KSKE 4 Cob 124/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/124/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7709207934 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7709207934.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu T.. S. B. a členov senátu L.. L. W. a T.. D. D. v právnej veci žalobcu: T. U. F., S. 3, L., I.: XX XXX XXX, proti žalovanej: G. C., C. XX, I.: XX XXX XXX, zastúpenej T.. I. D., advokátkou, J. kancelária F. XX, B., o zaplatenie XX XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu L., č.k. XXCb/XXX/XXXX-XXX zo dňa X.XX.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalobcovi uložil povinnosť uhradiť žalovanému trovy konania X XXX,XX eur na účet právnej zástupkyne žalovanej do X dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa v tomto konaní domáhal zaplatenia uplatnenej pohľadávky, ktorá predstavuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu faktúrou č. XXXXXXX zo dňa XX.X.XXXX na sumu XX XXX,XX eur a faktúrou č. XXXXXXX zo dňa XX.X.XXXX na sumu XX XXX,XX eur, z ktorej zostávala neuhradená suma XX XXX,XX eur. Túto zmluvnú pokutu žalobca uplatnil na základe článku IX. bod X.X. zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa XX.X.XXXX, X.X.XXXX a X.X.XXXX, na základe ktorých žalobca ako zhotoviteľ vykonal pre žalovaného ako objednávateľa dielo - F. C.. Žalobca svoj návrh odôvodnil tým, že dňa X.X.XXXX uzatvoril s obchodnou spoločnosť M. still, a.s. zmluvu o postúpení pohľadávok, ktorou predmetné pohľadávky zo zmluvy o dielo postúpil na túto obchodnú spoločnosť v celkovej výške X XXX XXX,XX Sk, spolu s ich príslušenstvom ako aj so všetkými právami s nimi spojenými. Následne na návrh žalobcu - T. U. proti spoločnosti M. still, a.s., rozhodol G. súd D. rozsudkom sp. zn. XXCb/XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX tak, že zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa X.X.XXXX, ktorou žalobca podstúpil na postupníka - M. still, a.s. pohľadávku X XXX XXX,XX Sk s príslušenstvom ako aj so všetkými právami s nimi spojenými, voči dlžníkovi - G. C., je neplatná. Z toho žalobca vyvodil, že je naďalej oprávneným na vymáhanie pohľadávky voči žalovanej - G. C. a preto podal túto predmetnú žalobu.

Súd prvého stupňa zistil, že žalobca ako zhotoviteľ zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa X.X.XXXX postúpil pohľadávky zo zmluvy o dielo zo dňa X.X.XXXX za stavebné práce na stavbe F. C. v celkovej výške X XXX XXX,XX Sk spolu s ich príslušenstvom ako aj so všetkými právami s nimi spojenými postupníkovi - M. still, a.s. Žalobca toto postúpenie pohľadávky oznámil žalovanej písomným podaním

zo dňa X.X.XXXX, ktoré prevzala žalovaná, čo je zrejmé z podpisu starostu žalovanej na uvedenom oznámení postúpenia pohľadávky. Následne M. still, a.s. uzavrela zmluvu o postúpení pohľadávok so spoločnosťou MK N., s.r.o. dňa X.X.XXXX, predmetom ktorej boli tie isté pohľadávky a v takej istej výške ako v zmluve o postúpení pohľadávky medzi žalobcom a spoločnosťou M. still, a.s. U. - M. still, a.s. oznámila toto postúpenie pohľadávky žalovanému písomným podaním zo dňa X.X.XXXX, ktoré bolo doručené žalovanému dňa XX.X.XXXX, ako to vyplýva z poštového podacieho lístka.

Ďalej súd prvého stupňa zistil z predmetnej zmluvy o dielo č. XX-XX/XXXX zo dňa X.X.XXXX uzatvorenej medzi účastníkmi konania, že v článku IX. bod X.X. bolo dohodnuté, že ak objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi za vystavenú faktúru do dátumu splatnosti, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za každý deň omeškania úrok XXX,XX Sk z vystavenej faktúry odo dňa splatnosti neuhradenej faktúry. To znamená, že v tomto článku zmluvy o dielo nebola dohodnutá zmluvná pokuta, ktorú si uplatňuje žalobca v tomto konaní za oneskorenú úhradu faktúr zo strany objednávateľa ale bol dohodnutý úrok z omeškania.

