KSKE 4 Cob 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 10/2012

KS v Košiciach, dátum 23.02.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611207702 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611207702.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: S., s.r.o., D. XXX, K., W.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátkou I.. P. O., C. 4, T., proti žalovanému: S.-E., s.r.o, C. XX, D., W.: XX XXX XXX, zastúpenému advokátkou I.. R. E., E. námestie 2, D. L. E. o zaplatenie XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu D. L. E. zo dňa XX.XX.XXXX č. k. XCb/X/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách konania a v zrušenom rozsahu vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol, že žalobca má právo na vrátenie súdneho poplatku z návrhu vo výške XX,XX eura prostredníctvom príslušného daňového úradu a žalovaný má právo na vrátenie súdneho poplatku z odporu vo výške XX,XX eura prostredníctvo príslušného daňového úradu, obaja do XX dní od doručenia príslušnému daňovému úradu. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že na základe návrhu na začatie konania podaného žalobcom dňa XX.X.XXXX bol vydaný platobný rozkaz, proti ktorému podal riadne a včas žalovaný odpor. Podaním zo dňa X.XX.XXXX žalobca vzal svoj návrh späť.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 96 ods. 1 O. s. p. a konanie zastavil.

Podľa § 11 ods. 3, 4, 9 a 11 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov rozhodol o vrátení zaplateného súdneho poplatku kráteného o minimálnu sumu, žalobcovi za návrh na začatie konania a žalovanému za podaný odpor.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalovaný. Odvolaním napadol len výrok uznesenia o trovách konania. Navrhol, aby odvolací súd uznesenie v jeho napadnutej časti zmenil a zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanému trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku za odpor vo výške XX eur a z trov právneho zastúpenia za tri úkony právnej služby celkom vo výške XX,XX eura. Uviedol, že po vydaní platobného rozkazu a podaní odporu žalovaným vzal žalobca svoj návrh späť. Zavinil tak zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť žalovanému trovy konania.

Žalobca sa k odvolaniu, ktoré mu bolo doručené dňa XX.XX.XXXX, nevyjadril.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu, a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Odvolaním neboli napadnuté výroky uznesenia, ktorými súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o vrátení súdneho poplatku za návrh na začatie konania žalobcovi a za odpor žalovaného kráteného o minimálnu nevracajúcu sa časť. V týchto výrokoch nadobudlo napadnuté uznesenie právoplatnosť a nebolo preto v tejto časti odvolacím súdom preskúmavané.

V posudzovanej veci je predmetom odvolacieho konania len výrok uznesenia súdu prvého stupňa o trovách zastaveného konania.

V prípade zastavenia konania zásadne platí, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku (§ 146 ods. 1 písm. c/) . Výnimkou z tejto zásady je ustanovenie § 146 ods. 2 O. s. p., podľa ktorého ak niektorý účastník zavinil zastavenie konania, súd prizná druhému účastníkovi náhradu trov konania, ktoré účelne vynaložil na uplatňovanie alebo bránenie svojho práva.

Podľa § 146 ods. 2 O. s. p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Platná právna úprava náhrady trov zastaveného konania v prvej vete citovaného ustanovenia vyjadruje zásadu zodpovednosti účastníka sporového konania za zavinenie na zastavení konania. Zavinenie v zmysle tohto ustanovenia možno posudzovať výlučne z procesného hľadiska. V prípade, že navrhovateľ vzal svoju žalobu späť, zásadne platí, že procesne zavinil zastavenie konania a je preto povinný uhradiť jeho trovy. Druhá veta citovaného ustanovenia je výnimkou z uvedenej zásady a uplatňuje sa vtedy, keď pre správanie odporcu došlo k späťvzatiu dôvodne podanej žaloby. Predpokladom rozhodnutia o trovách konania podľa § 146 ods. 2 druhej vety O. s. p. je jednak dôvodne podaná žaloba a jednak skutočnosť, že k späťvzatiu došlo pre správanie sa odporcu v období nasledujúcom po podaní žaloby.

Pri rozhodovaní o trovách konania musí súd posúdiť, či v súvislosti so späťvzatím návrhu ide o procesné zavinenie na strane navrhovateľa (veta prvá § 146 ods. 2) alebo návrh bol podaný dôvodne a len pre správanie sa odporcu bol vzatý späť (veta druhá § 146 ods. 2 O. s. p.) .

V posudzovanej veci súd prvého stupňa na návrh žalobcu rozhodol platobným rozkazom, proti ktorému podal žalovaný odpor. Súd prvého stupňa doručil odpor žalobcovi a vyzval ho, aby sa k nemu vyjadril. Následne žalobca bez udania dôvodu vzal žalobu späť, teda z procesného hľadiska zavinil zastavenie konania.

Súd prvého stupňa si vzhľadom na uvedené nesprávne vyložil zákonné ustanovenia o trovách konania a preto o náhrade trov zastaveného konania nerozhodol správne.

Z týchto dôvodov odvolací súd zrušil uznesenie v jeho napadnutej časti vo výroku o trovách konania podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní súd prvého stupňa preskúma žalovaným uplatňované trovy a o náhrade trov zastaveného konania rozhodne v súlade s právnym názorom odvolacieho súdu vysloveným v tomto zrušujúcom uznesení (§ 226 O. s. p.) .

V novom rozhodnutí rozhodne súd prvého stupňa aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O. s. p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.