KSKE 4 Co 3/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 3/2011

KS v Košiciach, dátum 25.01.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 3/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/3/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108218237 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108218237.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Šoltýsovej a sudcov JUDr. Soni Minxovej a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci žalobcu G. W. W.. W. r.R.., D. K. W. X/A, O., IČO: XX 323 570, zastúpeného Q.. P. S., advokátom so sídlom v O., S. Č.. X, proti žalovanej G. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. H. XXX, XXX XX S.-R., o zaplatenie 9.588,-Sk s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I sp. zn. 10C/274/2008-50 zo dňa 13.10.2010 t a k t o

r o z h o d o l :

Odvolací súd p o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu a vyslovil, že účastníkom nepriznáva náhradu trov konania.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 30.06.2008 domáhal, aby súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 9.588,-Sk s úrokom z omeškania vo výške 7 % od 27.03.2006 do zaplatenia a na náhradu trov konania. Svoju žalobu odôvodnil tým, že uzatvoril so žalovanou dňa 26.01.2006 kúpnu zmluvu č. XXXXXXX, predmetom ktorej je kúpa tovaru zo sortimentu navrhovateľa. Žalovaná sa zaviazala žalobcovi zaplatiť kúpnu cenu v celkovej výške 275,- eur v pravidelných mesačných splátkach, pričom posledná splátka mala byť uhradená dňa 26.03.2006. Žalobca sa zaviazal do 28 dní od pripísania poslednej mesačnej splátky doručiť žalovanej objednaný tovar. Žalovaná kúpnu cenu v dojednanej výške nezaplatila. Dlžná suma ku dňu podania žaloby predstavuje 248,92 eur. Po prepočte výmenným kurzom 38,52 SKK/€ ku dňu splatnosti poslednej splátky predstavuje dlžná suma 9.588,-Sk.

Z vykonaného mal súd za preukázané to, že žalobca uzatvoril so žalovanou dňa 26.01.2006 kúpnu zmluvu č. XXXXXXX, predmetom ktorej je kúpa tovaru zo sortimentu navrhovateľa. Žalovaná sa zaviazala žalobcovi zaplatiť kúpnu cenu v celkovej výške 275,- eur v troch mesačných splátkach do 20. dňa v mesiaci, pričom prvá splátka vo výške 91,- eur mala byť zaplatená 26.01.2006 a posledná splátka mala byť uhradená dňa 26.03.2006. Žalobca sa zaviazal do 28 dní od pripísania poslednej mesačnej splátky doručiť žalovanej objednaný tovar. Takto zistený skutkový stav nebol medzi účastníkmi sporný. Sporná bola povinnosť doplatenia kúpnej ceny. Z ďalšieho správania žalovanej je však zrejmé, že nezaplatením ani jednej zo splátok nemala vlastne záujem naďalej už o tento tovar, ku ktorému bola uzavretá kúpna zmluva a v tom, že ako spotrebiteľ nezaplatila cenu tovaru je potrebné vidieť uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy (bez uvedenia dôvodu) aj vzhľadom na nezaplatenie prvej splátky v lehote jej

splatnosti 26.01.2006, čo bolo v lehote 7 dní odo dňa prevzatia písomnej informácie podľa § 7 ods.1 písm. d/, čo bolo podľa obsahu zmluvy pri jej podpise. Odstúpením spotrebiteľa - žalovanej od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, čo má za následok oslobodenie spotrebiteľa od všetkých záväzkov zrušenej zmluvy. Z uvedených dôvodov súd žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol súd v zmysle ust. § 142 ods.1 O.s.p. Žalovaná, ktorá mala plný úspech vo veci, má právo na náhradu trov konania účelne vynaložených v súvislosti s bránením práva, avšak jej žiadne preukázateľné trovy v konaní nevznikli a žalobca ako neúspešný účastník na ich náhradu nemá právo, súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Proti tomuto rozsudku včas a v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca, ktorý žiadal, aby odvolací súd zaviazal žalovanú podľa petitu a taktiež aj zaviazal ju k náhrade trov celého konania.

Poukázal na to, že žalobca bol v dobrej viere, že nezaplatenie prvej splátky riadne a včas žalovanou nie je prejavom odstúpenia žalovanej od zmluvy a to nielen z dôvodu, že sa zmluvné strany dohodli v danom prípade na písomnej forme odstúpenia, ale aj z toho dôvodu, že podľa názoru v bežnom záväzkovom právnom vzťahu medzi dodávateľom a spotrebiteľom nemožno objektívne považovať takéto konania za odstúpenie od zmluvy. V odvolaní zdôraznil, že výklad prezentovaný prvostupňovým súdom v napadnutom rozsudku nie je v celej súkromnej sfére bežný a to bez ohľadu na špecifikum subjektu na strane kupujúceho ako spotrebiteľa a žalobca je pevne presvedčený o tom, že ani iný subjekt súkromného práva by nepovažoval nezaplatenie dohodnutej splátky za platné odstúpenie od zmluvy. Poukázal potom na ustanovenia zákona a zdôraznil, že podľa jeho názoru žalovaná v konaní neuniesla dôkazné bremeno, ohľadom preukázania odstúpenia zmluvy v lehote, ktorá jej bola priznaná § 8 ods.1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a keďže žalovaná vedela, že všetky podnety ku zmluve musia byť zaslané písomnou formou na adresu centrály žalobcu ako predajcu, tak vyslovil názor, že kúpna zmluva uzavretá medzi ním a žalovanou nebola nikdy zrušená a stále trvá a z takejto skutočnosti odôvodnil aj opodstatnenosť svojho uplatneného nároku.

