KSKE 4 Co 45/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 45/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/45/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7709212070 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7709212070.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Šoltýsovej a sudkyne JUDr. Soni Minxovej a JUDr. Ludvika Bodnárová v právnej veci žalobcu Z.. I. E., nar. X.XX.XXXX, bytom S., W.. Z.. S. Č.. XXXX/XX, proti žalovanému SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o náhradu materiálnej škody a nemajetkovej ujmy, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava, sp. zn. 9C 141/2009-93 zo dňa 24. novembra 2010 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd p o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Prvostupňový súd žalobu navrhovateľa o zaplatenie 157,31 eur a 400.000 euro z titulu náhrady škody zamietol a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že žalobca podanou žalobou sa domáhal zaplatenia 157,31 eur materiálnej škody a zaplatenia 400.000 eur nemajetkovej ujmy z titulu náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci podľa Zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Uviedol, že proti nemu sa viedlo trestné konanie, ktoré ani nemalo byť začaté, pretože proti žalobcovi nebolo dostatok dôkazov na začatie trestného stíhania. Napriek tomu bolo voči nemu vznesené obvinenie a viedlo sa trestné konanie. Žalobca namietal nesprávny úradný postup pri vydávaní rozhodnutí sudcami Z.. N. N. a Z.. Z. A., pretože po podaní obžaloby na súd a po vydaní a doručení odsudzujúcich rozhodnutí, došlo k vyškartovaniu záznamu na kamere Miestnej polície v S., z ktorého záznamu by bolo možné zistiť, že žalobca skutky, za ktoré mu bolo vznesené obvinenie a podaná na neho obžaloba, nespáchal. Z týchto dôvodov žalobca považoval aj trestný rozkaz Okresného súdu Michalovce, sp. zn. 4T/90/2005 zo dňa 20.1.2006 a rozsudok Okresného súdu Rožňava, sp. zn. 1T/4/2007, zo dňa 21.8.2007 za nezákonný. Žalobca výšku materiálnej škody vyčíslil sumou 157,31 eur, ktorá suma pozostáva z nákladov poštovného a cestovného na súdne pojednávania.

Výšku nemajetkovej ujmy v sume 400.000 eur žalobca žiadal priznať za nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutia vydané v trestnom konaní - trestný rozkaz, sp. zn. 4T/90/2005 zo dňa 20.1.2006 a odsudzujúceho rozsudku Okresného súdu Rožňava, sp. zn. 1T/4/2007, zo dňa 21.8.2007. V prípade obidvoch sudcov, ktorí vydali odsudzujúce rozhodnutia, žiadal priznať po 200.000 eur, čo odôvodnil tým, že konali protiprávne, ich postup bol nezákonný a týmto postupom poškodili žalobcu na mene a

profesii. Nakoniec v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde Rožňava, sp. zn. 1T/4/2007 žalobca bol spod obžaloby oslobodený.

Žalovaný počas celého konania so žalobou nesúhlasil a uviedol, že žalobca nepreukázal v čom spočíva nesprávny úradný postup, ktorý namieta v súvislosti s postupom a nezákonným rozhodnutím sudcov Okresného súdu Michalovciach a Okresného súdu Rožňava.

Z rozsudku Okresného súdu Rožňava, sp. zn. 1T/4/2007, zo dňa 25.9.2008 vyplýva, že žalobca Z.. I.M. E.H. bol oslobodený spod obžaloby pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Trestného zákona/ zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov/ na tom skutkovom základe, že dňa 23.7.2005 okolo 4.20 hod. na parkovisku na W.. Š. Č.. X pri budove E. K. v S. po predchádzajúcej snahe otvoriť dvere, bezdôvodne hodil neznámym predmetom do čelného skla tam doparkovaného osobného motorového vozidla zn. N. U., EČV: K. XXX U., patriaceho K. F.Š., ktoré popraskalo, čím takto spôsobil majiteľovi škodu v sume 5.329,- Sk, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný.

