KSKE 4 Cob 126/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/126/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8511200791 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8511200791.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Y. S. s.r.o., so sídlom X. XX, XXX XX S., G.: XX XXX XXX, predtým Y. S., s.r.o., P. XX, XXX XX X. S., G.: XX XXX XXX, zastúpeného U.. U. A., advokátom, C. XX/XX, XXX XX X. S., proti žalovanému: AL - P., s.r.o., M. 5, XXX XX O., G.: XX XXX XXX, o zaplatenie XX XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu O. I, č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením odmietol odpor proti platobnému rozkazu, vydanému Okresným súdom X. S. dňa X.X.XXXX pod č.k. XRob/XX/XXXX-XX.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že potom ako Okresný súd X. S. vydal dňa X.X.XXXX platobný rozkaz, ktorý žalovaný prevzal XX.X.XXXX, podal žalovaný proti tomuto platobnému rozkazu odpor dňa XX.X.XXXX s odôvodnením, že platobný rozkaz vydal miestne nepríslušný súd a uplatnený nárok je v rozpore so skutočným stavom veci. Okresný súd X. S. posúdil toto podanie žalovaného ako odpor, s námietkou miestnej nepríslušnosti a spis postúpil Okresnému súdu O. I.

Súd prvého stupňa dospel k názoru, že odpor žalovaného bol podaný bez odôvodnenia vo veci samej a preto podľa § 174 ods. 3 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku odmietol odpor.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že neuznáva výšku uplatňovaného nároku XX XXX,XX eur s príslušenstvom z toho dôvodu, že žalovaný z uvedených faktúr uhradil sumu XX XXX,XX eur a to od júna XXXX do XX.XX.XXXX. Následne žalovaný v odvolaní podrobne špecifikuje, ktorú faktúru, v akej výške a v ktorý deň uhradil vkladom v hotovosti alebo na účet žalobcu vo Q.. Uviedol, že uznáva nárok žalobcu vo výške X XXX,XX eur.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedol, že považuje rozhodnutie súdu prvého stupňa za správne, pretože žalovaný odpor proti platobnému rozkazu vo veci samej neodôvodnil. Podané odvolanie považuje za účelové podané z toho dôvodu, aby došlo k oddialeniu skončenia súdneho sporu. Žalovaným uvádzané zaplatené čiastky boli žalobcom započítané na úhradu skôr splatných faktúr, pochádzajúcich z predchádzajúceho obchodného styku, čo žalovaný nikdy nenamietal. To, že žaloba je oprávnená, dosvedčuje aj písomné uznanie dlhu žalovaného dňa XX.XX.XXXX, ktoré je prílohou žaloby. Žalobca navrhol, aby odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu, nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku konštatuje správnosť napadnutého rozhodnutia súdu prvého stupňa a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom uznesení súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovaného, odvolací súd uvádza nasledovné:

Odvolací súd zistil z obsahu odporu žalovaného proti platobnému rozkazu, že tento odpor žalovaný odôvodnil nasledovne: Vo veci rozhodol miestne nepríslušný súd, ktorého rozhodnutie týmto namietame, nakoľko miestny príslušný je Okresný O. I a uplatnený nárok je v rozpore so skutočným stavom veci .

Z uvedeného odôvodnenia odporu proti platobnému rozkazu vyplýva, že okrem toho, že v tomto odpore ako prvom úkone, ktorý urobil žalovaný vo veci vzniesol námietku miestnej nepríslušnosti Okresného súdu X. S., samotný platobný rozkaz po skutkovej a právnej stránke napadol len konštatovaním, že uplatnený nárok je v rozpore so skutočným stavom veci. Toto konštatovanie žalovaného nemožno považovať za odpor s odôvodnením vo veci samej tak, ako to ukladá ustanovenie § 174 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Odvolací súd zistil zo samotného platobného rozkazu vydaného Okresným súdom X. S. dňa X.X.XXXX v prejednávanej veci, že súd poučil žalovaného v tomto platobnom rozkaze, že platobný rozkaz, proti ktorému nebude podaný odpor s odôvodnením, má účinky právoplatného rozsudku a poučil ho, že neskoro podaný odpor, alebo odpor podaný bez odôvodnenia a neoprávnenou osobou, súd uznesením odmietne podľa § 174 ods. 3 O.s.p.

Odvolací súd preto zhodne ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že konštatovanie žalovaného v odpore, že uplatnený nárok je v rozpore so skutočným stavom veci , nie je odôvodnením odporu, pretože z neho nevyplýva to, prečo žalovaný považuje uplatnenú pohľadávku žalobcu za nedôvodnú a v rozpore so skutočným stavom veci. Žalovaný až následne v odvolaní proti uzneseniu o odmietnutí odporu, podrobne rozpisuje dôvody, pre ktoré považuje uplatnenú pohľadávku žalobcu za nedôvodnú a podrobne uvádza jednotlivé faktúry, jednotlivé sumy a dátumy úhrad v časti uplatnenej pohľadávky žalobcu. Toto odvolanie žalovaného však už nič nemôže zmeniť na tom, že odpor proti platobnému rozkazu podal bez odôvodnenia do XX dní od jeho doručenia a vady odporu, spočívajúce v neodôvodnení odporu proti platobnému rozkazu, nemôže žalovaný napraviť až v odvolacom konaní, v ktorom sa prejednáva odmietnutie odporu proti platobnému rozkazu a nie uplatnený nárok.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a preukázateľné trovy odvolacieho konania mu nevznikli a taktiež nepriznal trovy konania žalobcovi, pretože ani jemu preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania, okrem trov právneho zastúpenia, nevznikli a trovy právneho zastúpenia si neuplatnil ani nevyčíslil, preto mu ich odvolací súd podľa § 151 ods. 2 O.s.p. nemohol priznať.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.