KSKE 4 Co 275/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 275/2011

KS v Košiciach, dátum 18.07.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 275/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/275/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3809200590 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:3809200590.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, IČO: 326321, proti odporkyni Y. Q., W.. XX.XX.XXXX, F. U. Q., T. Č.. XXX/XX, o zrušenie podielového spoluvlastníctva, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 03.05.2011, č.k. 9C/28/2009-286 v spojení s dopĺňacím rozsudkom zo dňa 27.05.2011 č.k. 9C/28/2009 - 291 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s dopĺňacím rozsudkom zo dňa 05.05.2011 v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa :

1/ zrušil podielové spoluvlastníctvo navrhovateľa a odporkyne k pozemkom v katastrálnom území N.

- parcele č. KN XXXX/X - trvalý trávnatý porast s výmerou 970 m2,

- parcele č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 239 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX na navrhovateľa v podiele 2/3, na odporcu v podiele 1/3,

- parcele č. KN XXXX - trvalý trávnatý porast s výmerou 5201 m2,

- parcele č. KN X. XXXX - vodné plochy s výmerou 1849 m2,

- parcele č. KN X. XXXX - trvalý trávnatý porast s výmerou 3410 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX na navrhovateľa v podiele 2/3 a na odporcu v podiele 1/3,

- parcele č. KN XXXX/X - trvalý trávnatý porast s výmerou 1354 m2,

- parcele č. KN XXXX - zastávaná plocha s výmerou 433 m2,

- parcele č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 58 m2,

- parcele č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 132 m2,

- parcele č. KN XXXX - záhrady s výmerou 473 m2,

- parcele č. KN XXXX - vodné plochy s výmerou 623 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. XXX na navrhovateľa v podiele 2/3 a na odporcu v podiele 1/3,

2/ vyporiadal zrušené podielové spoluvlastníctvo tak, že navrhovateľ sa stal výlučným vlastníkom pozemkov v katastrálnom území N., a to

- parcely č. KN XXXX/X - zastavaná plocha s výmerou 3 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 21 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - zastavaná plocha s výmerou 22 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 10 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - zastavaná plocha s výmerou 4 m2,

- parcely č. KN XXXXXX - ostatná plocha s výmerou 1128 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - zastavaná plocha s výmerou 1229 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 1134 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 755 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 84 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 51 m2,

- parcely č. KN XXXX/XX - ostatná plocha s výmerou 17 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 374 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - zastavaná plocha s výmerou 182 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 15 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 40 m2, podľa geometrického plánu č. 29/2009 vyhotoveného T. J., A. XXX, L. W. U., I.Q. L. V. N. dňa 09.03.2010 a odporca sa stal výlučným vlastníkom pozemkov v katastrálnom území N.

- parcely č. KN XXXX - zastavaná plocha s výmerou 429 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 93 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - záhrada s výmerou 459 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 236 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 250 m2, podľa geometrického plánu č. XX/XXXX, U. T. J., A. XXX, L. W. U., I.É. L. V. N. dňa 09.03.2010 a

- parcely č. KN XXXX/X - trvalý trávnatý porast s výmerou 970 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. XXXX,

- parcely č. KN XXXX - trvalý trávnatý porast s výmerou 5201 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. XXXX,

- parcely č. KN XXXX/X - trvalý trávnatý porast s výmerou 1354 m2,

- parcely č. KN XXXX/X - ostatná plocha s výmerou 58 m2,

- parcely č. KN XXXX - vodné plochy s výmerou 623 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. XXX,

3/ uložil odporkyni povinnosť zaplatiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 550,- eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku a

4/ vyslovil, že štát nemá právo na náhradu trov konania.

Rozhodol tak o návrhu navrhovateľa zo dňa 19.01.2009, ktorým sa domáhal zrušenia podielového spoluvlastníctva k označeným nehnuteľnostiam zapísaným na listoch vlastníctva č. XXXX, XXXX E. XXX V.. Ú.. N. (podiel navrhovateľa - 2/3 z celku a podiel odporkyne - 1/3 z celku) a to z dôvodu, že v lokalite, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú začal s výstavbou cykloturistického chodníka a preto bolo potrebné označené nehnuteľnosti právne vyporiadať. Aj keď o prípadnom reálnom rozdelení nehnuteľností , resp. o zámene podielov jednal s odporkyňou po dobu asi 5 rokov, k žiadnemu výsledku nedospeli. Pre vysoké finančné požiadavky odporkyne nedošlo ani k dohode o odkúpení jej podielu.

