KSKE 4 Cob 100/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/100/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710210841 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710210841.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu E.. B. F. a členov senátu H.. H. P. a E.. K. K. v právnej veci žalobcu: A.. Y. O. - C. V., M. X/XX, V., A.: XX XXX XXX, proti žalovanému: J. družstvo Y. M., A.: XX XXX XXX, zastúpeného E.. H. J., advokátom, Y. 6, H., o zaplatenie X XXX,XX eur s príslušenstvom a zmluvnej pokuty X XXX,XX eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu K., č.k. XCb/X/XXXX-XXX zo dňa XX. augusta XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti a vo výroku o trovách konania.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy odvolacieho konania XXX,XX eur na účet právneho zástupcu žalovaného do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi XX,XX % úroky z omeškania ročne zo sumy XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do X.XX.XXXX, XX,XX % úroky z omeškania ročne zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do XX.X.XXXX, XX,XX % úroky z omeškania ročne zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do XX.X.XXXX, XX,XX % úroky z omeškania ročne zo sumy XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX, XX,XX eur s XX,XX % úrokmi z omeškania ročne od XX.X.XXXX do zaplatenia, XX,XX eur s XX,XX % úrokmi z omeškania ročne od XX.X.XXXX do zaplatenia a XX,XX eur zmluvnú pokutu, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Konanie čiastočne zastavil o zaplatenie XXX,XX eur so XX,XX % úrokmi z omeškania ročne od XX.X.XXXX do zaplatenia a zmluvnej pokuty v sume XXX,XX eur a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Zaviazal žalobcu uhradiť žalovanému trovy konania v sume XXX,XX eur na účet právneho zástupcu žalovaného E.. H. J., číslo účtu XXXXXXXXX/ XXXX, vedený vo Y., a.s., pobočka H., do X dní od právoplatnosti rozsudku.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tým, že žalobca sa domáha zaplatenia uplatnenej pohľadávky X XXX,XX eur a zmluvnej pokuty X XXX,XX eur z toho dôvodu, že na základe písomnej dohody so žalovaným vykonával pre žalovaného meranie imisií v hospodárskom obvode B.. Za vykonanú prácu fakturoval žalovanému odmenu jednotlivými faktúrami tak, ako to bolo dohodnuté v zmluve. Zo zhodného tvrdenia žalobcu a žalovaného vyplýva, že žalovaný tieto faktúry uhrádzal do XX.XX.XXXX. Žalovaný v januári XXXX doručil žalobcovi výpoveď z písomnej dohody o meraní imisií, datovanú ku dňu X.X.XXXX. Keďže žalobca túto výpoveď považoval za neplatnú, naďalej pokračoval vo vykonávaní merania imisií pre žalovaného až do XX.X.XXXX. Následne žalobca dal žalovanému výpoveď z tohto zmluvného vzťahu z toho dôvodu, že žalovaný od X.X.XXXX mu neuhrádzal odmenu za meranie imisií.

Žalobca zobral žalobu o XXX,XX eur z faktúry č. XXXX/XXX späť spolu so XX,X % ročným úrokom z omeškania od XX.X.XXXX a taktiež zobral späť návrh o zaplatenie zmluvnej pokuty XXX,XX eur počítanej vo výške XX % zo sumy XXX,XX eur. Súd prvého stupňa preto podľa § 96 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku konanie v tejto časti zastavil. Predmetom konania tak zostalo zaplatenie istiny X XXX,XX eur za meranie imisií od X.X.XXXX do XX.X.XXXX s príslušnými úrokmi z omeškania a konanie o zaplatenie zmluvnej pokuty X XXX,XX eur.

Žalobca uviedol, že žalovaný až do roku XXXX mu riadne uhrádzal odmenu, ktorú fakturoval za vykonávanie imisií, avšak začiatkom roku XXXX na zasadnutí J. komory, všetci prítomní sa dohodli, že k jednotlivým zmluvám, predmetom ktorých je meranie imisií a cena za toto meranie, sa nebudú robiť dodatky ale za vykonané práce budú fakturovať aktuálnu cenu chemikálii a pohonných hmôt, potrebných pre vykonávanie merania imisií. Žalobca uviedol, že v zmluve medzi účastníkmi konania bola dohodnutá cena za meranie imisií X XXX,XX Sk mesačne a k tejto zmluve nebol urobený žiaden písomný dodatok.

