KSKE 4 Co 18/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 18/2012

KS v Košiciach, dátum 19.02.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 18/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810206002 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810206002.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa B.. M. G. G. so sídlom H. Ro, Š. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX, proti odporcovi B.. C. A., bytom A., O. Č.. XX, zast. JUDr. Jánom Dorkinom, advokátom so sídlom v Rožňave, Nám. Baník č. 17/33, o obnovu konania, o dovolaní proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, sp. zn. 11C 86/2010 zo dňa 19. októbra 2011, čo do výroku o náhrade trov konania takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd m e n í uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách tak, že navrhovateľ je povinný zaplatiť odporcovi náhradu trov konania vo výške 140,49 € do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia na účet právneho zástupcu JUDr. Jána Dorkina.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil konanie a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania a žiadal Daňový úrad o vrátenie súdneho poplatku z návrhu v sume 92,87 euro navrhovateľovi.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že navrhovateľ sa domáhal povolenia obnovy konania vo veci 9C 92/2006, avšak pred začatím pojednávania svoj návrh zobral späť a konanie žiadal zastaviť z dôvodu, že v predmetnej veci podal voči odporcovi trestné oznámenie. Zároveň sa domáhal vrátenia súdneho poplatku.

Súd v zmysle ust. § 96 ods. 1 O.s.p. vzhľadom na späťvzatie návrhu zo strany navrhovateľa pred začatím pojednávania konanie vo veci zastavil.

Výrok o trovách konania odôvodnil ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., keď súd nepriznal náhradu trov konania z dôvodu, že konanie bolo zastavené.

Proti tomuto uzneseniu včas a v zákonnej lehote, čo do výroku o náhrade trov konania podal odvolanie odporca prostredníctvom svojho právneho zástupcu a žiadal, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie a priznal mu náhradu trov konania, pretože podľa jeho názoru konania bolo z procesného hľadiska zastavené pre správanie sa navrhovateľa a tento zavinil toto zastavenie konania a preto mal súd posudzovať otázku náhrady trov konania podľa ust. § 96 ods. 2 prvá veta O.s.p. a tvrdil, že mu prináleží náhrada trov.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a zistil, že odvolanie je dôvodné.

Vždy pri zastavení konania je potrebné, aby sa súd vyporiadal s otázkou zavinenia navrhovateľa na zastavení konania. Nepochybne vo veci došlo k vyjadreniu návrhu zo strany odporcu, kde už navrhovateľ v tomto vyjadrení považoval návrh na povolenie obnovy konania za nedôvodný. Poukázal na predchádzajúce rozhodnutie Okresného súdu v Rožňave, ktoré bolo potvrdené aj rozsudkom Krajského súdu v Košiciach.

Vo veci po vznesenej námietke zaujatosti bola vec pridelená inej sudkyni, bolo vytýčené pojednávanie vo veci na deň 13. októbra 2011, ktoré bolo odročené na deň 19. októbra 2011 a 18. októbra 2011 sa dostavil žalobca. Navrhovateľ až týmto dňom zobral návrh späť a žiadal konania zastaviť. 19. októbra 2011 sa vykonalo pojednávanie, ktorým došlo k rozhodnutiu, ktoré je preskúmavané.

Z týchto dôvodov považuje odvolací súd odvolanie za dôvodné. Nepochybne bolo treba posudzovať otázku náhrady trov konania podľa ust. § 96 ods. 2 veta prvá O.s.p. Prináleží nárok na náhradu trov konania vo výške 140,49 euro, t.j. náhrada trov právnej služby za dva úkony, prevzatie a príprava zastúpenia, písomné vyjadrenie zo dňa 15.8.2010 vo výške 55,40 euro za jeden úkon v zmysle ust. § 11 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. a 2 x paušál 7,21 euro + DPH 15,09 euro.

Z týchto dôvodov bolo potrebné uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti zmeniť a rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výroku uznesenia.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 ( § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.