KSKE 4 Co 90/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 90/2012

KS v Košiciach, dátum 18.07.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 90/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/90/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711203330 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711203330.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, IČO : 35 724 803, právne zastúpený AK TOMÁŠ KUŠNÍR s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, X. Ž. P. K., Z.. XX.XX.XXXX, Z. B. V. F., X.. O. Č..X, toho času na neznámom mieste, zast. H. T. B., X. H. Q. F., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom Važecká 16, Prešov, IČO : 42 176 778, právne zastúpeného JUDr. Ambrózom Motykom, advokátom Advokátska kancelária so sídlom v Stropkove, Nám. SNP 7, o zaplatenie 110,20 eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 27.03.2012, č.k. 11C/138/2011-54 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

Navrhovateľ je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy odvolacieho konania v sume 19,92 eura na účet JUDr. Ambróza Motyku do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením

1/ konanie vo veci zastavil

2/ náhradu trov konania žalovanému nepriznal

3/ žalobcovi uložil povinnosť uhradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania v sume 57,62 eura na účet jeho právneho zástupcu advokáta JUDr. Ambróza Motyku do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou proti žalovanému domáhal zaplatenia sumy 110,20 eura a úrokov z omeškania vo výške 9 % zo sumy 15,48 eura od 01.07.2004 do zaplatenia, 8 % zo sumy 12,93 eura od 01.01.2005 do zaplatenia, 6 % zo sumy 7,54 eura od 01.01.2006 do zaplatenia, 6 % zo sumy 5,44 eura od 31.12.2005 do zaplatenia, 9,5 % zo sumy 54,60 eura od 30.12.2006 do zaplatenia, 8,5 % zo sumy 14,21 eura od 11.07.2007 do zaplatenia ako aj trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku za podaný návrh vo výške 16,50 eura a náhrady trov právneho zastúpenia, čo odôvodnil Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa XX.XX.XXXX, ktorou postúpil postupca Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO : 35 815 256 na žalobcu predmetnú pohľadávku. Súd preto vydal vo veci dňa 19.04.2011 platobný rozkaz č.k. 14Ro/47/2011-25, ktorý sa však nepodarilo doručiť žalovanému do vlastných rúk a z toho dôvodu súd platobný rozkaz uznesením zo dňa 08.11.2011 č.k. 14Ro 47/2011-36 zrušil. Podaním doručeným dňa 23.12.2011 žalobca vzal žalobu voči žalovanému v celom rozsahu späť a navrhol konanie zastaviť.

Z uvedených dôvodov, keďže žalobca pred začatím konania vzal žalobu voči žalovanému v celom rozsahu späť, súd konanie zastavil. Zároveň vedľajší účastník, ktorý vstúpil do konania na strane žalovaného, podaním zo dňa 03.01.2012 vzniesol vo veci námietku premlčania voči celej pohľadávke. Žalovaný si náhradu trov konania neuplatnil. Vedľajší účastník si uplatnil náhradu trov konania v prípade zastavenia konania, keďže žalobca vzal žalobu voči žalovanému späť.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 2 O.s.p. Nakoľko k zastaveniu konania došlo zavinením žalobcu, súd priznal vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného ním požadované trovy konania, a to trovy právneho zastúpenia podľa vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci. Trovy pozostávajú z 2 úkonov právnej pomoci vo výške 2 x 16,60 eura (prevzatie a príprava zastúpenia, vyjadrenie zo dňa 30.12.2011) , 2 x 7,41 eur - režijný paušál + 20 % DPH 9,60 eura, spolu tak odmena právneho zástupcu činí 57,62 eura.

Uznesenie vo výroku o trovách konania vo vzťahu žalobca a vedľajší účastník napadol včas podaným odvolaním žalobca prostredníctvom právneho zástupcu. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý výrok zmenil a vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení odvolania uviedol, že v danom prípade nemožno hovoriť o trovách účelne vynaložených na uplatnenie alebo bránenie práva. Uviedol, že nakoľko zákon pripúšťa vstup vedľajšieho účastníka do konania, žalobca sa nemôže brániť proti vstupu združenia do konania za účelom ochrany spotrebiteľa, avšak nevidí význam v právnom zastúpení vedľajšieho účastníka, keďže samotnou úlohou Združenia je ochrana spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch. Zastáva názor, že konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania a na túto skutočnosť by mal súd prihliadať a reflektovať použitím ust. § 150 O.s.p. Zároveň si uplatnil trovy konania v odvolacom konaní vo výške 19,92 eura.

