KSKE 4 Co 343/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 343/2010

KS v Košiciach, dátum 25.01.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 343/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/343/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7105203880 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7105203880.5

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zuzany Šoltýsovej a sudcov JUDr. Soni Minxovej a JUDr. Pavla Tkáča, v právnej veci navrhovateľa U. Č.Ö., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom L. XX, O., zastúpený U.. Q. F., advokátom, O. XX, O., proti odporcovi L. F., Y..X.. P. A. X, W., zastúpený U.. F. M., advokátom M. X, O., o zaplatenie 1.719,11 eur s prísl., o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I sp.zn. 12C/37/2005 zo dňa 14.9.2010 v jeho vyhovujúcom výroku takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd p o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej vyhovujúcej časti, ako aj vo výroku o trovách konania, ktorým bola povinnosť odporcu nahradiť trovy konania vo výške 52%.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal odporcu povinnosťou do 3 dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť navrhovateľovi 1.301,-euro spolu so 6% ročným úrokom z omeškania od 7.9.2005 do zaplatenia.

V prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

Zároveň vyslovil vo výroku, že odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 52%, pričom o výške náhrady trov konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že navrhovateľ sa podaným návrhom zo dňa 16.2.2005 domáhal rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal odporcu zaplatiť T. L.Š. poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vo výške 51.790,-Sk s prísl. Na návrh navrhovateľa súd na pojednávaní dňa 22.5.2007 pripustil zmenu petitu žaloby tak, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi sumu 51.790,-Sk s prísl..

Navrhovateľ svoj návrh odôvodnil tým, že dňa 21.4.2004 s odporcom uzavrel Poistnú zmluvu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. zmluvy 6103107230. Poistenie sa vzťahovalo na motorové vozidlo E. Q. 1,8, ev. č. O. XXX W..

Dňa 25.6.2004 navrhovateľ spôsobil dopravnú nehodu nedaním prednosti v jazde, ku ktorej došlo vo večerných hodinách Q. Ko, A. O. J. O.A. Y. Al. Následkom tejto nehody došlo k poškodeniu jeho motorového vozidla ako aj k poškodeniu motorového vozidla X. I., B.. Č.. O. XXX W., ktorého majiteľom bol T. L.. Vozidlo riadila jeho matka, pani Q. L..

Keďže nehodu spôsobil navrhovateľ ako aj ohľadom na skutočnosť, že je majiteľom autoservisu, ústretovo sa ponúkol poškodenému, že mu spôsobenú škodu opraví. Poškodený súhlasil, na čo navrhovateľ v presvedčení, že je pre takúto situáciu poistený v zmysle vyššie uvedenej citovanej poistnej zmluvy, poškodeného zároveň ubezpečil, že škoda mu bude následne uhradená z jeho poistenia a z týchto prostriedkov mu zaplatí za opravu vozidla. Ešte pred započatím opravy vozidla dňa 28.6.2004 obhliadol poškodené motorové vozidlo likvidátor odporcu, ktorý v zápise o poškodení vozidla k škodovej udalosti určil rozsah spôsobenej škody a vyznačil v ňom všetko, čo je potrebné opraviť. Navrhovateľ opravoval a vymieňal iba to, čo zástupca odporcu sám označil. Celková oprava stála 51.790,-Sk a poškodený ju zaplatil. Faktúru za opravu spolu so súpisom vykonaných prác, súpisom dodaných dielov a príjmových dokladom riadne predložil odporcovi so žiadosťou o zaplatenie 51.790,-Sk poškodenému z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Odporca na uplatnenie navrhovateľovho nároku na poistené plnenie odpovedal listom zo dňa 13.9.2004, ktorým bolo oznámené, že bolo údajne vykonané šetrenie, ktorým bolo zistené, že uvádzaný priebeh vzniku udalostí nezodpovedá popisu a rozsahu poškodenia motorového vozidla X. I. O. XXX W.. Vzhľadom k tomu odporca neuznáva nárok navrhovateľa na náhradu škody a považuje ho za bezpredmetný. Následne odporca listom zo dňa 16.9.2004 vypovedal navrhovateľovi Poistnú zmluvu č. 6103107230 a to bez uvedenia dôvodu výpovede.