Žalovaný súhlasil so žalobou čiastočne, potvrdil, že uplatnený nárok žalobcu je dôvodný za prvé štyri mesiace roku XXXX, pretože až v E. XXXX dal žalovaný žalobcovi výpoveď z predmetnej zmluvy a trojmesačná výpovedná lehota podľa zmluvy začala plynúť X.X.XXXX a uplynula XX.X.XXXX, kedy došlo k zániku zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi konania výpoveďou. Zároveň žalovaný vzniesol kompenzačnú námietku voči žalobcom uplatnenému nároku a to v sume XXX,XX eur.

Žalovaný uplatnenú kompenzačnú námietku v konaní vo výške XXX,XX eur odôvodnil tým, že žalobca získal v tejto sume bezdôvodné obohatenie tým, že prijal od žalovaného túto sumu a to navyše uhradenú faktúrou č. XXXX/XXX vo výške X XXX,XX Sk, pričom dôvodná bola iba úhrada do výšky X XXX,XX Sk a z toho vznikol rozdiel X XXX,XX Sk a ďalšej faktúry č. XXXX/XXX v sume X XXX,XX Sk, pričom oprávnený nárok žalobcu bol iba do výšky X XXX,XX Sk a vznikol rozdiel X XXX,XX Sk. Tieto naviac prijaté úhrady X XXX,XX Sk a X XXX,XX Sk spolu vo výške X XXX,XX Sk predstavujú XXX,XX eur. Žalovaný uviedol, že po započítaní tejto sumy XXX,XX eur oproti XXX,XX eur (X XXX,XX Sk, čo je zmluvne dohodnutá cena X x X XXX,XX Sk, ako odmena za obdobie od X.X.XXXX do XX.X.XXXX) predstavuje dlh žalovaného voči žalobcovi XX,XX eur, ktorý je ochotný žalobcovi uhradiť spolu s úrokom z omeškania podľa návrhu žalobcu aj so zmluvnou pokutou XX % z tejto sumy.

Súd prvého stupňa dospel k záveru, že v konaní bolo preukázané, zo zhodných tvrdení účastníkov konania aj z písomnej dohody, že účastníci konania uzavreli zmluvu - dohodu č. X/XX, ktorá obsahuje podstatné náležitosti zmluvy o dielo v zmysle § 536 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka, pretože obsahuje predmet plnenia a cenu. Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie merača exhalátov a uskutočnenie meranie imisií žalobcom v hospodárskom obvode žalovaného. Zmluva bola dohodnutá na dobu neurčitú a v čl. IV. ods. 2 bolo dohodnuté, že túto dohodu možno ukončiť dohodou alebo výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Podľa čl. V. ods. 1 tejto písomnej dohody žalovaný mal uhradiť žalobcovi za meranie imisií vždy vopred do XX. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka výšku úhrady X XXX,XX Sk mesačne. V čl. V. ods. X pre prípad porušenia zmluvy bola medzi účastníkmi dohodnutá zmluvná pokuta XX % z dlžnej sumy. V čl. VI. ods. X účastníci dohodli, že táto dohoda sa môže meniť iba písomnou formou. Z listu žalovaného zo dňa X.X.XXXX označeného ako oznámenie o ukončení meraní, ktoré bolo doručené žalobcovi XX.X.XXXX vyplýva, že žalovaný oznamuje žalobcovi, že dňom X.X.XXXX ukončuje meranie imisií v jeho hospodárskom obvode B.. Z faktúr, ktorými žalobca fakturoval žalovanému cenu za meranie imisií vyplýva, že žalovaný uhrádzal žalobcovi tieto faktúry po určenej lehote splatnosti, teda po XX. dni prvého mesiaca daného štvrťroka.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil tak, že v konaní nebolo sporné, že medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Súd prvého stupňa list žalovaného adresovaný žalobcovi zo dňa X.X.XXXX posúdil ako výpoveď z predmetnej zmluvy, pretože má všetky náležitosti výpovede, ide o určitý, zrozumiteľný prejav vôle žalovaného ukončiť zmluvný vzťah so žalobcom ku dňu X.X.XXXX. Keďže túto výpoveď žalovaný doručil žalobcovi až po X.X.XXXX, teda v priebehu mesiaca E. XXXX, konkrétne XX.X.XXXX, výpovedná lehota začala plynúť prvého dňa nasledujúceho mesiaca podľa čl. IV. ods. X predmetnej dohody a ukončila sa

