KSKE 4 Co 269/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/269/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107230497 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107230497.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu : Lawyer Partners a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská cesta č. 37, IČO: 35 944 471, zast. Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, IČO: 36 866 733, proti žalovanej Y. H., T.. XX.XX.XXXX, H. D. G. Č.. XXX, o zaplatenie 25,23 eura, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 04. apríla 2011 č.k. 36C/68/2010-32 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom pre zmeškanie žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 25,23 eura do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a nahradiť mu trovy konania vo výške 20,- eur na účet právneho zástupcu žalobcu Advokátska kancelária - Chabadová s.r.o., Pri starej prachárni 13, 813 04 Bratislava, IČO: 36 866 733 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

S poukazom na ust. § 114 ods. 3, 4 a 5, § 153b ods. 2 písm. b/ a ods. 3 a § 157 ods. 4 O.s.p. uzavrel, že boli splnené podmienky pre rozhodnutie vo veci rozsudkom pre zmeškanie, keďže žalovaná sa v lehote stanovenej súdom nevyjadrila k návrhu, bola poučená o možnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie bez pojednávania v súlade s ust. § 114 ods. 5 O.s.p. a súd považoval žalobcom tvrdený skutkový stav za nesporný. Na tom základe v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami a ust. § 13 ods. 7 zák. č. 68/2008 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1, 3 a 6, § 4a ods. 1 a § 8 zák. č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov zaviazal žalovanú na zaplatenie žalobcom, ako postupníkom zo zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej zo Slovenským rozhlasom, uplatnenej pohľadávky z titulu nezaplatených koncesionárskych poplatkov.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 150 ods. 2 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal právo na zníženú náhradu trov konania spolu vo výške 20,- eur. Trovy konania žalobcu spočívali v zaplatenom súdnom poplatku vo výške 16,60 eur a v trovách právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby - prevzatie a príprava právneho zastúpenia a podanie návrhu na začatie konania, t.j. 2 x 16,60 eur + režijný paušál 1 x 4,98 eura a 1 x 5,44 eura, spolu v sume 60,22 eura. S prihliadnutím na cieľ súdneho konania, ktorým je vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže tu prevažovať záujem na vedení konania z pohľadu odmeny advokáta, ktorý okrem iného zastupuje žalobcu v týchto veciach hromadne a teda nie je potrebný žiaden špeciálny, či individuálny prístup pri vykonaní úkonov právnej pomoci, a to i vzhľadom na nízku náročnosť uvedeného sporu, trovy konania žalobcu v súlade s ust. § 150 ods. 2 O.s.p. znížil. Nepriznal mu odmenu za právne zastúpenie za úkon právnej služby predsúdna upomienka, pretože nejde o trovy konania ale o príslušenstvo pohľadávky podľa § 121 Občianskeho zákonníka, ktoré nebolo uplatnené. Keďže žalobcu, ktorému bola

v konaní priznaná náhrada trov zastupoval advokát, uložil žalovanej zaplatiť náhradu trov podľa ust. § 149 ods. 1 O.s.p. právnemu zástupcovi žalobcu.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal žalobca. Navrhol zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania a priznať mu náhradu trov konania vo výške 81,79 eura (v celej uplatnenej výške) . Poukázal na skutočnosť, že od žalovaného sa domáhal zaplatenia istiny na základe jeho povinnosti vyplývajúcej mu zo zákona č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch, prvostupňový súd mu priznal náhradu trov konania, avšak výšku náhrady trov znížil s odôvodnením, že vec je treba posudzovať podľa ustanovení o drobných sporoch a s poukazom na ust. § 150 ods. 2 O.s.p. a toto rozhodnutie považuje za nesprávne. Uviedol, že je síce pravda, že právny poriadok v súčasnosti umožňuje zníženie náhrady trov konania, avšak ak by súd od roku 2006, kedy bola podaná žaloba, konal riadne a včas, bez zbytočných prieťahov, bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá. Namietal, že náhrada trov konania, ktorú mu priznal súd prvého stupňa, nepokrýva náklady na služby advokáta, ktoré poskytol do prijatia novely, kedy bolo rozumné predpokladať, že ich náhrada bude v konaní priznaná. Zároveň poukázal na skutočnosť, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu. Ovplyvňuje súdne konania, ktoré boli začaté pred jej prijatím a v dôsledku jej prijatia, avšak až v prípade jej aplikácie súdom, dochádza k zásahu do jeho základného práva na súdnu ochranu, ako aj k zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho dodatkov. Zásah spočíva v tom, že jeho právo, ktoré si uplatňuje v konaní, nebude možné hájiť prostredníctvom advokáta, a to z dôvodu, že trovy konania neúspešný žalovaný nebude musieť nahradiť, resp. v tom, že už uhradené sumy za poskytovanie právnych služieb nebude mať nahradené. Je odôvodnené predpokladať, že z tohto dôvodu sa žalovaní budú spoliehať na to, že ich veritelia dlhy v nízkych sumách nebudú vymáhať pre nerentabilnosť vedenia konania a súdy by takto prispeli k nerešpektovaniu práva a podporovali by neplatičov.

