KSKE 4 Co 37/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 37/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/37/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7709209747 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7709209747.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Šoltýsovej a sudcov JUDr. Sone Minxovej a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci žalobcu BECK reisen s.r.o., so sídlom v Bratislave, Rožňavská č. 1, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Michalom Bohunickým, advokátom Advokátskej kancelárie Dvorecký & Bohunický s.r.o., so sídlom v Bratislave, Lermontovova č. 18, proti žalovanej R. G., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej v Ú. Č.. XXX, zastúpenej JUDr. Miroslavom Mydlom, advokátom, so sídlom kancelárie v Michalovciach, Sama Chalupku č. 2, v konaní o zaplatenie 917,44 eura s príslušenstvom, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 27.10.2010 č.k. 16C/2/2010-54 t a k t o

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil povinnosť odporkyni (žalovanej) zaplatiť navrhovateľovi ( žalobcovi) 917,44 eura a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania od 30.11.2007 do podania návrhu, ako aj nahradiť trovy konania za zaplatený súdny poplatok 71,50 eura a za trovy právneho zastúpenia 138,99 eura, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o návrhu žalobcu zo dňa 31.07.2009, odôvodneného tým, že dňa 29.08.2007 bola medzi účastníkmi konania uzavretá nájomná zmluva s následnou kúpou prenajatej veci č. 27009182. V nájomnej zmluve bola dohodnutá cena sady hrncov s príslušenstvom v sume 25.990,- Sk ( 862,70 eura ) . Žalovaná sa zaviazala zaplatiť prvú mimoriadnu splátku nájomného v sume 5.300,- Sk ( 175,92 eura) a zostávajúcu sumu spolu s finančným navýšením v celkovej sume 29.600,- Sk ( 982,53 eura) splácať v 18 mesačných splátkach po 1.564,- Sk ( 51,91 eura) s ročnou percentuálnou mierou nákladov 18,29 %. Zároveň bolo dohodnuté, že nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť v lehote 7 pracovných dní odo dňa jej podpísania ako aj to, že v prípade, ak sa nájomca dostane s platením nájomného, alebo jeho časti do omeškania, má prenajímateľ právo na dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. Vlastnícke právo k predmetu nájmu prechádza na nájomcu až zaplatením poslednej splátky nájomného. Žalovaná pri podpise zmluvy vyhlásila, že ju uzavrela slobodne, bez nátlaku, poznajúc trhovú cenu tovaru, ktorú považuje za výhodnú. Žalobca návrhom na začatie konania uplatnil zaplatenie sumy 917,44 eura s odôvodnením, že žalovaná mu zaplatila iba prvú mimoriadnu splátku vo výške 5.300,- Sk (175,93 eura) s časťou prvej splátky vo výške 500,- Sk (16,60 eura) a nezaplatila zvyšné dohodnuté splátky, aj keď ju na ich zaplatenie vyzýval listom zo dňa 12.02.2009, na ktorú výzvu však nereagovala.

S poukazom na ust. § 663 a § 588 Občianskeho zákonníka uzavrel, že účastníci konania uzavreli dňa 29.08.2007 nájomnú zmluvu s následnou kúpou prenajatej veci, ktorou sa žalovaná zaviazala zaplatiť žalobcovi za prevzatý tovar celkovo 1.109,97 eura (33. 439,- Sk) . V konaní nebolo sporné, že žalovaná tento tovar aj prevzala a za tovar žalobcovi (prenajímateľovi) zaplatila spolu 192,52 eura (prvá mimoriadna splátka + časť z prvej splátky) . Zistil, že povinnosťou žalovanej bolo platiť žalobcovi nájomné za tovar až do úplného vyrovnania jeho hodnoty. Preukázateľne však nezaplatila sumu 917,44 eura, preto žalobe vyhovel. Zároveň zaviazal žalovanú zaplatiť aj dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, za obdobie od 30.11.2007 (kedy sa dostala do omeškania) do podania návrhu na súd dňa 29.07.2009, t.j. za 607 dní v kapitalizovanej sume 278,44 eura. K námietke žalovanej o premlčaní nároku poukázal na ust. § 101 Občianskeho zákonníka s tým, že návrh bol podaný na súd dňa 31.07.2009 pred uplynutím ročnej premlčacej lehoty. Neuznal námietku žalovanej, že pri podpise zmluvy bola uvedená do omylu ( ako dôvod neplatnosti zmluvy) , keď uzavrel, že v konaní bolo síce z výpovedí svedkýň Demeterovej a Balogovej preukázané, že žalovaná pred uzavretím zmluvy o nájme mala od žalobcu informáciu, že tovar vyhrala, ale je nepochybné, že následne uzavreli zmluvu, v ktorej súhlasila s tým, že tovar bude mať v nájme a jeho vlastníčkou sa stane až po zaplatení poslednej splátky nájomného. O skutočnosti, že žalovaná si bola vedomá, že tovar nedostala ako výhru, ale že ho musí splácať, svedčí napokon nielen samotná zmluva, ale aj to, že za tovar zaplatila prvú mimoriadnu splátku a tiež aj časť z prvej splátky, jej konanie preto dokazuje, že zmluvu neuzavrela v omyle a ide o platne uzavretú zmluvu, z ktorej pre jej účastníkov vyplývajú tam dohodnuté povinnosti.

