KSKE 4 Cob 107/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/107/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899209 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899209.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: L. X., s.r.o., A. XX, X., E.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátom F.. F. Z., AK so sídlom v X., Z.. S. 8, proti žalovanému: X.. F. M., miesto podnikania X., W. XX, E.: XX XXX XXX, o zaplatenie X.XXX,XX eura (XXX.XXX,XX Sk) s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu X. zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX-XXX, takto

r o z h o d o l :

N e p r i p ú š ť a zmenu účastníka konania na strane žalobcu z L. X., s.r.o., X. na E.. W. M., I. Z. XX, X..

Z r u š u j e rozsudok a konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi X.XXX,XX eura s X,X% úrokom z omeškania od XX.XX.XXXX do zaplatenia a trovy konania vo výške X.XXX,XX eura na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku a konanie zastavil o zaplatenie úroku z omeškania v prevyšujúcej časti.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že predmetom konania je nárok žalobcu na zaplatenie ceny vykonaných opráv motorového vozidla žalovaného vyfakturovaných faktúrou č. XXX/XX v sume XX,XXX,- Sk, č. XXX/XX v sume XX.XXX,XX Sk, č. XXX/XX na sumu X.XXX,XX Sk, č. XXX/XX v sume X.XXX,XX Sk a č. XXX/XX v sume XX.XXX,XX Sk. Uviedol, že tieto faktúry žalovaný uznal v dohode o zaplatení dlžnej sumy uzavretej dňa XX.XX.XXXX v sume XXX.XXX,XX Sk vrátane faktúry č. XXX/ XX na sumu XXX.XXX,XX Sk. V konaní žalovaný namietal, že uznanie dlhu z jeho strany je v rozpore s právnymi predpismi a vzniesol započítaciu námietku proti pohľadávke žalobcu do výšky X.XXX,- eura titulom náhrady škody zo dňa XX.X.XXXX. Na výzvu súdu prvého stupňa však žalovaný pohľadávku nešpecifikoval.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 323 ods. 1, § 267 ods. 1 a 2, § 407 ods. 3, § 358, § 369 ods. 2 a § 502 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 49 Občianskeho zákonníka, § 96 ods. 1, § 98 a § 142 ods. 3 O. s. p. a s poukazom na vykonané dokazovanie konštatoval, že účastníci konania uzavreli ústne kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bolo motorové vozidlo X. Q. W.. Mal za to, že žalobca faktúrami a zákazkovými listami v konaní preukázal, že žalovaný objednal určité opravy a žalobca vykonal na základe jeho objednávky aj povinné prehliadky v rámci servisu tohto vozidla. Pokiaľ žalovaný v konaní namietal, že uznanie z XX.XX.XXXX podpísal v tiesni, súd prvého stupňa toto tvrdenie nevzal do úvahy s poukazom na právnu úpravu, podľa ktorej v obchodných vzťahoch sa konanie v tiesni ako dôvod

neplatnosti právneho úkonu nepripúšťa. Poukázal aj na to, že žalovaný uznanú pohľadávku čiastočne vo výške XX.XXX,- Sk zaplatil a urobil aj započítací prejav, ktorým uplatnil proti žalobcovi do výšky podanej žaloby svoju pohľadávku. Súd prvého stupňa z týchto dôvodov zaviazal žalovaného na zaplatenie vymáhanej istiny a neprihliadal na započítaciu námietku, lebo žalovaný ju dostatočne nešpecifikoval a nepreukázal. Žalobcovi priznal aj úrok z omeškania vo výške X,X% ročne od XX.XX.XXXX, dokedy mal podľa splátkového kalendára žalovaný dlh zaplatiť a v prevyšujúcej časti konanie o zaplatenie uplatneného úroku z omeškania zastavil na základe čiastočného späťvzatia žaloby žalobcom.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 3 O. s. p. a žalobcovi, ktorý bol neúspešný len v časti úroku z omeškania, priznal náhradu trov konania vo výške X.XXX,XX eura. Tieto pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konania v sume XXX,XX eura (X.XXX,- Sk) a z trov právneho zastúpenia za XX úkonov právnej služby do XX.X.XXXX bez dane z pridanej hodnoty a režijný paušál celkom v sume X.XXX,XX eura. Za úkony právnej služby po X.X.XXXX priznal odmenu, režijný paušál a daň z pridanej hodnoty v sume X.XXX,XX eura s povinnosťou žalovaného zaplatiť trovy konania na účet právneho zástupcu žalobcu.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalovaný. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odvolanie odôvodnil dôvodmi podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. Namietal, že súd prvého stupňa mu odňal možnosť konať pred súdom, pretože vo veci konal, aj keď o odročenie pojednávania požiadal z dôvodu choroby. Žalovaný vytýkal súdu prvého stupňa, že sa nesprávne vysporiadal so skutkovými okolnosťami, najmä s jeho uznaním dlhu, vzájomným návrhom a návrhmi na započítanie a nedostatočne preskúmal oprávnenosť nároku žalobcu, ktorý pozostáva z jednotlivých čiastkových nárokov, pričom väčšina týchto nárokov je neopodstatnená a mala byť vybavená v rámci reklamácie, ktorú si uplatnil. Tvrdil, že ako spotrebiteľ sa stal prakticky rukojemníkom žalobcu, keď chcel používať svoje vozidlo a musel súhlasiť s mnohými pre neho nevýhodnými podmienkami. Uviedol, že súd sa nezaoberal jeho obranou, nevzal do úvahy právne následky jeho odstúpenia od zmluvy a vyniesol preto protiprávny rozsudok.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil a priznal mu trovy odvolacieho konania. Uviedol, že žalovaný hodinu pred pojednávaním žiadal o jeho odročenie z dôvodu, že si hľadá nového právneho zástupcu a z dôvodu nemoci, trvanie PN však nepreukázal. Zdôraznil, že súd prvého stupňa sa vysporiadal so všetkými vykonanými dôkazmi, jeho rozhodnutie vychádza zo zisteného skutkového stavu a je správne.