Potom, čo sa poškodený T. L. dozvedel, že mu odporca odmietol vyplatiť poistné plnenie za škodu, ktorá mu vznikla na motorovom vozidle, obrátil sa na navrhovateľa s požiadavkou, aby mu vrátil finančné prostriedky, ktoré mu za opravu motorového vozidla zaplatil. Nakoľko si bol navrhovateľ vedomý svojho zavinenia pri dopravnej nehode, tieto finančné prostriedky vo výške 51.790,-Sk poškodenému vrátil.

Tým, že navrhovateľ plnil to, čo mal podľa práva plniť odporca, došlo na strane odporcu k jeho bezdôvodnému obohateniu, ktoré je povinný vydať tomu, na úkor koho ho získal. Preto navrhovateľ podaním zo dňa 7.5.2007 navrhol zmeniť petit žaloby, pričom súd na pojednávaní dňa 22.5.2007 pripustil zmenu petitu žaloby.

V zmysle ust. zák.č. 281/01 Z.z. je oprávnený požadovať náhradu škody výlučne poškodený. Z toho dôvodu nie je navrhovateľ aktívne legitimovaný na podanie predmetnej žaloby. Ďalej uviedol, že v žiadnom prípade nemôže ísť ani o bezdôvodné obohatenie na strane odporcu v zmysle ust. § 454 Obč. zák. a to z dôvodu, že podľa toho ustanovenia sa bezdôvodne obohatil ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Predpokladom vzniku zodpovednosti z bezdôvodného obohatenia je na jednej strane existencia právnej povinnosti na plnenia u toho, za koho sa plnilo, a na druhej strane existencia takejto povinnosti u toho, kto v skutočnosti plnil. Podľa názoru odporcu navrhovateľ si bol vedomý svojej povinnosti plniť F.. L.. Z toho dôvodu sa na tento prípad nemôže vzťahovať ust. § 454 Obč. zák..

Navrhovateľ ďalej predložil Zápis o poškodení vozidla k škodovej udalosti vyhotovený pracovníkom odporcu dňa 28.6.2004 o 11.40 hod. Predložené bolo aj Hlásenie poistnej udalosti z poistenia motorových vozidiel zo dňa 28.6.2004 ako aj Dotazník k oznámeniu škodovej udalosti z poistenia motorového vozidla vyplnený navrhovateľom dňa 25.6.2004.

Predložil aj faktúru č. 52/04, ktorú vystavil odporcovi za opravu jeho motorového vozidla vo výške 51.790,-Sk. Splatnosť faktúry bola 25.7.2004. K tomu priložil súpis vykonaných prác ako aj dodací list. Zároveň predložil aj príjmový pokladničný doklad č. 52/04 zo dňa 20.7.2004, ktorým preukázal, že odporca mu za faktúru č. 52/04 uhradil sumu 51.790,-Sk. Výdavkovým pokladničným dokladom č. 52 zo dňa 6.9.2005 preukázal, že v uvedený deň vyplatil F.. L. sumu 51.790,-Sk ako vrátenie úhrady faktúry č. 52.

Odporca predložil Znalecký posudok č. 30/09/03/2004 vypracovaný Výskumným ústavom súdnej optiky, s.r.o. dňa 7.9.2004, z ktorého záveru vyplýva, že k dopravnej nehode z technického hľadiska mohlo dôjsť popísaným spôsobom, ako klient popisuje. Avšak popisu vzniku predmetnej dopravnej nehody

nezodpovedá z technického hľadiska rozsah poškodenia vozidla poškodeného, ani poškodenie vozidla navrhovateľa a z tohto dôvodu poškodenie na vozidlách nemohli vzniknúť v príčinnej súvislosti s nehodovým dejom ako klient popisuje.

