KSKE 4 Co 194/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 194/2011

KS v Košiciach, dátum 16.05.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 194/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/194/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898821 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898821.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu M.. A. D., trvale bývajúceho v Č. Č.. XXX, prechodne v Č.T. Č.. XXX, A. Z., zast. JUDr. Alexandrom Milkom, advokátom so sídlom kancelárie v Rožňave, ul. Cyrila a Metoda č. 4, proti žalovanému Lesy Slovenskej republiky, š.p. so sídlom v Banskej Bystrici, Nám. SNP č. 8, zast. JUDr. Pavlom Halajom, advokátom, so sídlom kancelárie v Revúcej, Remeselnícka č. 307/1, v konaní o zaplatenie 4.747,59 eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, zo dňa 24.3.2011, č.k. 19C/1668/1997-367 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením prvostupňový súd uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vo výške 3.354,58 eura, do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a náhradu trov konania žalovanému nepriznal. Odôvodnil to tým, že bolo povinnosťou súdu prvého stupňa prihliadať na dôvody hodné osobitného zreteľa, najmä na tú skutočnosť, že rozhodnutie vo veci záviselo od posudku znalca. Odvolal sa aj na odôvodnenie výroku rozsudku odvolacieho súdu zo dňa 18. 10. 2010 č. k. 5 Co/130/2010 - 358, ktorým náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože v riešenej veci boli aplikované viaceré právne predpisy a pritom nepriznanie náhrady trov konania v žiadnom prípade neohrozí majetkovú sféru žalovaného a naopak značným spôsobom zasiahne do majetkovej sféry žalobcu. Zdôraznil, že súd mal prihliadať aj na okolnosti, ktoré viedli žalobcu k uplatneniu jeho nároku, keď žalovaný bezdôvodne nebol ochotný mu pozemky v zákonom stanovenej lehote vydať.

Odvolací súd skôr než pristúpil k vecnému prejednaniu podaného odvolania zaoberal sa podmienkami prípustnosti odvolacieho konania v tejto veci.

Z obsahu súdneho spisu bolo zistené, že prvostupňový súd rozsudkom zo dňa 14.4.2010, č.k. 19C/1668/1997 -324 :

1/ z a s t a v i l konanie v časti istiny vo výške 1.858,86 eura a úroku z omeškania vo výške 21% ročne zo sumy 469,03 eura od 1.10.1994 do zaplatenia, vo výške 21% ročne zo sumy 469,03 eura od 1.10.1995 do zaplatenia, vo výške 3,4 % ročne zo sumy 1.206,60 eura od 1.10.1995 do zaplatenia, vo výške 18% ročne zo sumy 546,64 eura do zaplatenia a vo výške 0,4% ročne zo sumy 849,70 eura od 1.8.1996 do zaplatenia,

2/ u l o ž i l povinnosť žalovanému zaplatiť žalobcovi 194,95 eura a úrok z omeškania vo výške 21% ročne zo sumy 62,80 eura od 2.4.1995 do zaplatenia, vo výške 21% ročne zo sumy 62,80 eura od 2.10.1995 do zaplatenia a vo výške 17,6 % ročne zo sumy 70,79 eura od 5.3.1998 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku,

3/ žalobu žalobcu v prevyšujúcej časti z a m i e t o l a

4/ u l o ž i l žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vo výške 100%.

Na základe žalobcom podaného odvolania Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd rozsudkom zo dňa 18.10.2010, č.k. 5Co/130/2010 - 358 potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa okrem výroku o zastavení konania v časti istiny 1.858,86 euro a úrokov z omeškania a výroku, ktorým v prevyšujúcej časti žalobu súd zamietol. Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

S poukazom na obsah podaného odvolania proti rozsudku prvostupňového súdu zo dňa 14. 4. 2010 č. k. 19 C/1668/1997 - 324 odvolací súd konštatuje, že vec bola predložená nesprávne odvolaciemu súdu na odvolacie konanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa zo dňa 24.3.2011, sp. zn. 19C/1668/1997 - 367, ale mala byť predložená odvolaciemu súdu na doplnenie a rozhodnutie aj o tej časti odvolania proti výroku rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým prvostupňový súd v prevyšujúcej časti žalobu žalobcu zamietol, pretože predmetom odvolacieho konania vo veci vedenej na odvolacom súde pod sp. zn. 5Co/130/2010 ( podľa obsahu odvolacieho návrhu pri odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa) boli všetky výroky tohto rozsudku, okrem prvého výroku napadnutého rozsudku, t.j. výroku o čiastočnom zastavení konania. Napriek tomu odvolací súd rozhodol len o potvrdení rozsudku súdu prvého stupňa, okrem výroku o zastavení konania a výroku, ktorým v prevyšujúcej časti súd žalobu žalobcu zamietol. Odvolanie tak smerovalo aj proti výroku, ktorým v prevyšujúcej časti bola žaloba žalobcu zamietnutá, o čom odvolacím súdom nebolo vôbec rozhodnuté.

Za tohto stavu pri rozhodovaní vo veci sp. zn. 5Co/130/2010, rozhodnutím zo dňa 18. 10. 2010 nebol vyčerpaný celý predmet odvolacieho konania.

Vec preto bola odvolaciemu súdu predložená na rozhodnutie o odvolaní proti uzneseniu zo dňa 24.3.2011, č.k. 19C/1668/1997-367 predčasne, a bude ju potrebné vrátiť krajskému súdu na rozhodnutie o odvolaní proti výroku, ktorým v prevyšujúcej časti bola žaloba žalobcu zamietnutá.

Až potom bude známy výsledok konania, od ktorého sa odvíja rozhodnutie o trovách konania.

Z týchto podstatných dôvodov, bolo potrebné vrátiť vec súdu prvého stupňa, keď vec bola predložená na odvolacie konanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa o trovách konania predčasne, pretože vo veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod spisovou značkou 5 Co/ 130/2010 nebol vyčerpaný celý predmet odvolacieho konania.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.