Hore uvedeným rozsudkom žalobca bol oslobodený aj spod obžaloby pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 2 písm. c/ Trestného zákona / Zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov/ na tom skutkovom základe, že dňa 23.7.2005 o 9.05 hod. vo vestibule budovy Obvodného oddelenia Policajného zboru, na ul. Ľudovíta Štúra v Michalovciach cez pootvorené okienko kancelárie stálej služby odcudzil zo stola mobilný telefón zn. X. U. v hodnote 2.500,- Sk, patriaci M. N., ktorý mala táto voľne položený vedľa svojej ruky a s týmto z objektu ušiel, čím jej takto spôsobil škodu v hore uvedenej výške, pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný stíhaný.

V danom prípade proti žalobcovi sa viedlo trestné konanie na Okresnom súde Rožňava, sp. zn. 1T/4/2007. V tomto konaní vydané rozhodnutia - trestný rozkaz zo dňa 20.1.2006 a rozsudok Okresného súdu Rožňava zo dňa 21.8.2007 nie je možné považovať za nezákonné rozhodnutie, pretože tieto rozhodnutia nenadobudli právoplatnosť, teda nedošlo k zrušeniu právoplatných rozhodnutí súdov.

Žalobca nepreukázal ani nesprávny úradný postup zo strany súdu konajúceho v trestnom konaní. Výsledkom konania pred súdom bolo vydanie rozsudku, s ktorým žalobca bol oslobodený spod obžaloby pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Trestného zákona a pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 2 písm. c/ Trestného zákona. Žalobca nepreukázal vznik škody , nesprávny úradný postup súdu, existenciu nezákonného rozhodnutia a príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a nesprávnym úradným postupom, prípadne nezákonným rozhodnutím.

Podmienkou úspešnosti žaloby o náhradu škody spôsobenú pri výkone verejnej moci je predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. V žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody žalobca uviedol 4 položky, z ktorých iba jedna položka - cestovné na súdy je predmetom žaloby, avšak prípadná škoda vzniknutá z titulu vynaložených nákladov - cestovného na súd a poštovného nie sú v príčinnej súvislosti s konaním pred súdmi.

Ďalšia položka uplatnená v žalobe z titulu nemajetkovej ujmy v sume 400.000 eur nebola predmetom žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody a žalobca nepredložil žiaden iný listinný dôkaz, že iným písomným podaním sa domáhal predbežného prerokovania tohto nároku na náhradu škody u žalovaného, preto súd žalobu v tejto časti považoval za nedôvodnú a predčasne podanú.

Z týchto dôvodov súd žalobu v celom rozsahu zamietol.

Výrok o náhrade trov konania sa opiera o ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p., v zmysle ktorého úspešný účastník má právo na náhradu účelne vynaložených trov konania.

Proti tomuto rozsudku včas a v zákonnej lehote podal odvolanie Z.. I. E., teda navrhovateľ, ktorý zároveň vzniesol v odvolaní aj námietku zaujatosti voči sudkyni JUDr. Zuzane Šoltýsovej.