XX.X.XXXX. Preto do tohto dátumu XX.X.XXXX bol žalovaný povinný platiť žalobcovi dohodnutú cenu za meranie imisií. V konaní nebolo sporné, že účastníci konania, okrem predmetnej dohody neuzatvorili žiaden dodatok k tejto dohode. Žalovaný bol preto povinný platiť žalobcovi X XXX,XX Sk mesačne vždy k XX. dňu príslušného štvrťroka vopred. Tým, že žalobca prijal od žalovaného plnenie nad rámec takto dohodnutej ceny za meranie imisií podľa dohody, vzniklo žalobcovi bezdôvodné obohatenie, teda získal žalobca bezdôvodné obohatenie na úkor žalovaného, ktoré je povinný mu vydať. Žalovaný v konaní si toto bezdôvodné obohatenie uplatnil započítacou námietkou vo výške XXX,XX eur. Tejto započítacej námietke súd prvého stupňa čiastočne vyhovel v sume XXX,XX eur. Toto bezdôvodné obohatenie XXX,XX eur (X XXX,XX Sk) je rozdielom medzi zaplatenou sumou XX XXX,XX Sk, ktorú žalovaný zaplatil žalobcovi za X. a X.. štvrťrok XXXX oproti sume X XXX,XX Sk, ktorú mal žalovaný skutočne zaplatiť, preto po započítaní sumy XXX,XX to predstavuje X XXX,XX Sk (XXX,XX eur) . Žaloba je teda dôvodná do výšky XX,XX eur. Ide o časť neuhradenej zmluvne dohodnutej úhrady za J. štvrťrok XXXX v sume XX,XX eur a za mesiac C. XXXX v sume XX,XX eur (X XXX,XX Sk + DPH XXX,XX Sk, spolu X XXX,XX Sk) . Súd prvého stupňa preto vyhovel žalobe o zaplatenie XX,XX eur a XX,XX eur ako odmenu za vykonané meranie imisií. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol, pretože po dátume XX.X.XXXX predmetná zmluva zanikla jej výpoveďou zo strany žalovaného a preto žalobca nemá nárok na odmenu za ďalšie obdobie.

O úrokoch z omeškania, ktoré si uplatnil žalobca v tomto konaní súd prvého stupňa rozhodol podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. XX/XXXX Z.z. v platnom znení do XX.XX.XXXX a určil výšku úrokov z omeškania ako dvojnásobok diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu, pretože medzi účastníkmi konania neboli dohodnuté zmluvné úroky z omeškania. Podľa zmluvy mal žalovaný uhradiť žalobcovi odmenu za vykonané meranie imisií vždy k XX. dňu prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka, avšak žalovaný tieto sumy uhrádzal až po tomto dátume a preto od XX. dňa prvého mesiaca v každom štvrťroku súd prvého stupňa priznal žalobcovi zákonné úroky z omeškania XX,XX % ročne z každej jednotlivej, oneskorene uhradenej faktúry vo výške XXX,XX eur.

O uplatnenej zmluvnej pokute súd prvého stupňa rozhodol tak, že žalobcovi priznal zmluvnú pokutu, ktorá bola dohodnutá v čl. V. ods. 4 zmluvy vo výške XX % z dlžnej sumy s úhradou ktorej bol žalovaný v omeškaní. Keďže žalovaný bol v omeškaní s úhradou sumy XX,XX eur, preto mu súd prvého stupňa priznal zmluvnú pokutu z tejto sumy vo výške XX %, teda XX,XX eur.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a žalovanému priznal plnú náhradu trov konania XXX,XX eur, pretože žalobca bol v konaní úspešný v nepatrnej časti X,X % z celku, pretože aj späťvzatie žaloby je potrebné hodnotiť ako procesný neúspech žalobcu v konaní. Trovy konania žalovaného pozostávajú zo súdneho poplatku za odpor XXX,XX eur a z trov právneho zastúpenia žalovaného advokátom. Tieto trovy právneho zastúpenia pozostávajú z odmeny za 2 úkony právnych služieb - prevzatie a príprava zastúpenia a účasť na pojednávaní dňa XX.X.XXXX po XXX,XX eur a režijný paušál po X,XX eur a taktiež XX % DPH z týchto odmien, pretože právny zástupca žalovaného je platiteľom G., teda spolu odmena právneho zástupcu predstavuje XXX,XX eur. Ďalej súd prvého stupňa priznal aj náhradu cestovných výdavkov advokáta a náhradu za stratu času advokáta stráveného cestovaním na pojednávanie z H. do K. a späť XXX km dňa XX.X.XXXX pri priemernej spotrebe X,X l/km a cene nafty X,XXX eur/l = XX,XX eur, sadzba základnej náhrady za použitie motorového vozidla XXX x X,XX eur = XX,XX eur, cestovné celkom = XX,XX eur, náhrada za stratu času podľa § 17 ods. 1 citovanej vyhlášky za 8 polhodín po XX,XX eur = XX,XX eur (X/XX výpočtového základu á XX,XX) , spolu XXX,XX eur + XX % G. XX,XX eur = XXX,XX eur. Celkové trovy vzniknuté na strane žalovaného činia XXX,XX eur, k náhrade ktorých bol zaviazaný žalobca.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Uviedol, že zamietnutím úhrady faktúr za obdobie od XX.X.XXXX do XX.X.XXXX súd urobil zo žalobcu neúspešného účastníka konania, s čím sa žalobca nestotožňuje. Je toho názoru, že súd prvého stupňa nezistil úplne skutkový stav veci a na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a spornú vec nesprávne právne posúdil. Uviedol, že súd prvého stupňa prijal účelové tvrdenie právneho zástupcu žalovaného o tom, že žalobca (správne má byť žalovaný) napísal oznámenie o ukončení meraní dňa

