KSKE 4 CoKR 5/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoKR/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110229253 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8110229253.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa - dlžníka R. P., s.r.o., K. XXXX, XXX XX J., W.: XX XXX XXX, zastúpeného I.. C. E., advokátom, so sídlom kancelárie ul. XX augusta 5, XXX XX J., správcom ktorého je W.. E. P., so sídlom kancelárie K. XXXX, E. nad P., o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa XX.X.XXXX, o odvolaní dlžníka, prostredníctvom jeho právneho zástupcu proti uzneseniu M. súdu G., č.k. XR/XX/XXXX-XXX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že potvrdzuje plán.

Reštrukturalizáciu končí.

o d ô v o d n e n i e :

L. uznesením súd prvého stupňa zamietol reštrukturalizačný plán v znení prijatom schvaľovacou schôdzou dňa X.X.XXXX.

Toto rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 124 ods. 1a, § 110 ods. 2, § 131 ods. 4, § 133 ods. 1, § 135 ods. 1, § 143, § 148 ods. 1, § 151 ods. 1, § 153 ods. 1, § 154 ods. 1, 2 ZKR.

Uviedol, že sa riadil pokynmi odvolacieho súdu uvedenými v uznesení, ktorým zrušil prvostupňové rozhodnutie súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Prvostupňový súd založil do spisu požadované listinné dôkazy, a to: kópie prihlášok spolu s prílohami veriteľov S. F., a.s. a G. J. s.r.o. a JD G., s.r.o a ich výpisy z obchodného registra, konečný zoznam pohľadávok, ktorý správca odovzdal súdu pri porovnávaní prihlášok, doplnený konečný zoznam pohľadávok ako aj ostatné listiny.

Na základe vykonaného doplneného dokazovania mal za preukázané, že v zozname majetku, ktorý predložil dlžník pri podaní návrhu, nie sú uvedené žiadne nehnuteľnosti ani železničná vlečka. Zo strany 7 a 8 reštrukturalizačného posudku a zo strany XX a XX reštrukturalizačného plánu však vyplýva, že dlžník kúpil časť areálu bývalého Poľnonákupu v J. a disponuje výrobnými priestormi o výmere X XXX mX a spevnenými plochami na skladovanie materiálu o výmere XX XXX m2.

Zo zoznamu záväzkov predloženého dlžníkom vyplýva, že dlžník mal v čase podanie návrhu len X veriteľov, a to R.-importná banka D. republiky, E. banka, a.s., V. D. sporiteľne, a.s. a B. D. sporiteľne. Dlžník svojím overeným podpisom potvrdil správnosť a úplnosť týchto údajov uvedených v zozname záväzkov a v prípade uvedenia nepravdivých údajov si bol vedomý trestnoprávnych následkov.

Z prihlášok doručených súdu, mal za preukázané, že do reštrukturalizačného konania dlžníka R. P., s.r.o. sa prihlásilo spolu XX veriteľov. Zo strany XX až XX reštrukturalizačného plánu vyplýva, že dlžník podal správcovi podnety na popretie pohľadávok veriteľov: X. suroviny a.s., P. P. s.r.o., B. SR š.p., N. XXXXX, B. D. sporiteľne, a.s. a R.-importná banka D. republiky, nakoľko tieto pohľadávky sú sporné resp. neoprávnene prihlásené. Ostatné pohľadávky veriteľov dlžník nenamietal avšak v zozname záväzkov, ktorý tvoril prílohu návrhu na povolenie reštrukturalizácie, ich neuviedol.

Z konečného zoznamu pohľadávok dlžníka R. P., s.r.o. vyplýva, že zistenými veriteľmi dlžníka sú okrem iných aj spoločnosti: D., s.r.o. s výškou pohľadávky XX.XXX,XX eura, S. F., a.s. s výškou pohľadávky X.XXX.XXX eur, G. J. s.r.o. s výškou pohľadávky X.XXX.XXX eur a JD G. s.r.o. s výškou pohľadávky vo výške X.XXX.XXX eur, ktorých správca nepoprel ani napriek skutočnosti, že títo veritelia neboli uvedení v zozname záväzkov pripojeného k návrhu (aj keď ich pohľadávky vznikli pred podaním tohto návrhu a dlžník o ich existencii musel vedieť) .