Ďalej z rozsudku Okresného súdu D. sp. zn. XXCb/XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX súd prvého stupňa zistil, že žalobca v tomto konaní sa domáhal určenia neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky na spoločnosť M. still, a.s. a to pohľadávky, ktorú mal voči L. S. vo výške X XXX XXX,XX Sk s príslušenstvom a voči žalovanej - G. C. vo výške X XXX XXX,XX Sk s príslušenstvom ako aj všetkými právami s tým spojenými. Predmetným rozsudkom bolo žalobe vyhovené a súd vyslovil, že predmetné zmluvy o postúpení pohľadávok sú neplatné.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil tak, že právoplatný rozsudok Okresného súdu D. sp. zn. XXCb/ XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX nie je pre toto konanie právne záväzný podľa § 159 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku aj keď nadobudol právoplatnosť. Súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku poukázal na účinky právoplatného rozsudku v občianskom súdnom konaní na formálnu a materiálnu stránku právoplatnosti rozsudku a dospel k záveru, že uvedený rozsudok Okresného súdu D. je z hľadiska záväznosti záväzný len pre účastníkov tohto konania, teda pre žalobcu T. U. a žalovaného M. still, a.s. a nemôže byť záväzný aj pre obec C., ktorá nebola účastníkom tohto konania na Okresnom súde D.. Ďalej dospel k záveru, že aby išlo o prekážku rozhodnutej veci podľa § 159 ods. 3 O.s.p., musí ísť o totožnosť účastníkov konania a totožnosť predmetu konania. V konaní na Okresnom súde D. išlo o konanie o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky a v tomto konaní ide o konanie o zaplatenie pohľadávky. Preto otázka platnosti zmluvy o postúpení pohľadávok nie je rozhodná pre posúdenie účinkov splnenia dlhu postupníkov, ak oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi postupca, pretože záväzok dlžníka zaniká splnením postupníkovi i v prípade, že zmluva o postúpení pohľadávok z akéhokoľvek dôvodu neexistuje. V prejednávanej veci bolo preukázané, že postupca - žalobca oznámil postúpenie pohľadávky pre M. still, a.s. žalovanej dňa X.X.XXXX a preto toto relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávok, zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky. Súd z takéhoto oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu otázku skúmal existenciu a platnosť zmluvy o postúpení. S postúpením pohľadávky prechádza pohľadávka na nového veriteľa v takej podobe v akej v okamžiku postúpenia existovala, vrátane tzv. vedľajších práv, aj keď nie sú v zmluve o postúpení pohľadávky výslovne konkretizované. Teda v prejednávanej veci s postúpenou pohľadávkou na postupníka prešli aj práva na zmluvnú pokutu, ak nebolo v zmluve o postúpení pohľadávok dohodnuté niečo iné. Súd prvého stupňa predo dospel k záveru, že žalobca nedôvodne uplatňuje túto pohľadávku, ktorú postúpil pre spoločnosť M. still, a.s.

Súd prvého stupňa ďalšej zistil, že zmluvnú pokutu, ktorú žalobca uplatňuje v tomto konaní si v zmluve o dielo nedohodli. V zmluve si zmluvné strany dohodli iba úrok z omeškania. Ďalej súd prvého stupňa uviedol, že žalobca nepredložil faktúry, z ktorých by vyplynulo za aké obdobie, z úhrady ktorých oneskorených faktúr žalobca uplatňuje predmetnú zmluvnú pokutu a preto aj toto bolo dôvodom pre zamietnutie žaloby.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnej žalovanej priznal náhradu trov konania 2 XXX,XX eur, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia. Podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb prislúcha právnemu zástupcovi navrhovateľa odmena za 2 úkony právnej pomoci po

