KSKE 4 Cob 139/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/139/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111214627 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111214627.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: W. s.r.o., C. X/A, K., J.: XX XXX XXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Q.. V. V., s.r.o., H.. P. K., J.: XX XXX XXX, proti žalovanému: W., s.r.o., X. XX, K., J.: XX XXX XXX, zastúpený spoločnosťou E. & H. s.r.o., T. 2, K., J.: XX XXX XXX, o zaplatenie X.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu K. I zo dňa XX.X.XXX č. k. XCb/XXX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu X.XXX,XX eura s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do XX.X.XXXX, zo sumy XXX,XX eura od X.XX.XXXX do XX.X.XXXX, zo sumy XXX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia a zo sumy XX,XX eura od XX.X.XXXX do XX.X.XXXX do troch dní od právoplatnosti rozsudku a konanie o zaplatenie XXX,XX eura zastavil. Žalovanému uložil aj povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania XXX,XX eura pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku XXX,XX eura a z trov právneho zastúpenia vo výške XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalobcu Advokátskej kancelárie Q.. V. V., s.r.o., K.. Súčasne rozhodol o vrátaní súdneho poplatku žalobcovi vo výške XX,XX eura prostredníctvom Daňového úradu K. do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa rozhodol vo veci rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b Občianskeho súdneho poriadku, lebo mal za to, že sú splnené všetky zákonom požadované podmienky pre jeho vydanie, keďže žalovaný sa v súdom stanovenej lehote XX dní nevyjadril k návrhu na začatie konania a na pojednávanie konané XX.X.XXXX sa bez ospravedlnenia nedostavil. Vychádzal preto z tvrdenia žalobcu, ktorý na základe objednávok poskytol žalovanému služby prenájmu plošiny na podvozku, služby prepravy a služby prenájmu lešenia. Cenu poskytnutých plnení žalobca vyúčtoval žalovanému faktúrami, ktoré žalovaný zaplatil len čiastočne alebo ich nezaplatil vôbec.

Pred začatím pojednávania vzal žalobca svoj návrh čiastočne v sume XXX,XX eura späť a žiadal konanie v tejto časti zastaviť, pretože túto sumu zaplatil žalovaný po podaní žaloby dňa XX.X.XXXX. Súd prvého stupňa podľa § 96 O. s. p. konanie o zaplatenie sumy XXX,XX eura zastavil a rozhodol o vrátení pomernej časti súdneho poplatku podľa § 11 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Nárok uplatnený žalobcom posúdil súd prvého stupňa podľa § 663 ods. 1 a § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka a žalobe vyhovel v rozsahu žalovanej istiny a tiež požadovaných úrokov z omeškania

priznaných žalobcovi podľa § 365 vety prvej a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a žalobcovi, ktorý bol v konaní plne úspešný, priznal trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konania vo výške XXX,XX eura a z trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby) po XXX,XX eura, režijný paušál X x X,XX eura.

V lehote na podanie odvolania podal žalovaný podľa § 153c O. s. p. návrh, aby súd prvého stupňa napadnutý rozsudok zrušil a vo veci opäť konal. Podanie bolo doručené súdu prvého stupňa dňa XX.X.XXXX faxovým podaním a následne dňa XX.X.XXXX, teda v zákonom stanovenej lehote, žalovaný doručil súdu prvého stupňa aj originál tohto podania (§ 42 ods. 1 O. s. p.) . Uviedol v ňom, že z dôvodu náhleho zhoršenia zdravotného stavu bol dňa XX.X.XXXX vyšetrený lekárom, ktorý mu stanovil základný rehabilitačný program. Túto skutočnosť preukazoval žalovaný lekárskym potvrdením a považoval ju za vážnu okolnosť, v dôsledku ktorej sa nemohol zúčastniť pojednávania. Žalovaný uviedol, že išlo teda o ospravedlniteľný dôvod, ktorý vznikol náhle a odôvodňuje zrušenie rozsudku pre zmeškanie.