Súd dal vypracovať znalecký posudok IA.. T. W., znalcovi z odboru Doprava cestná, Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel. Súdny znalec vo svojom posudku uviedol, že popis vzniku dopravnej nehody zodpovedá z technického hľadiska rozsahu poškodenia osobného motorového vozidla X. I. B.: O. XXX W.. Ďalej uviedol, že jednotlivé poškodenia osobného motorového vozidla X. I. mohli vzniknúť v príčinnej súvislosti s nehodovým dejom tak, ako to uvádzajú účastníci dopravnej nehody. Výška škody na osobnom motorovom vozidle X. I. vzniknutej v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou predstavovala ku dňu 25.6.2004 čiastku vrátane DPH 1.301 eur.

Odporca predložil do spisu fotodokumentáciu poškodených motorových vozidiel. Na základe tejto fotodokumentácie žiadal prehodnotiť vypracovaný znalecký posudok. Súdny znalec po oboznámení sa s fotodokumentáciou vo svojom ďalšom znaleckom posudku potvrdil, že popis vzniku dopravnej nehody zodpovedá z technického hľadiska rozsahu poškodenia X. I. tak, ako to uvádzajú účastníci dopravnej nehody. Taktiež potvrdil že jednotlivé poškodenia osobného motorového vozidla X. I. mohli vzniknúť v príčinnej súvislosti s nehodovým dejom tak, ako to uvádzajú účastníci dopravnej nehody a potvrdil aj vypočítanú výšku škody na osobnom motorovom vozidle X. I. B.: O. XXX W. ku dňu 25.6.2004 na sumu 1.301,-eur vrátane DPH.

Z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že účastníci konania uzatvorili dňa 21.4.2004 Poistnú zmluvu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom poistené bolo motorové vozidlo navrhovateľa zn. E. Q. X.X B.. Č.. O. XXX W.. Navrhovateľ dňa 25.6.2004 spôsobil dopravnú nehodu nedaním prednosti v jazde, pričom spôsobil poškodenému p. L. škodu na jeho motorovom vozidle zn. X. I. B.. Č.. O. XXX W., ktoré v čase dopravnej nehody riadila p. T. L.. O rozsahu poškodenia motorového vozidla p. L. vykonal zápis o poškodení vozidla k škodovej udalosti pracovník odporcu dňa 28.6.2004.

Navrhovateľ je majiteľom autoservisu. Po vzájomnej dohode s poškodeným, motorové vozidlo poškodeného opravil a to na základe zápisu o poškodení vozidla, ktoré vyhotovil pracovník odporcu. Za vykonané opravu mu vystavil faktúru č. 52/04 na celkovú sumu 51.790,-Sk. Poškodený F.. L. fakturovanú sumu uhradil dňa 20.7.2004, o čom svedčí príjmový pokladničný doklad, ktorý mu vystavil navrhovateľ. Potom, ako odporca oznámil poškodenému dňa 13.9.2004, že neuznáva jeho nárok na náhradu škody, poškodený žiadal späť peniaze za opravu od navrhovateľa. Navrhovateľ vrátil poškodenému sumu 51.790,-Sk dňa 6.9.2005, o čom svedčí výdavkový pokladničný doklad vystavený navrhovateľom.

Podľa názoru navrhovateľa navrhovateľ tým, že vrátil peniaze za vykonanú opravu poškodenému, plnil za odporcu to, čo podľa práva mal plniť odporca. U odporcu potom vzniklo bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 454 Obč. zák.

Vykonaným znaleckým dokazovaním mal súd dostatočne preukázané, že nešlo o fingovanú dopravnú nehodu, ale že k dopravnej nehode došlo tak, ako to uviedli účastníci dopravnej nehody. Navrhovateľ mal potom v zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. b/, ods. 4 zák.č. 381/2001 v znení noviel právo, aby za neho odporca nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode. Odporca však plniť odmietol s odôvodnením, že uvádzaný priebeh vzniku udalostí nezodpovedá popisu a rozsahu poškodenia motorového vozidla X. I.. Odporca zároveň odmietol nahradiť škodu priamo poškodenému, ktorý si svoj nárok uplatnil v zmysle § 15 ods. 1 vyššie cit. zákona priamo u odporcu.

