KSKE 4 Co 33/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 33/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/33/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810207994 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810207994.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: F. C., A..C.., so sídlom v E., I. Č.. X, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. J. C., advokátkou so sídlom kancelárie v N., J. X, proti žalovanému K. C.W., Y.. XX.X.XXXX, naposledy bytom G. B., M.. R. Č.. XX, zdržujúcemu sa na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníčkou pre toto konanie N.. K. N., G. C.Z. Ú. W. C. C. Y. G., o zaplatenie 1.900,31 eura s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 18.11.2010, č.k. 5C/104/2010 -61 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.900,31 eura s úrokom z omeškania vo výške 0,08 % denne zo sumy 1.888,64 eura od 1.12.2009 až do zaplatenia a nahradiť trovy konania v sume 290,56 eura, na účet právnej zástupkyne žalobcu, všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Uviedol, že žalobca podanú žalobu odôvodnil tým, že na základe písomnej žiadosti - návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru zo dňa X.X.XXXX poskytol žalovanému úver vo výške 1.659,70 eura, tak že návrh žalovaného prijal a uhradil za neho časť kúpnej ceny tovaru zodpovedajúcu výške poskytnutého úveru. Žalovaný sa zaviazal splatiť úver v 60 mesačných splátkach po 48,60 eura splatných vždy k 15.- tému dňu v mesiaci, počínajúc dňom XX.X.XXXX, svoj záväzok splácať poskytnutý úver však riadne a včas neplnil. V zmysle článku V.3. Všeobecných podmienok pre poskytnutie spotrebiteľského úveru žalobcovi vzniklo oprávnenie žiadať zmluvnú pokutu z každej čiastky, so splatením ktorej sa žalovaný dostal do omeškania viac ako 30 dní. Dňa 30.11.2009 sa stal splatným dlh žalovaného vzniknutý z titulu čerpania poskytnutých peňažných prostriedkov. S prihliadnutím na stav úverového účtu žalovaného ku dňu podania žaloby, evidoval žalobca voči žalovanému pohľadávku v celkovej výške 1.900,31 eura s tým, že podľa ustanovenia článku V.5. Všeobecných podmienok CETELEM SLOVENSKO a.s. pre poskytnutie spotrebiteľského úveru žalobcovi vznikol nárok aj na zaplatenie úrokov z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,08 % denne (zodpovedajúcich výške zmluvnej pokuty) .

Súd prvého stupňa žalobe žalobcu v plnom rozsahu vyhovel, keď vychádzal z toho, že žalovaný si nesplnil svoju povinnosť vyplývajúcu mu z uzavretej zmluvy a poskytnutý úver za dohodnutých podmienok nesplácal.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. úspešnému žalobcovi priznal proti neúspešnému žalovanému nárok na náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho

poplatku vo výške 114 euro a z trov právneho zastúpenia vo výške 176,56 eura (odmena za 2 úkony á 81,33 eura + režijný paušál 2 x 6,95 eura) .

V priebehu konania pred súdom prvého stupňa sa nepodarilo zistiť miesto pobytu žalovaného, ktorý sa v mieste trvalého bydliska dlhodobo nezdržiava. Na ochranu jeho práv mu preto v zmysle ust. § 29 ods. 2 O.s.p. uznesením zo dňa 21.10.2010, č.k. 5C/104/2010-54 bola ustanovená opatrovníčka.

Proti tomuto rozsudku súdu prvého stupňa podal prostredníctvom opatrovníčky včas odvolanie žalovaný. Napadnutý rozsudok žiadal zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odôvodnil to tým, že z obsahu rozsudku nie je zrejmé, z čoho pozostáva priznaná istina a taktiež, či ide o spotrebiteľský úver zmysle zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, resp. podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka. Zdôraznila, že priznaný úrok z omeškania je v rozpore s ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka a § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obč. zákonníka, pretože žalovaný bol rozsudkom súdu prvého stupňa zaviazaný zaplatiť vyšší úrok z omeškania z dlžnej sumy, než ako to pripúšťajú tieto ustanovenia zákona, čím by nebola rešpektovaná požiadavka ochrany spotrebiteľa uvedená v ust. § 54 ods. 1, 2 Obč. zákonníka.

