KSKE 4 CoZm 4/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoZm/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107209787 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107209787.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom s predsedníčky senátu T.. S. B. a členov senátu L.. L. W. a T.. D. D. v právnej veci žalobcu: C. factoring, s. r. o., A. č. 5, S., I.: XX XXX XXX, zastúpeného B. & U. advokátska kancelária, s. r. o., M.. P. č. XX, Q. Q., I.: XX XXX XXX, proti žalovaným: 1. B. F., nar. XX.X.XXXX, Z. N. č. 12XX/X, B. K., 2. I.. B. B., nar. XX.X.XXXX, C. č. XXXX/XX, A., zast. T.. S. B., advokátkou, B. č. XX, B., 3. T. L., nar. XX.X.XXXX, M. S. č. XXX, o zaplatenie X.XXX,XX eur s prísl. o odvolaní žalovaného v 2. rade proti rozsudku Okresného súdu B. I č. k. XXCbZm/XX/XXXX-XXX zo dňa X.X.XXXX takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom ponechal v platnosti zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu B. I zo dňa XX.XX.XXXX č. k. XXZm/XX/XXXX-X voči žalovanému v 2. rade. Žalovanému v 2. rade uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy námietkového konania vo výške X.XXX,XX eur T.. L. B. U.. advokátovi, konateľovi na účet B. & U. advokátska kancelária, s. r. o., M.. P. č. XX, Q. Q. do XX dní o právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie založil na zistení, že potom, ako vo veci vydal na návrh žalobcu zmenkový platobný rozkaz č. k. XXZm/XX/XXXX-X zo dňa XX.XX.XXXX, žalovaný v 2. rade podal proti nemu včas námietky. V námietkach uviedol, že žalobca v návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu nešpecifikoval, ktorému súdu je tento návrh adresovaný, pretože v návrhu uviedol ako adresáta návrhu Okresný súd B.. Žalobca v návrhu sám seba označil ako právnickú osobu v právnej forme s. r. o., pričom je v obchodnom registri zapísaný ako akciová spoločnosť. Ďalej uviedol, že žalobca ako postupník nesplnil podmienku na uplatnenie tejto pohľadávky voči žalovanému v 2. rade ako ručiteľovi, že zo strany žalovaného v 1. rade ako hlavného dlžníka nedošlo k splneniu zmenkového záväzku. Preto žalovaný v 2. rade považuje predmetnú žalobu za predčasne podanú, navrhol preto zrušiť zmenkový platobný rozkaz.

Súd prvého stupňa námietky žalovaného v 2. rade proti zmenkovému platobnému rozkazu prejednal podľa § 175 Občianskeho súdneho poriadku na nariadených pojednávaniach a dospel k záveru, že námietky žalovaného v 2. rade nie sú dôvodné. Zistil, že žalovaný v 1. rade ako vystaviteľ zmenky vystavil dňa XX.XX.XXXX v pobočke G. banky P., a.s. A. vlastnú zmenku znejúcu na rad žalobcu. Žalovaný v 1.

