KSKE 4 Co 198/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/198/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7708212039 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7708212039.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Minxovej a sudcov JUDr. Zuzany Šoltýsovej a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci navrhovateľa: Slovenská kancelária poisťovateľov so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta č. 82, IČO. XX XXX XXX, zast. Mgr. Tomášom Kušnírom, advokátom v Bratislave, Údernícka č. 5, proti odporcom: 1. Q. E., bývajúcemu B. Q.H., Z. Q. Č.. X a 2. U. Z., nar. XX.X.XXXX, trvalé bývajúcemu B. S. Č.. XX, t.č. na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníčkou JUDr. Vierou Antoníkovou, zamestnankyňou Okresného súdu Trebišov, o zaplatenie 7. 486,76 eura (225.546,- Sk) s prísl., o odvolaní odporcu v 1. rade Milana Faku proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 10.12.2009, č.k. 21C/137/2009 - 63 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku ktorým boli odporcovia v 1. a 2. rade zaviazaní uloženú im povinnosť splniť spoločne a nerozdielne a vo výroku o lehote plnenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom:

1/ u l o ž i l odporcom v 1. a 2. rade povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi sumu 7.486,76 eura s 9% úrokom z omeškania od 11.8.2006 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 2.456,08 eura, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku a

2/ z r u š i l platobný rozkaz č. k. 21Ro 294/08 zo dňa 29.10.2008.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že odporca v 2. rade U. Z.I. dňa 25.2.2005, keď riadil motorové vozidlo B. A.: Q.-XXXBE, ktorého držiteľom ako fyzická osoba bol odporca v 1. rade Q. E., spôsobil v S.H. K. ul. Z. dopravnú nehodu tak, že začal prechádzať z pravého jazdného pruhu do ľavého, pričom vodič poškodeného vozidla (I. A.: XXXBV) X. S.Á. v snahe zabrániť zrážke strhol riadenie vozidla doľava a následkom toho narazil s vozidlom prednou časťou do betónového stredového zátarasu, potom prešiel do protismeru, kde ľavou časťou vozidla narazil do vozidla (Q. A.: S. XXXSC) poškodenej S. S.. Z oznámenia o nehode je preukázané, že túto dopravnú nehodu zavinil odporca v 2. rade. Následným šetrením bolo zistené, že v čase dopravnej nehody na motorové vozidlo odporcu v 1. rade nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Pri dopravnej nehode na obidvoch poškodených vozidlách bola spôsobená celková škoda 248.101,- Sk, ktorá bola poškodeným zo strany navrhovateľa aj uhradená. Následne navrhovateľ vyzval odporcov na náhradu poisteného plnenia (výzva z 10.7.2006) , v konaní však nebolo preukázané žiadnym relevantným dôkazom, aby zo strany odporcov došlo k plneniu v prospech navrhovateľa.

S poukazom na ust. § 24 ods. 2 a 7/ zák. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uzavrel, že navrhovateľ nepochybne z garančného fondu uhradil za odporcov škodu spôsobenú odporcom v 2. rade ako vodičom motorového vozidla odporcu v 1. rade na motorových vozidlách poškodených a ďalej, že zo strany odporcov nedošlo k refundácii poistného plnenia, napriek výzvam zo strany navrhovateľa. Za vzniknutý dlh voči navrhovateľovi odporcovia zodpovedajú spoločne a nerozdielne, preto návrhu vyhovel.

Pokiaľ odporca v 1. rade žiadal povoliť na zaplatenie žalovanej sumy splátky, uzavrel, že na takéto rozhodnutie neboli splnené podmienky, nakoľko zo strany tohto odporcu neboli súdu predložené žiadne listinné dôkazy preukazujúce jeho majetkovú situáciu, posúdením ktorej by bolo možné zvážiť rozhodnutie o takejto forme vykonateľnosti súdneho rozhodnutia.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a vo veci úspešnému navrhovateľovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo súdneho poplatku vo výške 449,11 eura a z trov právneho zastúpenia v celkovej výške 2.006,97 eura.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal odporca v 1. rade Milan Fako. Z obsahu odvolania a jeho doplnenia vykonaného na výzvu súdu vyplýva, že navrhol zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bol zaviazaný s odporcom v 2. rade navrhovateľovi prisúdenú istinu s prísl. zaplatiť spoločne a nerozdielne tak, aby im bolo uložené uvedenú povinnosť splniť rozdelene a jemu povolené jeho podiel náhrady uhradiť v splátkach. Poukázal na to, že nevie kde sa nachádza odporca v 2. rade a preto nesúhlasí, aby spolu s ním zaplatili škodu, ktorá vznikla. Z toho dôvodu sa domáha jej rozdelenia. Ďalej uviedol, že sa nevyhýba plateniu, avšak je na sociálnom príspevku v hmotnej núdzi, poberá 220 eur mesačne a má dve deti, z ktorých jedno je školopovinné.