K odvolaniu navrhovateľa podal vyjadrenie vedľajší účastník - Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS. Proti námietke odvolateľa o nadbytočnosti a nehospodárnosti právneho zastupovania vedľajšieho účastníka argumentoval tým, že sú to práve združenia na ochranu spotrebiteľov, ktoré majú právo v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov. Takéto občianske združenia si v prevažnej miere zakladajú samotní občania poškodení nekalými praktikami a neprijateľnými zmluvnými podmienkami v štandardných formulárových zmluvách dodávateľov a často pri nedostatku organizačného a finančného zabezpečenia chránia práva prevažne nemajetných spotrebiteľov, ktorí rezignujú na obranu svojich práv, pretože nemajú dostatok prostriedkov na advokáta a tým na rovnocenný priebeh súdnych konaní. Uviedol, že účelnosť trov vynaložených na právnu pomoc možno odvodiť z čl. 47 ods. 2 Ústavy SR, z ktorého vyplýva, že každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to aj za podmienok ustanovených zákonom. Ďalej poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 9.6.2010 sp.zn. 5Cdo/71/2010 ako aj najnovšie komentáre k O.s.p., ktoré boli vydané v Nakladatelství C.H.Beck (napr. Števček/Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok, komentár, II. vydanie 2011) . Mal za to, že vedľajší účastník, ako občianske združenie zložené prevažne z laikov v oblasti práva má právo byť zastúpený advokátom. Vzhľadom na uvedené je toho názoru, že v konkrétnej veci súd pri rozhodovaní o trovách konania správne aplikoval príslušné právne normy. Vedľajšiemu účastníkovi vznikli v konaní trovy z titulu právneho zastupovania právnym zástupcom podľa vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Trval na tom, že úkon právnej služby prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady mal opodstatnenie. Navrhol z uvedených dôvodov potvrdiť uznesenie v napadnutom výroku ako vecne správne a priznať mu aj náhradu odvolacích trov a to za vyjadrenie k odvolaniu (§ 14 ods. 1 písm. b/ vyhl. č. 655/2004 Z.z.) vo výške 8,30 eura a za režijný paušál vo výške 7,63 eura (§ 16 ods. 3. vyhl. č.655/2004 Z.z.) + 20 % DPH (3,19 eura) , spolu 19,12 eura.

Odvolací súd vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania aj s konaním, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, ku ktorému dospel tak ohľadne základu pre priznanie náhrady trov vedľajšiemu účastníkovi, ako aj výšky náhrady trov, s odkazom na aktuálnu rozhodovaciu prax súdov a k odvolaniu žalobcu ďalej uvádza:

Podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Podľa ustálenej praxe zásadne platí, že ak navrhovateľ zavinil zastavenie konania, je povinný uhradiť trovy konania inému účastníkovi. S poukazom na ust. § 93 O.s.p., vznikli trovy konania vedľajšiemu účastníkovi, ktorý sa zúčastnil v konaní na strane žalovaného, výrazne mu pomohol, lebo treba konštatovať, že vedľajší účastník môže preukázať aj vo viacerých súdnych sporoch, kde pôsobil jeho vstup do konania pre žalobcu odradzujúco v tom zmysle, že uvedomujúc si neopodstatnenosť uplatňovaného nároku vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie žiadal zastaviť (v predmetnej veci namietal vedľajší účastník premlčanie celej pohľadávky) . V súvislosti s novelizovaným znením § 137 O.s.p. s účinnosťou od 01.01.2012 podľa dôvodovej správy k zákonu č. 332/2011 Z.z. navrhovaná právna úprava dopadá aj na ďalšie právnické osoby v súlade s právnymi aktami Európskej únie aktívne legitimované na kolektívnu ochranu zákonom chránených záujmov, napr. vo sfére kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa a so zreteľom aj na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 09.06.2010 sp.zn. 5Cdo/71/2010 vedľajší účastník má principiálne právo na náhradu trov konania, čo nebolo v tomto konaní ani sporné a odvolanie žalobcu je preto neopodstatnené.

Vzhľadom na to, že v odvolacom konaní sa vyjadril vedľajší účastník k odvolaniu žalobcu, odvolací súd mu priznal náhradu trov konania v sume 19,92 eura podľa zásady úspechu vo veci § 142 ods. 1 a § 224 ods. 1 O.s.p. (za jeden úkon 8,30 eura, režijný paušál 7,63 eura a 20% DPH v čiastke 3,19 eura) , ktoré budú vyplatené na účet advokáta podľa § 149 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.