KSKE 4 CoE 13/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoE/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203523 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Maruščák ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203523.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Slovglobal a.s., so sídlom v Púchove, Trenčianska 1320, IČO: 43 906 907, právne zast. Advokátskou kanceláriou BONA FIDE, s.r.o., so sídlom v Beluši, A. Sládkoviča 41, IČO: 36 866 181 proti povinnému: Eurologistika s.r.o., so sídlom v Košiciach, Južná trieda 74, IČO: 36 794 406, o vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť oprávnenému 535,50 eur s prísl. vedenej u súdneho exekútora JUDr. C. G., Y. Ú. E. E. H. D., E. XXXX, pod sp. zn. EX 216/11, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 30.12.2011, č.k. 49Er/254/2011-19 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že oprávneného zaväzuje nahradiť súdnemu exekútorovi C.. C. G. trovy exekúcie vo výške 57,93 eura do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením

1/ exekúciu zastavil a

2/ oprávnenému uložil povinnosť uhradiť súdnemu exekútorovi C.. C. G., E. XXXX, XXX XX D. trovy exekúcie vo výške 45,64 eur a to do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora vydal súd poverenie súdnemu exekútorovi JUDr. C. G. na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu - právoplatného a vykonateľného rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 30Cb/37/2010-31 zo dňa 28.10.2010. Dňa 21.11.2011 oprávnený oznámil súdnemu exekútorovi, že žiada zastaviť exekúciu z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Následne dňa 2.12.2011 doručil súdny exekútor súdu podnet na zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. c/, h/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok) . Súdny exekútor si uplatnil trovy exekučného konania vo výške 65,56 eur.

O trovách exekúcie rozhodol podľa ust. § 200 ods. 1, § 196 a § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, na úhradu ktorých zaviazal oprávneného, keďže exekúciu zastavil z dôvodu nemajetnosti povinného. Pri ich vyčíslení postupoval podľa vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v platnom znení (vyhl.)

Uviedol, že súdnemu exekútorovi nepriznal paušálnu odmenu podľa ním predloženej špecifikácie trov z dôvodu, že zo strany súdneho exekútora došlo k nesprávnemu vyčísleniu výšky odmeny za úkony, ktoré sa podľa ust. § 15 ods. 1 vyhl. odmeňujú paušálnou odmenou, kde si súdny exekútor nárokuje priznanie

odmeny 2 x 3,32 eura za úkony doručenie príkazu na začatie exekúcie , doručenie upovedomenia o začatí exekúcie a doručenie exekučného príkazu , pri ktorých vyhláška nepriznáva odmenu viackrát. Vyhláška pri položkách podľa § 15 ods. 1 písm. b/ až d/ nehovorí o paušálnej odmene za každé doručenie, tak ako to je výslovne uvedené napr. pri položke § 15 ods. 1 písm. g/ vyhl. a preto súd v tejto časti súdnemu exekútorovi paušálnu odmenu krátil a priznal mu odmenu spolu iba za 6 úkonov x 3,32 eura, t.j. 19,92 eura. Ďalej súdnemu exekútorovi priznal náhradu hotových výdavkov podľa ust. § 22 vyhl. vo výške 18,11 eura, z čoho suma 15,10 eur predstavuje poštové výdavky a suma 3,01 eura telekomunikačné poplatky.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor a to proti výroku o náhrade trov exekúcie a žiadal, aby odvolací súd zmenil uznesenie v tomto výroku a zaviazal oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 65,56 eura, teda podľa pôvodnej špecifikácie.

V dôvodoch odvolania poukázal na znenie ust. § 14 ods. 1 a 2 vyhl. a na znenie ust. § 15 vyhl., ktoré špecifikuje jednotlivé úkony exekučnej činnosti, pričom uviedol, že aj napriek tomu, že ust. § 15 vyhl. výslovne neuvádza, že paušálna odmena je za každé doručenie taxatívne špecifikovaného úkonu, zo systematického výkladu vyplýva, že paušálnou sumou 3,32 eura je odmeňované každé doručenie taxatívne špecifikovaného úkonu. Zároveň uviedol, že ak by si aj súd neosvojil tento názor, žiada, aby mu bola priznaná aspoň minimálna paušálna odmena vo výške 33,19 eura + DPH.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal uznesenie v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov exekúcie ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil nasledovné:

Predmetom odvolacieho konania je posúdenie zákonnosti priznanej náhrady trov exekúcie súdneho exekútora podľa vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení platnom od 1.5.2008.