Účelom Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je to, aby poškodenému pri dopravnej nehode bola nahradená škoda, t.j. aby za neho

bola zaplatená cena za opravu motorového vozidla. V tomto prípade poškodenému motorové vozidlo opravil sám škodca, ktorý je zhodou okolností majiteľom autoservisu. Za opravu motorového vozidla navrhovateľ vystavil poškodenému faktúru č. 52/04 na sumu 51.790,-Sk s tým, že uvedená faktúra bude preplatená odporcom ako poisťovateľom. Odporca však poškodenému oznámil, že uvedenú faktúru nepreplatí. Následne navrhovateľ vrátil poškodenému sumu 51.790,-Sk dňa 6.9.2005, čím sa stalo, že poškodený mal škodu nahradenú avšak poisťovateľ neplatil. Za poisťovateľa platil (škodu nahradil opravou) navrhovateľ.

K dopravnej nehode došlo dňa 25.6.2004. Právo na náhradu škody ako aj právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí v dvojročnej premlčacej dobe. Navrhovateľ podal žalobu na súd dňa 16.2.2005, t.j. ani nie rok odo dňa dopravnej nehody. K premlčaniu nároku teda nemohlo dôjsť.

Predpokladom vzniku zodpovednosti z bezdôvodného obohatenia podľa ust. § 454 Obč. zákonníka je na jednej strane existencia právnej povinnosti (v zákonnej alebo zmluvnej) na plnenie u toho, za koho sa plnilo a na druhej strane neexistencia takejto povinnosti u toho, kto v skutočnosti plnil. V tomto prípade odporca bol zo zákona povinný poskytnúť poškodenému poistné plnenie (§ 4 ods. 2 písm. b/ ods. 4) avšak namiesto neho plnil navrhovateľ tým, že bezplatne opravil poškodenému p. Gajdošovi osobné motorové vozidlo X. I.. Podľa znaleckého posudku výška škody na osobnom motorovom vozidle X. I. B.Q.: O. XXX W. vzniknutej v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou bola 1.301,-Eur a to aj vrátane DPH. Preto súd zaviazal odporcu k zaplateniu uvedenej sumy navrhovateľovi. Keďže navrhovateľ pôvodne žiadal zaplatiť 1.719,11 eur, súd v prevyšujúcej časti uplatneného nároku žalobu zamietol.

Odporcu už právny zástupca navrhovateľa listom zo dňa 11.10.2004 a následne aj listom 2.11.2004 vyzval na poistné plnenie, avšak odporca svojimi listami zo dńa 19.10.2004 ako aj 11.11.2004 odmietol vyplatiť poistné plnenie. Súd už tieto výzvy chápal ako výzvy na plnenie, preto zaviazal odporcu od nasledujúceho dňa po vrátení peňazí navrhovateľom za opravu motorového vozidla poškodenému t.j. od 7.9.2005 k zaplateniu zákonného 6%-ného ročného úroku z omeškania zo sumy určenej znalcom až do zaplatenia. Keďže navrhovateľ žiadal priznať 9%-ný ročný úrok z omeškania od 14.9.2004, súd taktiež v prevyšujúcej časti uplatneného nároku žalobu zamietol.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Navrhovateľ si pôvodne uplatnil nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 1.719,11 eur s prísl. Súd mu priznal 1.301,-eur, čo predstavuje jeho 76%-ný úspech voči 14%-nému neúspechu. Odpočítaním neúspechu od úspechu vychádza, že navrhovateľ má právo na 52% svojich nákladov. Preto súd rozhodol, že odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 52%, pričom o výške náhrady trov konania súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku, kedy zároveň rozhodne aj o trovách štátu.

Proti tomuto rozsudku včas a v zákonnej lehote podala odvolanie žalovaná, ktorá žiadala, aby odvolací súd vec zrušil a vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie alebo zmenil. Poukázala na to, že prvostupňový súd vo veci nesprávne rozhodol vo vyhovujúcej časti.