XXX,XX eur + XX % DPH (príprava a prevzatie zastúpenia, podanie odporu proti platobnému rozkazu) , X úkon právnej pomoci po XXX,XX eur + XX % DPH (účasť na pojednávaní dňa X.XX.XXXX) , X x režijný paušál po X,XX eur + XX % DPH, X x režijný paušál po X,XX eur + XX % DPH v súlade s vyhláškou č. XXX/XXXX Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, konkrétne s jej ustanoveniami v § 11 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a) , b) , c) , § 16 ods. 3, ďalej náhradu hotových výdavkov, ku ktorým patria cestovné náklady a náhrada za opotrebovanie, ktoré pri použití osobného motorového vozidla právneho zástupcu žalovanej pri priemernej spotrebe motorového vozidla X,X l na XXX km a cene U. X,XX eur za jeden liter pri vzdialenosti B. - L. - B. - XXX km a náhrada opotrebovania predstavujú pri ceste na pojednávanie dňa X.XX.XXXX s XX % DPH sumu XX,XX eur. Súčasne má v zmysle ustanovenia § 17 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb právny zástupca navrhovateľa nárok na náhradu straty času pri ceste zo sídla právneho zástupcu do sídla súdu a späť X x X,X hod. á XX,XX eur, spolu XX,XX eur + XX % DPH. Trovy právnej pomoci tak potom spolu predstavujú sumu X XXX,XX eur. Súd prvého stupňa na rozdiel od predloženého vyúčtovania vzniknutých trov nepriznal žalovanej odmenu za úkon právnej služby - odvolanie proti uzneseniu zo dňa XX.X.XXXX. Tento úkon žalovanej prostredníctvom splnomocneného zástupcu súd považoval za neúčelný, nakoľko išlo o odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd prvého stupňa návrh žalovanej na prerušenie konania zamietol a odvolací súd napadnuté uznesenie potvrdil.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. V odvolaní doslovne citoval odôvodnenie napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a uviedol, že tento rozsudok považuje za nesprávny a nezákonný a účastníkovi konania - žalobcovi sa týmto odňala možnosť konať pred súdom podľa § 221 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku. Ďalej žalobca v odvolaní cituje viaceré ustanovenia O.s.p., jednotlivé články Ústavy Slovenskej republiky a viaceré judikáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky. K samotnému rozhodnutiu súdu prvého stupňa uviedol, že súd prvého stupňa so zreteľom na okolnosti prípadu mohol v čase, keď realizoval prvé pojednávanie dňa X.XX.XXXX vedieť, že nie sú splnené podmienky uvedené v § 101 ods. 2 O.s.p. na prejednanie veci v neprítomnosti žalobcu a jeho právnej zástupkyne. Napriek tomu súd prvého stupňa toto pojednávanie vykonal a nevypočul účastníkov a konajúci súd rozhodol hneď na prvom pojednávaní bez toho, aby sa oboznámil so spisom. Uviedol, že jeho právnej zástupkyni predvolanie na pojednávanie ani nebolo doručené. Napriek tomu, že neboli splnené podmienky na pojednávanie, prvostupňový súd dňa X.XX.XXXX uskutočnil pojednávanie v neprítomnosti žalobcu a jeho právnej zástupkyne a rozhodol vo veci samej. Žalobcovi nie je jasné, kedy prvostupňový súd vo veci samej, uznesením vyhlásil koniec dokazovania podľa § 118 ods. 4 O.s.p. Preto je žalobca toho názoru, že súd prvého stupňa procesne postupoval tak, že tým mu znemožnil zúčastniť sa na konaní a realizovať ďalšie procesné práva, ktoré Občiansky súdny poriadok priznáva pre ten - ktorý úsek konania. Tým súd prvého stupňa postupoval tak, že vôbec neumožnil žalobcovi uplatniť jeho konkrétne procesné práva, čím porušil Ústavu Slovenskej republiky a základné práva žalobcu upravené v čl. 48 ods. 2 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky. Ďalej žalobca uviedol, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav a predmetné rozhodnutie nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, pretože nie je z rozhodnutia zrejmé, o ktoré dôkazy súd prvého stupňa oprel svoje skutkové zistenia a akými úvahami sa spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov. Žalobca navrhol, aby odvolací súd zrušil rozsudok a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril, odvolanie mu bolo doručené dňa XX.XX.XXXX.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, pretože nejde o také odvolanie vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku konštatuje správnosť napadnutého rozhodnutia a jeho odôvodnenie a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie odôvodnenia napadnutého rozsudku a k odvolaniu žalobcu, odvolací súd uvádza nasledovné:

Z obsahu odvolania žalovaného vyplýva, že podané odvolanie odôvodňuje odvolacím dôvodom podľa § 205 ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku, a to že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, konkrétne § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p., pretože účastníkovi konania - žalobcovi sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva. O vadu, ktorá je z hľadiska ustanovenia § 221 ods. 1 písm. f/ významná, ide len v tom prípade, ak išlo o postup nesprávny z hľadiska zachovania postupu súdu určeného zákonom a ak sa tento postup súdu prejavil v priebehu konania. O takéto odňatie možnosti konať pred súdom však nejde v prípade, že súd prvého stupňa rozhodne vo veci na nariadenom pojednávaní za neprítomnosti riadne predvolaného účastníka konania podľa § 115 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, teda ak mu bolo predvolanie doručené najmenej 5 dní pred dňom konania pojednávania. Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. súd pokračuje v konaní aj keď sú účastníci nečinní. Znamená to, že ak sa aj riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie a ani nepožiada z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania, môže súd prejednať vec v neprítomnosti takéhoto účastníka, prihliadne pri tom na obsah spisu a doposiaľ vykonané dokazovanie. Z toho teda vyplýva, že súd nemá povinnosť odročiť pojednávanie, ak sa účastník na pojednávanie nedostaví a ak nepožiada o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu a včas a dôležitý dôvod súdu nepreukáže.

Odvolací súd v prejednávanej veci zistil z obsahu spisu, že žalobca bol v konaní nečinný. Žalobu žalobca podal dňa X.X.XXXX bez pripojenia akýchkoľvek listinných dôkazov, na ktoré sa v žalobe odvolával, teda žalobu nepodal v súlade s ustanovením § 79 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Súd prvého stupňa ho preto vyzýval, aby doložil tieto konkrétne listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva v žalobe a vyzval ho výzvou z XX.X.XXXX, ktorú žalobca prevzal XX.X.XXXX, ďalej ho vyzval ďalšou výzvou z XX.XX.XXXX, ktorú žalobca prevzal XX.XX.XXXX. Ani na jednu z týchto výziev žalobca nereagoval. Súd prvého stupňa opätovne vyzval žalobcu výzvou z XX.X.XXXX, ktorú prevzal XX.X.XXXX, aby zaslal súdu do X dní listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva v návrhu a výzvou z XX.X.XXXX, ktorú žalobca prevzal XX.X.XXXX ho opätovne vyzýval na predloženie týchto dôkazov, avšak aj na tieto výzvy žalobca nereagoval. Žalobca prvýkrát reagoval na výzvy súdu až písomným podaním z XX.X.XXXX, v ktorom reagoval na ďalšiu výzvu súdu prvého stupňa zo XX.X.XXXX na predloženie listinných dôkazov a požiadal prvostupňový súd o predĺženie lehoty na predloženie týchto listinných dôkazov do XX.XX.XXXX, kedy sa jeho právna zástupkyňa vráti zo zahraničia. Žalobca však tieto listinné dôkazy súdu prvého stupňa do XX.XX.XXXX nezaslal. Súd prvého stupňa preto opätovne písomným podaním z X.X.XXXXX, ktoré žalobca prevzal XX.X.XXXX, urgoval žalobcu na predloženie listinných dôkazov pod následkami uloženia poriadkovej pokuty XXX,XX eur pre hrubé sťažovanie postupu súdu v konaní. Žalobca na to reagoval zaslaním viacerých rozhodnutí súdov: Okresného súdu D., Okresného súdu L. a Krajského súdu v B. v iných veciach bez akéhokoľvek sprievodného listu a bez predloženia listinných dôkazov uvádzaných v návrhu. Znamená to, že žalobca doposiaľ v tomto súdnom konaní ani v odvolacom konaní nedoložil súdu listinné dôkazy uvádzané v návrhu, z ktorých vyplýva uplatnená pohľadávka žalobcu XX XXX,XX eur. Ide o faktúru č. XXXXXXX na XX XXX,XX eur a faktúru č. XXXXXXX na sumu XX XXX,XX eur, z ktorej zostala neuhradená suma XX XXX,XX eur a z ktorých podľa tvrdenia žalobcu v žalobe vyplýva uplatnená pohľadávka. Tieto faktúry, ktorými mal žalobca vyúčtovať žalovanému uplatnenú zmluvnú pokutu žalobca doposiaľ v tomto súdnom konaní súdu nepredložil. Nemôže preto obstáť tvrdenie žalobcu, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav veci a vo veci nesprávne rozhodol, pretože súd rozhodol na základe tých listinných dôkazov, ktoré žalobca súdu predložil. Žalobca má podľa § 120 O.s.p. povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Ak žalobca nedoloží dôkazy o svojich tvrdeniach, súd pri hodnotení dôkazov podľa § 132 O.s.p. môže prihliadať len na tie dôkazy, ktoré účastníci konania predložili alebo označili. Nepredloženie listinných dôkazov a dôkazov o uplatnenej pohľadávke zo strany žalobcu preto nemôže viesť k úspechu žalobcu v konaní, nakoľko dôkazné bremeno o tvrdeniach uvádzaných v žalobe je na žalobcovi a nie na žalovanom. Žalovaný má v konaní povinnosť predložiť dôkazy o svojich tvrdeniach a nie o tvrdeniach uvádzaných žalobcom v žalobe.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa neodňal žalobcovi možnosť konať pred súdom, ak vo veci rozhodol na základe tých listinných dôkazov, ktoré boli žalobcom predložené. Súd prvého stupňa vyzýval žalobcu na predloženie listinných dôkazov v predvolaní na pojednávanie vytýčené