X.X.XXXX, ktorým žalobcovi oznamuje, aby ukončil svoju činnosť ku dňu X.X.XXXX, teda, aby ukončil činnosť X dní skôr ako vôbec žalobca dostal oznámenie o ukončení meraní. Žalobca uviedol, že toto oznámenie mu bolo doručené až XX.X.XXXX. Ďalej žalobca poukázal na to, že podľa zápisu v obchodnom registri mali toto oznámenie o ukončení meraní za žalovaného podpísať dve osoby, pretože keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, musia ho podpísať predseda alebo podpredseda a aspoň jeden ďalší člen predstavenstva. Oznámenie o ukončení meraní ku dňu X.X.XXXX zo dňa X.X.XXXX podpísal niekto v zastúpení predsedu. Keďže chýbal ďalší podpis na tomto oznámení, išlo o neplatnú výpoveď zo strany žalovaného, preto považuje za nesprávne, ak súd prvého stupňa oznámenie o ukončení meraní zo dňa X.X.XXXX nezákonne povýšil na piedestál spravodlivosti a z toho vychádzal v ďalšom konaní. Preto v prejednávanej veci dohoda o meraní imisií bola ukončená výpoveďou zo strany žalobcu až ku dňu XX.X.XXXX. Pokiaľ ide o priznanú dohodnutú cenu za tieto merania imisií, žalobca uviedol, že v dohode č. XX/XXXX bola dohodnutá mesačná cena za jednu monitorovaciu stanicu X XXX,XX Sk/mesiac, t.j. XX,XX eur/mesiac bez DPH, pretože žalobca v tom čase nebol platcom DPH. Platcom DPH sa stal od X. Q.. XXXX. Dohoda o cene uvedená v zmluve vychádzala z cenovej úrovne roku XXXX. Po X,X až X rokoch prax ukázala, že toto dojednanie o cene je neudržateľné v reálnom živote, vzhľadom na pohyb cien motorovej nafty, ktorá sa menila aj X-krát v priebehu mesiaca. Preto súd vydal nezákonný rozsudok, keď určil cenu za monitorovanie za jeden mesiac na cenovej úrovni z roku XXXX aj v roku XXXX len preto, že súd vychádzal z nedokonalého poznania obsahu samotnej podstaty veci a dopustil sa šírenia demagógie zo strany právneho zástupcu žalovaného tak, že v roku XXXX mala platiť cena z roku XXXX. Ďalej žalobca poukázal na odmeňovanie sudcov, ktoré sa mení v závislosti od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Preto súd mal priznať žalobcovi obvyklú cenu tak, ako ju fakturoval a žalovaný pristúpil na fakturáciu obvyklej ceny, keď túto uhradil za X. Q.. XXXX a za ďalších sedem rokov bez toho, aby žalovaný reklamoval fakturovanú cenu. Preto považuje konanie žalovaného za konanie v rozpore s ustanovením § 265 Obchodného zákonníka ako konanie v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Uviedol, že iná než obvyklá cena nemohla ani byť platná, lebo mnohokrát za obdobie platnosti predmetnej zmluvy sa menili ceny chémie, ceny motorovej nafty. Hlavným účelom činnosti podľa zmluvy medzi účastníkmi konania bolo meranie imisií a nie v priebehu mesiaca fabrikovať niekoľkokrát dodatky k dohode, ktoré navyše ani mnohokrát by neboli podpísané a vrátené a už by boli neaktuálne pre častú zmenu cien, najmä cien pohonných hmôt. Preto považuje rozhodnutie súdu, ktorý zrušil obvyklú cenu za meranie imisií u žalovaného bez náležitého odôvodnenia po siedmich rokoch, ako nezákonné rozhodnutie a v rozpore s ustanovením § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, pretože priznaním takejto ceny vytvoril pre žalovaného privilegovanú cenu. Žalobca namietal aj uplatnenú kompenzačnú námietku zo strany žalovaného a uviedol, že nezískal bezdôvodné obohatenie, pretože žalovaný výsledky meraní imisií za rok XXXX, XXXX a 1. Q. XXXX prijal.

