KSKE 4 Co 51/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/51/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107231367 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107231367.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu L. O., Q..A.., so sídlom O. XX, K., IČO : XX 944 471, právne zastúpený Q. R., A..P..U.. so sídlom O. A. O. XX, K., proti žalovanému Z. I., bývajúcemu v C., B. X, o zaplatenie 1,33 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 23.11.2010, č.k. 36C/71/2010 - 27 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 1,33 eura do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku a zaviazal ho nahradiť trovy konania vo výške 20 eur na účet právneho zástupcu Q. C. - R.Á. A..P..U.. do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

Týmto rozsudkom súd rozhodol o nároku žalobcu na zaplatenie sumy 1,33 eura titulom nezaplatených koncesionárskych poplatkov voči pôvodnému veriteľovi A. P., ktorý postúpil pohľadávku žalobcovi.

Súd prvého stupňa na základe vykonaného dokazovania uzavrel, že boli splnené podmienky pre rozhodnutie vo veci rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b ods. 3 O.s.p., pretože žalovaný sa v súdom uloženej lehote k žalobe nevyjadril a to napriek tomu, že bol poučený o možnosti v takom prípade rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie bez pojednávania, postupom podľa § 114 ods. 2 O.s.p.. Žalobcom tvrdený skutkový stav považoval za nesporný a z týchto dôvodov žalobe vyhovel.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 150 ods. 2 O.s.p. Konštatoval, že úspešnému žalobcovi vzniklo v súlade s § 142 ods. 1 O.s.p. právo na náhradu trov konania, keďže mal v konaní plný úspech. Trovy konania žalobcu spočívajú v zaplatenom súdnom poplatku vo výške 16,60 eura a v trovách právneho zastúpenia podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom do 31.5.2009 za dva úkony právnej služby, prevzatie a príprava právneho zastúpenia podľa § 16 písm. a/ vyhl. a podanie návrhu na začatie konania podľa § 14 ods. 1 písm. c/ vyhl., t.j. 2 x 16,60 eura podľa § 10 ods. 1 cit. vyhl. a režijný paušál 1 x 4,98 eura a 1 x 5,44 eura podľa § 16 ods. 3 cit. vyhl., spolu trovy 60,22 eur. Súd nepriznal žalobcovi odmenu za úkon právnej služby a to predsúdna upomienka, pretože nejde o trovy konania, ale podľa § 121 Občianskeho zákonníka o príslušenstvo pohľadávky, ktoré nebolo uplatnené. Vzhľadom k tomu, že výška uplatnenej pohľadávky predstavovala sumu 1,33 eura a trovy žalobcu predstavovali sumu 60,22 eura, v súlade s ust. § 150 ods. 2 O.s.p. znížil trovy konania žalobcu, pretože sú neprimerané voči uplatnenej pohľadávke a zaviazal žalovaného na náhradu trov konania žalobcu potrebných na účelné uplatnenie práva vo výške 20,- eur. Keďže žalobcu, ktorému bola v konaní priznaná náhrada trov zastupoval advokát, uložil žalovanému zaplatiť náhradu trov konania podľa § 149 ods. 1 O.s.p. právnemu zástupcovi žalobcu.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Žiadal napadnutý rozsudok zmeniť vo výroku a trovách konania a tieto mu priznať v celej uplatnenej výške. Poukázal na skutočnosť, že sa domáhal od žalovaného zaplatenia istiny vyplývajúcej mu zo zákona č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch, prvostupňový súd mu priznal náhradu trov konania, avšak výšku náhrady znížil a toto rozhodnutie považuje za nesprávne. Je pravda, že právny poriadok v súčasnosti umožňuje zníženie náhrady trov konania, avšak ak by súd od roku 2006, keď bola podaná žaloba konal riadne a včas, bez zbytočných prieťahov, k rozhodnutiu by dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá. Uviedol, že začal vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdneho konania za právneho stavu, z ktorého vyplýva iná náhrada trov konania, ako bolo v čase vyhlásenia rozhodnutia vo veci. Náhrada trov konania, ktorú mu priznal súd prvého stupňa, nepokrýva náklady na služby advokáta, ktoré poskytol do prijatia novely, kedy bolo rozumné predpokladať, že ich náhrada bude mu v konaní priznaná podľa právneho stavu pred prijatím novely. Uviedol, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu a ovplyvňuje súdne konania, ktoré boli začaté pred jej prijatím. V dôsledku jej prijatia a jej aplikáciou súdom, dochádza k zásahu do jeho základného práva na súdnu ochranu, ako aj k zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho dodatkov. Zásah spočíva v tom, že právo, ktoré si uplatnil v konaní, nebude možné hájiť prostredníctvom advokáta a to z dôvodu, že trovy konania neúspešný žalovaný nebude musieť nahradiť, resp. v tom, že už uhradené sumy za poskytovanie právnych služieb nebude mať nahradené. Je odôvodnené predpokladať, že z toho dôvodu sa žalovaní budú spoliehať na to, že ich veritelia dlhy v nízkych sumách nebudú vymáhať pre nerentabilnosť vedenia konania. Súdy by takto prispeli k nerešpektovaniu práva a podporovali by neplatičov. Na základe týchto skutočností navrhol zmeniť rozsudok prvostupňového súdu v napadnutom výroku o trovách konania a zaviazať žalovaného uhradiť mu trovy konania v celej uplatnenej výške 81,79 eura do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Žalovaný sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