Odvolací súd vec prejednal na neverejnom zasadnutí s tým, že verejne vyhlásil rozhodnutie dňa 26.01.2012 o 09.40 hod. v pojednávacej miestnosti číslo 207, II. poschodie tak, že účastníkom bolo toto verejné vyhlásenie oznámené na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach s tým, že bolo toto oznámenie vyvesené 11.01.2012 a zvesené 26.01.2012.

Navrhovateľ v odvolaní označil odvolacie dôvody uvedené v § 205 ods. 2 písm. d/, f/ O.s.p..

Odvolací dôvod uvedený v § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p., t.j. že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, je v súdnej praxi vykladaný tak, že skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov súdom nie je v súlade s § 132 O.s.p., a to vzhľadom k tomu, že súd prvého stupňa buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli za konania najavo, alebo pominuli rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli za konania najavo. Nesprávne sú aj také skutkové zistenia, ktoré súd prvého stupňa založil na vadnom hodnotení dôkazov.

Typovo ide o situáciu, kde je logický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodnosti, alebo kde výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až 135 O.s.p..

Nesprávnym právnym posúdením veci podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, keď súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť, alebo ak súd síce použil správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil.

Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutiu súdu prvého stupňa nemožno vytknúť, žeby vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo z prednesov účastníkov nevyplynuli a ani inak nevyšli najavo, žeby opomenul niektoré rozhodujúce skutočností, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo žeby v jeho hodnotených dôkazoch bol logický rozpor, prípadne žeby výsledok jeho hodnotenia dôkazov nezodpovedal tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z §§ 133 až 135 O.s.p. (odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p.) , alebo žeby na zistený skutkový stav aplikoval nesprávne zákonné ustanovenie alebo použité zákonné ustanovenia nesprávne vyložil (odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p.) .

Súd prvého stupňa vykonal vo veci rozsiahle dokazovanie, riadne zistil skutkový stav a svoje rozhodnutie založil na skutkových zisteniach, ktoré z tohto dokazovania vyplynuli a prihliadol na všetky skutočnosti, ktoré za konania vyšli najavo. Vykonané dokazovanie vyhodnotil aj podľa zásad uvedených v § 132 O.s.p., t.j. každý dôkaz hodnotil jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadol na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Podrobné, presvedčivé a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého rozsudku, s ktorými sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje.

K odvolacím námietkam navrhovateľa odvolací súd poznamenáva :

Medzi účastníkmi konania je nespornou skutočnosťou, že právny vzťah medzi nimi je vzťahom zo spotrebiteľskej zmluvy. Navrhovateľ je predávajúci (dodávateľ) a odporkyňa kupujúca (spotrebiteľ) , ktorá nemohla individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu zmluvy (kontraktácii) došlo mimo obchodné priestory dodávateľa.

Zo skutkových okolností možno jednoznačne vyvodiť, že konanie predávajúceho, ktorým sa snažil vyvolať dôveru odporkyne vo výhodnosť kúpnej zmluvy, avšak pomocou informácií, ktoré možno označiť prinajmenšom za nekorektné. Zástupca navrhovateľa vytvoril atmosféru (nielen pri prezentácii, ale aj pri kontraktácii) , v ktorej sa odporkyňa (spotrebiteľka) cítila obmedzená v slobodnom rozhodnutí. Bol jej predložený formulár návrhu zmluvy. Záväzkový vzťah bol založený na tom, že spotrebiteľke (odporkyni) bude tovar dodaný a nadobudne vlastnícke právo k nemu až po dlhej dobe, t.j. po 24-och mesiacoch (do 28 dní) po splatení kúpnej ceny.

Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa (aj) v tom, že z konania odporkyne možno jednoznačne vyvodiť, že neplatením splátok na kúpnu cenu od samého začiatku nemala vôľu uzavrieť predmetnú kúpnu zmluvu. S prihliadnutím na vyššie uvedené závery sú námietky odvolateľa v odvolaní právne irelevantné.

Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov, ktoré obsahuje rozsudok súdu prvého stupňa, s ktorými sa odvolací súd stotožnil, bol potvrdený napadnutý rozsudok ako vecne správny.

Výrok o náhrade trov odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 224 ods.1 O.s.p. a § 142 ods.1 O.s.p. Odvolateľ nemal úspech v odvolacom konaní, a tak mu náhrada nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.