KSKE 4 CoKR 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 CoKR 6/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 4 CoKR 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoKR/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8108217408 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8108217408.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu V. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom G. XXX/XX, XXX XX J. I., podnikajúceho pod obchodným menom V. Q. A., s miestom podnikania XXX XX J. I. XXX, H.: XX XXX XXX, správcom ktorého je JUDr. X. I., so sídlom kancelárie Z. XX, XXX XX V., o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku a návrhu na paušálnu odmenu, o odvolaní V. Q. proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 17.4. 2012, č.k. 1K/28/2008-343 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konkurz na majetok úpadcu V. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom G. XXX/XX, XXX XX J. I., podnikajúceho pod obchodným menom V. Q. A., s miestom podnikania XXX XX J. I. XXX, H.: XX XXX XXX pre nedostatok majetku zrušil a zároveň priznal správcovi JUDr. X. I., so sídlom kancelárie Z. XX, XXX XX V. paušálnu odmenu vo výške 2.502,30 eur.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie úpadca, ktoré ako vyplýva z jeho dôvodov smeruje voči výroku o zrušenie konkurzu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O.s.p. odmietol odvolanie, lebo bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekym, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR) , súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanom v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon.

Podľa § 102 ods. 4 ZKR, uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk. Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.

Z dikcie vyššie uvedeného zákonného ustanovenia je možné vyvodiť, že úpadca nemôže podať odvolanie voči výroku o zrušení konkurzu, na základe čoho odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. c)

O.s.p. odmietol odvolanie úpadcu proti napadnutému uzneseniu, pretože bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.