KSKE 4 CoZm 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 CoZm 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoZm/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110217444 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110217444.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu E.. B. F. a členov senátu H.. H. P. a E.. K. K. v právnej veci žalobcu: A.. Z. J., nar. XX.X.XXXX, Y. XX, XXX XX F., proti žalovanému: X. L., nar. XX.X.XXXX, L. 8, F., zast. E.. C. P., D. XX, XXX XX F. - F., v konaní o zaplatenie XXX,XX eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu F. I, č. k. XXCbZm/X/XXXX-XX zo dňa XX. februára XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalovanému nepriznal náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa v tomto konaní domáhal vydania zmenkového platobného rozkazu na základe zmenky zo dňa XX.X.XXXX, v ktorej sa žalovaný zaviazal, že zaplatí žalobcovi zmenkovú pohľadávku XX.XXX,- Sk, t.j. XXX,XX eur dňa XX.X.XXXX. Na zmenku doposiaľ nebolo platené vôbec. Súd prvého stupňa po preskúmaní zmenky zistil, že neboli splnené podmienky stanovené v ustanovení § 175 Občianskeho súdneho poriadku, preto súd zmenkový platobný rozkaz nevydal a vo veci nariadil pojednávanie. Žalovaný so žalobou nesúhlasil, uviedol, že vedome nepodpísal v prospech žalobcu žiadny dlžobný úpis, ani uznanie záväzku, alebo dlhu, ani zmenku, iba ak by mu to bolo podstrčené. Tvrdil, že nevie čo je zmenka. Uviedol, že v lete v roku XXXX nemal prácu, a preto sa rozhodol privyrobiť si v taxislužbe u žalobcu. Tento mu poskytol osobné motorové vozidlo, za ktoré mu každý deň vyplatil X.XXX,- Sk bez ohľadu, či takú sumu pri výkone taxislužby zarobil, alebo nie. Žalobca o tom viedol evidenciu v linajkovanom zošite formátu C Žalovaný každý deň odovzdával žalobcovi peniaze, ale potvrdenie o tom od žalobcu nedostal. Žalovaný nepovažuje evidenciu žalobcu vedenú v zošite o platbách za vierohodnú, pretože ide o evidenciu žalobcu a v tejto evidencii mohol žalobca vykonať zmeny údajov. Ďalej uviedol, že nemá voči žalobcovi žiadne záväzky, pretože žalobca mu neposkytol žiaden úver. Žalobca na pojednávaní uviedol, že zmenka bola vystavená žalovaným z toho dôvodu, že bol žalobcovi dlžný titulom poskytnutej súkromnej pôžičky, ktorá nesúvisí s podnikateľskou činnosťou. Žalovaný poprel toto tvrdenie žalobcu a uviedol, že nikdy si žiadne peniaze od žalobcu nepožičal. Taktiež žalovaný poprel, aby niekedy sľúbil žalobcovi, že mu uhradí istinu bez úrokov.

Súd prvého stupňa z vykonaného dokazovania nezistil tvrdenie žalobcu o dlhu žalovaného voči žalobcovi, pretože žalobca okrem predloženej zmenky žiaden iný dôkaz o poskytnutej pôžičke žalovanému nepredložil. Ďalej súd prvého stupňa posudzoval zmenku, z ktorej si žalobca uplatnil predmetnú pohľadávku voči žalovanému a zistil, že na zmenke v časti - miesto a dátum vystavenia - bolo uvedené: C. 4, KE XXX XX, XX. 6. XXXX . Na zmenke nie je uvedené ani miesto platenia. Súd prvého stupňa preto mal zato, že zmenka je neplatná z dôvodu neurčitosti uvedeného miesta jej vystavenia v zmysle ustanovenia § 75 a § 76 zák. č. XXX/XXXX Zb. - Zákon zmenkový a šekový. Ďalej súd prvého stupňa uviedol, že podľa ustanovení §§ 657 a 658 Občianskeho zákonníka o pôžičke, žalobca nepreukázal, že poskytol žalovanému pôžičku, čím neuniesol dôkazné bremeno podľa § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, preto súd žalobu zamietol.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a účastníkom nepriznal náhradu trov konania, pretože úspešný žalovaný si trovy konania neuplatnil a žalobca nemal v konaní úspech, preto nemá právo na náhradu trov konania.