Uznesením XR/XX/XXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX publikovaným v Obchodnom vestníku dňa XX.XX.XXXX súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka D., s.r.o., so sídlom T. XXX/XX, XXX XX J., W. XX XXX XXX a do funkcie správcu ustanovil W.. E. P..

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti D., s.r.o., so sídlom T. XXX/XX, XXX XX J., W.: XX XXX XXX vyplýva, že jedným z jej spoločníkov je C.. C. D., bytom T. XXX/XX, XXX XX J..

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti G. J. s.r.o., so sídlom T. XXX/XX, XXX XX J., W.: XX XXX XXX vyplýva, že jej konateľom je C.. C. D., bytom T. XXX/XX, XXX XX J..

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti S. F., a.s., so sídlom XXX T. XXX XX, W.: XX XXX XXX vyplýva, že predsedom predstavenstva je C.. C. D., bytom T. XXX/XX, XXX XX J. a členmi dozornej rady sú W. E., bytom P. 6, XXX XX J., V. T., bytom J. XXXX/X, XXX XX T. - D. C. a C.. K. D., bytom T. XXX/XX, XXX XX J..

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti JD G. s.r.o., so sídlom C. 4, XXX XX T., W.: XX XXX XXX, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je V. T., bytom J. XXXX/X, XXX XX T. - D. C..

W.. E. P. bol ustanovený za reštrukturalizačného správcu dlžníka a zároveň bol ustanovený aj za reštrukturalizačného správcu dlžníka D., s.r.o. v konaní XR/XX/XXXX. Pri výkone svojej funkcie (pri zapisovaní prihlášok do konečného zoznamu pohľadávok a pri popieraní prihlásených pohľadávok veriteľov dlžníka) musel správca zistiť skutočnosť, že ako veriteľ dlžníka mu vystupuje spoločnosť D., s.r.o., ktorá sa nachádza v reštrukturalizácii a jej reštrukturalizačným správcom je práve on. Naviac sa do reštrukturalizačného konania dlžníka prihlásili aj veritelia, ktorí majú personálne prepojenie na spoločnosť D. , s.r.o, a to sú spoločnosti S. WODD a.s. G. J. s. r. o. a aj veriteľ JD G., s.r.o. V zmysle § 4 ods. 3 tohto zákona, ak správca vykonáva správcovskú činnosť vo viacerých veciach, je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti v tých veciach, v ktorých spoločné záujmy veriteľov v jednotlivých veciach môžu byť vo vzájomnom rozpore. Správca bol povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť súdu a postupovať v zmysle § 131 ods. X X., nakoľko išlo o objektívny rozpor spoločných záujmov veriteľov, pretože v obidvoch reštrukturalizačných konaniach vykonával funkciu správcu dlžníka a bol povinný zastupovať práva dlžníka a zároveň práva dlžníkových veriteľov, čo nie je reálne možné. Preto má súd za to, že správca bol zaujatý, čo samo o sebe spôsobilo, že boli porušené ustanovenia X. o postupe pri príprave plánu.

Súd opätovne preskúmal aj predložený reštrukturalizačný plán, ako aj predchádzajúci postup správcu dlžníka, dlžníka, veriteľov a veriteľských orgánov v tomto reštrukturalizačnom konaní a zistil, že z reštrukturalizačného plánu nie je možné zistiť, ako by prebiehala reštrukturalizácia, s akým počtom pracovníkov, s akým ekonomickým rozborom dodávateľsko-odberateľských vzťahov a s akým majetkom. Z reštrukturalizačného plánu nie je možné presne posúdiť uskutočniteľnosť zvolenej metódy

reštrukturalizácie, čo znamená, že opisná časť plánu neobsahuje zákonné náležitosti v zmysle ZKR. V pláne sa v bode X nachádza len strohá konštatácia opatrení potrebných na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie bez ich odôvodnenia. V tejto časti je plán nepostačujúci, pretože neumožňuje zhodnotiť udržateľnosť a reálnosť navrhnutých metód reštrukturalizácie dlžníka. Z toho vyplýva, že reštrukturalizačný plán dlžníka neobsahuje náležitosti podľa § 135 ods. 1 ZKR v spojení s § 110 ods. 2 písm. b) a c) ZKR.

