KSKE 4 Co 203/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 203/2010

KS v Košiciach, dátum 18.07.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 203/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/203/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7507213442 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7507213442.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu F. Ď., nar. XX.X.XXXX, bývajúceho v J. Č.. XXX, zastúpeného Z.. F. V., advokátom v H., H. Č.. XX, proti žalovaným: 1./ K.. S. Ď., bývajúcej v J. Č.. XXX, zastúpenej Z.. Z. H., advokátom v H., A. Č.. XX, 2./ K.. S. G., nar. X.XX.XXXX, bývajúcemu v J. Č.. XXX, o uloženie povinnosti umožniť vstup do rodinného domu, o odvolaní žalovaného v 2. rade K.. S. G. proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie zo dňa 25.2.2010 č.k. 14C/213/2007-112 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom:

1/ u l o ž i l žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť spoločne a nerozdielne umožňovať žalobcovi vstup do rodinného domu č.súp. XXX na parc.č. XXX, zapísaného na LV č. XXX, kat. územie J. a jeho užívania a zdržať sa akéhokoľvek konania zabraňujúceho žalobcovi vstup do vyššie uvedeného rodinného domu, ako aj jeho užívanie;

2/ u l o ž i l žalovaným v 1. a 2.rade povinnosť spoločne a nerozdielne odovzdať žalobcovi kľúč od vchodových dverí rodinného domu súp.č. XXX na parc.č. XXX kat.územie J., zapísaného na LV č. XXX I. počte 1 ks a zdržať sa výmeny zámky na vchodových dverách bez vedomia žalobcu a odovzdania nového kľúča od vchodových dverí do rodinného domu žalobcovi;

3/ u l o ž i l žalovaným v 1. a 2.rade povinnosť spoločne oznámiť žalobcovi kód alarmu pre zablokovanie a odblokovanie vstupu do rodinného domu č. súp. XXX na parc.č. XXX, zapísaného na LV č. XXX kat. územie J. v počte 1 ks, zdržať sa zmeny kódu bez vedomia žalobcu a oznámenia nového kódu alarmu pre zablokovanie a odblokovanie vstupu do rodinného domu žalobcovi;

4/ u l o ž i l žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 723,15 eura do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a

5/ návrh žalovanej v 1. rade na prerušenie konania z a m i e t o l.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal žalovaný v 2. rade K.. S. G.. Navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť. Poukázal na to, že je väčšinovým spoluvlastníkom rodinného domu a on nesúhlasí s užívaním jeho majetku žalobcom. Uviedol, že žalobca má svoju bytovú otázku vyriešenú, lebo je vlastníkom bytu v H. J. N. W..Č.. XX. Jeho snahou je len psychicky a fyzicky týrať jeho sestru - žalovanú v 1.rade. Okrem toho žalobca v sestrinej prítomnosti i neprítomnosti odnášal veci z rodinného domu, ktoré nadobudli počas trvania ich manželstva. Naviac na Okresnom súde Košice-okolie sa vedie konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov medzi žalobcom a žalovanou v 1. rade a rozhodnutím v uvedenej veci dôjde k majetkovému vysporiadaniu.

V priebehu odvolacieho konania písomným podaním zo dňa 16.7.2012 a jeho upresnením pred začatím pojednávania pred odvolacím súdom vzal odvolanie späť a navrhol odvolacie konanie zastaviť. Poukázal na to, že rozsudkom Okresného súdu Košice-okolie zo dňa 16.5.2012 č.k. 15C/85/2009-184, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 1.6.2012 a ktorého fotokópiu aj odvolaciemu súdu predložil, bolo bezpodielové spoluvlastníctvo žalobcu a jeho sestry - žalovanej v 1. rade vyporiadané, podiel v rodinnom dome, ktorý mali v bezpodielovom spoluvlastníctve bol prikázaný žalovanej v 1.rade, ktorá si voči žalobcovi splnila už aj povinnosť uloženú jej týmto rozsudkom zaplatiť žalobcovi finančnú náhradu na vyrovnanie jeho podielu z BSM.

Podľa ust. § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví (ods. 3 cit. ust.) .

Odvolací súd na základe procesného úkonu žalovaného v 2.rade o späťvzatí jeho odvolania podľa cit. ust. § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, lebo žalobca ktorý by podľa zásady zodpovednosti za zavinenie na zastavení odvolacieho konania mal na náhradu jeho trov právo, po späťvzatí odvolania už náhradu trov odvolacieho konania neuplatňoval.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.