KSKE 4 Cob 124/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/124/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7911212507 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7911212507.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: D. H. N., s.r.o., B. 5, G., F.: XX XXX XXX, zastúpeného spoločnosťou Y. H., s.r.o, B. 5, G., F.: XX XXX XXX proti odporcovi: I. Z., rodné číslo XXXXXXXXXX, S. Y. XXX, t. č. na neznámom mieste, zastúpený opatrovníčkou Z.. I. I., vyššou súdnou úradníčkou Q. súdu S., za účasti vedľajšieho účastníka: L. na ochranu občana spotrebiteľa E., I. XX, K., F.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátom Z.. F. I., ul. N.. hrdinov XXX/XX, N., o zaplatenie X.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Y. zo dňa XX.XX.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX-XX v spojení s dopĺňacím uznesením zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutom výroku o náhrade trov vedľajšieho účastníka tak, že navrhovateľ je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu trovy konania XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti uznesenia na účet právneho zástupcu Z.. F. I..

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Súčasne rozhodol o vrátení súdneho poplatku v sume XX,XX eura navrhovateľovi prostredníctvom O. úradu G. I po právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť, konanie preto podľa § 96 ods. 1 a 3 O. s. p. zastavil.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, lebo konanie bolo zastavené.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ zaplatil za návrh na začatie konania súdny poplatok XX,XX eura a svoj návrh vzal späť pred prvým pojednávaním, podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov rozhodol súd prvého stupňa o vrátení súdneho poplatku kráteného o sumu X,XX eura.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie vedľajší účastník, ktorý svoje podanie označil aj za návrh na doplnenie uznesenia. Uviedol, že z obsahu rozhodnutia nie je zrejmé, či sa výrok o trovách konania týka aj vedľajšieho účastníka. V zápornom prípade navrhol doplniť napadnuté uznesenie o výrok o trovách konania vedľajšieho účastníka. Súčasne trovy vyčíslil a žiadal priznať trovy právneho zastúpenia za jeden úkon právnej služby - prevzatie a prípravu zastúpenia v sume XXX,XX eura, ktorá pozostáva

z odmeny XX,XX eura, režijného paušálu X,XX eura a XX% DPH XX,XX eura. Vychádzal pritom z tarifnej hodnoty veci vo výške X.XXX,XX eura, ktorá pozostáva z istiny sporu X.XXX,XX eura a z kapitalizovaných úrokov z omeškania v sume XXX,XX eura (XX,XX% ročne zo sumy X.XXX,XX eura od X.X.XXXX do XX.XX.XXXX) . Pre prípad, že sa výrok o trovách konania týka aj vedľajšieho účastníka, uviedol, že toto jeho podanie je odvolaním proti výroku o trovách konania. S poukazom na ustanovenie § 146 ods. 2 vety prvej O. s. p. a § 137 O. s. p. navrhol uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku zmeniť a priznať mu trovy zastaveného konania v sume XXX,XX eura za dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, odvolanie) a súčasne predložil vyčíslenie týchto trov.

Súd prvého stupňa posúdil toto podanie vedľajšieho účastníka ako návrh na doplnenie rozhodnutia a dňa XX.X.XXXX vydal dopĺňacie uznesenie č. k. XXCb/XX/XXXX-XX, ktorým doplnil záhlavie uznesenia zo dňa XX.XX.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX-XX tak, že doplnil označenie vedľajšieho účastníka na strane odporcu a doplnil aj výrok o trovách vedľajšieho účastníka, ktorým uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť právnemu zástupcovi vedľajšieho účastníka trovy konania vo výške XXX,XX eura na účet Z.. F. I. do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Súd prvého stupňa konštatoval, že navrhovateľ zavinil zastavenie konania, preto podľa § 146 ods. 2 vety prvej O. s. p. je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy, ktoré mu vznikli právnym zastúpením. Trovy právneho zastúpenia pozostávajú z odmeny za dva právne úkony (prevzatie a príprava zastúpenia, odvolanie) z hodnoty X.XXX,XX eura + XXX,XX eura ( t.j. kapitalizované úroky z omeškania) , ktorá podľa § 10 ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. činí XX,XX eura a za odvolanie polovica tarify v sume XX,XX eura, režijný paušál X,XX eura a X,XX eura a 20% DPH v sume XX,XX eura.