rade sa touto zmenkou zaviazal zaplatiť na rad žalobcu sumu XXX.XXX,- Sk a to v mieste sídla pobočky G. banky P., a.s. A., B. XXX/X. Zmenka bola vystavená s doložkou bez protestu . Za splnenie záväzku žalovaného v 1. rade zaplatiť žalobcovi riadne a včas sumu uvedenú v zmenke, sa ako zmeneční ručitelia zaručili žalovaný v 2. a žalovaný v 3. rade. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že aktívna legitimácia žalobcu na podanie návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu je daná nepretržitým radom indosamentov na rube zmenky. Žalovaný v 2. rade na predmetnej zmenke je uvedený ako avalista.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovení zákona č. XXX/XXXX Z. z. - Zákon zmenkový a šekový a dospel k záveru, že zmenka obsahuje všetky náležitosti vlastnej zmenky podľa § 75. Žalovaný v 2. a žalovaný v 3. rade sú na zmenke uvedení ako ručitelia. Zmenečné ručenie upravuje ustanovenie § 30 a nasledujúcich Zákona zmenkového a šekového, podľa ktorého sú ručitelia zaviazaní rovnako ako ten, za koho sa zaručili. Veriteľ nemusí preto žiadať o platenie najskôr dlžníka, aby mohol žiadať plnenie od ručiteľa, ale môže sa obrátiť priamo na ručiteľa bez toho, aby predtým žiadal plnenie od dlžníka. Z povahy zmenky vyplýva, že záväzok zmenečného ručiteľa alebo avalistu je postavený na úroveň zaisťovacieho záväzku a teda nie je záväzkom subsidiárnym. Z tohto princípu tiež vyplýva, že ak zanikne záväzok dlžníka, zanikne aj záväzok ručiteľa. Ďalej súd prvého stupňa uviedol, že postavenie avalistu v rámci zmenkových vzťahov, je odlišné od všeobecného postavenia ručiteľa. Avalista preto nemôže vznášať námietky osoby, za ktorú je na zmenke podpísaný. V prípade kauzálnych námietok sa môže opierať len o vlastný mimozmenkový vzťah so žalobcom ako majiteľom zmenky.

Súd prvého stupňa k námietke žalovaného v 2. rade o tom, že nebol vykonaný protest zmenky uviedol, že podľa § 46 ods. 3 Zákona zmenkového a šekového doložka pripojená vystaviteľom na zmenke je účinná proti všetkým osobám, ktoré sa podpísali na zmenke. Predmetná zmenka bola vystavená vystaviteľom s doložkou bez protestu, preto nebolo potrebné vykonať protest predmetnej zmenky pre uplatnenie práv proti žalovaným v 2. a 3. rade ako avalistom.

Ďalšia námietka žalovaného v 2. rade je o tom, že žalobca v návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu uviedol nesprávne Okresný súd B., aj keď je daná miestna príslušnosť Okresného súdu B. I na prejednanie predmetného sporu zo zmenky, keďže platobným miestom bol A., čo je súd v obvode Okresného súdu B. I, ktorý je podľa § 10 ods. 1 Zákona č. 371/2004 Z.z. príslušným na konanie o veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov. Preto súd prvého stupňa posúdil označenie súdu: Okresný súd B. namiesto Okresný súd B. I za chybu v písaní a túto chybu v písaní sám odstránil.

Súd prvého stupňa dospel k záveru, že námietky žalovaného sú nedôvodné, a preto ponechal v platnosti zmenkový platobný rozkaz vo vzťahu k žalovanému v 2. rade.

Po podaní námietok zo strany žalovaného v 2. rade žalobcovi vznikli ďalšie trovy konania, o ktorých súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že žalobcovi priznal náhradu trov konania X.XXX,XX eur, ktoré pozostávali z trov právneho zastúpenia za X úkon právnej služby (písomné podanie na súd zo dňa XX.X.XXXX - vyjadrenie k námietkam žalovaného v 2. rade, písomné podanie žalobcu zo dňa X.X.XXXX, účasť na pojednávaní dňa XX.X.XXXX, XX.X.XXXX, písomné podanie žalobcu zo dňa XX.XX.XXXX, účasť na pojednávaní dňa XX.XX.XXXX) . Sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby do XX.XX.XXXX je v súlade s ust. § 10 ods. 1 vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov X.XXX,-Sk, teda celkom X.XXX,- Sk za X úkon právnej služby + X x XXX,- Sk, paušálna odmena podľa ust. § 16 citovanej vyhlášky t.j. XXX,XX eur. Sadzba tarifnej odmeny za X úkon právnej služby od X.X.XXXX je v súlade s ust. § 10 ods. 1 vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov XXX,XX eur, teda celkom X.XXX,XX eur za X úkonov právnej služby + X x X,XX eur paušálna odmena podľa ust. § 16 citovanej vyhlášky. Ďalej trovy konania pozostávajú z náhrady preukázaných cestovných výdavkov podľa ust. § 16 ods. 4 citovanej vyhlášky Q. Q. - B. a späť, použitie osobného motorového vozidla K. dňa XX.X.XXXX v sume XXX,XX eur, dňa XX.X.XXXX v sume XXX,XX eur a dňa XX.XX.XXXX v sume XXX,XX eur (kombinovaná spotreba X,X l/XXX km, XXX km Q. Q. - B. a späť, základná náhrada za každý Xkm jazdy je X,XXX eur v zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.

