KSKE 4 Co 84/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 84/2012

KS v Košiciach, dátum 24.06.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 84/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/84/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107233289 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107233289.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu F. S., B..K.., so sídlom S. XX, C., IČO : XX XXX XXX, právne zastúpený AK L., K..Q..X.. K. sídlom S. K. S. XX, C., proti žalovanému R. C., bytom D. XX, A., o zaplatenie 27,88 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 30. marca 2012, č.k. 11C/190/2010 - 48 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa odmietol podanie žalobcu zo dňa 23.03.2006. Žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal.

V dôvodoch uznesenia uviedol, že žalobca sa podaním urobeným v elektronickej podobe doručeným Okresnému súdu Košice I dňa 31.03.2006 domáhal od žalovaného zaplatenia pohľadávky v sume pôvodne 840,- Sk, t.j. 27,88 eur titulom nedoplatku z koncesionárskych poplatkov, ktorú na žalobcu postúpil Slovenský rozhlas.

Ďalej uviedol, že uznesením zo dňa 05.04.2011 č.k. 11C/190/2010-30 vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia doplnil a opravil svoje pôvodné podanie zo dňa 23.03.2006 tak, aby presne označil žalovaného - meno a priezvisko (s diakritikou) , dátum narodenia, bydlisko a štátne občianstvo. V predmetnom uznesení bol žalobca riadne poučený, že v prípade, ak návrh na začatie konania nebude riadne opravený a doplnený a pre uvedený nedostatok nebude možné v konaní pokračovať, súd podanie odmietne.

Vzhľadom na to, že žalobca ani jeho právny zástupca podanie nedoplnili ani neopravili, a v písomnom podaní zo dňa 12.04.2011 žalobca uviedol, že na označení žalovaného trvá a nemá k dispozícii jeho iné označenie a ani dátum narodenia žalovaného uviedol, že podanie - návrh na začatie konania považuje z tohto dôvodu za nezrozumiteľné. Poukázal tiež na to, že podľa správy Okresného riaditeľstva S. N. E. - okolie, odbor poriadkovej polície, Oddelenia dokladov Košice - okolie osoba pod uvedeným označením neexistuje. Keďže žalobca aj napriek výzve uvedený nedostatok neodstránil, pričom na o následkoch jeho neodstránenia bol riadne poučený a súd nemohol v konaní pre tento nedostatok riadne pokračovať, podanie žalobcu zo dňa 23.03.2006 odmietol.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobca a navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie. Trval na pôvodnom označení žalovaného uvedenom v návrhu na začatie konania, pretože pri označovaní žalovaného vychádzal z údajov, ktoré mu poskytol postupca pohľadávky voči žalovanému, t.j. Slovenský rozhlas. Zdôraznil, že on a ani Slovenský rozhlas nedisponujú údajom o dátume narodenia žalovaného, pričom

ale v čase podania návrhu tento údaj na identifikáciu účastníka konania, ani zákon nevyžadoval a aj v súčasnosti podľa platného Občianskeho súdneho poriadku je uvedený údaj len fakultatívnym identifikačným znakom a pre jeho absenciu nemožno návrh považovať za neúplný.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré tomuto výroku predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je nedôvodné.

Z predloženého súdneho spisu odvolací súd mal preukázané, že súd prvého stupňa prostredníctvom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Jasove vykonal zisťovanie za účelom doručenia súdnej zásielky obsahujúcej rovnopis návrhu na začatie konanie, nakoľko v návrhu označený žalovaný C. R. zásielky na adrese uvedenej v návrhu (Hatiny 17, Jasov) nepreberá. Bolo zistené, že tento sa na uvedenej adrese nezdržiava už 8 rokov a mal by sa dlhodobo zdržiavať v Českej republike. Preto súd vykonal ďalšie zisťovanie dožiadaním na Obvodní soud S. S., ktoré rovnako ostalo bezvýsledné z dôvodu, že bez uvedenia dátumu narodenia, resp. rodného čísla uvedené šetrenie nie je možné uskutočniť. Podľa zistení Okresného riaditeľstva Policajného zboru v E. - X., odboru poriadkovej polície, Oddelenie dokladov Košice - okolie boli zistené údaje o osobe Boris R. s miestom bydliska Debraď 163, Košice - okolie, t.j. osobe s inak znejúcim priezviskom.

Podľa § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí ( § 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným ( § 90) , nazýva sa žalobou.

Z dikcie citovaného ustanovenia vyplýva, že účastník súdneho konania musí byť označený v súlade s jeho právnym postavením. Označenie účastníka musí byť také presné, aby umožnilo jednoznačný záver o spôsobilosti byť účastníkom konania a o procesnej spôsobilosti. Aj keď je dátum narodenia osoby, prípadne rodné číslo osoby, ktorá má byť účastníkom konania iba fakultatívnym identifikačným znakom, bez jeho uvedenia nebolo možné osobu označenú v návrhu na začatie konania ako žalovaný identifikovať. Osoba s menom a priezviskom C. R. podľa zistení príslušných orgánov polície neexistuje, a táto skutočnosť bola dôvodom pre ktorý súd prvého stupňa nemohol v konaní ďalej pokračovať. Keďže uvedené konanie je konaním návrhovým, uvedená povinnosť presne označiť účastníkov konania zaťažuje toho, kto návrh podáva, teda navrhovateľa (žalobcu) , ktorý si túto povinnosť nesplnil, a preto bol správny postup súdu prvého stupňa, keď z týchto dôvodov návrh žalobcu zo dňa 23.03.2006 odmietol.

Práve z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.