Proti rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Uviedol, že vlastná zmenka, ktorú vystavil žalovaný je platná, je žalovaným vystavená a podpísaná, čo aj na pojednávaní žalovaný potvrdil. Tvrdenia žalovaného, že zmenka mu bola podstrčená, a že nevie čo je to zmenka, sú iba jeho výhovorkami, aby sa vyhol zaplateniu zmenky. Ďalej uviedol, že nedávno sa stretol na ulici Y. XX, na ktorej býva, náhodne so žalovaným a bol tam prítomný aj H. L., ktorého žalobca pozná z mesta z videnia a ten bol svedkom toho, že na otázku žalobcu na žalovaného, kedy vyrovná dlh voči žalobcovi, žalovaný uviedol, že druhý týždeň, avšak žalovaný požiadal, aby úroky od neho žalobca nežiadal. Tento rozhovor môže potvrdiť svedok H. L.. Jeho adresu žalobca neuviedol. Pokiaľ ide o miesto vystavenia zmenky, žalobca uviedol, že zmenka bola vystavená správne, bola uvedená správna adresa vystavenia zmenky, a keďže nebolo na zmenke uvedené miesto platenia, tak podľa zákona platí, že miestnom platenia je miesto vystavenia. Poukázal na to, že má viacero iných zmenkových platobných rozkazov s presne takým istým vyplnením adresy. Žalobca uviedol, že považuje rozsudok súdu prvého stupňa za predčasný, pretože vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu opätovne uviedol to, čo na súde prvého stupňa. Uviedol, že žalobcu dovtedy, kým pre neho nevykonával taxislužbu nepoznal, a preto by si od neho nikdy peniaze nepožičal, pretože finančne mu pomáhajú jeho rodičia. Uviedol, že žalobca riešil vymyslený dlh zmenkou z toho dôvodu, že neviedol riadnu účtovnú evidenciu ohľadom prenajímania motorových vozidiel na účely taxislužby. Preto, kým žalobca nepredloží súdu účtovnú evidenciu ohľadom prenajímania vozidiel, bude to dôkazom toho, že dlh žalobcu je vymyslený. Preto žalobca dával podpisovať zmenky a nie napríklad zmluvu o pôžičke, alebo dohodu o uznaní dlhu podľa Občianskeho zákonníka. Vystavenie zmenky požadoval žalobca, išlo o úkon v rozpore so zákonom a išlo o simulovaný (zastretý) právny úkon. Ďalej žalovaný poukázal na ustanovenia Zákona zmenkového a šekového, podľa ktorého považuje zmenku ako právny úkon za úkon neplatný, a ak by súd žalobe vyhovel, legalizoval by tým protiprávnu činnosť žalobcu. Žalovaný preto navrhol, aby odvolací súd odvolanie zamietol.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku konštatuje správnosť napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie odôvodnenia napadnutého rozsudku, ak odvolaniu žalobcu odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 75 zákona č. 191/1950 Zb. - Zákon zmenkový a šekový vlastná zmenka obsahuje:

1. označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;

2. bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;

3. údaj sročnosti;

4. údaj miesta, kde sa má platiť;

5. meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;

6. dátum a miesto vystavenia zmenky;

7. podpis vystaviteľa.

Podľa § 76 ods. 1, zákona č. 191/1950 Zb. listina, v ktorej chýba niektorá náležitosť uvedená v predchádzajúcom paragrafe, nie je platná ako vlastná zmenka, s výhradou prípadov uvedených v nasledujúcich odsekoch.

Podľa § 76 ods. 2, zákona č. 191/1950 Zb. o vlastnej zmenke, v ktorej niet údaja sročnosti, platí, že je sročná na videnie.

Podľa § 76 ods. 3, zákona č. 191/1950 Zb., ak niet osobitného údaja, platí, že miesto vystavenia zmenky je miestom platobným a zároveň miestom vystaviteľovho bydliska.

Je nesporné, že žalobca v konaní na preukázanie oprávnenosti svojej uplatnenej pohľadávky XXX,XX eur s príslušenstvom predložil ako jediný dôkaz listinu, ktorú považoval za vlastnú zmenku z XX. 6. XXXX na XX.XXX,- Sk, vystavenú žalovaným ako výstavcom vlastnej zmenky v prospech žalobcu ako zmenečníka.

Žalobca na pojednávaní na súde prvého stupňa konanom dňa XX.XX.XXXX nepredložil žiadny iný listinný dôkaz na preukázanie svojich tvrdení o poskytnutej pôžičke pre žalovaného a nenavrhol vykonanie žiadnych iných dôkazov. Súd prvého stupňa na tomto pojednávaní vyzval oboch účastníkov konania, aby do tridsať dní predložili všetky dôkazy a oznámili mená svedkov, ktorých navrhujú v konaní vypočuť. Žalobca do konania ďalšieho pojednávania dňa XX.X.XXXX na súde prvého stupňa, nepredložil súdu žiadne listinné dôkazy, ani nenavrhol výsluch žiadnych svedkov a na pojednávanie dňa XX.X.XXXX sa bez ospravedlnenia nedostavil, aj keď predvolanie prevzal XX.X.XXXX. Na tomto pojednávaní súd prvého stupňa vyhlásil napadnutý rozsudok.

Odvolací súd dospel zhodne ako súd prvého stupňa k záveru, že predložená listina, ktorú žalobca predložil súdu spolu so žalobou, nie je platnou vlastnou zmenkou, pretože jej podľa citovaného ustanovenia § 76 ods. 1 - Zákona zmenkového a šekového chýba podľa ustanovenia § 75 ods. 4, 6, údaj miesta, kde sa má platiť a na tejto listine chýba riadny údaj o mieste vystavenia zmenky. Na predloženej listine je údaj vystavenia zmenky, ktorý by bolo možné považovať za údaj o mieste platenia podľa § 76 ods. 3 - Zákona zmenkového a šekového, avšak tento údaj uvedený na zmenke C. 4, KE XXX XX , nie je možné považovať za riadne, jasné označenie miesta platenia, pretože mesto KE , nie je riadnym označením miesta vystavenia zmenky.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol správne, ak žalobu zamietol, pretože predložená listina nie je platná zmenka a žalobca okrem tejto listiny žiadny iný dôkaz o oprávnenosti svojej pohľadávky súdu prvého stupňa do skončenia dokazovania podľa § 118 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku nepredložil, ani riadne neoznačil.

Odvolací súd preto podľa § 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa o zamietnutí žaloby ako vecne správny. Taktiež potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa o trovách konania ako vecne správny.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému žalovanému preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.