Proti výroku o trovách dopĺňacieho uznesenia podal včas odvolanie navrhovateľ. Navrhol, aby odvolací súd zmenil uznesenie v jeho napadnutej časti a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Súčasne žiadal priznať trovy odvolacieho konania vo výške XX,XX eura. Citoval ustanovenie § 93 ods. 1 a 2, § 142 ods. 1, § 146 ods. 2 a § 150 ods. 1 a 2 O. s. p. a vyjadril názor, že vedľajším účastníkom požadované trovy konania nemožno považovať za trovy účelne vynaložené na uplatnenie alebo bránenie práva. Uviedol, že nevidí význam v právnom zastúpení vedľajšieho účastníka, lebo samotnou úlohou združenia podľa § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. je ochrana spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch. Tvrdil, že v danom prípade právny zástupca vedľajšieho účastníka nevykonal úkony nevyhnutné pre úspech vo veci, t. j. že neposkytol právne služby, ktorých vykonanie by malo vplyv na rozhodnutie súdu. Zdôraznil, že účelom združenia je kolektívna ochrana spotrebiteľov, združenie má pritom vo svojich radoch členov, ktorí majú právnické vzdelanie a združenie má využívať aj možnosť podpory ministerstva. Mal za to, že ak sa združenie rozhodne využiť pre zastupovanie v konaniach pomoc advokáta, tieto trovy právneho zastúpenia musí znášať z vlastných prostriedkov, inak takéto konania vytvára dojem účelovosti. Navrhovateľ ďalej tvrdil, že právne zastúpenie vedľajšieho účastníka je v danom prípade nadbytočné, účelové a nehospodárne, čím dochádza k zbytočnému navyšovaniu trov konania a na túto skutočnosť by mal súd prihliadať a rozhodnúť s použitím ustanovenia § 150 O. s. p. Rozhodnutie súdu prvého stupňa považoval za nepreskúmateľné, lebo nie je z neho zrejmé, akým spôsobom sa právny zástupca vedľajšieho účastníka oboznámil so spisovým materiálom. Zdôraznil, že vyjadrenie právneho zástupcu je zhodné s vyjadreniami v iných veciach a navyše, takéto úkony podľa navrhovateľa má prioritne vykonávať sám vedľajší účastník.

Vedľajší účastník vo vyjadrení k odvolaniu navrhol uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti ako vecne správne potvrdiť a priznať mu trovy odvolacieho konania v sume XX,XX eura. Zdôraznil, že konanie vo veci bolo zastavené na základe späťvzatia žaloby navrhovateľom až po vstupe vedľajšieho účastníka do konania, teda v dôsledku jeho aktivity. Účasť vedľajšieho účastníka bola preto pre účastníka efektívna, v zmysle cieľov a účelu, na ktorý bolo združenie založené. Poukázal na to, že pohľadávku získal navrhovateľ postúpením od veľkej finančnej spoločnosti a sám sa dáva zastupovať silnou advokátskou kanceláriou a pritom upiera právo na zastúpenie odporcovi ako slabému spotrebiteľovi. Uviedol niektoré nekalé obchodné praktiky, ktoré dodávatelia používajú v zmluvných vzťahoch so spotrebiteľmi, pričom prax je taká, že sociálne aj vedomostne slabý spotrebiteľ rezignuje a príjme akékoľvek rozhodnutie, lebo sám sa brániť nevie a na advokáta nemá prostriedky. Vedľajší účastník dal do pozornosti rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-XXX/XX, podľa ktorého združenie na ochranu spotrebiteľa má právo na advokáta aj na náhradu trov konania. K ďalším odvolacím námietkam navrhovateľa, ktoré súviseli s postavením združenia, jeho členov s právnickým vzdelaním a pomocou

štátu uviedol, že majú len jednu členku s právnickým vzdelaním, ktorá však právnu prax nevykonáva a uviedol aj výšku finančného príspevku štátu, ktorá nepokrýva ani poštové výdavky združenia. Mal za to, že návrh navrhovateľa na aplikáciu ustanovenia § 150 O. s. p. nie je dôvodný, lebo späťvzatím žaloby navrhovateľ zavinil zastavenie konania a mal by preto znášať trovy.