Žalobca v odvolaní uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne rozhodol aj o trovách konania, pretože nesprávne stanovil úspešnosť žalovaného v tomto konaní. Žalobcovi súd neposkytol dostatok podkladov na preskúmanie vyúčtovanej cesty advokátom, v rozsudku nie je preukázaná priemerná spotreba J., nie je uvedený typ vozidla ani cena nákupu PHM. Ďalej žalobca uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne priznal X,X hod. ako náhradu straty času pre právneho zástupcu žalovaného spojenú s jeho účasťou na pojednávaní v K. z H. do K. a späť. Podľa názoru žalobcu, trasa H. - K. je XX km, kde výrazne prevládajú úseky mimo obce, teda je možná rýchlosť XX km/hod., čo by znamenalo, že právny zástupca žalovaného strávil na ceste X hod., teda X x polhodina x XX,XX eur, teda XX,XX eur a nie XXX,XX eur ako si to nezákonne vyúčtoval právny zástupca žalovaného. Žalobca navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zaviaže žalovaného zaplatiť žalobcovi istinu X XXX,XXX eur a zmluvnú pokutu X XXX,XX eur spolu s úrokom z omeškania. Zmluvná pokuta ku dňu XX.X.XXXX predstavuje X XXX,XX eur. Ďalej žalobca navrhol, aby mu súd priznal náhradu súdneho poplatku XXX,XX eur a náhradu ušlej mzdy vo výške XX,XX eur za XX hodín po X,XXX eur/hod., čo je minimálna hodinová mzda podľa Nariadenia vlády R. republiky č. XXX/XXXX Z.z. spojené s vyhľadávaním dokladov v archíve, zhotovenie kópií dokumentov, ich usporiadanie a spracovanie návrhu na platobný rozkaz. Ďalej náhradu ušlej mzdy spojenú s odvolaním - naštudovanie rozsudku súdu prvého stupňa, naštudovanie relevantnej judikatúry a odbornej literatúry, spracovanie a napísanie odvolania a jeho zdokladovanie podľa § 72 ods. X vyhlášky č. XXX/XXXX Z.z. v spojení s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 408/2010 Z.z. za XX hodín x X,XXXX eur/hod. = XXX,XX eur.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu uviedol, že odvolanie je plné invektív a atakov voči súdu aj voči právnemu zástupcovi žalovaného a preto na tieto ataky nebude reagovať. Uviedol, že rozhodnutie

súdu prvého stupňa bolo vydané na základe dostatočného a objektívneho zisteného skutkového stavu a navrhuje, aby odvolací súd tento rozsudok ako vecne správny potvrdil. Uplatnil si trovy odvolacieho konania XXX,XX eur za jeden úkon právnej pomoci.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods.1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia v napadnutej časti a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalobcu odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda žalobca aj žalovaný majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich tvrdení a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 132 ods. 1 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa, z toho čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové a právne závery a vo veci správne rozhodol. Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o nárokoch žalobcu na zaplatenie ceny za vykonané práce - meranie imisií pre žalovaného, správne vychádzal z uzatvorenej dohody č. X/XX (bez dátumu uzatvorenia zmluvy) a túto správne posúdil ako zmluvu o dielo podľa § 536 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka. Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že táto dohoda bola uzatvorená a že sa skutočne plnila, preto súd prvého stupňa si správne tieto zhodné tvrdenia účastníkov konania podľa § 120 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku osvojil.

