KSKE 4 Co 207/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 207/2010

KS v Košiciach, dátum 20.09.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 207/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/207/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109206704 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109206704.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu T. M., W.. X.X.XXXX, F. U. U. W. M., L. N. Č.. XXX/ XX proti žalovanej Q. V., W.. XX.X.XXXX, F. U. V., V. Č.. XX, o zaplatenie 3.004,04 eura, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 30. apríla 2010 č.k. 18C/215/2009-39 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 3.004,04 eura so 7,5% ročným úrokom z omeškania od X.XX.XXXX do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 180,- eur, to všetko v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolala žalovaná. Navrhla rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť (podľa obsahu odvolania zmeniť a žalobu zamietnuť) .

Pred začatím pojednávania pred odvolacím súdom žalovaná svoje odvolanie vzala v celom rozsahu späť a žiadala odvolacie konanie zastaviť s odôvodnením, že medzi účastníkmi konania došlo k mimosúdnej dohode o predmete sporu, keď sa dohodli o spôsobe úhrady pôžičky, ktorá bola predmetom sporu.

Podľa ust. § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví (ods. 3 cit. ustanovenia) .

So zreteľom na procesný úkon žalovanej o späťvzatí odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa ešte pred začatím pojednávania na odvolacom súde odvolací súd podľa cit. ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania nerozhodoval, lebo účastníci konania si nárok na náhradu trov odvolacieho konania neuplatnili.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.