KSKE 4 Co 51/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 51/2012

KS v Košiciach, dátum 26.04.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 51/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810209122 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810209122.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Q. S., N.. XX.X.XXXX, A. M. T., B. XX, proti odporcovi B. A. F. T., A.Á. XX, T., o zaplatenie 98.000 eur s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 27.12.2011, č. k. 4C/147/2010-146 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ v konaní žiadal, aby súd uložil žalovanému, aby do 15 dní doručenia na účet zaplatil č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX JUDr. W. S. a nahradil trovy konania . O zastavaní konania rozhodol po tom, čo bol navrhovateľ výzvou zo dňa 28.11.2011 doručenou mu dňa 1.12.2011 vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku za návrh vo výške 5.880 eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy zároveň s poučením, že ak poplatok nebude v stanovenej lehote zaplatený súd konanie zastaví, pričom navrhovateľ v stanovenej lehote súdny poplatok nezaplatil.

O trovách rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Uviedol, že napadnuté uznesenie nespochybnilo nárok na náhradu škody, ktorá skutočne vznikla z vlastnej vôle B. T., keď koná proti záujmom družstva, uviedli družstvo do bankrotu - úpadku a zakazujú dodnes vyplácať členom družstva dávku v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie k bytu. Uviedol, že Krajský súd v Košiciach mu pridelil bezplatné právne zastúpenie z Centra právnej pomoci. K odvolaniu doložil štyri zväzky v 27 kusoch, z ktorých je zdokladované jasne, že mu spôsobili škodu úmyselne a s vedomím, že navrhovateľ ako člen družstva UoZ nemá uvedenú sumu 5.880 eur a tým sa bráni spravodlivosti.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je nedôvodné.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (Zákon o súdnych poplatkoch) ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, 5a) súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu a rozkazu na plnenie alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania 5b) nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predĺžiť.

V prejednávanej veci uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 31. januára 2011 č. k. 11Co/322/2010-71 bolo potvrdené uznesenie Okresného súdu Rožňava zo dňa 25. októbra 2010 č. k. 4C/147/2010-49, ktorým nebolo navrhovateľovi priznané oslobodenie od súdnych poplatkov. Súd prvého stupňa preto výzvou zo dňa 28.11.2011 vyzval navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 5.880,- eur a to v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy. Výzva obsahovala poučenie o tom, že ak poplatok v určenej dobe nebude zaplatený, súd konanie zastaví Výzva na zaplatenie súdneho poplatku bola navrhovateľovi doručená dňa 1.12.2011 (dátum na návratke doručenky (č.l. 112) . Navrhovateľ v súdom určenej lehote súdny poplatok nezaplatil.

Súd prvého stupňa postupoval preto správne, ak konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku v súlade s citovaným ust. § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch zastavil.

Za takto zisteného skutkového a právneho stavu ani námietky navrhovateľa uvedené v odvolaní nie sú spôsobilé privodiť iné závery a preto odvolaciemu súdu neostalo nič iné len uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne v súlade s ust. § 219 ods. 2 O.s.p. potvrdiť.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.