Z obsahu písomného vyjadrenia navrhovateľa k podanému odvolaniu jeho odvolací návrh nevyplýva, poukázal len na to, že odporca v 1. rade rozsudkom priznanú sumu nespochybnil a jeho dôvody nemožno považovať za odôvodnenie vo veci samej. Nemal námietky voči splácaniu dlžnej sumy v splátkach vo výške, ktorá nebude znevýhodňovať jeho postavenie, t.j. tak, aby časový horizont uspokojenia jeho nároku nebol neúmerne dlhý.

Opatrovníčka odporcu v 2. rade sa k podanému odvolaniu odporcu v 1. rade nevyjadrila.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým boli odporcovia zaviazaní uloženú im povinnosť splniť spoločne a nerozdielne a vo výroku o lehote plnenia aj s konaním, ktoré týmto výrokom predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie odporcu v 1. rade je nedôvodné.

V posudzovanej veci išlo o navrhovateľom proti odporcom uplatňovaný nárok na náhradu plnenia, ktoré poskytol poškodeným Jozefovi Kondášovi a Kataríne Kaňákovej z titulu náhrady škody spôsobenej im na ich vozidlách podľa ust. § 24 ods. 7 vety prvej zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto plnenie navrhovateľ poskytol poškodeným z garančného fondu podľa ods. 2 písm. b/ cit. ustanovenia, t.j. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti.

Podľa ust. § 24 ods. 7 vety prvej zákona č. 381/2001 Z.z. kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa ods. 2 písm. a/, b/, f/ a g/ na náhradu toho, čo za neho plnila.

Odporca v 1. rade vo svojom odvolaní nenamietal svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou jeho motorového vozidla (vyplývajúcu mu z ust. § 427 ods. 2 Obč. zákonníka) , ani povinnosť na jej náhradu, resp. náhradu plnenia poskytnutého poškodeným navrhovateľom, namietal len, aby na splnenie tejto povinnosti bol s odporcom v 2. rade, ktorý jeho vozidlo pri spôsobení škody riadil a zodpovedá teda popri ňom ako priamy škodca (na základe zodpovednosti založenej na jeho zavinení podľa ust. § 420 Občianskeho zákonníka) a tiež určenú lehotu plnenia, keď sa domáhal povolenia splátok na splnenie jeho povinnosti.

Odvolací súd na tom základe v súlade so zásadou jeho viazanosti rozsahom a dôvodmi odvolania nepreskúmaval rozsudok súdu prvého stupňa z hľadiska základu a výšky uplatneného nároku navrhovateľom a obmedzil sa len na preskúmanie rozsudku v intenciách takto podaného odvolania odporcom v 1. rade.

Podľa ust. § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak škodu spôsobí viac škodcov, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne.

V odôvodnených prípadoch môže súd rozhodnúť, že tí, ktorí škodu spôsobili, zodpovedajú za ňu podľa svojej účasti na spôsobení škody (ods. 2 cit. ustanovenia) .

Platná právna úprava v uvedenom ustanovení vyjadruje zásadu solidárnej zodpovednosti viacerých škodcov, t.j., že viacerí škodcovia voči poškodenému zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Právne dôsledky takejto zodpovednosti je potrebné posudzovať podľa ust. § 511 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje pasívnu solidaritu (solidaritu dlžníkov) charakterizovanú viacerými subjektmi na dlžníckej strane, ktorí majú povinnosť splniť dlh tomu istému veriteľovi spoločne a nerozdielne. Veriteľ je oprávnený požadovať celé plnenie od ktoréhokoľvek dlžníka, t.j. od jedného, niekoľkých, alebo od všetkých a dlžník je povinný poskytnúť celé plnenie. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných vo vzťahu k veriteľovi zanikne. To znamená, že aj v prípade viacerých škodcov poškodený môže požadovať náhradu škody od všetkých spoločných škodcov spoločne, pričom ak jeden z týchto škodcov nahradí celu škodu, povinnosť ostatných škodcov nahradiť škodu poškodenému zanikne.

Z pasívnej solidarity zároveň vyplýva regresívny vzťah, t.j. vzťah vzájomného vyporiadania náhrady medzi tým, kto škodu nahradil a medzi ostatnými spoločnými škodcami. Toto vnútorné vyporiadanie škody nahradenej jedným alebo viacerými škodcami za všetkých škodcov upravuje potom ust. § 439 Občianskeho zákonníka.

V odôvodnených prípadoch súd môže svojim rozhodnutím vylúčiť solidárnu zodpovednosť viacerých škodcov, a rozhodnúť o ich delenej zodpovednosti. Tu ide o zodpovednosť podľa svojej účasti na spôsobení škody, pričom, ak ide o stred objektívnej a subjektívnej zodpovednosti jeden (niektorí) zo spoločných škodcov zodpovedá podľa miery účasti na spôsobení škody a druhý (iní) podľa miery zavinenia. Rozhodnutie o delenej zodpovednosti je výnimkou zo zásady solidárnej zodpovednosti a či ide o odôvodnený prípad pre aplikáciu tejto výnimky, musí súd starostlivo uvážiť, na základe najmä zhodnotenia sociálnych pomerov škodcov, ale aj iných okolností (napr. z hľadiska, či solidárna zodpovednosť prichádza do úvahy) .