Navyše plán nespĺňa ani náležitosti § 135 ods. 2 písm. d) a f) , pretože v tejto časti je plán neurčitý. Z plánu nie je možné zistiť na základe akého právneho titulu disponuje dlžník s nehnuteľnými a hnuteľnými vecami (železničná vlečka a výrobné priestory o ploche X XXX mX a spevnené plochy na skladovanie materiálu o ploche XX XXX mX) , a teda nie je zrejmé ako s nimi môže byť v priebehu reštrukturalizácie nakladané. Či ide o majetok dlžníka, ktorý možno speňažiť alebo ide iba o majetok, ku ktorému má len užívacie práva a nemôže ho scudziť.

Na základe vykonaného doplneného dokazovania dospel k záveru, že boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia X. o náležitostiach plánu a postupe pri príprave plánu (§ 154 ods. 1 písm. a) ZKR) , preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a reštrukturalizačný plán dlžníka v znení prijatom schvaľovacou schôdzou dňa XX.XX.XXXX zamietol.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podal odvolanie dlžník prostredníctvom svojho právneho zástupcu. V písomných dôvodoch svojho odvolania uviedol, že otázky spojené s osobou reštrukturalizačného správcu sú riešené úplne inými inštitútmi a ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii než uznesením o schvaľovaní reštrukturalizačného plánu. Pokiaľ mal súd preukázanú zákonnú prekážku vo výkone funkcie správcu (čo zjavne nemal) , mal tohto uznesením odvolať z funkcie. Dlžník má za to, že uznesenie o potvrdení, či nepotvrdení plánu nemôže suplovať iné inštitúty a ustanovenia zákona, či nečinnosť veriteľov v tomto smere. S. by súd mohol napr. zamietnuť v civilnom konaní žalobu z dôvodu, že súdom určený znalec sa súdu dodatočne javí zaujatý. Prípadne odvolací súd by zamietol žalobu z dôvodu, že sudca na súde prvého stupňa sa mu javí zaujatý. Takýto postup je neudržateľný a zmiešava otázky meritu veci s otázkami procesnými (ne/zaujatosť) .

Uvedená záležitosť bola prešetrovaná aj C. spravodlivosti pod sp. zn. XXXXX/XXXX/XX/SKP, ktoré prešetrovalo, či týmto postupom správca W.. P. porušil povinnosti správcu. Správne konanie proti W.. P. bolo zastavené.

Okrem toho súd opomenul, že konflikt záujmov vzniknúť nemôže. Správca predsa nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom spoločnosti a so spravovanou spoločnosťou ho nespája žiaden vlastnícky záujem. Práve preto zákonodarca zveril správu správcovi - tretej osobe bez vlastníckeho podielu v spoločnosti. Správca rovnako ako sudca má zákonom zverené úlohy, ktoré plní. Pokiaľ by niektorý z veriteľov mal konkrétny poznatok odôvodňujúci zaujatosť správcu vo vzťahu k niektorému veriteľovi, bolo potrebné takýto dôkaz uviesť.

Súd v uznesení okrem iného citoval ustanovenie § 154 ods. 1 zákona č. X/XXXX Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii, podľa ktorého súd uznesením zamietne plán, ak:

a) boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia tohto zákona o náležitostiach plánu, postupne pri príprave plánu, hlasovaní a pláne alebo iné ustanovenia týkajúce sa plánu, ak to malo nepriaznivý vplyv na niektorého z účastníkov plánu,

b) prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodným konaním alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu,

c) plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou alebo dlžníkom; to neplatí, ak súd nahradil ich súhlas svojím rozhodnutím,

d) plán je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom veriteľov.

Súd prvého stupňa v napadnutom uznesení aj napriek citovaniu zákonného ustanovenia neuviedol zákonný dôvod, na základe ktorého súd zamietol reštrukturalizačný plán, pričom dlžník má za to, že rozhodnutie je z tohto dôvodu aj nepreskúmateľné.

Reštrukturalizácia bola riadne schválená, spoločnosť reálne vykonáva svoju činnosť s cieľom riadne ukončiť reštrukturalizáciu a dosiahnuť konsolidovaný stav, ktorý umožní spoločnosti v budúcnosti riadne plniť všetky svoje povinnosti. Plán spĺňa všetky zákonom predpokladané náležitosti.

