KSKE 4 Co 183/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 183/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 183/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/183/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108202332 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108202332.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu D.A.S. poisťovňa právnej ochrany a.s., so sídlom v Bratislave 2, Šumavská č. 34, IČO: 35 735 791, právne zastúpeného JUDr. Branislavom Zubercom, advokátom so sídlom kancelárie v Bratislave, Michalská č. 9, proti žalovanému X.. J. K., R.. XX.X.XXXX, D.P. C. J., D. Č.. XX, o zaplatenie 74,95 eura s prísl., o odvolaniach žalovaného proti uzneseniam Okresného súdu Košice I zo dňa 12.12.2008 č.k. 36C/70/2008-39 a zo dňa 27.5.2011 č.k.36C/70/2008-96 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie zo dňa 12.12.2008 č.k. 36C/70/2008-39.

P o t v r d z u j e uznesenie zo dňa 27.5.2011 č.k. 36C/70/2008-96.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa v konaní o návrhu žalobcu proti žalovanému o zaplatenie 74,95 eura s prísl.:

1/ uznesením zo dňa 12.12.2008 č.k. 36C/70/2008-39 uložil povinnosť žalovanému zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor proti platobnému rozkazu vo výške 500,- Sk (t.j. 16,69 eura pri konverznom kurze 30,1260 Sk/l euro) podľa pol. č. 1a/ prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnkov (v ďalšom: Zákon o súdnych poplatkoch) Sadzobníka súdnych poplatkov a

2/ uznesením zo dňa 27.5.2011 č. k. 36C/70/2008-96 uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa vo výške 16,50 eura podľa pol. č.1 písm. a/ prílohy Zákona o súdnych poplatkoch - Sadzobníka súdnych poplatkov) .

Proti v poradí prvému uzneseniu o povinnosti zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor podal žalovaný včas odvolanie, ktorým žiadal uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť. Ako dôvod uviedol svoju zlú finančnú situáciu. Zdôraznil, že aj keď súd prvého stupňa už preskúmal jeho sociálnu situáciu, povinnosť zaplatiť súdny poplatok mu bola uložená iba preto, že ako žiadateľ postupoval nekvalifikovane. Opätovne preto žiadal o oslobodenie od zaplatenia súdnych poplatkov a ustanovenie právneho zástupcu.

Proti v poradí druhému uzneseniu o uložení povinnosti zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie proti rozsudku vo veci samej podal odvolanie žalovaný a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť. Poukázal na svoju zlú finančnú situáciu, ktorá mu neumožňuje požadovaný poplatok zaplatiť. Zároveň (z tých istých dôvodov) žiadal o ustanovenie právneho zástupcu. K podanému odvolaniu priložil potvrdenie o vykonávaných zrážkach z nemocenských dávok, príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného zloženého práva k nehnuteľnostiam a rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní nároku na dávku v

nezamestnanosti s tým, že nemá iné príjmy a nepoberá ani žiadne ďalšie dávky. Opakovane žiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov a ustanovenie právneho zástupcu.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenia súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolania žalovaného proti uzneseniam o uložení povinnosti zaplatiť súdne poplatky za podaný odpor proti platobnému rozkazu a odvolanie proti rozsudku vo veci samej nie sú dôvodné, preto napadnuté uznesenia ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 71/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania, alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

V konaní podal žalovaný žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov a žiadosť o ustanovenie právneho zástupcu dňa 24.4.2008, o ktorej rozhodol súd prvého stupňa uznesením zo dňa 8.10.2008 č.k. 36C/70/2008-32 tak, že žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznal a neustanovil mu zástupcu z radov advokátov. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňom 19.11.2009.

Aj ďalšími uzneseniami prvostupňového súdu (na základe opakovaných žiadostí žalovaného) - zo dňa 14.5.2009, č. k. 36C/70/2008-51, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 4.7.2009 a zo dňa 21.9.2011 č. k. 36C/70/2008-119, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 14.10.2011 žalovanému nebolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov a nebol mu ustanovený zástupca z radov advokátov, prípadne Centrum právnej pomoci v Bratislave.

Je preto nepochybné, že v čase rozhodovania súdu prvého stupňa o povinnosti žalovaného zaplatiť súdne poplatky za podaný odpor proti platobnému rozkazu ako aj podané odvolanie proti rozsudku vo veci samej žalovanému po tom, čo požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov právoplatnými rozhodnutiami prvostupňového súdu takéto oslobodenie priznané nebolo, preto podľa ust. § 5 ods. 1 písm. a) Zákona o súdnych poplatkoch mu vznikla povinnosť zaplatiť súdne poplatky (poplatková povinnosť) za poplatkové úkony (odpor proti platobnému rozkazu, odvolanie proti rozsudku) vo výške, ktorá je správne uvedená v napadnutých uzneseniach.

Vzhľadom na tieto skutočnosti odvolací súd napadnuté uznesenia o povinnosti žalovaného zaplatiť súdne poplatky za označené poplatkové úkony ako vecne správne podľa ustanovenia § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.