632/2008 Z.z., cena benzínu X,XXX eur/l, X,XXX eur/l a X,XXX eur/l) . Ďalej trovy konania pozostávajú z náhrady za stratu času podľa ust. § 17 ods. 1 citovanej vyhlášky XXX,XX eur (XX,XX eur x XX polhodín) .

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný v 2. rade a to v celom rozsahu. Opätovne poukázal na to, že žalobca podal žalobu na Okresný súd v B. bez označenia, o ktorý súd v B. sa jedná. Súd prvého stupňa v žiadnom prípade nebol kompetentný odstrániť sám túto vadu návrhu. Súd prvého stupňa v rozsudku neuvádza, kedy došlo k údajnému odstráneniu chyby v písaní na strane žalobcu, čo je dôležitý moment aj pre posúdenie vznesenej námietky premlčania zo strany žalovaného. Žalobca nebol súdom vyzvaný na odstránenie žiadnej chyby návrhu podľa § 43 Občianskeho súdneho poriadku, preto je treba považovať rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktoré trpí vadami za nepreskúmateľné, čo je dôvodom pre zastavenie konania, prípadne postúpenie veci na prejednanie vecne príslušnému súdu. Ďalej žalovaný v 2. rade uviedol, že súd prvého stupňa sa vôbec nezaoberal otázkou údajného nepretržitého radu indosamentov a ďalšími vadami návrhu, ako je označenie žalobcu - údajne predchádzajúceho majiteľa zmenky, aj keď je zo zmenky zrejmé, že bola predmetom postúpenia na ďalšie osoby. Jediným relevantným oznámením bolo oznámenie G. banky a. s. zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým táto oznámila, že novým majiteľom zmenky a veriteľom je C. factoring, s. r . o., I.: XX XXX XXX, kde toto I. patrí akciovej spoločnosti J. P., tak ako sa označil samotný navrhovateľ. Prechod práv z J. P. a. s. neoznámil žalovanému v 2. rade nikto. Je zrejmé, že zmenka síce menila majiteľov, avšak nie nepretržitým radom indosamentov, ako to vyžaduje zákon, ale dochádzalo k rôznym postúpeniam pohľadávok aj zmenky.

