KSKE 4 Co 243/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 243/2011

KS v Košiciach, dátum 26.06.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 243/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/243/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107232333 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107232333.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Lawyer Partners, a.s. so sídlom Prievozská 37, 821 09 Bratislava, IČO: XX XXX XXX, zastúpený Advokátska kancelária Chabadová, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, proti žalovanému E. V., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom P. XX, XXX XX F., zastúpený opatrovníčkou Dagmar Dominikovou, zamestnankyňou Okresného súdu Košice I, v konaní o zaplatenie o 200,- Sk (6,64 EUR) , o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku súdu prvého stupňa 38C 164/2010-40 zo dňa 29.4.2011, čo do vo výroku o trovách konania takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd p o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Prvostupňový súd zaviazal žalovaného povinnosťou zaplatiť na účet žalobcu vedený vo VÚB, a.s. pod č. XXXXXXXXXX/XXXX sumu 6,64 eur do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku a zároveň zaviazal žalovaného povinnosťou nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 29,68 eur na účet advokáta Advokátska kancelária Chabadová, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, vedený vo VÚB, a.s., č. 2137944853/0200 do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že žalobca sa v návrhu doručenom tunajšiemu súdu dňa 31.3.2006 domáhal vydania platobného rozkazu, resp. rozsudku, ktorým by súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 200,- Sk z dôvodu nezaplatených koncesionárskych poplatkov a náhrady trov konania vo výške 2.464,- Sk (81,79 EUR) . Žalobca svoj návrh skutkovo a právne odôvodnil tým, že žalovaný nezaplatil Slovenskému rozhlasu koncesionárske poplatky za rozhlasový prijímač podľa zákona č.212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch v celkovej výške 200,- Sk. Koncesionárske poplatky bol žalovaný v zmysle tohto zákona povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiaci v období od 1.2.2005 do 30.6.2005 vo výške 40,- Sk. Žalovaný koncesionárske poplatky nezaplatil ani napriek písomnej výzve zo strany Slovenského rozhlasu a naďalej odmietal komunikovať so žalobcom a nebol ochotný poskytnúť potrebnú súčinnosť na urovnanie záväzkov. Žalobca sa vlastníkom pohľadávky voči žalovanému stal na základe postúpenia pohľadávok od Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, o čom bol žalovaný oboznámený písomne listom zo dňa 20.10.2005.

Žalovaný sa nezdržiava na adrese svojho trvalého pobytu, pričom jeho iný pobyt odporcu sa súdu šetrením nepodarilo zistiť, preto súd žalovanému uznesením č.k. 38C/164/2010-33 ustanovil za opatrovníčku G. G., zamestnankyňu Okresného súdu Košice I. Návrh bol opatrovníčke žalovaného doručený dňa 19.8.2010 spolu s uznesením, na základe ktorého ju súd vyzval, aby sa v lehote 15 dní od doručenia uznesenia vyjadrila k návrhu.

Podľa §526 ods. 1 Občianskeho zákonníka postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Z výsledkov vykonaného dokazovania vyplýva, že žalobca sa vlastníkom pohľadávky voči žalovanému stal na základe Realizačnej zmluvy č.1 k Rámcovej zmluve o postúpení pohľadávok zo dňa 15.7.2005 od pôvodného veriteľa Slovenský rozhlas (Mýtna 1, 817 55 Bratislava, IČO: 00 167 355) . Ďalej bolo v konaní preukázané, že žalovaný za obdobie od 2/2005 do 6/2005 mal pôvodnému veriteľovi platiť po 40,- Sk mesačne, pričom však nezaplatil 200,- Sk, ktoré je žalovaný povinný uhradiť.

Na základe vyššie citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom na aplikáciu §153b O.s.p. súd vzal žalobcom tvrdený skutkový stav za nesporný a dospel k záveru, že nárok žalobcu je v celom rozsahu dôvodný, preto žalobe vyhovel a zaviazal žalovaného na zaplatenie žalovanej sumy v celom rozsahu a tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku.

Podľa §150 ods. 2 O.s.p. (v znení z.č.384/2008 Z.z.) ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Podľa §372p ods. 1 prechodných ustanovení k úpravám účinným od 15. októbra 2008 z.č. 384/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od: 15.10.2008) na konania začaté pred 15. októbrom 2008 sa použijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej ustanovené inak. Táto právna úprava je v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č.861/2007 zo dňa 11.7.2007.

Vzhľadom k tomu, že výška uplatnenej pohľadávky bola vo výške 6,64 eur a trovy žalobcu činili sumu 43,62 eur, súd v súlade s ustanovením § 150 ods. 2 O.s.p., znížil trovy konania žalobcu, pretože sú neprimerané voči uplatnenej pohľadávke a zaviazal žalovanú na náhradu trov konania žalobcu potrebných na úspešné uplatnenie práva vo výške 30% z trov právneho zastúpenia, čo je 13,09 eur (t.j. 30% z 43,62 eur) . Spolu teda súd zaviazal žalovanú nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 29,68 eur (16,59 eur +13,09 eur) na účet právneho zástupcu žalobcu. Podľa §149 ods. 1 O.s.p. ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi.

Proti tomuto rozsudku v časti výroku o náhrade trov konania podal odvolanie navrhovateľ, ktorý žiadal, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti a priznal plnú náhradu trov konania.

Pokiaľ prvostupňový súd náhradu trov konania znížil a rozhodnutie odôvodnil tým, že je treba postupovať podľa ustanovení o drobných sporoch s poukazom na ust. § 150 ods. 2 O.s.p., jeho rozhodnutie je nesprávne. Dôvodil, že je pravda, že právny poriadok umožňuje zníženie náhrady trov konania, avšak, ak by súd konal riadne a včas bez zbytočných prieťahov bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženie náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v správnom poriadku obsiahnutá.

K odvolaniu nebolo podané vyjadrenie.

Odvolací súd podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania aj v konaní, ktoré mu predchádzalo v zmysle ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa rozhodol správne pokiaľ úspešnému žalobcovi znížil ním uplatnenú náhradu trov konania, vzhľadom k tomu, že k takémuto postupu boli splnené zákonné podmienky.

Odvolaciemu súdu je v rozhodovacej činnosti podľa § 121 O.s.p. známe, že žalobca podáva veľké množstvo návrhov na začatie súdneho konania, ktoré sú z hľadiska právnej argumentácie absolútne totožné a menia sa iba údaje o žalovanom. Vzhľadom na totožný právny problém a rovnaké podklady žalobcu je podľa názoru odvolacieho súdu pracnosť jednotlivých administratívnych úkonov ako aj právna náročnosť úkonov právnej pomoci v jednotlivých veciach značne znížená. Vzhľadom na hromadné vybavovanie veci sú určitý spôsobom znížené aj hotové výdavky.

Odvolací súd už z vyššie uvedených dôvodov nestotožňuje sa s názorom žalobcu, že na tento prípad, keďže žaloba bola podaná na súd v r. 2006, nie je možné použiť ust. § 150 ods. 2 O.s.p.

Naviac poznamenáva, že ide o procesné ustanovenie a na rozdiel od hmotného práva platí zásada, že v prípade procesných predpisov sa postupuje podľa procesných predpisov účinných v čase úkonov súdu. Na správnosti tohto záveru nemôže nič zmeniť ako skutočnosť žalobcom namietaný v prieťahoch v konaní. Práve z týchto dôvodov odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.