Odvolací súd prejednal odvolanie navrhovateľa v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne dôvodné.

Účastníci konania nepodali odvolanie proti výroku napadnutého uznesenia, ktorým konanie vo veci zastavil a proti výroku o vrátení súdneho poplatku navrhovateľovi, v tejto časti sa stalo uznesenie právoplatným a nebolo odvolacím súdom preskúmavané.

Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je (§ 93 ods. 1 O. s. p.) .

Podľa § 93 ods. 2 O. s. p. sa ako vedľajší účastník môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu.

Vedľajší účastník - L. E., oznámil vstup do konania na strane odporcu z vlastného podnetu (§ 93 ods. 3 O. s. p.) na podporu odporcu ako spotrebiteľa podaním, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa dňa X.XX.XXXX Oznámenie o vstupe do konania vedľajšieho účastníka na strane odporcu prevzal právny zástupca navrhovateľa dňa XX.XX.XXXX a podaním zo dňa XX.XX.XXXX, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa XX.XX.XXXX, vzal žalobu v celom rozsahu späť, navrhol konanie zastaviť a žiadal vrátiť súdny poplatok.

Vstup vedľajšieho účastníka má za cieľ zabezpečiť ochranu záujmov odporcu, ktorý je alebo môže byť ako spotrebiteľ v znevýhodnenom postavení. V konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník (§ 93 ods. 4 veta prvá O. s. p.) , to znamená, že sa tiež môže dať v súdnom konaní zastúpiť advokátom. Nemožno súhlasiť s názorom navrhovateľa vysloveným v odvolaní, že vstup vedľajšieho účastníka na strane odporcu do konania nebol účelný. Po doručení oznámenia navrhovateľovi o vstupe vedľajšieho účastníka na strane odporcu do konania, navrhovateľ totiž s krátkym časovým odstupom vzal svoju žalobu späť bez udania dôvodu a žiadal konanie vo veci zastaviť.

Právna úprava rozhodovania o náhrade trov zastaveného konania v prvej vete § 146 ods. 2 O. s. p. vyjadruje zásadu zodpovednosti účastníka sporového konania za zavinenie na zastavení konania. Zavinenie v zmysle tohto ustanovenia možno posudzovať výlučne z procesného hľadiska. V prípade, že navrhovateľ vzal svoju žalobu späť, zásadne platí, že procesne zavinil zastavenie konania a je preto povinný uhradiť jeho trovy, teda trovy protistrany a tiež vedľajšieho účastníka.

Navrhovateľ v odvolaní žiadal, aby odvolací súd rozhodol o trovách konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi podľa § 150 ods. 1 O. s. p., lebo konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Použitie citovaného ustanovenia pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania účastníkovi konania, avšak vzhľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa súd náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Dôvody hodné osobitného zreteľa môžu spočívať jednak v okolnostiach danej veci a jednak v okolnostiach na strane účastníkov konania. Z uvedeného vyplýva, že ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. je zamerané na odstránenie tvrdosti pri náhrade trov konania, ktoré by nastali, ak by sa uplatnila v plnom rozsahu zásada úspešnosti účastníka v konaní. Pri posudzovaní okolností hodných osobitného zreteľa treba prihliadať na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania a tiež na okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva na súde a ich postoj v konaní.