Ďalej žalovaný v 2. rade uviedol, že súd prvého stupňa sa taktiež nevysporiadal s námietkou žalovaného v 2. rade v tom, že žalovanému v. 2 rade ako avalistovi nebola predložená zmenka na platenie. Kvalifikovanou listinou potrebnou na uplatnenie práva je protestná listina, avšak len pri uplatňovaní zmenkového práva proti nepriamym dlžníkom, kde jej existenciu musí súd skúmať ex offo pri uplatnení práva zo zmenky, pokiaľ žaloba postihuje aj ručiteľov. Súd prvého stupňa neuviedol kedy a ako bola protestná listina predložená, aby mohlo dôjsť k zaviazaniu ručiteľov na zaplatenie zmenkového záväzku. Žalovaný v 2. rade preto navrhol, aby odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Ďalej žalovaný v 2. rade namietal priznané trovy konania žalobcovi zo strany žalovaného v 2. rade a uviedol, že jedinými účelnými úkonmi vo veci, ktoré žalobca vykonal, bolo podanie žaloby, námietky a vyjadrenie k námietkam. Všetky ostatné úkony boli výlučné úkonmi opakujúcimi sa s rovnakým obsahom, bez označenia nových skutočností, kde účastníci súhlasili s vykonaním pojednávania v ich neprítomnosti.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného v 2. rade uviedol, že súdu prvého stupňa v súlade s ustanovením § 175 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku predložil vyplnenú pravú zmenku podpísaným žalovaným v 2. rade ako avalistom. Pre zmenkové konanie platí koncentračná zásada, podľa ktorej žalovaný musí v lehote na podanie námietok podať všetky námietky, ktoré má proti zmenkovému platobnému rozkazu, pretože na neskôr podané námietky súd nemôže prihliadať. Žalovaný v 2. rade v námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu zo dňa XX.XX.XXXX neuviedol, žiadne námietky, ktoré by boli relevantnými námietkami vo vzťahu k zmenke, či správnosti jej vyplnenia. Ak žalovaný v 2. rade poukazuje na formálne vady návrhu, súd prvého stupňa mohol žalobcu podľa § 43 O.s.p. vyzvať na odstránenie tejto vady a to na označenie súdu. Žalobca však doposiaľ nebol súdom vyzvaný na odstránenie tejto vady, súd prvého stupňa ju považoval za chybu v písaní. K námietke žalovaného v 2. rade o nezachovaní nepretržitého radu rubopisov, žalobca uviedol, že zo samotnej zmenky vyplýva, kto je jej majiteľom, zmenka bola spolu s návrhom na začatie konania predložená súdu, súd ju posúdil ako platnú zmenku, ktorá spĺňa všetky formálne náležitosti stanovené v Zákone zmenkovom a šekovom a posúdil, že žalobca je oprávneným majiteľom zmenky, pretože sa preukázal nepretržitým radom rubopisov. Zmenka sa prevádza výhradne rubopisom a pre jej prevody je nepodstatné postúpenie pohľadávky z úveru a oznámenie o jej postúpení. Zmenka je samostatným od ďalších skutočností nezávislým a samostatným prevoditeľným predmetom právnych vzťahov. K ďalšej námietke žalovaného v 2. rade o nepredložení zmenky žalovanému v 2. rade na plnenie, žalobca uviedol, že predmetná zmenka bola vystavená vystaviteľom s doložkou bez protestu . V zmysle judikatúry súdov sa doručenie

návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu považuje za zachovanie povinnosti predložiť zmenku v zmysle § 37 Zákona zmenkového a šekového. Ďalej žalobca uviedol, že žalovaný v 2. rade v celom súdnom konaní sa obmedzil výhradne na tvrdenia, bez akéhokoľvek preukázania svojich tvrdení. Dôkazná povinnosť žalobcu v tomto konaní spočívala v predložení prvopisu zmenku, o ktorej pravosti nie je možné pochybovať. Žalobca túto svoju povinnosť splnil, čím svoj nárok dostatočne preukázal. Bolo preto výhradne na žalovanom v 2. rade, aby preukázal, že zmenková suma nezodpovedá reálnej dlžnej sume, keďže dôkazné bremeno žalobcu v tomto konaní nezaťažuje. Žalovaný v 2. rade dôkazné bremeno o svojich tvrdeniach v tomto konaní neuniesol. Žalobca preto navrhol, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu ako vecne správny. Ďalej uviedol, že trovy právneho zastúpenia, ktoré boli žalobcovi priznané súdom prvého stupňa považuje za oprávnené v celom rozsahu, pretože všetky úkony aj vyjadrenia boli podané v záujme plnenia si povinnosti účastníka konania na základe výzvy súdu, pričom iniciátorkou týchto vyjadrení bola právna zástupkyňa žalovaného v 2. rade, ktorá sa nezúčastňovala na pojednávaniach.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v 2. rade v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1,3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa §214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku konštatuje správnosť napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie odôvodnenia napadnutého rozsudku a k odvolaniu žalovaného v 2. rade odvolací súd uvádza nasledované:

Odvolací súd tak, ako súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku a žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného v 2. rade, poukazuje na koncentračnú zásadu v námietkovom konaní. Znamená to, že žalovaný v 2. rade musel v námietkach podaných dňa XX.XX.XXXX, podľa § 175 Občianskeho súdneho poriadku uviesť všetko, čo proti vydanému zmenkovému platobnému rozkazu namieta, pretože na námietky podané neskôr, nemôže súd prihliadať. Taktiež nemohol ani odvolací súd prihliadať na ďalšie námietky, ktoré žalovaný v 2. rade uviedol až v odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Odvolací súd k tvrdeniam žalovaného v 2. rade v odvolaní, že súd prvého stupňa nemohol sám odstrániť vadu návrhu v tom, že žalobca neuviedol v návrhu, ktorému z okresných súdov v Košiciach adresoval návrh, uvádza:

Z obsahu spisu vyplýva, že predmetný návrh, ktorý žalobca adresoval pre Okresný súd B., prijal Okresný súd B. I, ako súd príslušný na konanie podľa § 10 ods. 1, 2 zákona č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, pretože Okresný súd B. I je jediným okresným súdom v obvode Krajského súdu v B. na konanie o veciach týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov a sporov týkajúcich sa zmenkových protestov. Malo by preto iba formálny význam, ak by súd prvého stupňa vyzval žalobcu na upresnenie ktorému okresnému súdu v B. je predmetný návrh určený, čo by bolo v rozpore s účelom ustanovenia § 43 Občianskeho súdneho poriadku o odstraňovaní vád návrhu, ak túto zjavnú chybu v návrhu mohol odstrániť sám súd prvého stupňa - Okresný súd B. I ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci.

K ďalšej námietke žalovaného v 2. rade, že žalobca neoznámil žalovanému v 2. rade ako ručiteľovi zo zmenky, že žalovaný v 1. rade ako priamy dlžník zo zmenky neuhradil zmenkovú pohľadávku, považuje odvolací súd za nedôvodnú z tých istých dôvodov, aké uviedol aj súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku. Navyše odvolací súd udáva, že predmetná vlastná zmenka vystavená dňa XX.XX.XXXX obsahovala doložku bez protestu , preto pre zachovanie postihových práv žalobcu

zo zmenky voči žalovanému v 2. rade ako avalistovi, nebolo potrebné podľa § 46 ods. 3 Zákona zmenkového a šekového urobiť protest pre neprijatie alebo pre neplatenie. Navyše, samotný protest, nie je zachovací právny úkon, ktorý musí uplatniť žalobca ako remitent voči žalovanému v 2. rade ako avalistovi, pretože avalisti sú osoby priamo zaviazané zo zmenky podľa § 31 ods. 1 Zákona zmenkového a šekového a spolu so zmenečníkom sa avalisti zaviazali na zaplatenie zmenkovej sumy priamo na zmenke. Žalovaný v 2. rade ako avalista je teda priamy dlžník zo zmenky, a preto na zachovanie postihových práv žalobcu voči žalovanému v 2. rade ako avalistovi, nie je potrebné robiť zachovací úkon - protest zmenky. Odvolací súd preto nepovažoval za dôvodnú ani túto námietku žalovaného v 2. rade proti zmenkovému platobnému rozkazu ani jeho odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa v tejto časti.

