KSKE 4 Cob 132/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 132/2011

KS v Košiciach, dátum 25.03.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 132/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/132/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210227064 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210227064.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: S. R., a.s., J. X/A, XXX XX L., A.: XX XXX XXX, proti žalovanému: M., spol. s r.o., F. XX, XXX XX F., A.: XX XXX XXX, o zaplatenie X.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu F. II, zo dňa XX.XX.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX- XX, takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa na vydanie doplňujúceho rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu XXX,XX eura s X%. úrokom z omeškania ročne od XX.X.XXXX do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania návrh na začatie konania zamietol. Určil, že je neprijateľná zmluvná podmienka týkajúca sa zmluvnej pokuty dohodnutá v zmluvách o pripojení č. C zo dňa XX.X.XXXX v spojení s dodatkom k zmluve o pripojení, č. C zo dňa XX.X.XXXX v spojení s dodatkom k zmluve o pripojení a č. C zo dňa X.X.XXXX s dodatkom k zmluve. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok v jeho napadnutej zamietajúcej časti, jeho žalobe vyhovel v celom rozsahu a zároveň nevyhlásil zmluvné podmienky uvedené v treťom až piatom výroku rozhodnutia za neprijateľné zmluvné podmienky, alebo aby rozsudok v napadnutej časti zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Súčasne žiadal priznať trovy konania v súlade s právnou úpravou. Odvolanie odôvodnil nesprávnym právnym posúdením veci súdom prvého stupňa a tým, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav a nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu. Vytýkal súdu prvého stupňa, že nesprávne posúdil dohodu účastníkov konania o zmluvnej pokute, pretože nevzal do úvahy okolnosti uzavretia zmluvy, preto jeho záver o neprijateľnosti zmluvnej podmienky týkajúcej sa zmluvnej pokuty v jednotlivých zmluvách a ich dodatkoch, je nesprávne, preto nedôvodne zamietol aj žalobou uplatnený nárok na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty. Súčasne poukázal na to, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje výrok čo do zamietavej časti.

Odvolací súd skôr než pristúpil k vecnému prejednaniu podaného odvolania zistil, že nie sú dané podmienky pre rozhodovanie o tomto odvolaní, pretože súd prvého stupňa nerozhodol o celom predmete konania.

Podľa § 152 ods. 2 vety prvej O. s. p. rozsudkom má sa rozhodnúť o celej prejednávanej veci.

Ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže účastník do pätnástich dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu (§ 166 ods. 1 O. s. p.) .

Citované zákonné ustanovenie umožňuje súdu v prípade, že nerozhodol o celom predmete konania, túto vadu súdneho rozhodnutia napraviť a to buď na návrh účastníka konania alebo aj bez návrhu, ale len do doby, kým rozsudok nenadobudol právoplatnosť. Doplnenie urobí súd dopĺňacím rozsudkom, pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku (§ 166 ods. 2 veta prvá O. s. p.) .

Z výroku rozsudku súdu prvého stupňa vyplýva, že nerozhodol o celom predmete konania. Žalobou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy X.XXX,XX eura s X,XX% úrokom z omeškania od XX.X.XXXX do zaplatenia a náhrady trov konania. Súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi XXX,XX eura s 9% útokom z omeškania od XX.X.XXXX a žalobu zamietol v prevyšujúcej časti úrokov z omeškania. Vo výroku rozhodnutia súd prvého stupňa teda o celej žalobcom uplatnenej istine, aj keď z odôvodnenia napadnutého rozsudku nepochybne vyplýva, že nárok žalobcu aj v tejto časti (zmluvnej pokute vo výške 995,82 eura) posudzoval.

Odvolací súd preto vracia vec súdu prvého stupňa na rozhodnutie o celom predmete konania.

Úlohou súdu prvého stupňa po vrátení veci bude rozhodnúť dopĺňacím rozsudkom o celom predmete konania, dopĺňací rozsudok doručí účastníkom konania a po uplynutí lehoty na podanie odvolania, príp. po uplynutí lehoty na vyjadrenie k odvolaniu proti dopĺňaciemu rozsudku (ak bude podané) vec bezodkladne predloží odvolaciemu súdu na rozhodnutie o podanom odvolaní.

Úlohou súdu prvého stupňa bude tiež opraviť identifikačné číslo žalovaného v pôvodnom rozsudku v súlade so zápisom v obchodnom registri.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.