V posudzovanej veci navrhovateľ neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali záver o existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa a viedli by k nepriznaniu trov právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi. Pokiaľ navrhovateľ spochybňuje dôvodnosť vstupu vedľajšieho účastníka do konania na strane odporcu, odvolací súd dáva do pozornosti ustanovenie § 93 ods. 2 O. s. p., podľa ktorého sa ako vedľajší účastník môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je okrem iných aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a v posudzovanej veci bol nárok navrhovateľa uplatnený žalobou založený práve na spotrebiteľskej zmluve. Cieľom vedľajšieho účastníka pri vstupe do konania na strane odporcu ako spotrebiteľa je poskytnúť mu kvalifikovanú pomoc, a to prostredníctvom práva znalého odborníka - advokáta. Práve tak postupuje aj navrhovateľ, ktorý v posudzovanej veci splnomocnil na uplatnenie svojich práv a zastupovanie na súde advokáta. Z tohto dôvodu tvrdenie navrhovateľa o nehospodárnosti konania a zbytočnom navyšovaní trov konania v súvislosti so vstupom vedľajšieho účastníka na strane odporcu do konania nie je opodstatnené. Odvolací súd má za to, že navrhovateľom uvádzane skutočnosti nemajú charakter dôvodov hodných osobitného zreteľa, preto jeho návrhu na rozhodnutie o náhrade trov konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi podľa § 150 ods. 1 O. s. p. nevyhovel.

Navrhovateľ napadol výrok o náhrade trov konania, odvolací súd sa preto zaoberal aj výškou náhrady trov, ktorá bola vedľajšiemu účastníkovi priznaná a dospel k záveru, že súd prvého stupňa nesprávne stanovil tarifnú hodnotu veci, podľa ktorej sa určuje základná sadzba tarifnej odmeny.

Navrhovateľa sa vo veci samej domáhal proti odporcovi zaplatenia sumy X.XXX,XX eura s úrokom z omeškania vo výške XX,XX% ročne zo sumy X.XXX,XX eura a trovy konania.

Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku.

Predmetom konania vo veci samej bol nárok navrhovateľa na peňažné plnenie X.XXX,XX eura s príslušenstvom (úrokmi z omeškania a trovami konania) . Tarifnou hodnotou veci, ktorá je základnou sadzbou tarifnej odmeny, je uplatnená istina ako peňažné plnenie vo výške X.XXX,XX eura. Súčasťou tarifnej hodnoty veci však nie sú úroky z omeškania, ani požadované trovy konania, pretože sú len príslušenstvom peňažnej pohľadávky.

Vedľajšiemu účastníkovi patrí odmena za úkon právnej pomoci prevzatie a príprava zastúpenia podľa § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky zo sumy X.XXX,XX eura vo výške XX,XX eura, režijný paušál X,XX eura a XX% DPH v sume XX,XX eura, celkom za tento úkon právnej služby XX,XX eura. Ďalej patrí vedľajšiemu účastníkovi odmena za úkon právnej služby - návrh na doplnenie rozhodnutia súdu, keďže takto toto podanie posúdil aj súd prvého stupňa, za ktorý patrí odmena podľa § 14 ods. 2 písm. c/ vyhlášky vo výške polovice základnej sadzby tarifnej odmeny, t. j. XX,XX eura, lebo podanie sa netýka veci samej, ale len príslušenstva pohľadávky (trov konania) , režijný paušál X,XX eura a XX% DPH v sume X,XX eura, celkom za tento úkon XX,XX eura.

Odvolací súd vzhľadom na nesprávny výpočet odmeny za poskytnutie právnej služby právnemu zástupcovi vedľajšieho účastníka uznesenie súdu prvého stupňa v spojení s dopĺňacím uznesením v jeho napadnutej časti vo výroku náhrade trov konania vedľajšiemu účastníkovi podľa § 220 O. s. p. zmenil a uložil navrhovateľovi nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy právneho zastúpenia vo výške XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti uznesenia na účet právneho zástupcu vedľajšieho účastníka Z.. F. Šafranka.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 2 O. s. p. a náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, lebo odporcovi trovy tohto konania nevznikli a navrhovateľ a vedľajší účastník boli v odvolacom konaní úspešní len čiastočne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.