KSKE 4 Cob 14/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 14/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7205225601 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7205225601.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu M.. R. G. a členov senátu O.. O. C. a M.. F. F. v právnej veci žalobcu: S. U., a.s., O. nivy 1, N., L.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou O. legal, s.r.o., A. 2, N., L.: XX XXX XXX, proti žalovanému: M. N., nar. XX.X.XXXX, S. 5, G., o zaplatenie XX XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu G. II, č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu v celom rozsahu zamietol. Žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania XXX,XX eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tým, že žalobca v konaní uplatňoval predmetnú pohľadávku XX XXX,XX eur za X nezaplatených splátok leasingu č. XX - XX po X XXX,XX eur a zmluvnej pokuty X XXX,XX eur podľa leasingovej zmluvy č. XXXXXX, ktorú uzatvoril so žalovaným dňa X.X.XXXX. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť z toho dôvodu, že predmet leasingu - motorové vozidlo C. CR-V, mu nebol predajcom tohto vozidla nikdy vydaný, na čo upozornil aj žalobcu, vozidlo mu nebolo nikdy fyzicky vydané a v trestnom konaní majiteľ predajne C. potvrdil, že vozidlo žalovanému nikdy nebolo fyzicky odovzdané. Súd prvého stupňa zistil, že žalobca - prenajímateľ ako leasingový nájomca uzatvorili dňa X.X.XXXX leasingovú zmluvu č. XXXXXX, predmetom ktorej bol prenájom a následná kúpa vozidla C. CR-V X,X ES. Predmetné vozidlo mala žalobcovi predať spoločnosť H., s.r.o. Doba leasingu bola dohodnutá na XX mesiacov od prevzatia vozidla. Účastníci v zmluve dohodli, že žalovaný zaplatí žalobcovi zmluvnú pokutu XXX,XX eur v prípade, že žalovaný neodovzdá žalobcovi protokol o prevzatí predmetu leasingu, originál dodacieho listu, veľkého technického preukazu a doklad o namontovaní bezpečnostného zariadenia. V článku S.. leasingovej zmluvy účastníci konania dohodli, že zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. V článku III. všeobecných leasingových podmienok dohodli, že v prípade omeškania žalovaného s uhrádzaním leasingových splátok má žalobca nárok na zmluvnú pokutu vo výške X,X % dlžnej čiastky denne. Z dohodnutých XX leasingových splátok vo výške X XXX,XX eur žalovaný uhradil žalobcovi nultú splátku, tzv. akontáciu XX XXX,XX eur dňa X.X.XXXX. Podľa dodatku č. X k leasingovej zmluve si účastníci konania zmenili splátkový kalendár, ktorým sa zmenila výška a počet splátok z XX splátok na XX, posledná splátka č. XX vo výške X XXX,XX eur mala byť uhradená dňa XX.X.XXXX. Do marca XXXX boli uhradené všetky leasingové splátky. Pretože ďalšie leasingové splátky neboli uhradené, žalobca listom zo X.X.XXXX od leasingovej zmluvy odstúpil. V konaní bolo preukázané, že protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu

leasingu zo dňa X.X.XXXX žalovaný a žalobca podpísali a potvrdili, že dodávateľ dodal a žalovaný ako nájomca prevzal predmet leasingu podľa leasingovej zmluvy.

Ďalej súd prvého stupňa zistil, že obchodná spoločnosti H., spol. s r.o. G., v ktorej je žalovaný jediným spoločníkom a zároveň konateľom, uzatvorila so žalobcom dňa XX.XX.XXXX ďalšiu zmluvu o prenájme s následnou kúpou veci č. XXXXXX, predmetom ktorej bol prenájom s následnou kúpou motorového vozidla C. CR-V MT. Za toto motorové vozidlo žalovaný žalobcovi riadne splácal dohodnuté splátky a po uplynutí doby nájmu, žalobca odpredal toto motorové vozidlo žalovanému. Aj toto motorové vozidlo žalobcovi odovzdala spoločnosť H., s.r.o. ako predajca motorových vozidiel C., ako to vyplýva z leasingovej zmluvy zo dňa XX.XX.XXXX a z protokolu o riadnom ukončení leasingovej zmluvy zo dňa XX.XX.XXXX.

Súd prvého stupňa zistil z uznesenia Okresnej prokuratúry G. II, sp.zn. X Pv XXXX/XX-XX zo dňa XX.X.XXXX, že bolo zastavené trestné stíhanie žalovaného, začaté na základe podnetu žalobcu vo veci obvinenia z trestného činu sprenevery v súvislosti s predmetnou leasingovou zmluvou č. XXXXXX. Z obsahu odôvodnenia tohto uznesenia vyplýva, že žalovaný napriek podpísaniu protokolu o prevzatí motorového vozidla od predajcu H. s.r.o. na základe leasingovej zmluvy č. XXXXXX toto motorové vozidlo fyzicky neprevzal, preto žalovaný nebol obžalovaný z trestného činu sprenevery.