S poukazom na ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka skonštatoval, že odporkyňa pozemky nevyužíva a nevyužívala ich ani za dobu posledných 50 rokov (vzhľadom na vzdialenosť jej bydliska) . Keďže ani na výzvu súdu neoznámila účel, na ktorý by chcela jej patriace nehnuteľnosti ( presnejšie podiely z nich ) v budúcnosti užívať, prihliadnuc na účelné využitie označených nehnuteľností vyporiadal podielové spoluvlastníctvo účastníkov v zmysle návrhu navrhovateľa s tým, že do jeho výlučného vlastníctva boli prikázané pozemky podľa geometrického plánu, ktorý zohľadnil účel budúceho využitia týchto pozemkov, t.j. výstavbu plánovanej cyklotrasy. Zdôraznil, že pozemky neboli rozdelené podľa výšky podielov jednotlivých účastníkov, pretože navrhovateľ sa prispôsobil požiadavkám odporkyne a jej podiel je väčší než by jej prislúchal. Súd je však v danej veci viazaný žalobným petitom, preto návrhu vyhovel.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 150 ods. 1 O.s.p. a ich čiastočnú náhradu priznal navrhovateľovi, ktorý bol v konaní úspešný. Za dôvody hodné osobitného zreteľa považoval skutočnosť, že navrhovateľ sa v konečnom dôsledku prispôsobil požiadavkám odporkyne a v priebehu konania zmenil žalobný petit, s ktorým odporkyňa súhlasila. Zaviazal ju preto zaplatiť navrhovateľovi polovicu ním uplatnených trov konania, predstavujúcich náklady na zhotovenie geometrického plánu, spolu vo výške 1.100,- eur, čo zdokladoval predložením faktúry č. X/XXXX zo dňa 11.03.2010.

Proti tomuto rozsudku, jeho výroku o trovách konania, podala včas odvolanie odporkyňa. Žiadala rozsudok v napadnutej časti zmeniť tak, že navrhovateľovi nebude povinná zaplatiť žiadne trovy konania. Odôvodnila to tým, že iniciátorom realizácie stavby cykloturistického chodníka bol navrhovateľ, ktorý pre svoj investičný zámer potreboval aj jej podiel z nehnuteľností a aj napriek viacerým stretnutiam (11 x za 7 rokov) sa s ňou na spôsobe riešenia mimosúdne nechcel dohodnúť. K vybudovaniu cykloturistického chodníka pristúpil ešte predtým, než bolo právoplatne rozhodnuté o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a označený geometrický plán bol potrebný na jeho porealizačné zameranie, preto nemôže byť výlučným nákladom tohto sporu, ktorého predmetom je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Takéto náklady sú preto preukázateľne nákladmi spojenými s realizáciou výstavby cykloturistického chodníka Levoča II. etapa, časť 1 a časť 2, ktoré je povinný v plnom rozsahu znášať investor stavby, t.j. navrhovateľ.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení k podanému odvolaniu žiadal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania potvrdiť. Uviedol, že pred podaním návrhu na súd sa pokúšali viackrát s odporkyňou dohodnúť, k čomu však pre rôzne obštrukcie z jej strany nedošlo. V konaní boli veľkorysí, pretože pomer výmery pozemkov sa po rozsudku vo veci samej otočil v prospech odporkyne. V procese majetkovo-právneho vyporiadania mesto objednalo a zaplatilo dva geometrické plány, pričom si uplatnili náhradu iba za jednu polovicu nákladov potrebných pre spracovanie v poradí druhého geometrického plánu, bez vypracovania ktorého by zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva nebolo možné.

Odvolací súd prejednal odvolanie odporkyne v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti výroku rozsudku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa ust. § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a na doplnenie jeho odôvodnenia, ak k odvolaniu odporkyne odvolací súd uvádza nasledovné :

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 150 ods. 1 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri 1. úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

V zásade možno v občianskom súdnom konaní priznať úspešnému účastníkovi konania náhradu účelne vynaložených trov konania, medzi ktoré nepochybne v tomto spore patria aj trovy spočívajúca v nákladoch na vypracovanie geometrického plánu na zameranie (a vytvorenie) novovzniknutých parciel ako nevyhnutného predpokladu vyporiadania podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením nehnuteľností patriacich účastníkom konania. Takýmto geometrickým plánom je geometrický plán č. XX/XXXX označený vo výroku prvostupňového rozsudku, ktorý bol overený Správou katastra N. dňa 9.3.2010. Výška nákladov na jeho vypracovanie bola v konaní preukázaná predložením faktúry číslo 2/2010 zo dňa 11. 3. 2010 v sume 1.100 euro. Až po jeho vypracovaní došlo k zmene procesných stanovísk odporkyne, ktorá napokon súhlasila aj s navrhovaným spôsobom rozdelenia podielového spoluvlastníctva. Náklady na vypracovanie geometrického plánu tak predstavujú navrhovateľom účelne vynaložené trovy konania a to bez ohľadu na to, že označený geometrický plán zároveň slúžil aj na porealizačné zameranie vybudovanej cyklistickej trasy. Správny je aj záver súdu prvého stupňa, ak z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za použitia ust. § 150 ods. 1 O.s.p. priznal úspešnému navrhovateľovi náhradu iba polovice nákladov spojených s vypracovaním označeného geometrického plánu, pretože navrhovateľ v priebehu konania sa čiastočne prispôsobil požiadavkám odporkyne a odporkyňa s navrhovaným spôsobom vyporiadania podielového spoluvlastníctva súhlasila.

Odvolací súd preto podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania ako vecne správny.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože odporkyňa v odvolacom konaní úspešná nebola a navrhovateľovi žiadne preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uznesenie odvolanie nie je prípustné.