Žalovaný sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania, aj s konaním, ktoré tomuto výroku predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je nedôvodné.

Podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p., ktoré (spolu s ust. § 142 ods. 1 O.s.p.) na rozhodnutie o trovách konania aplikoval súd prvého stupňa, ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať, alebo znížiť.

Podľa ust. § 200ea ods. 1 O.s.p., ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500,- eur, od toho okamihu ide o drobný spor. Zároveň v ustanovení ods. 2 tohto §-u je vymenované, čo sa nepovažuje za drobné spory.

Uvedené ustanovenia boli do Občianskeho súdneho poriadku doplnené novelou vykonanou zákonom č. 384/2008 Z.z. účinnou od 15.10.2008 Z.z.. Podľa prechodného ustanovenia § 372p Občianskeho súdneho poriadku na konania začaté pred 15. októbrom 2008 sa použijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej ustanovené inak. Ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. sa žiadna výnimka z uvedeného intertemporálneho ustanovenia netýka.

Platná právna úprava v ust. § 150 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu vo veciach s nízkou hodnotou sporu pristúpiť k zníženiu trov, ktoré sú voči pohľadávke v drobných sporoch neprimerané. Táto právna úprava korešponduje s Nariadením EP a Rady (ES) č.861/2007 zo dňa 11.07.2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Odvolaciemu súdu je z rozhodovacej činnosti (§ 121 O.s.p.) známe, že žalobca podáva veľké množstvo návrhov na začatie súdneho konania, ktoré sú z hľadiska právnej argumentácie absolútne totožné a menia sa iba údaje o žalovanom (resp. výške uplatňovanej pohľadávky) . Vzhľadom na totožnosť právneho problému a rovnaké podklady žalobcu je prácnosť jednotlivých administratívnych prác (ich počítačové spracovanie) , ako aj právna náročnosť úkonov právnej pomoci v jednotlivých veciach značne znížená. Vzhľadom na hromadné vybavovanie vecí sú určitým spôsobom znížené aj hotové výdavky (napr. hromadný odvoz pošty a pod.) .

S poukazom na uvedené je v posudzovanom prípade správne rozhodnutie súdu prvého stupňa o trovách konania, pokiaľ na toto rozhodnutie aplikoval moderačné právo súdu ustanovené v § 150 ods. 2 O.s.p. a nepriznal žalobcovi plnú náhradu ním uplatňovaných trov právneho zastúpenia. Odvolací súd sa v tomto smere v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku a naň poukazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolacie námietky žalobcu sú neopodstatnené. Súd prvého stupňa považoval správne za účelne vynaložené trovy pozostávajúce zo žalobcom uhradeného súdneho poplatku 16,60 eura, keďže nemožno od žalobcu spravodlivo žiadať, aby napriek jeho úspechu v konaní tieto trovy znášal sám. Pokiaľ priznal žalobcovi celkovú náhradu trov konania vo výške 20,- eur, z čoho suma 16,60 eura predstavuje náhradu za zaplatený súdny poplatok zo žaloby, zníženie trov konania žalobcu v časti trov jeho právneho zastúpenia je primerané vo vzťahu k uplatnenej istine a obtiažnosti právneho zastúpenia.

Stotožniť sa nebolo možné ani s názorom žalobcu, že na tento prípad, keďže žaloba bola podaná na súd v roku 2006, nie je možné použiť ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p., a to už s poukazom na vyššie uvedené dôvody týkajúce sa intertemporálnej úpravy v ust. § 372p O.s.p.. Naviac tu treba poznamenať, že ide o procesné ustanovenie a na rozdiel od hmotného práva platí zásada, že v prípade procesných predpisov (upravujúcich občianske súdne konanie) sa postupuje podľa procesných predpisov účinných v čase úkonov súdu. Na správnosti tohto záveru nemôže nič zmeniť ani skutočnosť žalobcom namietaných prieťahov v konaní.

Práve z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania ako vecne správny.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.