Odvolací súd považuje za nejasné a zmätočné tvrdenie žalovaného v 2. rade v odvolaní a v konaní na súde prvého stupňa, že majiteľom predmetnej zmenky bola obchodná spoločnosť J. P., a. s., pretože z obsahu zmenky vyplýva, že prvým majiteľom zmenky - zmenkovo oprávnenou osobou z predmetnej vlastnej zmenky bola G. banka P., a. s. a rubopisom dňa XX.XX.XXXX previedla práva z tejto zmenky podľa § 11 ods. 1 Zákona zmenkového a šekového na obchodnú spoločnosť C. factoring, s. r. o., A. 5, XXX XX S., I.: XX XXX XXX, teda na žalobcu. Znamená to, že všetky práva z predmetnej zmenky podľa § 14 ods. 1 Zákona zmenkového a šekového previedol jej prvý majiteľ ako indosant na prvého nadobúdateľa práv zo zmenky - indosatára - C. factoring, s. r. o., A. 5, XXX XX S., I.: XX XXX XXX, teda na žalobcu, ktorý bol týmto svojim správnym I. označený v žalobe aj na rubopise zmenky. Žalobca je preto vecne aktívne legitimovaný na uplatnenie práv z predmetnej zmenky, pretože vstúpil do všetkých zmenkových práv pôvodného majiteľa zmenky - G. banka P., a. s.. Neobstojí preto tvrdenie žalovaného v 2. rade v odvolaní, že predmetná zmenka menila majiteľov a to nie nepretržitým radom indosamentov, ale dochádzalo k rôznym postúpeniam pohľadávky a zmenky. Toto tvrdenie žalovaný v 2. rade ničím nepreukázal a nevyplýva z obsahu samotnej predmetnej zmenky.

Ďalšie tvrdenie žalovaného v odvolaní o vyplňovacom práve bianco zmenky nebolo uplatnené v písomných námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu, a preto v rámci koncentračnej zásady, ktorou sa riadi celé námietkové konanie podľa § 175 ods. 1, 4 O.s.p., odvolací súd nemohol už na túto námietku žalovaného v 2. rade prihliadať.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol správne, ak ponechal v platnosti vydaný zmenkový platobný rozkaz, pretože námietky, ktoré podal žalovaný v 2. rade v zákonnej X- dňovej lehote sú nedôvodné, ostatné námietky boli podané oneskorene až v priebehu námietkového konania, a preto na nich nemohol prihliadať súd prvého stupňa ani odvolací súd.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu ako vecne správny.

Odvolací súd potvrdil napadnutý rozsudok aj o trovách námietkového konania a považoval priznanú tarifnú odmenu za X úkonov právnych služieb za účelné úkony, pretože žalobca nimi reagoval na výzvy súdu prvého stupňa na opakované písomné podania žalovaného v 2. rade v námietkovom konaní, a to na písomné podanie žalovaného v 2. rade z XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.X.XXXX, XX.X.XXXX, XX.X.XXXX. Tým, že žalovaný v 2. rade sa nezúčastnil na troch pojednávaniach dňa XX.X.XXXX, XX.X.XXXX a XX.XX.XXXX a opakovane podával vo veci písomné podania, žalobca mal podľa § 123 O.s.p. právo sa k týmto písomným podaniam vyjadriť a na základe výzvy súdu mal aj povinnosť sa k nim vyjadriť. Neobstojí preto tvrdenie žalovaného v 2. rade v odvolaní, že všetky tieto úkony boli výlučne len úkonmi opakujúcimi sa s rovnakým obsahom, zotrvaním na obsahu žalobného návrhu a námietok, pretože sám žalovaný v 2. rade zastúpený v tomto konaní advokátkou, v rámci koncentračnej zásady tohto námietkového konania mal taktiež sledovať účelnosť svojich opakovaných písomných podaní vo veci, aby nevznikali ďalšie zbytočné trovy právneho zastúpenia.

O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov tohto

odvolacieho konania, pretože žalovaný v 2. rade nebol v tomto odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému žalobcovi okrem trov právneho zastúpenia iné preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, avšak žalobca trovy odvolacieho konania uplatnil vo výške XXX,XX eur, avšak ich nevyčíslil, preto mu ich odvolací súd podľa § 151 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku nemohol priznať. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu iba opakovane vyčíslil trovy právneho zastúpenia v konaní na súde prvého stupňa v námietkovom konaní, avšak trovy právneho zastúpenia v odvolacom konaní, v tomto vyjadrení k odvolaniu nevyčíslil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.