Žalobca v písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu zdôraznil, že poskytnutý úver sa spravuje príslušnými ust. Obchodného zákonníka (§ 261 ods. 3 písm. d/ Obch. zákonníka) , s tým, že aj v prípade príslušenstva pohľadávky, t.j. úroku z omeškania sa právny vzťah medzi účastníkmi konania spravuje ust. § 369 ods. 1 Obch. zákonníka platného v čase vstupu do omeškania, t.j. k 1.12.2009. Na právny vzťah medzi účastníkmi konania preto nie je možné použiť ustanovenia Obč. zákonníka upravujúce spotrebiteľské právo. Úrok z omeškania je inštitútom, ktorý má povahu sankcie pre prípad omeškania s plnením zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, s tým, že plní aj funkciu reparačnú, kedy veriteľovi nahradzuje náklady a zisk z peňažných prostriedkov, ktoré nemôže používať z dôvodu porušenia povinností vrátiť ich druhou zmluvou stranou. Zmluvné dojednanie úroku z omeškania je pri posudzovaní jeho súladu s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku vždy nutné komparovať s celým komplexom zmluvy a s jednotlivými zmluvnými dojednaniami. Z toho pohľadu preto nemožno posúdiť uplatnený úrok z omeškania vo výške 0,08% denne z dlžnej sumy ako nárok, ktorý je v rozpore so zákonom, s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku. Nepredstavuje ani neprijateľnú podmienku a nie je ani zdrojom značnej nerovnováhy v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, pretože v danom čase a mieste uzatvárania úverového vzťahu išlo s prihliadnutím na druh úveru, jeho výšku, dobu splatnosti a formu zabezpečenia o úrokovú sadzbu obvyklú a primeranú.

Odvolací súd na základe podaného odvolania podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. vec prejednal bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné, keďže pre nepreskúmateľnosť rozsudku súdu prvého stupňa v konaní došlo k vade uvedenej v ust. § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p..

Odôvodnenie rozhodnutia umožňuje účastníkom konania posúdiť, ktoré skutočnosti súd považoval za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa riadil pri hodnotení dôkazov, ako vyložil a aplikoval príslušné právne predpisy a v konečnom dôsledku akými úvahami sa správal pri svojom rozhodovaní o veci samej. Nedostatok riadneho a preskúmateľného odôvodnenia rozhodnutia znamená porušenie základného práva na súdnu ochranu (článok 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. VI. ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) a spôsobuje, že v konaní došlo k vade uvedenej v ust. § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. (§ 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p.) , keďže je porušením konkrétneho procesného ustanovenia (§ 157 ods. 2 O.s.p.) , ktorého bezprostredným následkom bolo odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom.

Podľa ust. § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný) , prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že súd prvého stupňa po vykonanom dokazovaní oboznámením sa s obsahom predložených listinných dôkazov (zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru zo dňa X.X.XXXX, odstúpením od úverovej zmluvy potvrdením o odfinancovaní peňažných prostriedkov na úverovom prípade, potvrdením o prijatím splátok registrovaných na úverovom prípade) uzavrel, že žalovaný si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy a úver nesplácal podľa dohodnutých podmienok a preto žalobe žalobcu v plnom rozsahu vyhovel. Z jeho odôvodnenia však nie je zrejmé, akú právnu normu použil pre posúdenie právneho vzťahu vzniknutého medzi účastníkmi konania uzavretím zmluvy o úvere zo dňa X.X.XXXX. V odôvodnení rozhodnutia súdu tak absentuje hmotnoprávne ustanovenie, na základe ktorého posudzoval právne vzťahy medzi účastníkmi konania a súd prvého stupňa vo veci rozhodol bez toho, aby odôvodnil, ako skutkové zistenia právne posúdil.

Naviac odvolací súd konštatuje, že z odôvodnenia rozsudku nie je možné zistiť ani to, k akým skutkovým zisteniam súd prvého stupňa dospel vo vzťahu k výške nesplateného úveru, pretože v odôvodnení rozhodnutia chýba špecifikácia, priznanej istiny 1.900,31 eura. Ak žalovanému bol poskytnutý preukázateľne úver vo výške 1.659,70 eura (t.j. 50.000,- Sk pri konverznom kurze 30,1260 Sk/ 1 euro) bolo povinnosťou súdu zdôvodniť jednotlivé skutkové zistenia vo vzťahu k výške priznanej istiny, a podrobne uviesť akými úvahami sa riadil, keď dospel k záveru, že žaloba žalobcu je dôvodná. Napokon v odôvodnení rozhodnutia súdu prvého stupňa chýba aj záver o oprávnenosti nároku žalobcu na priznanie príslušenstvá pohľadávky - úroku z omeškania vo výške 0,08% denne z dlžnej sumy. Občiansky súdny poriadok stojí na zásade predvídateľnosti rozhodnutí súdu. Predvídateľné je také rozhodnutie, ktorému predchádza predvídateľný postup pri konaní a rozhodovaní. Tieto skutočnosti v rozhodnutí súdu prvého stupňa nepochybne chýbajú.

Z uvedených dôvodov preto odvolací súd postupom podľa § 221 ods. 1 písm. f, a h/ O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude odstrániť vytýkané pochybenia, doplniť dokazovanie v potrebných smeroch a na základe dôsledného hodnotenia dôkazov v súlade s ust. § 132 O.s.p. sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami rozhodujúcimi pre právne posúdenie veci a len potom vo veci znova rozhodnúť preskúmateľným rozsudkom (§ 157 ods. 2 O.s.p.) .

Zároveň odvolací súd zrušil aj súvisiaci výrok o náhrade trov konania s tým, že v novom rozhodnutí prvostupňový súd rozhodne aj o trovách odvolacieho konania.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.