Vyhlásenie konkurzu by pre spoločnosť bolo pravdepodobne likvidačné, keď by pravdepodobne musela byť ukončená činnosť, ukončené pracovné pomery so zamestnancami, ďalej spolupráca so živnostníkmi, ktorých ekonomická existencia je závislá od ďalšieho fungovania spoločnosti. Pritom veritelia by pravdepodobne boli uspokojení v nižšej miere ako im to garantuje schválený reštrukturalizačný plán. Zamietnutie plánu a vyhlásenie konkurzu bo bolo v rozpore s prejavenou vôľou väčšiny veriteľov a znamenalo by ich ukrátenie o podstatnú časť plnenia odsúhlaseného v reštrukturalizačnom pláne.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhol, aby odvolací súd rozhodol tak, že uznesenie M. súdu G., č.k. XR/ XX/XXXX-XXX zo dňa XX.X.XXXX zmení tak, že plán potvrdí.

V doplnení odvolania uviedol, že súd prvého stupňa v uznesení o zamietnutí plánu polemizuje o tom, ktoré pohľadávky správca mal spochybniť, ktoré nemal spochybniť. Poukazuje najmä na veriteľov - spoločnosti D. s.r.o., G. J. s.r.o., S. F. s.r.o. a JD G. s.r.o.

Zdôraznil, že v ich záujme by bolo, aby správca spochybnil úplne všetky pohľadávky, je ich XX, pretože by to pochopiteľne vyhovovalo hospodárskym záujmom ich spoločnosti najviac. Rešpektuje ale, že je na rozhodnutí správcu (nie na rozhodnutí súdu prvého stupňa!) , ktoré pohľadávky spochybní a ktoré nespochybní. Zákon správcovi toto rozhodnutie zveril a oni v žiadnom prípade nechcú na správcu vytvárať nátlak, aby spochybnil alebo naopak nespochybnil niektoré vybraté pohľadávky. Z uznesenia súdu prvého stupňa však má dojem, že takýto nátlak na správcu v tom smere, ktoré pohľadávky má uznať a ktoré poprieť, vytvára práve súd.

Vo vzťahu k veriteľovi - spoločnosti D., s.r.o. vytýka súd správcovi konflikt záujmov, ktorý vraj vznikol tým, že v tejto spoločnosti zastáva post správcu. Už v odvolaní namietal, prečo súd nesystematicky rieši otázky spojené s osobou správcu v rámci posudzovania zákonných náležitostí ich reštrukturalizačného plánu. Navyše, táto spoločnosť si prihlásila pohľadávku vo výške XX XXX,XX eur, čo pri rozsahu prihlásených pohľadávok X XXX XXX,XX eur predstavuje nevýznamnú pohľadávku, aj z hľadiska rozsahu hlasovacích práv.

Osobitnú pozornosť venuje súd prvého stupňa veriteľom S. F. a.s., G. J. s.r.o. a JD G. s.r.o., ktoré mal podľa názoru súdu správca poprieť. Ako uviedol vyššie, uvítali aby spochybnenie každej pohľadávky, pretože by to zlepšilo hospodárske vyhliadky ich spoločnosti. Avšak pre spochybnenie pohľadávok uvedených spoločností neexistuje relevantný dôvod. Uvedené spoločnosti im, rovnako ako banky, požičali v čase ich ekonomických ťažkostí peňažné prostriedky. Stalo sa tak na základe riadne podpísaných a platných zmlúv. Nevidí preto ani on žiadnu možnosť tieto pohľadávky spochybniť, akokoľvek by takéto spochybnenie uvítal.

K rovnakému záveru dospeli aj orgány činné v trestnom konaní. Jeden z veriteľov, V. D. sporiteľne, a.s. podal na M. riaditeľstvo G. zboru, M. kriminálnej polície v J. trestné oznámenie tvrdiac, že pôžičky uvedené vyššie sú fiktívne. Vec bola vedená pod č.k. Q.:M.-XXX/OEK-BJ-XXXX. Trestné konanie bolo zastavené z dôvodu, že podozrenie sa nepreukázalo.

Už k odvolaniu sme pripájali stanovisko Ministerstva spravodlivosti D. republiky, ktorým skončilo prešetrovanie správcu so záverom, že jeho pochybenia sa nepreukázali. K rovnakému záveru dospeli aj orgány činné v trestnom konaní, ako uvádza o odsek vyššie. Aj oni zastávajú stanovisko, že správca sa nezákonného konania nedopustil. Nevedia, aké ďalšie inštitúcie by ešte zákonnosť konania správcu mali potvrdiť. Na správcovom mieste by sme vo vzťahu k V. D. sporiteľne, a.s. už uvažovali o právnych krokoch na ochranu dobrého mena, pretože nie je možné neustále bez dôkazov niekoho obviňovať z nezákonného konania.