Žiadal v odvolaní, aby rozsudok bol zrušený a aby jeho návrhu na zaplatenie materiálnej škody 157,31 euro a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 400.000 euro bolo vyhovené. Jeho odvolacie dôvody oprel o ust. § 205 ods. 2 písm. b/ O.s.p. a zdôraznil, že nesprávnym úradným postupom bolo konanie štátu tým, že neakceptoval jeho návrhy na vykonanie dôkazov a ďalej aj tým, že v rozpore s nálezom Ústavného súdu SR a zákazom zverejňovania osobných údajov boli porušené jeho práva. Zdôraznil v odvolaní, že nezákonným rozhodnutím je podľa jeho názoru také rozhodnutie, ktoré síce ladí so zákonom, no bolo vydané na základe nezákonného postupu. Potom v rozsiahlom odvolaní poukazuje na skutočnosť, že v trestnej veci sú dôkazy o tom, že od začiatku konania 1T 4/2007 aj v tej časti konania, kedy konali aj michalovský aj rožňavský súd poukazuje na sudcov, N. M. A., so zámerom poškodiť na jeho právach spoločenský ho znemožniť ako právnika a odsúdiť za niečo, čo neurobil, alebo urobil niekto iný. Taktiež poukázal na nesprávny úradný postup, ktorý použila aj sudkyňa Z.. E., keď súd prvého stupňa so žalobou, celou výzvou nedoručil mu zápisnicu z pojednávania a keď nebol žalobca zúčastnený na poslednom pojednávaní aj napriek tomu súd rozhodol. Nepovažoval za potrebné jeho, ako žalobcu informovať o tom, aké dokazovanie bolo vykonané a taktiež skutočnosť, že súd dokazovanie ukončil a vo veci rozhodol. Práve toto považoval za odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. b/ O.s.p.

Ďalej v odvolaní namietal, že súd konal neprimerane a nedôvodne zdĺhavo a že na prvé pojednávania on ako žalobca čakal 13 mesiacov a žalovaný mal zo zákona dobu 6 mesiacov dobu na to, aby vec so žalobcom prejednal.

Pokiaľ ide o vznesenú námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu JUDr. Zuzane Šoltýsovej tu namietal, že u sudkyni ide o vymožiteľnosť práva pomalá, pretože je to časovo zdĺhavé a neisté. Poukázal na iné rozhodnutia, ktoré sudkyňa pojednávala a uviedol, že nemá záruky zákonnosti a objektívnosti konania a záruky rýchlej vymožiteľnosti práva. Z obsahu jeho podania odvolací súd posúdil, že namieta aj zaujatosť sudcu JUDr. Pavla Tkáča a z dôvodu, že nemal by rozhodovať osobné veci iných občanov vzhľadom na jeho zdravotný stav.

Odvolací súd predložil vec na rozhodnutie o zložení senátu s tým, že predsedníčka senátu JUDr. Šoltýsová sa necítila byť zaujatá, pretože žalobcu osobne nepozná, jeho meno je známe z viacero sporov a námietka zdĺhavého konania nie je opodstatnenou námietkou na vznesenie námietky zaujatosti voči sudcovi. JUDr. Pavol Tkáč sa vyjadril, že sa cíti byť zaujatý, vzhľadom na vyjadrenia žalobcu vo veci proti jeho osobe. Podpredsedom súdu bola vec teda vrátená senátu s tým, aby miesto JUDr. Pavla Tkáča rozhodoval člen v senáte, ktorý zastupuje zákonne v senáte podľa rozvrhu práce. Preto bola vec prejednaná v zložení senátu horeuvedenom.

K odvolaniu bolo podané vyjadrenie zo strany žalovaného, ktorý žiadal, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny. Poukázal na to, že jednoznačne ak sa žalobca žalobným návrhom domáhal zaplatenia náhrady materiálnej škody a náhrady nemajetkovej ujmy titulom náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a nesprávny úradným postupom sudcov Okresného súdu Michalovce a Okresného súdu Rožňava a žiadnym spôsobom nepreukázal ani ním tvrdený nesprávny úradný postup zo strany súdov konajúcich v trestnom konaní. Zabezpečenie dôkazov, ich vyhodnotenie prebehlo v súlade s príslušnými ustanoveniami Trestného poriadku a v konečnom dôsledku viedlo k oslobodeniu žalobcu spod obžaloby pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 a trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 2 zákona č. 140/61 Zb. jednoznačne žalobca neuniesol dôkazné bremeno ani v prípade preukázania vzniku samotnej škody, ktorá náhrady sa svojim návrhom domáha.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia pojednávania s tým, že verejné vyhlásenie rozhodnutia bolo oznámené na vyhláške dňom 14.5.2012 v pojednávacej miestnosti č. dv. 207 na 2. poschodí s tým, že toto bolo oznámené a úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach, ktoré bolo vyvesené 14.5.2012 a zvesené dňa 24.5.2012.