O trovách konania rozhodol s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a podľa zásady úspechu účastníka v konaní priznal úspešnému žalobcovi nárok na náhradu za zaplatený súdny poplatok 71,50 eura a na náhradu trov právneho zastúpenia advokátom v sume 138,99 eura (za dva úkony právnej pomoci á 51,45 eura + 19 % DPH + 2-krát režijný paušál á 6,95 eura) , v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z.z..

Proti tomuto rozsudku (všetkým jeho výrokom) podala včas odvolanie žalovaná. Žiadala rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a návrh žalobcu ako nedôvodný zamietnuť. Žiadala, aby súd žalobcovi trovy konania nepriznal.

Odvolanie odôvodnila tým, že zo strany žalobcu ide o podvod, pretože účastníkom zájazdu, medzi ktorými bola aj ona rozdal lístky s číslami, ktoré potom zlosoval a určil ju za jednu z výherkýň. Namiesto peňazí obdŕžala hrnce, čo potvrdili aj svedkyne L. N. a H. R.. Až následne jej žalobca dal podpísať nejaké papiere, o ktorých tvrdil, že ide o doklad o prevzatí. Jednalo sa však o kúpno-predajnú zmluvu, ktorú si prečítala až po siedmich dňoch, teda potom, keď sa dozvedela, že ostatné ženy (účastníčky zájazdu) vracajú žalobcovi tovar. Upresnila, že v konaní nevzniesla námietku premlčania žalobcom uplatneného nároku, jej námietka sa týkala skutočnosti, že sa nemôže domáhať vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré na jej úkor získal žalobca po tom, čo mu zaslala finančné prostriedky, lebo uplynula premlčacia lehota. Uzavretú zmluvu považovala v celom rozsahu od počiatku za neplatnú.

Žalobca v písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu navrhol rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť. Zdôraznil, že tvrdenie žalovanej, že vyhrala peniaze a namiesto nich dostala hrnce, považujú za ničím nepodložené, pretože nepredložila súdu zlosovacie lístky ako dôkaz takejto situácie. Ak sa domnievala, že hrnce získala zadarmo a zaplatila súčasne prvú mimoriadnu splátku nájomného a časť prvej splátky, tak z toho jednoznačne vyplýva, že mala vedomosť o uzavretí zmluvy o nájme a jej obsahu. Podpisom zmluvy zároveň prehlásila, že bola zrozumiteľne a úplne oboznámená so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ako aj z právnych predpisoch platných v Slovenskej republike. Poukázal na zásadu vigilantibus iura , podľa ktorej je každý zodpovedný za náležitú mieru predvídavosti a opatrnosti pri uzatváraní záväzku, do ktorého vstupuje. Zdôraznil, že žalovaná nevyužila svoju možnosť odstúpiť od uzavretej zmluvy v súlade s častou II, bod 14, aj keď takéto právo jej vyplýva aj z ust. § 8 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z..

Na základe podaného odvolania odvolací súd vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvého stupňa je z hľadiska odvolacích dôvodov uplatnených žalovanou vecne správny, preto podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok potvrdil v celom rozsahu. Rozsudok odvolacieho súdu verejne vyhlásil podľa ust. § 156 ods. 1 O.s.p. dňa 19.7.2012 , pričom miesto a čas verejného vyhlásenia oznámil na verejnej tabuli Krajského súdu v Košiciach dňa 12.7.2012.