Z obsahu spisu vyplýva, že exekučné konanie bolo začaté dňa 2.2.2011, kedy bol súdnemu exekútorovi C.. C. G. doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa § 14 ods. 1 vyhl. ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eura.

Podľa § 14 ods. 2 vyhl. paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eura.

Podľa § 15 ods. 1 paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b) doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d) doručenie exekučného príkazu,

e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g) každé zisťovanie bydliska povinného,

h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i) každé zisťovanie účtu povinného,

j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Súdny exekútor v podanom odvolaní vytýkal súdu prvého stupňa nesprávne posúdenie paušálnej odmeny, keďže mu súd prvého stupňa nepriznal paušálnu odmenu za každé doručenie taxatívne špecifikovaného úkonu podľa § 15 ods. 1 vyhl.

Odvolací súd k tomu uvádza, že táto námietka súdneho exekútora nie je dôvodná. Podľa ust. § 15 vyhl. nemožno súdnemu exekútorovi priznať paušálnu odmenu za viacero doručení príkazu na začatie exekúcie, upovedomenia o začatí exekúcie a exekučného príkazu tak, ako to požaduje súdny exekútor, pretože vyhláška v ust. § 15 ods. 1 pri úkonoch pod písm. b/ až d/ taxatívne stanovuje možnosť umožňuje priznať odmenu len za jedno doručenie (opačným prípadom je napr. každé ďalšie zisťovanie majetku povinného podľa písm. j/ citovaného ustanovenia, kde sa paušálna odmena priznáva za každé aj viacnásobné zisťovanie) .

Viacnásobné doručenie príkazu na začatie exekúcie, upovedomenia o začatí exekúcie a exekučného príkazu niekoľkým subjektom je zohľadnené v náhrade hotových výdavkov, kde sa súdnemu exekútorovi priznáva náhrada hotových výdavkov za každé takéto doručenie, ako to bolo aj v posudzovanom prípade.

Odhliadnuc od uvedeného však odvolací súd poukazuje na právnu úpravu platnú a účinnú od 1.5.2008, ktorá zaviedla, že paušálna odmena súdneho exekútora v prípade zastavenia exekúcie sa vypočítava podľa jednotlivých úkonov exekučnej činnosti vymenovaných v ust. § 15 ods. 1 vyhlášky, ktoré exekútor v konaní vykonal, kde paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eur. Ak je však paušálna odmena za všetky vykonané úkony uvedené v § 15 ods. 1 vyhlášky nižšia ako suma 33,19 eur, súdny exekútor má nárok na paušálnu odmenu vo výške minimálne 33,19 eur.

Za tejto situácie nesprávne postupoval súd prvého stupňa, ak súdnemu exekútorovi síce správne krátil paušálnu odmenu na 6 úkonov (t.j. 19,92 eura) v súlade s vyššie uvedeným, ale na druhej strane však neaplikoval pri rozhodovaní o trovách exekúcie znenie cit. ust. § 14 ods. 1 vyhl. a nepriznal súdnemu exekútorovi paušálnu odmenu minimálne vo výške 33,19 eura.

Na základe uvedeného tak súdnemu exekútorovi v posudzovanom prípade prislúcha paušálna odmena minimálne vo výške 33,19 eura a k tomu 20% DPH zo sumy 33,19 eura, teda 6,63 eura a ďalej náhrada hotových výdavkov vo výške 18,11 eura. Trovy súdneho exekútora tak predstavujú 57,93 eura.

Nakoľko neboli splnené podmienky ani na potvrdenie napadnutého výroku o náhrade trov exekúcie (§ 219 O.s.p.) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.) , odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov exekúcie podľa ust. § 220 O.s.p. tak, že oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi C.. C. G. trovy exekúcie vo výške 57,93 eura do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.