Odvolací súd poukazuje na to, že podľa ust. § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti ďalšie dôvody.

V zmysle tohto citovaného ustanovenia odvolací súd jednoznačne poukazuje na výsledky vykonaného dokazovania ako aj na právne hodnotenie súdu prvého stupňa. Nebolo možné prihliadnuť na odvolacie námietky, kedy je potrebné zdôrazniť, že tieto ani neboli konštruktívne a právne hodnotené.

Odvolací súd len na doplnenie správnosti rozhodne poukazuje na skutočnosť, že vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone verejnej moci je potrebné splnenie podmienok, aby nastala udalosť, ktorá môže mať, resp. má za následok vznik škody, vznik samotnej škody a predovšetkým príčinná súvislosť medzi skutočnosťou, ktorej následkom má byť utrpená škoda a škodou.

V danom prípade žalobca ani v konaní pred súdom prvého stupňa, ale ani v podanom odvolaní ničím nepreukázal nesprávnosť v úradnom postupe sudcov okresných súdov ani nezákonnosť nimi vydaných rozhodnutí. Rovnako tak nepreukázal ani existenciu príčinnej súvislosti medzi postupom súdov a ujmou, ktorá mu mala vzniknúť.

Za nepreukázané a ničím nepredložené je aj tvrdenie, že došlo k samotnej ujme na strane žalobcu.

V podstate žalobca počas celého konania žiadnym spôsobom nepreukázal ním tvrdený nesprávny radný postup zo strany súdov konajúcich v trestnom konaní (1T 4/2007) zabezpečenie dôkazov a ich vyhodnotenie prebehlo v súlade s príslušnými ustanoveniami Trestného poriadku a v konečnom dôsledku viedlo k oslobodeniu žalobcu spod obžaloby pre trestné činy výtržníctva a trestný čin krádeže. Jednoznačne odvolací súd zdôrazňuje skutočnosť, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno ani v prípade preukázania vzniku samotnej škody, ktorej náhrady sa svojim návrhom domáha a nedokázal preukázať ani oprávnenosť a rozsah svojho žalobného návrhu. Bez preukázania vzniku škody nie je možné domáhať sa jej náhrady.

Vo svojom rozhodnutí odvolací súd musí reagovať aj na odvolacie námietky žalobcu pokiaľ namietal, že bolo rozhodnuté bez toho, aby mu bola daná možnosť vyjadriť sa k dokazovaniu vykonanému na poslednom pojednávaní. Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že zo zápisnice o pojednávaní zo dňa 24.11.2010 vyplýva, že na pojednávaní sa už nevykonávali žiadne nové dôkazy, o ktorých by žalobca nemal vedomosť a ku ktorým by nemal možnosť sa v predchádzajúcom konaní vyjadriť, keďže všetky dôkazy už boli vykonané a bolo len oboznámenie sa listinami prečítaním. Postupom súdu teda na poslednom pojednávaní nebola mu žiadnym spôsobom odňatá možnosť sa vyjadriť k dokazovaniu a tým nedošlo ani k odňatiu možnosti konať pred súdom ako účastníkovi konania.

Naviac zo spisu odvolací súd zistil, že doručenie predvolania bolo riadne vykázané a písomným podaním sám žalobca (založené v spise na č.l. 79) uviedol, že ďalších pojednávaní sa nezúčastní a žiadal, aby súd v celom rozsahu vyhovel jeho žalobám a zaviazal žalovaného k plneniu podľa petitu. Z týchto dôvodov nedošlo k procesnému zavineniu súdu prvého stupňa, ktorý konal v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

Poukazujúc na vyššie uvedené, že bolo potvrdené rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne v zmysle ust. § 219 O.s.p..

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 ( § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.