KSKE 4 CoE 205/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoE/205/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806201268 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806201268.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného : Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava, Štítnická 12, IČO : 30 807 484, proti povinnému F. H., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcemu v G. Č.. XX, o vymoženie 69,04 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Borisa Gerberyho, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Starosaská 3, pôvodne vedenej u súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka, Exekútorský úrad v Rožňave, Čučmianska dlhá 26, pod sp.zn. EX 271/2006, o odvolaní pôvodného súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 24.11.2009, č.k. 12Er/126/2006-38 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti povinného zaplatiť pôvodnému súdnemu exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi trovy exekúcie vo výške 29,70 eura a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením:

1/ v y h o v e l žiadosti oprávneného o zmenu exekútora JUDr. Róberta Tutka a vykonaním exekúcie p o v e r i l súdneho exekútora JUDr. Borisa Gerberyho, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Starosaská 3, ktorému sa táto exekučná vec postupuje na ďalšie konanie,

2/ u l o ž i l povinnému povinnosť zaplatiť pôvodnému súdnemu exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi trovy exekúcie vo výške 29,70 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia, vo zvyšnej časti návrh pôvodného exekútora JUDr. Róberta Tutka na priznanie trov exekúcie zamietol.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený v predmetnej exekúcii podal žiadosť o zmenu súdneho exekútora, o ktorej rozhodol v súlade s ust. § 44 ods. 7 a 8 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení platnom do 30.11.2006 (Exekučný poriadok) , tejto vyhovel a vykonaním exekúcie poveril súdneho exekútora JUDr. Borisa Gerberyho. Zároveň rozhodol o výške nevyhnutných trov pôvodného súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka. Pôvodný súdny exekútor si vyčíslil trovy exekučného konania v zmysle vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (vyhl.) vo výške 49,91 eura. Postupujúc podľa citovanej vyhlášky preskúmal vyčíslenie trov pôvodného súdneho exekútora a uzavrel, že má právo na nevyhnutné trovy exekúcie, ktoré boli účelne vynaložené vo výške 29,70 eura (odmena vo výške 19,75 eura vrátane DPH + 10,05 eura hotové výdavky - poštovné) . Na ich úhradu zaviazal povinného postupujúc pritom podľa ust. § 197 ods. 1/ Exekučného poriadku, pretože v predmetnom prípade nebolo možné výrok o povinnosti úhrady trov exekútorovi oprieť o ust. § 203 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku. Žiadosť oprávneného o zmenu exekútora nemožno totiž zamieňať so zastavením exekúcie zavinením oprávneného.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie pôvodný súdny exekútor JUDr. Róbert Tutko a to proti 2. výroku, ktorým súd uložil povinnému zaplatiť trovy exekúcie. Navrhol napadnuté uznesenie v tejto časti zmeniť a zaviazať k úhrade trov exekúcie oprávneného. V dôvodoch odvolania poukázal na nesprávne právne posúdenie súdom prvého stupňa, ktoré videl v tom, že súd prvého stupňa na úhradu trov exekúcie pôvodného súdneho exekútora zaviazal povinného. Poukázal na to, že pri rozhodovaní o priznaní trov exekútorovi v súvislosti so zmenou súdneho exekútora môžu nastať dve situácie a to v závislosti od toho, či pôvodný súdny exekútor vymôže aspoň časť pohľadávky oprávneného alebo nie. Pokiaľ pôvodný súdny exekútor nevymôže pred jeho vylúčením ani časť pohľadávky, postupuje sa pri výpočte jeho odmeny podľa § 14 a 15 vyhl., kedy je výška odmeny určená akoby došlo k úplnému zastaveniu exekúcie. Pokiaľ pôvodný súdny exekútor vymôže pred jeho vylúčením aspoň časť pohľadávky, základom pre určenie jeho odmeny je výška ním vymoženej pohľadávky. Mal za to, že zmena exekútora má za následok vznik neodôvodnených trov, teda neúčelne vynaložených trov, na ktoré oprávnený podľa § 200 ods. 1 druhej vety Exekučného poriadku nemá nárok. Nie je v súlade s ochranou práv a právom chránených záujmov povinného, aby tento uhrádzal trovy exekúcie zvyšované v dôsledku konania oprávneného.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách exekúcie pôvodného exekútora aj s konaním, ktoré tomuto výroku predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti je potrebné zrušiť.