Odvolací súd vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania aj s konaním, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa rozhodol správne, pokiaľ úspešnému žalobcovi znížil ním uplatnenú náhradu trov konania, vzhľadom k tomu, že k takémuto postupu boli splnené zákonné podmienky.

Podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať, alebo znížiť.

Podľa § 200ea ods. 1 O.s.p., ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500,- eur, od toho okamihu ide o drobný spor. Zároveň v ustanovení odseku 2 tohto paragrafu je vymenované, čo sa nepovažuje za drobné spory.

Uvedené ustanovenia boli do Občianskeho súdneho poriadku doplnené novelou vykonanou zákonom č. 384/2008 Z.z., účinnou od 15. októbra 2008. Podľa § 372p (prechodného ustanovenia) Občianskeho súdneho poriadku na konania začaté pred 15. októbrom 2008 sa použijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej ustanovené inak. Ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. sa žiadna výnimka z uvedeného intertemporálneho ustanovenia netýka.

Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu vo veciach s nízkou hodnotou sporu pristúpiť k zníženiu trov, ktoré sú voči pohľadávke v drobných sporoch neprimerané. Cieľom súdneho konania v týchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta za poskytnutú právnu pomoc. Táto právna úprava je v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 861/2007 zo dňa 11.7.2007.

Odvolaciemu súdu je navyše z rozhodovacej činnosti (§ 121 O.s.p.) známe, že žalobca podáva veľké množstvo návrhov na začatie súdneho konania, ktoré sú z hľadiska právnej argumentácie absolútne totožné a menia sa iba údaje o žalovanom. Vzhľadom na totožný právny problém a rovnaké podklady žalobcu je podľa názoru odvolacieho súdu právna náročnosť úkonov právnej pomoci v jednotlivých veciach značne znížená.

Súčasťou trov konania je aj suma 16,60 eura, predstavujúca žalobcom uhradený súdny poplatok. Takto vzniknuté trovy konania je potrebné považovať za účelne vynaložené trovy a nemožno od žalobcu spravodlivo žiadať, aby napriek jeho úspechu v konaní ich znášal sám. Ak súd prvého stupňa priznal žalobcovi celkovú náhradu trov konania vo výške 20.- eur, z čoho suma 16,60 eur predstavuje náhradu za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania, má odvolací súd za to, že zníženie trov konania žalobcu v časti trov jeho právneho zastúpenia je primerané vo vzťahu k uplatnenej istine a obtiažnosti právneho zastúpenia.

K odvolacej námietke žalobcu spočívajúcej v namietaných prieťahoch v konaní odvolací súd poznamenáva, že táto námietka je bez právneho významu, lebo súd pri rozhodovaní o nároku na náhradu trov konania medzi účastníkmi nemá možnosť k takejto námietke prihliadať.

Odvolací súd z už vyššie uvedených dôvodov sa nestotožnil ani s názorom žalobcu, že na tento prípad, keďže žaloba bola podaná na súd v roku 2006, nie je možné použiť ust. § 150 ods. 2 O.s.p.. Naviac poznamenáva, že ide o procesné ustanovenie a na rozdiel od hmotného práva platí zásada, že v prípade procesných predpisov (upravujúcich občianske súdne konanie) sa postupuje podľa procesných predpisov účinných v čase úkonov súdu.

Na základe týchto skutočností odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania ako vecne správny potvrdil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.