Pri uplatnení nároku podľa ust. § 24 ods. 7 prvej vety zák. č. 381/2001 Z.z. ide o právny vzťah medzi Slovenskou kanceláriou poisťovateľov ako oprávneným a tým, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bez poistenia zodpovednosti, t.j., ak držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, resp. jeho vlastník alebo prevádzkovateľ si nesplnil povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu (podľa § 3 cit. zákona) , ako povinným.

Navrhovateľ v prejednávanej veci svoj nárok na náhradu poskytnutého plnenia za škodu uplatnil proti dvom zodpovedným subjektom, z ktorých odporca v 1. rade je zodpovedný v zmysle ust. § 427 Občianskeho zákonníka a odporca v 2. rade v zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka (ako vodič, ktorý dopravnú nehodu zavinil) a vzhľadom na petit jeho návrhu na začatie konania využil možnosť

výhody solidarity záväzku týchto dvoch zodpovedných subjektov podľa ust. § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Aj keď v časti žiadanej solidarity súd nie je návrhom na začatie konania viazaný, uplatnenie solidárnej zodpovednosti bolo v danom prípade namieste, keďže nezáleží na tom, že účasť jedného z odporcov na spôsobení škody spočívala v zavinení a u druhého išlo o objektívnu účasť na spôsobení škody. Odporca v 1. rade nepreukázal dôvody na vylúčenie solidárnej zodpovednosti a takéto dôvody nevyplývajú ani z obsahu spisu. Sama tá skutočnosť, že t.č. sa odporca v 2. rade nachádza na neznámom mieste, totiž nezakladá dôvod pre záver, že tu ide o odôvodnený prípad na vylúčenie solidárnej zodpovednosti odporcov. Znamená však, že nemožno zistiť sociálne pomery odporcu v 2. rade, ktorých zhodnotenie (spolu zo sociálnymi pomermi odporcu v 1. rade) by mohlo byť podstatným pre záver, že tu ide o odôvodnený prípad na použitie výnimky zo zásady solidárnej zodpovednosti. Zároveň ani sám odporca v 1. rade vo svojom odvolaní neuviedol všetky podstatné okolnosti pre posúdenie jeho pomerov, keď neuviedol, či je ženatý, či žije v spoločnej domácnosti s manželkou, aký je jej príjem, či je vlastníkom (spoluvlastníkom) nehnuteľnosti alebo iného majetku väčšej hodnoty a ani tie tvrdenia týkajúce sa jeho pomerov (príjmu, vyživovacích povinností) , na ktoré v odvolaní poukazoval, nedoložil žiadnymi listinnými dôkazmi.

Za tohto stavu neboli splnené podmienky pre vylúčenie solidárnej zodpovednosti odporcov žiadnej ním v podanom odvolaní.

Rovnako neboli dané podmienky pre odporcom v 1. rade žiadanú zmenu rozhodnutia súdu prvého stupňa o lehote plnenia.

Ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť lehotu dlhšiu alebo určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí (§ 160 ods. 1 O.s.p.) . Všeobecná trojdňová lehota na splnenie povinnosti uloženej v rozsudku je teda určená zákonom a preto jej uplatnenie v rozhodnutí súdu nie je potrebné odôvodňovať a zisťovať jej primeranosť v konkrétnom prípade. Pre rozhodnutie o určení dlhšej lehoty na plnenie alebo o určení, že sa plnenie má vykonať v splátkach, musia však byť preukázané všetky potrebné skutočnosti odôvodňujúce záver súdu o použití výnimky z vyššie uvedenej zásady. Jedným z rozhodujúcich hľadísk pre rozhodnutie o určení dlhšej lehoty plnenia, resp. o povolení splátok, sú aj tu pomery účastníkov.

V danom prípade súd prvého stupňa nevyhovel návrhu odporcu v 1. rade na určenie, že svoju povinnosť uloženú mu napadnutým rozsudkom môže vykonať v splátkach s odôvodnením, že odporca v 1. rade nepreukázal, že jeho pomery takéto rozhodnutie odôvodňujú, keď nepredložil žiadne listinné dôkazy preukazujúce jeho majetkovú situáciu. Odporca v 1. rade, ako to už bolo vyššie uvedené, takto neurobil ani v odvolacom konaní. Preto ani na túto jeho odvolaciu námietku nebolo možné prihliadať.

Kvôli úplnosti je však potrebné dodať, že vzhľadom na stanovisko navrhovateľa k povoleniu splátok v jeho vyjadrení k odvolaniu odporcu v 1. rade, tomuto odporcovi nič nebráni dohodnúť sa s navrhovateľom i po rozhodnutí súdu, že svoju povinnosť uloženú mu napadnutým rozsudkom bude plniť v primeraných splátkach.

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým boli odporcovia zaviazaní uloženú im povinnosť splniť solidárne a vo výroku o lehote plnenia ako vecne správny.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 ( § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.