Uznesenie nebolo napadnuté vo výroku o vyhovení žiadosti oprávneného na zmenu súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka a poverení vykonaním súdnej exekúcie exekútora JUDr. Borisa Gerberyho, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Starosaská 3. V tomto výroku teda nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto v tejto časti nebolo ani v odvolacom konaní preskúmavané.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie bolo začaté dňa 09.02.2006, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa § 240 ods. 1 Exekučného poriadku konania začaté pred 1. decembrom 2006 sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov, ak odseky 2 až 4 alebo osobitný predpis neustanovujú inak. Ustanovenie § 44 ods. 7 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, v ktorých súd ešte neudelil exekútorovi písomné poverenie na vykonanie exekúcie. V konaniach začatých pred 1. decembrom 2006, v ktorých už súd udelil exekútorovi písomné poverenie na vykonanie exekúcie, ale neurčil výšku preddavku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov, súd určí túto výšku na žiadosť exekútora (§ 240 ods. 2) .

Podľa § 44 ods. 7 Exekučného poriadku účinného do 30.11.2006, oprávnený môže kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný okresný súd návrh na zmenu exekútora. Súd rozhodne o zmene exekútora do 30 dní od doručenia návrhu oprávneného na zmenu exekútora.

Podľa § 44 ods. 8 Exekučného poriadku účinného do 30.11.2006 súd v rozhodnutí o zmene exekútora podľa odseku 7 zároveň vykonaním exekúcie poverí exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu postúpi spolu s exekučným spisom súdneho exekútora, ktorý bol vykonaním exekúcie pôvodne poverený. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Trovy exekúcie pôvodného exekútora sa vypočítajú tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Z citovaných ustanovení § 44 ods. 7, 8 Exekučného poriadku vyplýva, že pri zmene exekútora na návrh oprávneného, sa trovy exekúcie pôvodného exekútora vypočítajú tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie. Toto zákonné ustanovenie teda neukladá súdu, aby pri zmene exekútora rozhodol aj o náhrade trov exekúcie pôvodného exekútora, stanovuje iba, že súd má rozhodnúť o výške trov exekúcie pôvodného exekútora a to tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Ak súd prvého stupňa v napadnutom uznesení rozhodol aj o tom, kto bude hradiť trovy exekúcie doterajšieho exekútora a to tak, že povinnosť na ich náhradu uložil povinnému, jeho postup nebol v súlade s citovaným ustanovením § 44 ods. 8 Exekučného poriadku.

Vo všeobecnosti podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku síce platí, že trovy exekúcie, vrátane odmeny exekútora, náhrady jeho výdavkov, náhrady za stratu času exekútora, podľa § 196 Exekučného poriadku uhrádza povinný, nakoľko však v danom štádiu exekučného konania ešte nie je možné posúdiť, či v konečnom dôsledku k zastaveniu exekúcie vôbec dôjde, nie je možné rozhodnúť ešte o náhrade trov exekúcie, ale iba o výške trov doterajšej exekúcie.

Na základe vyššie uvedeného až v závislosti od výsledku exekučného konania, teda či v exekučnom konaní dôjde k vymoženiu uplatnenej pohľadávky oprávneného alebo či exekučné konanie bude zastavené bude môcť súd prvého stupňa rozhodnúť aj o náhrade trov konania pre pôvodného exekútora a posúdiť, či ďalšie trovy exekúcie, ktoré vznikli v súvislosti so zmenou súdneho exekútora na návrh oprávneného, boli účelné trovy vo vzťahu k povinnému.

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a v rozsahu zrušenia vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa rozhodnúť o trovách exekúcie opätovne, ale iba o určení výšky trov exekúcie pôvodného súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.