Sporné v konaní bolo, na zaplatenie akej ceny za jednotlivé štvrťroky trvania zmluvného vzťahu, mal žalobca nárok. Z obsahu predmetnej dohody č. X/XX z jej čl. V/X vyplýva, že účastníci konania si dohodli za jeden mesiac cenu diela X XXX,XX Sk. To nakoniec v konaní nespochybňoval ani žalobca ani žalovaný. Odvolací súd k tomu ešte poznamenáva, že v tomto článku dohody o cene bola cena X XXX,XX Sk určená bez poznámky bez DPH , to znamená, že v dohodnutej cene je potom zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty - DPH, pretože podľa § 3 ods. 3 zákona č. XX/XXXX Zb. o cenách súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, ak nie je dohodnuté inak alebo ak nie je ustanovené inak osobitným právnym predpisom. Neobstojí preto tvrdenie žalobcu v odvolaní, že za obdobie od X.Q.XXXX, kedy sa stal platcom G., má nárok na zvýšenie dohodnutej ceny aj o G.. V dohode o cene účastníkov konania nebolo dohodnuté, že táto cena sa zvýši o G., ak sa poskytovateľ služby stane platcom G..

Sporné v konaní bolo to, či takáto dohoda o cene X XXX,XX Sk mesačne sa mohla zmeniť tak, ako to tvrdil žalobca na súde prvého stupňa aj v odvolaní - rozhodnutím alebo dohodou na zasadnutí J. komory v roku XXXX. Je treba uviesť, že J. komora nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu a preto jej odporúčanie alebo rozhodnutie, nie je pre žalobcu a žalovaného záväzné a nemá za následok zmenu dohody č. X/XX uzatvorenú medzi účastníkmi konania v čl. IV/X o cene. J. komora nie je ani zákonodarným orgánom, ktorý by mohol svojím rozhodnutím o výške ceny za meranie imisií určiť prípadne minimálnu alebo maximálnu hranicu ceny alebo určiť spôsob výpočtu ceny tak, že táto cena sa bude zvyšovať v závislosti na zvyšovaní ceny pohonných hmôt, chemických prípravkov a iných nákladoch potrebných na plnenie zmluvy - meranie imisií. J. komora nemohla ani určiť, že sa bez

dohody zmluvných strán bude fakturovať a platiť obvyklá cena tak ako to navrhoval žalobca v odvolaní. Dohodu o cene v prejednávanej veci mohli urobiť jedine účastníci konania ako zmluvné strany. Je pravda, že ak predmetná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú a trvala od roku XXXX nepretržite pomerne dlhé obdobie, dochádzalo k nárastu nákladov na plnenie predmetnej zmluvy - meranie imisií, a toto mohlo založiť právo účastníkov konania rokovať o zmene dohodnutej ceny. K takejto zmene dohodou zmluvných strán však nedošlo, čo účastníci konania na súde prvého stupňa aj v odvolacom konaní zhodne potvrdili. V prípade, že zmluva bola po určitom dlhom období jej plnenia, pre niektorú zo zmluvných strán cenovo nevýhodná a druhá zmluvná strana by nesúhlasila so zmenou ceny, bolo možné zmluvu vypovedať podľa čl. IV. bod X predmetnej dohody účastníkov konania a to s trojmesačnou výpovednou lehotou.

K samotnej výpovedi zo zmluvy - predmetnej dohody X/XX zo strany žalovaného zo dňa X.X.XXXX (č.l. XX) , odvolací súd uvádza, že sa v celom rozsahu stotožňuje s právnym posúdením tejto výpovede súdom prvého stupňa v tom, že ak túto výpoveď prevzal žalobca dňa XX.X.XXXX, že výpovedná lehota začala plynúť podľa dohody v čl. IV/X prvý deň nasledujúceho mesiaca, teda dňa X.X.XXXX a ukončila sa XX.X.XXXX. Súd prvého stupňa následne správne priznal žalobcovi uplatnené nároky na odmenu a zmluvnú pokutu do tohto dňa XX.X.XXXX, kedy sa zmluvný vzťah účastníkov konania ukončil výpoveďou zo strany žalovaného.