Odvolací súd je názoru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci ak dospel k záveru, že žaloba žalobcu je dôvodná o tejto žalobe vyhovel. Vzhľadom na skutočnosť, že ani počas odvolacieho konania nedošlo k zmene skutkového ani právneho stavu veci, odvolací súd na skutkové zistenia súdom prvého stupňa a na jeho právne posúdenie poukazuje a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu žalovanej odvolací súd uvádza nasledovné ( § 219 ods. 2 O.s.p. ):

Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

Na to, aby išlo o platný právny úkon, zákon vyžaduje splnenie určitých predpokladov. Právny úkon z tohto hľadiska musí byť urobený predovšetkým slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne a musí byť tiež objektívne možný. Okrem týchto predpokladov platnosti musí právny úkon spĺňať ďalšie predpoklady, ktoré sa týkajú osoby konajúceho subjektu (§ 38 OZ) , dovolenosti právneho úkonu ( § 39 OZ) a jeho právnej formy ( § 40 OZ) .

V citovanom ustanovení zákon kladie osobitné požiadavky na vôľovú stránku osoby robiacej právny úkon a na jej prejav. Vôľa je základným prvkom právnych úkonov, a preto sa na ich vznik vyžaduje danosť vôle. Pritom nestačí danosť akejkoľvek vôle. Vôľa ako základný konštitutívny prvok právneho úkonu má právnu relevanciu len vtedy, ak vyhovuje náležitostiam, ktoré predpisuje právo. Občianskym právom požadovanou náležitosťou takejto vôle, okrem toho, že to musí byť vôľa skutočne daná, je to, aby bola vážna, bez omylu a slobodná.

S poukazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia neobstojí tvrdenie žalovanej o tom, že uzavretá nájomná zmluva s následnou kúpou prenajatej veci č. 27 009182 zo dňa 29. 8. 2007 je neplatná, pretože bola uvedená do omylu. Z konania žalovanej nepochybne vyplýva, že si uvedomovala obsah svojich povinností vo vzťahu k žalobcovi vyplývajúcich jej z tejto zmluvy, pretože po prevzatí veci svoje povinnosti platiť nájomné plnila čiastočne, keď zaplatila prvú mimoriadnu splátku a časť prvej splátky nájomného. Naviac nevyužila možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení platne uzavretej zmluvy ( časť. II., bod 14, na základe ust. § 8 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z.) v lehote 7 dní odo dňa jej uzavretia.

Je preto nepochybné, že medzi účastníkmi konania bola riadne uzavretá platná nájomná zmluva s následnou kúpou prenajatej veci (veľká sada hrncov, kuchynský robot, vozík) , na základe ktorej sa žalovaná zaviazala zaplatiť žalobcovi za predmet nájmu v splátkach celkovo sumu 1 109,97 eura, s tým že vlastníčkou označených vecí sa stane po zaplatení poslednej splátky. Z uvedenej sumy preukázateľne nezaplatila 917,44 eura, preto súd prvého stupňa žalobe správne vyhovel.

Žalovaná si neplnila svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy preto, je namieste sankcia podľa časti II bod 8 - zmluvná pokuta vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia, keďže osobitné námietky proti tejto časti zmluvy, v konaní na súde prvého stupňa nevzniesla. Rovnako v odvolaní neuplatňovala žiadne osobitné námietky proti dojednaniu o zmluvnej pokute, a keďže odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný (§ 212 ods. 1 O.s.p.) , aj v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa správne.

V konaní pred súdom prvého stupňa bol v plnom rozsahu úspešný žalobca, preto súd správne na náhradu účelne vynaložených trov konania (spočívajúcich v trovách za zaplatený súdny poplatok a trovách právneho zastúpenia) správne podľa zásady procesného úspechu v konaní ( § 142 ods. 1 O.s.p.) zaviazal žalovanú.

Vzhľadom na tieto podstatné skutočnosti odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil ( § 219 ods. 1 O.s.p. ).

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože žalovaná v odvolacom konaní úspešná nebola a úspešný žalobca trovy odvolacieho konania nežiadal.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.