Vznik uvedenej skutkovej podstaty bezdôvodného obohatenia podľa názoru odvolateľa musia byť splnené súčasne obidve podmienky, teda tomu, komu sa plnilo, je a bolo v čase plnenia zrejmé, že toto plnenie sa dialo za iného a ten kto plnil nemal vedomosť o tom, že nie je povinný plniť sám. Ďalej poukázal v rozsiahlom odvolaní na to, že teda v prvom rade tu vznikla zodpovednosť a povinnosť žalobcu nahradiť poškodenému vzniknutú škodu. Touto skutočnosťou sa súd prvého stupňa nezaoberal vôbec, resp. v odôvodnení rozsudku niet o tom zmienky a až na základe takto vzniknutej zodpovednosti žalobcu sa škoda spôsobená poškodenému a samozrejme s prihliadnutím na existujúce poistné zmluvy na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla mohlo vzniknúť právo žalobcu voči žalovanej, aby z neho uhradila uplatnené a preukázané nároky. V odvolaní namietal,

že samotná skutočnosť, že žalobca bol poistený a treba výslovne zdôrazniť, že išlo o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ešte neznamená zánik jeho osobnej zodpovednosti vo vzťahu k poškodenému. Podľa názoru odvolateľa zodpovednosť žalobcu voči poškodenému naďalej trvá v nezmenenom rozsahu a len popri zodpovednosti žalobcu pristupuje do vzťahu medzi žalobcom a poškodeným príslušná poisťovňa.

V tejto súvislosti poukázal na všeobecné poistné podmienky a zdôraznil, že žalobný návrh žalobcu považuje v celom rozsahu za nedôvodný a to z viacerých dôvodov ako to už uviedol. Podľa názoru odvolateľa žalobca v prípade postupoval nekorektne už od okamihu samotnej dopravnej nehody a preto žiadal rozhodnúť podľa odvolacích námietok.

Odvolací súd dostal vyjadrenie zo strany žalobcu, ktorý považoval rozhodnutie súdu prvého stupňa v celom rozsahu za správne a zákonné a poukázal na to, že žalovaný v 1. štádiu konania tvrdil, že k nehode nedošlo, resp. že nedošlo ku vzniku škody tak, ako to uvádza žalobca, na základe čoho odmietol poskytnúť plnenie a túto skutočnosť považuje za podstatnú v merite veci.

Odvolací súd vec prejednal na neverejnom zasadnutí s tým, že bolo verejne vyhlásené rozhodnutie dňa 26.1.2012 o 9.20 hod. v pojednávacej miestnosti č. 207/II.poschodie s tým, že na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach toto bolo oznámené dňa 10.1.2012 a bolo zvesené 26.1.2012. Podľa ust. § 219 O.s.p. ak odvolací súd v celom rozsahu sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v jeho odôvodnení obmedziť na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti ďalšie dôvody.

Odvolací súd považuje za potrebné poukázať na situáciu, kedy poisťovňa porušila svoju povinnosť vyplývajúcu z poistnej zmluvy ak odmietla poškodenému nahradiť vzniknutú škodu a poskytnúť plnenie namiesto navrhovateľa. V prvom rozhodnutí súd argumentoval tým, že zo strany poškodeného nebol jednoznačne preskúmaný nárok na náhradu škody. Už v rozhodnutí odvolacieho súdu však bolo zdôraznené, že navrhovateľ nežiada o uplatnenie titulom náhrady škody, ale titulom bezdôvodného obohatenia.

Plnením poistného došlo k bezdôvodnému obohateniu a tu bol vyslovený právny názor a bol aj odôvodnený s ust. § 823 OZ.

Prvostupňový súd po zrušení veci postupoval v súlade s vysloveným právnym názorom odvolacieho súdu. Ďalší znalecký posudok nepochybne potvrdil, že škoda vznikla v príčinnej súvislosti dopravnou nehodou a stanovil výšku tejto škody. Znalec potvrdil, že poškodenie vzniklo v príčinnej súvislosti s nehodovým dejom.

O trovách konania nebolo rozhodnuté, keďže bolo rozhodnuté len čiastočným výrokom, kedy odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 52%, pričom súd rozhodol, že o náhrade trov rozhoduje samostatným uznesením.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.