretože odvolateľovi zrejme unikla skutočnosť, že podľa oznámenia MZ SR 186/2008 Z.z. bola opatrením zo dňa 14.05.2008 ustanovená výška úhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2008 za jeden bod 402,92 Sk, t.j. 13,37 eur.

Vzhľadom na tieto podstatné skutočnosti rozhodné pre záver o výške priznaného odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia u žalobcu, ktorým bolo návrhu vyhovené, odvolací súd považoval za správne rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti.

Správny je výrok rozsudku súdu, ktorým bol žalovaný zaviazaný zaplatiť súdny poplatok z konania vo výške 4.125 euro (§ 2 ods. 2 zákona číslo 71/1992 Zb.) . Poukazujúc na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch ako vecne správny podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania podľa ust. § 224 ods. 4 O.s.p. rozhodne súd prvého stupňa, vzhľadom k tomu, že o trovách prvostupňového konania bude rozhodnuté postupom podľa ust. § 151 ods. 3 O.s.p..

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 ( § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.