KSKE 4 Co 241/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 241/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 241/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/241/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711204999 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711204999.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: ZH Kredit s.r.o., so sídlom v Bratislave, Karadžičova č. 10, IČO: 36 049 581, zast. JUDr. Félixom Neupauerom, advokátom, advokátskej kancelárie FELIX NEUPAUER & PARTNERS so sídlom v Bratislave, Karadžičova č. 10, proti žalovanej O. S., I. K. A., D. Č.. XXX, zast. JUDr. Dušanom Černákom, advokátom v Michalovciach, nám. Osloboditeľov č. 25, v konaní o zaplatenie 68,21 eur s prísl., o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 6. júna 2011 č.k. 6C/81/2011-46 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením pripustil, aby žalobca z konania vystúpil a na jeho miesto vstúpil: NO. 11 LTD so sídlom Zahraničný riadený fond spoločnosti (B.V.I.) , LTD. z OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, zapísaná v Registri firemných záležitostí Britských panenských ostrovov pod č. XXXXXXX.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca v priebehu konania na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky uzavretej dňa XX.X.XXXX postúpil svoju pohľadávku na NO. 11 LTD so sídlom Zahraničný riadený fond spoločnosti (B.V.I.) , LTD. z OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, na tom základe ten, kto má vstúpiť do konania na miesto terajšieho žalobcu navrhol zmenu účastníctva na strane žalobcu a s takouto zmenou súhlasil aj doterajší žalobca. Uzavrel, že sú splnené podmienky pre postup podľa ust. § 92 ods. 2,3 O.s.p. a tomuto návrhu na zmenu žalobcu vyhovel.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie žalovaná. Navrhla uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Uviedla, že nesúhlasí s návrhom na zmenu účastníka, keďže postup žalobcu ZH Kredit s.r.o., keď prevádza zjavne nejestvujúcu pohľadávku na pochybnú zahraničnú spoločnosť je zjavne účelový a predpokladá, že má za cieľ zmariť vymoženie jej nároku ako žalovanej na náhradu trov konania, ktoré by jej mali byť v prípade úspechu priznané. Domáhala sa tiež doručenia príloh, ktoré mali byť pripojené k písomnému podaniu žalobcu z XX.X.XXXX s tým, že zo samotného znenia návrhu žalobcu vyplýva minimálne pochybnosť o právnej subjektivite údajnej spoločnosti NO. 11 LTD, ktorá má vstúpiť do konania podľa jeho návrhu. V ďalšom sa vyjadrila vo veci samej k vyjadreniu žalobcu k jej odporu.

Odvolací súd skôr než pristúpil k vecnému preskúmaniu podaného odvolania, zaoberal sa oprávnením žalovanej podať odvolanie proti tomuto uzneseniu.

Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Oprávnenie na podanie odvolania chýba aj účastníkovi, ktorému rozhodnutím súdu nebola spôsobená žiadna, ani nepatrná ujma. Z hľadiska splnenia subjektívnej podmienky prípustnosti odvolania proti uzneseniu, ktorým bola pripustená zámena (zmena) účastníkov sa môže odvolať len ten účastník, ktorý so svojím vystúpením z konania alebo so vstupom do tohto konania nesúhlasil, hoci jeho súhlas bol nevyhnutný.

V posudzovanom prípade išlo o spoločný návrh doterajšieho žalobcu ako postupcu zo Zmluvy o postúpení pohľadávky z XX. A. XXXX a postupníka z tejto zmluvy, na ktorého právo uplatňované proti žalovanej v konaní prešlo, aby do konania namiesto doterajšieho žalobcu vstúpil tento postupník (NO. 11 LTD) , ku ktorému zákon súhlas žalovanej nevyžaduje. Žalovanej preto chýba oprávnenie na podanie odvolania proti napadnutému uzneseniu.

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolanie žalovanej odmietol ako podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.