KSKE 4 Cob 102/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/102/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210207522 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210207522.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Q. I., s.r.o., Q. 2, XXX XX K., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného K.. K. N., advokátom, N. XX, XXX XX K., proti žalovanému: XMA.ELECTRONICA, s.r.o., Z. 3, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie X XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu J. II, č.k. XXCb/XXX/XXXX-XXX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o trovách konania a v zrušenom rozsahu vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu X XXX,XX eur, úroky z omeškania vo výške X % ročne zo sumy X XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od X.X.XXXX do zaplatenia a to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške XXX,XX eur, ktorú sumu je povinný žalovaný zaplatiť právnemu zástupcovi žalobcu K.. K. N., advokátovi, N. XX, XXX XX K. do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

I. prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že v konaní bolo preukázané tvrdenie žalobcu, že uzatvoril so žalovaným písomnú zmluvu o dielo dňa XX.XX.XXXX, na základe ktorej vyúčtoval žalovanému cenu diela X XXX,XX eur. V konaní nebolo preukázané tvrdenie žalovaného, že dielo malo vady, preto súd prvého stupňa podľa § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi cenu diela X XXX,XX eur spolu s úrokmi z omeškania X % ročne podľa § 369 ods. X Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. 586/2008 Zb., ktorý určuje výšku úrokov z omeškania, ktorá je o X percentuálnych bodov vyššia ako je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, teda vo výške X %.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnému žalobcovi priznal plnú náhradu trov konania XXX,XX eur pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za návrh XXX,XX eur a z trov právneho zastúpenia za X úkony právnej pomoci - príprava a prevzatie zastúpenia XXX,XX eur a písomné podanie vo veci samej - návrh na začatie konania XXX,XX eur a X x režijný paušál po X,XX eur, teda trovy právneho zastúpenia v celkovej výške XXX,XX eur podľa §§ 10, 14, 16 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Na náhradu týchto trov úspešného žalobcu, súd prvého stupňa zaviazal neúspešného žalovaného.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Uviedol, že súd prvého stupňa mu priznal trovy právneho zastúpenia len za X úkony právnej

pomoci a to prevzatie veci a podanie žaloby, zrejme opomenul priznať aj odmenu za tretí úkon - účasť právneho zástupcu žalobcu na pojednávaní dňa XX.X.XXXX vo výške XXX,XX eur, režijný paušál X,XX eur a cestovné náhrady XXX,XX eur. Uviedol, že takto si trovy konania žalobca vyčíslil vo svojom liste z XX.X.XXXX a tento list súd prvého stupňa aj citoval v odôvodnení rozsudku. Žalobca opätovne vyčíslil trovy konania a žiadal, aby mu boli priznané trovy konania v celkovej výške X XXX,XX eur. Uviedol, že trovy odvolacieho konania si neuplatňuje, pretože žalovaný tieto trovy nezavinil.

Odvolanie žalobcu bolo žalovanému doručené uložením zásielky na pošte dňa XX.X.XXXX, žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť pojednávanie, odvolanie smeruje proti rozsudku vo výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu o trovách konania je dôvodné.

Odvolací súd zistil z obsahu spisu, že súd prvého stupňa v prejednávanej veci vytýčil pojednávanie na deň XX.X.XXXX. Na toto pojednávanie sa dostavil právny zástupca žalobcu K.. K. N., advokát. Plnú moc pre K.. K. N. žalobca udelil dňa XX.X.XXXX. Z obsahu zápisnice o pojednávaní dňa XX.X.XXXX vyplýva, že pojednávanie v tento deň sa neuskutočnilo z dôvodu neprítomnosti žalovaného, u ktorého doručenie predvolania nebolo preukázané. Právny zástupca žalobcu súdu predložil k nahliadnutiu výpis z obchodného registra o zápise žalovaného, z ktorého vyplýva zrušenie spoločnosti žalobcu P. cassoviensis, s.r.o. bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou XK., s.r.o. so sídlom Z. 3, D.. Súd prvého stupňa preto toto pojednávanie odročil bez prejednania veci na deň XX.X.XXXX z dôvodu opätovného predvolania nástupcu žalobcu M., s.r.o., Z. 3, D.. Žalobca sa na pojednávaní dňa XX.X.XXXX, na ktorom došlo k vyhláseniu napadnutého rozsudku nezúčastnil, svoju neúčasť však ospravedlnil písomným podaním zo dňa XX.X.XXXX, ktoré bolo súdu prvého stupňa doručené XX.X.XXXX a navrhol, aby súd vykonal pojednávanie bez jeho účasti. Súčasne si uplatnil trovy konania a to náhradu súdneho poplatku a trovy právneho zastúpenia za 3 úkony právnej pomoci - prevzatie žaloby, podanie žaloby na súd a účasť na pojednávaní dňa XX.X.XXXX po XXX,XX eur - tarifná odmena za každý z týchto úkonov právnej pomoci, X x režijný paušál po X,XX eur a X x X,XX eur, taktiež si uplatnil cestovné spojené s účasťou právneho zástupcu žalobcu na pojednávaní dňa XX.X.XXXX v celkovej výške XXX,XX eur. Spolu si uplatnil trovy právneho zastúpenia vo výške XXX,XX eur.

Z obsahu odôvodnenia napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa o trovách konania vyplýva, že súd prvého stupňa priznal úspešnému žalobcovi plnú náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie, alebo bránenie práva. Priznal mu však iba tarifnú odmenu pre jeho právneho zástupcu za X úkony právnej služby, nepriznal mu odmenu za tretí úkon právnej služby - účasť na pojednávaní dňa XX.X.XXXX a v odôvodnení rozsudku vôbec neuviedol z akého dôvodu mu nepriznal odmenu za tento tretí úkon právnej služby, ktorý si žalobca riadne uplatnil vo svojom písomnom podaní zo dňa XX.X.XXXX.

Odvolací súd preto podľa § 221 ods. 1 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku zrušil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania, pretože súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil a nedostatočne zistil skutkový stav a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie o trovách konania.

Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude opätovne rozhodnúť o trovách konania úspešného žalobcu podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a § 14 ods. 1 a ods. 5 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a priznať za tretí úkon -

účasť právneho zástupcu na pojednávaní dňa XX.X.XXXX, ktoré bolo odročené bez prejednania veci 1/4 odmeny, režijný paušál podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky, uplatnenú náhradu za stratu času podľa § 17 vyhlášky a náhradu cestovného podľa § 15 citovanej vyhlášky.

Keďže súd prvého stupňa sa v odôvodnení napadnutého rozsudku nevysporiadal s tým, prečo nepriznal žalobcovi plnú výšku uplatnených trov konania, ak by tak urobil odvolací súd, porušil by ústavnú zásadu dvojinštančnosti súdneho konania a znemožnil by účastníkovi konania, ktorý by s jeho závermi v tomto smere nesúhlasil preskúmať rozhodnutie v riadnom opravnom konaní. Odvolací súd preto podľa § 221 ods. 1 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku zrušil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o trovách konania a v zrušenom rozsahu vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie podľa § 221 ods. 2 O.s.p.

V novom rozhodnutí súd prvého stupňa rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania podľa § 224 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Súd prvého stupňa je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu vysloveným v tomto zrušujúcom rozhodnutí podľa § 226 Občianskeho súdneho poriadku.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.