na XX.X.XXXX a v osobitnom písomnom poučení účastníkov konania podľa Občianskeho súdneho poriadku aj podľa § 120 ods. 4 O.s.p. kde poučil účastníkov, teda aj žalobcu, že je povinný predložiť všetky dôkazy a skutočnosti najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Toto predvolanie na pojednávanie konané XX.X.XXXX spolu s poučením bolo žalobcovi doručené XX.X.XXXX.

Pokiaľ ide o pojednávanie konané dňa X.XX.XXXX bez prítomnosti žalobcu, odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa nemal dôvod toto pojednávanie odročovať podľa § 119 O.s.p., pretože predvolanie na toto pojednávanie súd prvého stupňa doručil žalobcovi s veľkým časovým predstihom už dňa XX.X.XXXX. Žalobca svoju neúčasť na tomto pojednávaní vôbec neospravedlnil. Súd prvého stupňa predvolanie na toto pojednávanie nemal povinnosť doručovať právnemu zástupcovi žalobcu, pretože žalobca si žiadneho zástupcu pre toto konanie nezvolil a súdu prvého stupňa neoznámil meno ani adresu jeho právneho zástupcu a nedoložil prvostupňovému súdu plnú moc na zastupovanie žalobcu v tomto súdnom konaní.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že žalobcovi nebola postupom súdu prvého stupňa odňatá možnosť konať pred súdom, pretože mu boli priznané všetky procesné práva podľa Občianskeho súdneho poriadku a to najmä právo predniesť a doplniť svoj návrh, vyjadriť sa k rozhodným skutočnostiam, k odporu žalovaného proti platobnému rozkazu, právo označiť a predložiť navrhované dôkazné prostriedky a právo zúčastniť sa na pojednávaní. Žalobca mal teda reálne právo konať pred súdom prvého stupňa, avšak žalobca toto svoje zákonné právo nevyužil a na päť výziev súdu prvého stupňa na predloženie listinných dôkazov nereagoval a do skončenia dokazovania na pojednávaní dňa X.XX.XXXX nepredložil súdu listinné dôkazy svedčiace o uplatnenej pohľadávke XX XXX,XX eur a to faktúru č. XXXXXXX a faktúru č. XXXXXXX a dohodu o uplatnenej zmluvnej pokute.

Odvolací súd preto dospel k záveru s poukazom na ustanovenie § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a § 132 ods. 1 O.s.p., že súd prvého stupňa z toho, čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové aj právne závery a vo veci správne rozhodol, ak žalobu zamietol, pretože žalobca neuniesol v konaní dôkazné bremeno o oprávnenosti uplatnenej pohľadávky XX XXX,XX eur titulom uplatnenej zmluvnej pokuty.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny vo výroku o zamietnutí žaloby aj vo výroku o trovách konania.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému žalovanému preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.