Žalobca správne v odvolaní poukazuje na to, že žalovaný v tejto výpovedi z X.X.XXXX, ktorú doručil žalobcovi XX.X.XXXX, nemohol ukončiť zmluvný vzťah k X.X.XXXX, teda so spätnou účinnosťou. Súd prvého stupňa však správne vyhodnotil námietky žalobcu, ktoré uviedol, už v konaní na súde prvého stupňa o tom, že výpoveď nemohla platiť spätne a súd prvého stupňa preto zaviazal žalovaného na zaplatenie X XXX,XX Sk mesačne do XX.X.XXXX, teda ešte za ďalšie tri mesiace počas plynutia výpovednej lehoty od X.X.XXXX do XX.X.XXXX. Výpovedná lehote teda nezačala plynúť spätne od X.X.XXXX ale začala plynúť až od X.X.XXXX, potom ako výpoveď žalovaného bola doručená žalobcovi XX.X.XXXX. Ak je v akejkoľvek výpovedi uvedená nesprávna výpovedná lehota, teda jej dĺžka alebo jej začiatok plynutia alebo ukončenia výpovednej lehoty, toto nemá za následok neplatnosť výpovede. Výpoveď zo zmluvy je právny úkon, ktorým má jedna zmluvná strana dať jasne najavo druhej zmluvnej strane, že v zmluvnom vzťahu nechce ďalej pokračovať. Výpovedná lehota plynie od doručenia výpovede druhej strane alebo odo dňa, ktorý si zmluvné strany určili priamo v zmluve. V prejednávanej veci žalovaný dal vo výpovedi z X.X.XXXX jasne najavo, že vypovedá zmluvu. Preto ak aj nároky žalobcu z tejto zmluvy sa stali predmetom tohto súdneho konania, bolo vecou súdu posúdiť kedy skutočne začala plynúť a kedy sa ukončila výpovedná lehota, bez ohľadu na to ako začiatok plynutia výpovednej lehoty uviedol žalovaný, ktorý výpoveď dal. Súd prvého stupňa začiatok a koniec plynutia premlčacej doby posúdil správne a jej začiatok určil až od X.X.XXXX, teda od prvého dňa kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane - žalobcovi dňa XX.X.XXXX.

Súd prvého stupňa správne vyhodnotil aj započítaciu námietku žalovaného podľa § 451 Občianskeho zákonníka vo výške XXX,XX eur ako bezdôvodné obohatenie.

K tvrdeniam žalobcu v odvolaní o neplatnosti výpovede žalovaného zo dňa X.X.XXXX z toho dôvodu, že na tejto výpovedi chýba druhý podpis člena predstavenstva žalovaného, čo je podmienka platnosti tejto výpovede, odvolací súd uvádza:

Podľa § 243 ods. 2, 3 Obchodného zákonníka predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

V prejednávanej veci bol zmluvný vzťah medzi účastníkmi konania založený zmluvou - dohodou X/ XX, ktorá podľa svojho obsahu aj podľa záhlavia tejto dohody je zmluvou o dielo uzatvorenou podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a takto ju posúdil súd prvého stupňa, aj odvolací súd. Zmluva o dielo upravená v § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka nie je takým právnym úkonom, pre platnosť ktorej je zo zákona predpísaná písomná forma. Znamená to, že predmetnú zmluvu o

dielo mohol podpísať za žalovaného iba predseda alebo podpredseda predstavenstva žalovaného v zmysle ustanovenia § 243 ods. 3 Obchodného zákonníka. Znamená to, že aj výpoveď z tejto zmluvy zo strany žalovaného mohol podpísať iba podpredseda predstavenstva žalovaného. Neobstojí preto tvrdenie žalobcu, že táto výpoveď žalovaného zo dňa X.X.XXXX je neplatná, pretože nebola podpísaná aspoň dvomi členmi predstavenstva.

Naviac, druhý podpis za žalovaného chýba aj na predmetnej dohode účastníkov konania č. X/XX, preto ak by odvolací súd akceptoval námietky žalobcu o neplatnosti výpovede pre chýbajúci jeden podpis za žalovaného, bola by z tých istých dôvodov neplatná aj dohoda č. X/XX, z ktorej si žalobca uplatňuje v tomto konaní peňažné nároky titulom ceny za vykonané práce a súd by ich žalobcovi nemohol v tomto konaní priznať.