V odvolacom konaní dňa XX.X.XXXX bolo doručené odvolaciemu súdu oznámenie o postúpení pohľadávky žalobcu proti žalovanému E.. W. M., nar. XX.X.XXXX, bývajúcemu v X., I. Z. XX zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa XX.XX.XXXX a návrh na pripustenie postupníka E.. W. M. do konania na strane žalobcu. Súčasťou podania je zmluva o postúpení pohľadávok z XX.XX.XXXX, ktorou žalobca L. X., s.r.o. postúpil na E.. W. M. svoje pohľadávky proti žalovanému v sume XXX.XXX,XX Sk, t. j. X.XXX,XX eura s príslušenstvom vyplývajúce z faktúr č. XXXXX na sumu XX.XXX,XX Sk, ktorá bola uhradená len čiastočne a nezaplatená ostala čiastka XX.XXX,XX Sk a z faktúry č. XXXXX na sumu XXX.XXX,XX Sk, ktorá nebola zaplatená ani čiastočne.

Z výpisu z obchodného registra Okresného súdu Z. I odvolací súd zistil, že žalobca L. X., s.r.o., X. bol z obchodného registra vymazaný dňa XX.XX.XXXX.

Podľa § 92 ods. 2 O. s. p. ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené, alebo na koho prešli, navrhnúť, aby do konania

na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli.

Súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v odseku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované (§ 92 ods. 3 O. s. p.) .

K procesnému nástupníctvu dochádza vtedy, keď práva alebo povinnosti účastníka konania prešli po začatí súdneho konania na iného. V prípade univerzálnej sukcesie dochádza k prechodu všetkých práv a povinností účastníka konania na tretiu osobu, pričom právny nástupca sa stáva účastníkom konania a súd s ním koná bez toho, aby o jeho vstupe do konania rozhodoval práve z dôvodu, že vstupuje do všetkým práv a povinností sukcesora. Pri singulárnej sukcesii prechádzajú na nadobúdateľa len jednotlivé práva a povinnosti vymedzené predmetom sukcesie. Aj v prípade singulárnej sukcesie ide o priame procesné nástupníctvo, podmienkou účasti nadobúdateľa práv a povinnosti v súdnom konaní je, aby singulárna sukcesia bola na súde uplatnená. Súd bez návrhu pôvodného účastníka konania alebo toho, na koho boli prevedené práva alebo povinnosti, o ktoré v súdnom konaní ide, nemôže sám z úradnej moci konať s ich nadobúdateľom.

Návrh na zmenu účastníka konania podľa ustanovenia § 92 ods. 2 a 3 O. s. p. možno účinne urobiť len dovtedy, kým má pôvodný žalobca spôsobilosť byť účastníkom konania. Ak zánikom túto spôsobilosť stratí, návrh na zmenu účastníka už nemôže byť účinne urobený.

Spôsobilosť byť účastníkom konania má podľa § 19 O. s. p. ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby (§ 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka) .

Podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného zákonom určeného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak.

Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka) .

V posudzovanej veci žalobca spoločnosť L. X., s.r.o. X. zanikol výmazom z obchodného registra dňa XX.XX.XXXX a stratil tak spôsobilosť byť účastníkom konania.

Práva tohto žalobcu, ktoré sú predmetom daného konania, prešli na E.. W. M. zmluvou o postúpení pohľadávky dňa XX.XX.XXXX. Postupník však podal návrh na zmenu účastníka na strane žalobcu až v čase, kedy žalobca - postupca zanikol výmazom z obchodného registra a stratil spôsobilosť byť účastníkom konania. Za tohto stavu, keď žalobca zanikol, nemožno zmenu na strane tohto účastníka pripustiť, lebo tento procesný úkon je možný len za predpokladu, že žalobca, na miesto ktorého má vstúpiť niekto iný, mal v čase podania takého návrhu spôsobilosť byť účastníkom konania.

Z týchto dôvodov odvolací súd nepripustil zmenu účastníka na strane žalobcu.

Podľa § 103 O. s. p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1 veta prvá O. s. p.) .

Žalobca ako právnická osoba - obchodná spoločnosť zanikol výmazom z obchodného registra bez právneho nástupcu. Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania, ktorý vedie k zastaveniu konania, pretože takémuto účastníkovi nemožno priznať práva, ani uložiť povinnosti.

Odvolací súd preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. b/ zrušil a konanie podľa § 221 ods. 2 O. s. p. zastavil.

O trovách konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.