Vo vzťahu k pôžičkám od spoločností S. F. a.s., G. J. s.r.o., JD G. s.r.o. uvádza nasledovné: Pôžičky boli prijaté v hotovosti do pokladne. V ich spoločnosti, z ktorej denne odchádzalo XX kamiónov tovaru, boli hotovostné platby, aj väčšie hotovostné platby úplne bežné. Prikladá pokladničnú knihu za rok XXXX, ktorá obsahuje XXXX záznamov. Pôžičky od uvedených spoločností boli riadne zaúčtované, prikladá k tomuto podaniu zmluvy o pôžičkách aj daňové príjmové pokladničné doklady. Prílohami sú: X. o pôžičke S. F. a.s., G. J. s.r.o., JD G. s.r.o., daňové príjmové pokladničné doklady, pokladničná kniha za rok XXXX.

Z pôžičiek získané finančné prostriedky boli použité na financovanie prevádzky a na ďalšie investície, ktoré vyplývajú z pohybov finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni. Všetky doklady sú zrozumiteľné a prehľadné a súd prvého stupňa i ostatní veritelia k nim mali prístup.

Cieľom ich spoločnosti je spoločnosť reštrukturalizovať a pokračovať v ďalšej činnosti. Štátne inštitúcie opakovane kritizujú podnikateľov, ktorí sa vzdajú konateľských funkcií v prospech tzv. bielych koní a spoločnosti skončia v konkurznom konaní. Naša spoločnosť sa pokúša o presný opak, dostať sa z ekonomických problémov reštrukturalizáciou a pokračovať v činnosti, dosiahnuť lepšie hospodárske výsledky, zamestnávať ľudí v regióne. Je preto presvedčený, že ich reštrukturalizačný plán, spĺňa všetky zákonné náležitosti, aby mal byť schválený.

Spoločnosť má v úmysle podnikať v oblasti výroby štiepky a biomasy, určenej pre energetický a teplárenský priemysel. Jedná sa o produkty o ktoré je na trhu záujem a o sektor podnikania, ktorý nepochybne má budúcnosť. Spoločnosť je opakovane kontaktovaná záujemcami, ktorí by mali o uvedené produkty záujem. Napr. spoločnosť K. J. doručila v januári XXXX objednávku, v ktorej prejavuje záujem o XXX kamiónov štiepky v roku XXXX a o X kamióny týždenne ihličnatej vlákniny. Je teda zrejmé, že potenciál pre rozvoj podnikateľskej aktivity je značný.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a zistil, že odvolanie je dôvodné.

Vo veci nerozhodoval odvolací súd uznesením sp. zn. XCoKR/XX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX, ktorým zrušil uznesenie súdu prvého stupňa. Na základe tohto zrušujúceho uznesenia úlohou súdu prvého stupňa bolo povinnosťou odstrániť pochybnosti spojené zo zistením pohľadávok veriteľov G. J. s.r.o., S. F. a.s. JD G. s.r.o. a SEB. s.r.o. a v nadväznosti na to vyhodnotiť aj otázku zaujatosti správcu z hľadiska ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. X/XXXX Z.z. Okresný súd mal zabezpečiť dôkazy, týkajúce sa materiálnych podmienok potrebných pre zabezpečenie výroby a to najmä s akým počtom pracovníkov je možné zabezpečovať výrobu, akým majetkom, prípadne na akom majetku je možné túto výrobu zabezpečovať, ktoré otázky majú vplyv na vyhodnotenie právnej otázky, či plán je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom veriteľov.