K trovám konania na súde prvého stupňa odvolací súd uvádza, že súd prvého stupňa správne priznal žalobcovi tieto trovy konania vo výške XXX,XX eur a na ich náhradu zaviazal žalobcu. Správne ich priznal aj v namietanej časti za stratu času právnemu zástupcovi žalovaného spojenú s jeho účasťou na pojednávaní na súde prvého stupňa dňa XX.X.XXXX za X polhodín po XX,XX eur, čo predstavuje XX,XX eur podľa § 17 ods. 1 vyhlášky č. XXX/XXXX Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. X polhodín sú X hodiny, čo je čas, ktorý môže trvať cesta osobným motorovým vozidlom z H. do K., teda z miesta sídla právneho zástupcu žalovaného do miesta konania pojednávania a späť, keďže ide o cestu, ktorá vedie mimo diaľnic, vedie prevažne cez obce a cez dva horské prechody - G. a R.. Súd prvého stupňa nepriznal žalovanému stratu času XXX,XX eur, ako to tvrdí žalobca v odvolaní, ktorým napadol túto priznanú stratu času. Priznaná suma XXX,XX eur súdom prvého stupňa predstavuje súčet straty času XX,XX eur a ostatných celkových nákladov cestovného XX,XX eur. Právny zástupca žalovaného predložil súdu prvého stupňa podrobný výpočet uplatňovaného cestovného s príslušnými dokladmi, ktoré túto výšku trov preukazujú a to technický preukaz použitého motorového vozidla K. Z. s objemom valcov XXXX cmX pri spotrebe X l nafty/XXX km a dôkaz o nákupe motorovej nafty dňa XX.X.XXXX po X,XXX eur/l. V. údaje súd prvého stupňa uviedol v odôvodnení rozsudku, ktorý je preto v tejto časti preskúmateľný. Pre účastníka konania ani pre súd nevyplýva zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o trovách konania, aby predkladal druhému účastníkovi konania doklady o uplatnených trovách konania. Túto povinnosť predkladať dôkazy o uplatnených trovách konania má účastník konania iba vo vzťahu k súdu, ktorý ich priznáva podľa § 151 O.s.p. Ak žalobca v odvolaní tvrdí, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania nepostupoval podľa § 42 ods. 2 O.s.p., odvolací súd udáva, že ustanovenie § 42 ods. 3 O.s.p. sa vzťahuje na prejednávanie veci samej, nie na rozhodovanie o trovách konania a preto účastník konania nie je povinný kópiu vyúčtovania trov konania a dôkazy o vzniknutých trovách konania predkladať aj s rovnopisom a súd nemá povinnosť toto vyúčtovanie trov konania ani dôkazy o vzniknutých trovách konania zasielať druhému účastníkovi konania na vyjadrenie.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, pretože rozhodnutie súdu prvého stupňa je vecne správne v napadnutom výroku o zmietnutí žaloby v prevyšujúcej časti o uplatnenej istine X XXX,XX eur (po čiastočnom späťvzatí na súde prvého stupňa) nad priznaný rozsah XX,XX eur a XX,XX eur, teda vo výške X XXX,XX eur a taktiež je správny výrok súdu prvého stupňa o zamietnutí žaloby o zmluvnej pokute nad XX,XX eur z celkovo uplatnenej zmluvnej pokuty X XXX,XX eur (po jej čiastočnom späťvzatí na súde prvého stupňa vo výške XXX,XX eur) . Taktiež je správny výrok rozsudku súdu prvého stupňa o priznaných trovách konania.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnému žalovanému v odvolacom konaní priznal náhradu trov odvolacieho konania XXX,XX eur podľa §§ 9, XX, Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb, zo základu predmetu odvolacieho konania X XXX,XX eur podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. Suma X. XXX,XX eur pozostáva zo zamietnutej časti žaloby o uplatnenej odmene vo výške X XXX,XX eur (pôvodne uplatnená pohľadávka X XXX,XX eur po zastavení konania o XXX,XX eur zostala predmetom sporu suma X XXX,XX eur a žalobca bol úspešný v časti priznanej odmeny XX,XX eur a XX,XX eur, neúspešný bol v časti X. XXX,XX eur) . Ďalšiu časť základu odvolacieho konania predstavuje suma X XXX,XX eur ako zamietnutá časť zmluvnej pokuty

(z pôvodne uplatnenej zmluvnej pokuty X XXX,XX eur po zastavení konania o XXX,XX eur z tejto sumy zostala predmetom konania suma X XXX,XX eur, z ktorej súd prvého stupňa priznal žalobcovi XX,XX eur) , teda predmetom odvolacieho konania zostala zamietnutá časť zmluvnej pokuty X XXX,XX eur. Zo základu predmetu odvolacieho konania a teda zamietnutej časti odmeny X XXX,XX eur a zamietnutej časti zmluvnej pokuty X XXX,XX eur, čo spolu predstavuje X XXX,XX eur je tarifná odmena za jeden úkon právnej služby podľa § 10 ods., 1 citovanej vyhlášky suma XXX,XX eur. Súd preto priznal žalovanému, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný v celom rozsahu trovy odvolacieho konania - trovy právneho zastúpenia za jeden úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu žalobcu zo dňa XX.X.XXXX XXX,XX eur a režijný paušál X,XX eur podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky, spolu to predstavuje XXX,XX eur a XX % DPH z tejto sumy XX,XX eur podľa § 18 ods. 3 citovanej vyhlášky, teda spolu trovy právneho zastúpenia úspešného žalovaného v tomto odvolacom konaní predstavujú XXX,XX eur. Na ich náhradu odvolací súd zaviazal neúspešného žalobcu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.