KSKE 4 Co 191/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 191/2010

KS v Košiciach, dátum 24.06.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 191/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/191/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7106229039 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7106229039.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: P. F., K.. X.X.XXXX, I. O. Q., S. zast. Mgr. Monikou Dunčákovou, advokátkou so sídlom Pražská č. 4, Košice, proti odporcovi: W..R..W.. A. W..Y..R.., zast. JUDr. Ing. Deziderom Jančíkom, so sídlom Hlavná č. 119, Košice, advokátom zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, o odvolaní oboch účastníkov proti rozsudku Okresného súdu Košice I č. k. 20C/222/2006-86 zo dňa 26. mája 2008 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu a vec v r a c i a na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol tak, že žalobu navrhovateľky zamietol a zaviazal ju povinnosťou nahradiť trovy konania odporcovi vo výške 15.484,- Sk na účet právneho zástupcu odporcu.

Navrhovateľka sa svojím návrhom došlým súdu dňa 1.12.2006 domáhala, aby súd skončenie pracovného pomeru určil za neplatné.

Vykonaným dokazovaním súd zistil nasledovný skutkový stav:

Účastníci konania dňa XX.X.XXXX uzatvorili pracovnú zmluvu na dobu neurčitú na základe, ktorej navrhovateľka dňa X.X.XXXX nastúpila u odporcu do zamestnania ako pracovníčka expedície v sklade. Dňa X.XX.XXXX konateľ spoločnosti H.. X. Š. si predvolal navrhovateľku a za prítomnosti vedúcej skladu Ľ. J. U. V. H.. O., prokuristu spoločnosti oznámil, že počul, že v sklade bol opäť krik. Spočiatku navrhovateľka nechápala o čom konateľ rozpráva až neskôr pochopila, že dňa X.XX.XXXX to je predchádzajúci deň vytýkala kolegovi H. I., že nepomohol kolegyni Z. Z. s ťažkým balíkom. Na to jej konateľ spoločnosti povedal, že sa rozhodol s ňou okamžite ukončiť pracovný pomer, nakoľko už ostatní pracovníci s ňou nechcú pracovať lebo kričí. Následne jej oznámil, že buď s ňou okamžite skončí pracovný pomer alebo podpíše dohodu o rozviazaní pracovného pomeru. Na to navrhovateľka podpísala dohodu o rozviazaní pracovného pomeru podľa jej tvrdenia z tohto dôvodu, že s ňou bude ukončený pracovný pomer okamžite a ona bude mať problémy s hľadaním si nového zamestnania. Navrhovateľka je toho názoru, že dohoda o skončení pracovného pomeru je absolútne neplatná v zmysle § 37 ods. 1 OZ, lebo uvedený právny úkon nebol zo strany navrhovateľky urobený slobodne.

V rámci dokazovania sa súd oboznámil s okamžitým skončením pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1, písm. b/ Zákonníka práce zo dňa X.XX.XXXX, ktoré však nie je podpísané ani jednou z účastníckych strán. Dohodou o skončení pracovného pomeru v zmysle § 60 Zákonníka práce ako aj písomným

upozornením na porušenie pracovnej disciplíny zo strany navrhovateľky zo dňa XX.X.XXXX, ktoré navrhovateľka aj prevzala, čo potvrdila svojím podpisom.

Na pojednávaní konanom dňa 25.5.2007 právna zástupkyňa navrhovateľka žiadala zmenu petitu v tom znení, že určuje, že okamžité skončenie pracovného pomeru dané navrhovateľke listom dňa X.XX.XXXX a dohoda o skončení pracovného pomeru zatvorená podľa § 60 Zákonníka práce zo dňa X.XX.XXXX sú neplatné. Súd zmenu petitu pripustil.

V rámci dokazovania súd zistil, že v kancelárií konateľa spoločnosti nedošlo k doručeniu okamžitého skončenia pracovného pomeru a že v tom čase pri pohovore s navrhovateľkou jej bolo dané na výber buď okamžité skončenie pracovného pomeru alebo Dohoda. Navrhovateľke nič nebránilo podpísať prevzatie okamžitého skončenia pracovného pomeru a následne sa domáhať na súde neplatnosti tohto okamžitého skončenia.

Ako súd zistil, navrhovateľka si vybrala Dohodu o skončení pracovného pomeru. Tieto skutočnosti si súd overil z predloženého okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktoré nie je podpísané ani pracovníkom ani konateľom spoločnosti. Podpísaná je dohoda o skončení pracovného pomeru. Súd mal teda za to, že k skončeniu pracovného pomeru došlo Dohodou.

Z výpovede navrhovateľky vyplýva, že Dohodu podpísala dobrovoľne o čom svedčí aj skutočnosť, že po prečítaní okamžitého skončenia povedala, že to nepodpíše a podpísala Dohodu o skončení pracovného pomeru.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončení dohodnutým dňom. V tomto prípade dňom X.XX.XXXX.

Podľa ods. 2 cit. ust. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru ak to vyžaduje zamestnanec alebo pracovný pomer sa skončil dohodou z dôvodu organizačných zmien.

Súd nezistil, aby navrhovateľka požadovala uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru.

Navrhovateľka a jej právna zástupkyňa v priebehu konania žiadali vykonať ďalšie dôkazy ako napr. potvrdenie zo škôlky, vyžiadanie priestupkového spisu a pod. Súd tieto dôkazy zabezpečil, avšak z ich obsahu zistil, že sú pre rozhodnutie irelevantné, nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a s vecou nesúvisia. Vykonaným dokazovaním súd dospel k záveru, že žaloba bola podaná neoprávnené a z toho dôvodu ju v celom rozsahu zamietol.