Zo zistených materiálov a dôkazov nachádzajúcich sa v spise je možné vyvodiť záver, že správca pri rozhodovaní o zistení pohľadávok u veriteľov G. J. s.r.o., S. F. a.s., JD G. s.r.o. a D. s.r.o. nepostupoval v rozpore so zákonom. Uvedený postup bol preverovaný aj oznámeniami účinnými v trestnom konaní s negatívnym výsledkom. Z tohto je možné konštatovať, že správca nie je zaujatý tak, ako to má na mysli ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 8/2005 Z.z., ktorá okolnosť je potvrdená zápisnicou z ústneho

pojednávania na Ministerstve spravodlivosti D. republiky, odsek civilného práva č. XXXXX/XXXX/XX/ SKP zo dňa XX.X.XXXX, podľa ktorej Ministerstvo spravodlivosti D. republiky právne konanie vedené voči správcovi W.. E. P. vo veci zistenia zodpovednosti za iný správny delikt, ktorého sa mohol dopustiť tým, že v reštrukturalizačnom konaní, vedenom na Okresnom súde G. pod sp. zn. XR/XX/XXXX, vykonáva funkciu reštrukturalizačného správcu dlžníka R. P., s.r.o. a súčasne je aj reštrukturalizačným správcom jedného z členov veriteľského výboru - veriteľa D., s.r.o. v reštrukturalizácii (konanie je vedené Okresným súdom G. pod sp. zn. XR/XX/XXXX) , čím mohol porušiť povinnosti ustanovené v § 4 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona č. X/XXXX Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 30 ods. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zastavuje. Listina bola predložená ako príloha k odvolaniu.

Vzhľadom na to, že od povolenia reštrukturalizácie, ako aj posledného rozhodnutia prešla dlhšia doba, odvolací súd postupom podľa § 151 ods. 1 ZKR zisťoval u správcu vysvetlenia a správu o priebehu reštrukturalizácie a zistil, že dlžník naďalej funguje v procese reštrukturalizácie, zamestnáva nezmenený počet pracovníkov v trvalom pracovnom pomere, vyrába obmedzenejšie množstvo, avšak stav je stabilizovaný a odber výrobkov má dlžník zazmluvnený aj na celý rok XXXX a sú predpoklady ďalšieho zazmluvnenia. Došlo k jedinej zmene v tom smere, že dlžníkovi boli leasingovými spoločnosťami odňaté kamióny, ktoré zabezpečovali prepravu tovaru, avšak tento nedostatok bol vyriešený tým, že dlžník si prenajíma kamiónistov, ktorí pracujú na živnosť a táto skutočnosť neprináša vo výrobnom procese žiadne problémy. Výroba je zabezpečovaná vo výrobných priestoroch, ako aj plocha na skladovanie, ktoré síce nie sú vo vlastníctve dlžníka, avšak ich má zazmluvnené zmluvami, na základe čoho ich môže využívať na dobu neurčitú. Samotnú vlečku dlžník prestal využívať z dôvodu zvýšenia nájomného, avšak aj táto samotná skutočnosť nemala vplyv na proces výroby z dôvodu, že prepravu presmeroval na kamiónovú dopravu.

Na základe vyššie uvedených dôkazov odvolací súd dospel k záveru, že neboli zistené žiadne zákonné podmienky na zamietnutie plánu, tak ako to má na mysli ustanovenie § 154 ods. 1 ZKR, pretože nebolo zistené, že by boli podstatným spôsobom porušené ustanovenie tohto zákona o náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo iné ustanovenia týkajúce sa plánu, ak to malo nepriaznivý vplyv na niektorého z účastníkov plánu (písm. a) . Prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodným konaním alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu (písm. b) . Plán nebol riadne schvaľovaný schôdzou, alebo dlžníkom; to neplatí, ak súd nahradil ich súhlas svojím rozhodnutím (písm. c) . Plán je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom veriteľov (písm. d) . Ani z dôvodov napadnutého uznesenia nie je možné konkrétne zistiť, že akým podstatným spôsobom boli porušené ustanovenia ZKR o náležitostiach práva a postupe pri príprave plánu. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že v prípade zamietajúceho dôvodu sa vyžaduje, aby príslušné ustanovenia ZKR boli porušené podstatným spôsobom a nestačí preto len bežné porušenie príslušných ustanovení ZKR a zároveň, aby to malo nepriaznivý vplyv na niektorého účastníka plánu.

Podľa záveru odvolací súd listiny predložené v odvolacom konaní, ako aj správca preukazujú, že neboli porušené vyššie uvedené zákonné podmienky uvedené v § 154 ods. 1 ZKR.

Na základe vyššie uvedených dôvodov odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a v súlade s ustanovením § 153 ods. 1 ZKR potvrdil plán. V súlade s týmto zákonným ustanovením odvolací súd rozhodol aj o skončení reštrukturalizácie, ktorá sa týmto úspešne procesne končí.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.