Dňa XX.X.XXXX bolo súdu prvého stupňa osobne doručené odvolanie žalovaného proti rozsudku zo dňa XX.X.XXXX. Žalovaný navrhol, aby sudca okresného súdu zrušil napadnutý rozsudok, pretože v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. V odvolaní poukázal na to, že z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu sa nemohol zúčastniť pojednávania a riadne sa vyjadriť k všetkým dôkazom, ktoré mal súd k dispozícii, preto ak súd rozhodol vo veci, odňal mu možnosť konať pred súdom.

Uznesením zo dňa X.X.XXXX č. k. XCb/XXX/XXXX-XX súd prvého stupňa návrh žalovaného na zrušenie rozsudku Okresného súdu K. I zo dňa XX.X.XXXX č. k. XCb/XXX/XXXX-XX zamietol. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podľa § 119 ods. 3 O. s. p. ak je dôvodom pre odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka konania alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje jeho účasť na pojednávaní. Takéto vyjadrenie ošetrujúceho lekára nebolo žalovaným predložené, a teda žalovaný relevantným spôsobom nepreukázal, že sa skutočne dňa XX.X.XXXX nemohol pojednávania vo veci zúčastniť.

Proti tomuto uzneseniu nebolo podané odvolanie a stalo sa právoplatným dňa X.X.XXXX.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného navrhol, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolanie žalovaného nebude odmietnuté. Mal za to, že žalovanému nebola postupom súdu prvého stupňa odňatá možnosť konať pred súdom a ním predložené doklady nepreukazujú skutočnosť, že žalovaný alebo jeho právny zástupca sa nemohli pojednávania zúčastniť.

Odvolací súd zistil z obsahu spisu, že v posudzovanej veci súd prvého stupňa rozhodol rozsudkom pre zmeškanie, lebo dospel k záveru, že sú splnené podmienky stanovené v § 153c Občianskeho súdneho poriadku pre rozhodnutie takýmto rozsudkom. Žalovanému, ktorému bola rozsudkom pre zmeškanie uložená povinnosť plniť žalobcovi, poskytuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 153c zvláštny prostriedok nápravy, a to návrh na zrušenie kontumačného rozsudku. Tento návrh môže podať žalovaný do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ak z ospravedlniteľného dôvodu nebol prítomný na pojednávaní, na ktorom súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie.

Žalovaný návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie aj podal, jeho návrh však súd prvého stupňa zamietol a pretože odvolanie proti tomuto uzneseniu nebolo podané, stalo sa právoplatným.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal žalovaný aj odvolanie. Odvolací súd poukazuje na to, že podľa § 10 ods. 1 O. s. p. o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov rozhodujú krajské súdy, to znamená, že sudca súdu prvého stupňa nemôže rozhodnúť o odvolaní proti rozsudku pre zmeškanie, preto súd prvého stupňa odvolanie správne odstúpil na prejednanie krajskému súdu ako súdu odvolaciemu.

Podľa § 202 ods. 1 O. s. p. odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie nie je zásadne prípustné. Výnimkou sú dva odvolacie dôvody, pre ktoré sa musí odvolací súd napadnutým rozsudkom zaoberať. Je to v prípade, keď odvolateľ tvrdí, že neboli splnené predpoklady pre vydanie rozsudku pre zmeškanie, pričom v odvolaní musí uviesť, ktorý predpoklad stanovený zákonom nebol splnený, alebo ak tvrdí, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil.

Odvolací súd skôr, ako pristúpil k vecnému prejednaniu odvolania žalovaného, skúmal, či odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 vety prvej O. s. p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalovanému (advokátsku kanceláriu splnomocnil na zastupovanie až v odvolacom konaní) bol rozsudok súdu prvého stupňa doručený XX.X.XXXX. Lehota na podanie odvolania začala plynúť odo dňa nasledujúceho, t. j. od XX.X.XXXX (§ 57 ods. 1 O. s. p.) a posledným dňom na podanie odvolania bol XX. jún XXXX - utorok, pracovný deň.

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O. s. p.) .

V spise sa nenachádza faxové podanie odvolania, len faxové podanie návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie. Odvolanie podal žalovaný osobne na súde prvého stupňa až dňa XX.X.XXXX, teda po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

Z tohto dôvodu odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p. odvolanie žalovaného ako oneskorene podané odmietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.