V konaní vznikli úspešnému odporcovi trovy právneho zastúpenia vo výške 15.484,- Sk, na ktoré súd v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. neúspešnú navrhovateľku zaviazal nahradiť právnemu zástupcovi na účet Slovenskej sporiteľni, č.ú. XXXXXXXXXX/XXXX. Trovy právneho zastúpenia pozostávajú z 8 právnych úkonov á 1.446,- Sk, 8x režijný paušál á 191,- Sk a 19 % DPH vo výške 2.228,- Sk čo spolu tvorí sumu 15.484.- Sk.

Proti tomuto rozsudku včas a v zákonnej lehote podala odvolanie navrhovateľka prostredníctvom svojej právnej zástupkyne pokiaľ ide o zamietavý výrok rozsudku súdu prvého stupňa. V odvolaní uviedla, že pokiaľ súd prvého stupňa vyhodnotil, že okamžité skončenie pracovného pomeru navrhovateľky na pracovisku odporcom ako zamestnávateľom doručené nebolo, nemal vysloviť výrok o neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. V odvolaní vyslovila názor, že po vykonanom dokazovaní súd v konaní dospel k právnemu názoru, že na pracovisku zo strany zamestnávateľa došlo k doručeniu okamžitého skončenia pracovného pomeru navrhovateľke, aj keď ho odmietla prevziať, ale neboli dané

zo strany odporcu ako zamestnávateľa dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru, preto navrhla, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil.

Odvolanie bolo podané aj zo strany odporcu proti výroku rozsudku, ktorým bol zaviazaný nahradiť trovy konania. Poukázal na to, že okresný súd nevytkol nedostatočné skutkové zistenia alebo ich nesprávne vyhodnotenie ani nesprávne právne posúdenie veci napriek tomu rozhodol úplne opačne ako v prvom prípade a náležite nevyriešil ani otázku zmeny petitu s ktorou ako zástupca odporcu už pri samotnom prednese tohto návrhu nesúhlasil a zamietol neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru následne neodôvodnil svoj záver, ale pôvodný záver a výrok o zamietnutí žaloby zmenil, aj keď nebol na to viazaný odvolacím súdom.

Odvolací súd vec preskúmal bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 písm. c/ O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a zistil, že opätovne nie sú podmienky ani na zmenu ani na potvrdenie rozsudku. Obaja účastníci podali odvolanie a odvolací súd preskúmal celý napadnutý rozsudok. Je predovšetkým potrebné povedať, že bolo by potrebné odmietnuť odvolanie odporcu, pretože tento v konaní bol úplne úspešný a jeho odvolanie je absolútne irelevantné, pretože žaloba bola zamietnutá a bola zaviazaná navrhovateľka nahradiť trovy konania. Niet preto zákonného dôvodu preskúmavať toto odvolanie, ale keďže bolo podané odvolanie aj zo strany navrhovateľky, tak úlohou odvolacieho súdu bolo preskúmať toto odvolanie v celom rozsahu. Je potrebné zdôrazniť, že rozsudok súdu prvého stupňa je predovšetkým nepreskúmateľný, nezrozumiteľný a citáciou zákonných ustanovení, ktoré nemajú oporu v zistenom skutkovom stave. Odvolací súd zdôrazňuje, že po zrušení veci odvolacím súdom vykonal prvostupňový súd len jediné pojednávanie, tu si ani neobjasnil predmet konania ani procesným uznesením nerozhodol nijakým spôsobom o zmene petitu, preto je v konečnom aj samotný výrok nezrozumiteľný, lebo nevedno o čom konal (č.l. 34 spisu) . Zápisnica obsahuje nesúrodé prednesy zástupcov, ktoré naviac súd označuje výpovede zástupcov . Nevedno, či navrhovateľka sa domáha určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru oboma spôsobmi, alebo len jedným a ktorým.

Odvolací súd dáva do pozornosti nepochybnú skutočnosť, že rozviazanie pracovného pomeru nie je možné skončiť dvoma spôsobmi. V tomto smere je jednoznačne neobjasnený predmet konania.

Pokiaľ bolo určené, že skončenie pracovného pomeru dohodou je neplatné, opätovne súd preskúmateľne neodôvodnil, z akých dôvodov dospel k tomuto záveru, že dohodu navrhovateľka uzavrela v tiesni, pretože len cituje zákonné vymedzenie pojmu tieseň. Taktiež konštatovanie, že v čase podpísania dohody u navrhovateľky absentovala vôľová zložka nemá oporu vo vykonanom dokazovaní. Počas celého konania nedošlo naviac k súvislej výpovedi navrhovateľky ako účastníčky konania (č.l. 32 spisu) . Z týchto dôvodov odvolaciemu súdu neostalo iné, ako rozsudok súdu prvého stupňa ako nepreskúmateľný a právne neopodstatnený zrušiť a vec vrátiť z vyššie uvedených dôvodov na nové konanie a rozhodnutie. Odvolací súd poukazuje na to, že prvostupňový súd je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu a preto je potrebné vykonať dokazovanie a upraviť procesne návrh a vykonané dôkazy jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach vyhodnotiť a zobrať do úvahy aj predchádzajúce zrušujúce uznesenia, ktorými sa jednoznačne prvostupňový súd neriadil.

Z týchto dôvodov bolo potrebné rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie (§ 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p.) . V novom rozhodnutí rozhodne súd prvého stupňa aj o náhrade trov odvolacieho konania.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.