KSKE 4 Co 94/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Co 94/2012

KS v Košiciach, dátum 24.10.2012, sp.zn. KSKE 4 Co 94/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/94/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610204132 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610204132.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Karadžičova č. 17, IČO: 31 383 408, proti žalovanému G. U., R. H. L., Z.. E. Č.. XX, o zaplatenie 1.355,64 eur s prísl., o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 9C/86/2010-71 zo dňa 7. septembra 2010 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd čiastočne vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 817,53 eur s 8,5 % úrokom z omeškania ročne od 22.5.2007 do zaplatenia a trovy konania na účet právneho zástupcu žalobkyne v sume 46,45 eur. V prevyšujúcej časti ohľadne zaplatenia sumy 538,11 eur s prísl. žalobu zamietol.

Odvolací súd rozhodol o odvolaní žalobkyne proti výroku rozsudku, ktorým v prevyšujúcej časti bola žaloba žalobcu zamietnutá a to rozsudkom zo dňa 10.11.2011 v konaní č.k. 1Co/345/2010-96 tak, že v tejto časti napadnutý rozsudok potvrdil.

Predmetom dovolacieho konania však nebolo rozhodnutie o odvolaní žalobkyne proti výroku rozsudku súdu prvého stupňa o trovách konania.

Súd prvého stupňa o trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 2 O.s.p. a náhradu trov priznal žalobkyni podľa pomeru jej úspechu v spore. Pri plnom úspechu by jej náhrada trov konania predstavovala sumu 232,26 eur, ktorá pozostáva zo zaplateného súdneho poplatku z návrhu vo výške 81,- eur a trov právneho zastúpenia vo výške 151,26 eur za dva úkony právnej služby a to prípravu a prevzatie zastúpenia a účasť na pojednávaní po 71,37 eur (podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) , režijný paušál 6,31 eur a 7,21 eur. Aj keď právny zástupca si uplatnil DPH z vyčíslených trov, súdu prvého stupňa nepredložil osvedčenie o tom, že je platcom DPH, preto mu táto priznaná nebola. Súd prvého stupňa uzavrel, že žalobkyňa bola v konaní úspešná pokiaľ ide o zaplatenie sumy 817,53 eur, čo po zaokrúhlení predstavuje 40 % z uplatnenej istiny a neúspech mala, čo do zaplatenia sumy 538,11 eur, čo predstavuje po zaokrúhlení 40 % zo žalovanej istiny. Žalobkyňa bola teda úspešná v 20-tich % (60 % mínus 40%) . Preto súd priznal žalobkyni náhradu trov konania vo výške 46,45 eur, čo predstavuje 20% z jeho celkových trov, t.j. zo sumy 232,26 eur.

Proti tomuto rozsudku súdu prvého stupňa podal odvolanie žalobkyňa. Žiadala, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a zaviazal žalovaného na náhradu trov prvostupňového konania v sume 268,02 eur (187,02 eur trovy právneho zastúpenia + 81,- eur zaplatený súdny poplatok) a zároveň žiadala priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 84,04 eur (52,04 eur - trovy právneho

zastúpenia, (36,52 eur - odmena za 1 úkon - odvolanie + 7,21 eur rež. paušál + 8,31 eur DPH) a 32,- eur súdny poplatok za odvolanie) . Odvolanie proti výroku o trovách konania bližšie neodôvodnil.

Žalovaný sa k odvolaniu nevyjadril.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania podľa ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s dôvodmi napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) vo výroku o trovách konania a konštatuje jeho správnosť. Preto len na zdôraznenie správnosti dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania, považuje za potrebné dodať nasledujúce:

Rozsudkom súdu prvého stupňa bola žalobkyňa v konaní proti žalovanému o zaplatenie 1.355,64 eur s prísl. úspešná v časti zaplatenia sumy 817,53 eur s prísl. a v prevyšujúcej časti bola jej žaloba zamietnutá. Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach bol výrok rozsudku súdu prvého stupňa v zamietajúcej časti potvrdený.

Pri rozhodovaní o náhrade trov konania súd vychádza zo zásady zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) alebo zo zásady zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu. Zásada zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) sa uplatňuje pri rozhodovaní o náhrade trov sporového konania. Len v sporovom konaní sa totiž dá hovoriť o úspechu, resp. neúspechu účastníka konania. Kritériom na priznanie nároku na náhradu trov konania je miera úspechu vo veci, ktorá sa zisťuje tak u žalobcu, ako aj u žalovaného a závisí od vzťahu meritórneho rozhodnutia k žalobnému petitu, ktorý bol naposledy urobený vo veci samej. Čím viac súd vyhovel žalobnému petitu, tým je väčšia miera úspechu u žalobcu; naopak, čím je väčší rozsah, v ktorom súd žalobu zamietol, tým je väčšia miera úspechu u žalovaného. Ak účastník nemá plný úspech vo veci, vždy má čiastočný úspech, t.j. každý účastník (žalobca i žalovaný) je sčasti úspešný a sčasti neúspešný.

Na rozhodnutie súdu o priznaní náhrady trov konania však nemá vplyv iba pomer úspechu toho ktorého účastníka voči druhému účastníkovi, ale aj ďalšie skutočnosti, napr. závislosť rozhodnutia o výške plnenia od znaleckého posudku alebo úvahy súdu, alebo také správanie odporcu, ktorým nedal príčinu na podanie návrhu na začatie konania. Vo všeobecnosti však platí, že ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný súd náhradu trov konania rozdelí pomerne. Pomer rozdelenia trov konania zodpovedá pomeru víťazstva účastníkov vo veci samej zníženého o pomernú časť jeho neúspechu. V konaní je vždy potrebné vypočítať rozdiel pomerných úspechov a až vo veľkosti výsledku priznať iba jednému, úspešnému účastníkovi trovy konania. Iba v dvoch prípadoch zákon dáva právo súdu priznať plnú náhradu trov konania účastníkovi aj napriek tomu, že mal vo veci len čiastočný úspech. Po prvé je to vtedy, ak mal neúspech len v pomerne nepatrnej časti a po druhé, ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu.

Z obsahu súdneho spisu vyplýva nepochybne záver, že v konaní bola žalobkyňa úspešná vo výške 60% uplatneného nároku (817,53 eur z celkovej istiny 1.355,64 euro) a neúspešná čo do zaplatenia sumy 538,11 eur z uplatnenej istiny t.j. 40%, v ktorej časti bol úspešný žalovaný. Rozdiel medzi úspechom a neúspechom žalobcu je v 20% (60% - 40%) , teda mu patrí náhrada trov konania v rozsahu 20% z uplatnených trov konania, t.j. 46,45 eur z celkových uplatnených trov v sume 232,26 eur.

Vzhľadom na tieto podstatné skutočnosti odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania ako vecne správny podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania účastníkov bolo rozhodnuté rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 10.11.2011 č.k. 1Co 345/2010-36.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.