Súd prvého stupňa z výsluchu žalobcu na pojednávaní dňa XX.X.XXXX zistil, že žalovaný uhradil žalobcovi XX leasingových splátok, neuhradil X leasingových splátok. Ďalej uviedol, že žalovaný žalobcovi až v roku XXXX oznámil, že predmet leasingu mu nebol vôbec odovzdaný, o čom svedčí list žalovaného zo dňa XX.X.XXXX. Žalovaný podľa leasingovej zmluvy mal povinnosť neodovzdanie predmetu leasingu oznámiť žalobcovi okamžite. On to však urobil až o X roky. Z výsluchu žalovaného na pojednávaní dňa XX.X.XXXX súd prvého stupňa zistil, že o tom, že mu predmet leasingu nebol odovzdaný, informoval osobne viackrát pracovníka žalobcu - pána G.. Potvrdil, že žalobcovi uhradil prvú leasingovú splátku - akontáciu a ďalšie dve splátky. Ďalej uviedol, že k prevzatiu motorového vozidla od predajcu - spoločnosť H. s.r.o. nedošlo z toho dôvodu, že pán S. ako zástupca spoločnosti H., s.r.o. žalovanému povedal, že k predmetu leasingu ešte nemá technický preukaz ani prenosné značky a preto mu motorové vozidlo nevydal. Neurobil to ani na následnú urgenciu žalovaného. Pán S. následne žalovanému navrhol iné riešenie a to, že mu odpredá iné vozidlo rovnakej značky, pričom to bude opätovne riešené leasingom cez žalobcu a žalovaným zaplatená akontácia na skoršiu leasingovú zmluvu sa mu zaráta na novú leasingovú zmluvu a pôvodná leasingová zmluva bude zrušená. Z toho dôvodu žalovaný skutočne zakúpil iné vozidlo od spoločnosti H., s.r.o. a za toto vozidlo riadne zaplatil. Pán S. žalovaného ubezpečil, že jeho prvý leasingový vzťah s leasingovou spoločnosťou on osobne vyrieši. Žalovaný uviedol, že prvého dve splátky predmetného leasingu zaplatil z toho dôvodu, že ešte nebola podpísaná druhá leasingová zmluva, ktorú následne riadne plnil. Súd prvého stupňa zistil z výsluchu svedka L.. O. H., ktorý pracoval v spoločnosti H., s.r.o. ako vedúci servisu a prijímací technik, že žalovaný v ich predajni motorových vozidiel sa vykričal pred inými klientmi, pretože mu nebolo odovzdané predmetné motorové vozidlo, pretože mala byť nejaká zmluva ukončená a zrejme k jej ukončeniu nedošlo. Potvrdil, že spoločnosť H., s.r.o. v zastúpení pánom S. mala so žalobcom nadštandardné vzťahy a preto sa stalo, že nedošlo k odovzdaniu technických preukazov do dvoch týždňov od motorových vozidiel, na základe uzatvorených leasingových zmlúv. Svedok ďalej potvrdil, že stalo sa viackrát, že jedno motorové vozidlo bolo v ich predajni odpredané viacerým kupujúcim a pán S. uhrádzal leasingové splátky za týchto klientov, ktorí neprevzali vozidlo. Svedok uviedol, že vzhľadom na nadštandardné vzťahy pána S. so žalobcom, musel žalobca vedieť o konaní pána S. ohľadom predmetnej leasingovej zmluvy. Súd prvého stupňa z výpovede ďalšieho svedka L.. B. G., ktorý pracoval u žalobcu v pozícií manager klientských vzťahov, že za žalobcu uzatváral predmetnú leasingovú zmluvu so žalovaným na motorové vozidlo C. CR-V a potvrdil, že dodávateľom predmetu leasingu bola spoločnosť H., s.r.o. Ďalej potvrdil, že žalovaný mu asi po X alebo X mesiacoch oznámil, že predmet leasingu mu nebol odovzdaný. Potvrdil, že leasingové zmluvy sa uzatvárali ešte predtým ako sa vozidlo prevzalo od predajcu a potvrdil, že nerozumel prečo žalovanému nebolo odovzdané vozidlo, keď leasingové splátky na predmetnú leasingovú zmluvu boli riadne uhrádzané. Súd prvého stupňa z výpovede svedka O. S. zistil, že ako predajca motorových vozidiel mal dobré vzťahy so žalobcom a preto odporučil žalovanému, ktorý prišiel do jeho predajne a mal záujem o kúpu motorového vozidlo C. CR-V, aby toto motorové vozidlo zakúpil prostredníctvom leasingu cez žalobcu. Na základe toho

došlo k uzatvoreniu predmetnej leasingovej zmluvy medzi žalobcom a žalovaným. Svedok O. S. potvrdil, že predmetné motorové vozidlo žalovanému neodovzdal, pretože ohľadom predmetného motorového vozidla vznikol nejaký technický problém a svedok uviedol, že obchodná spoločnosť H., s.r.o. sa snažila žalovanému vyjsť v ústrety tak, že mu ponúkli iné motorové vozidlo, s ktorým už tento problém nevznikol a na toto iné motorové vozidlo uzatvoril žalobca a žalovaný novú leasingovú zmluvu. Svedok potvrdil, že vzhľadom na svoje dobré vzťahy so žalobcom dohodol so žalobcom všetko tak, že novou zmluvou bude ukončený starý vzťah - leasingová zmluva medzi žalobcom a žalovaným a preto jednotlivé leasingové splátky na predmetnú leasingovú zmluvu uzatvorenú medzi žalobcom a žalovaným platil jednotlivé leasingové splátky O. S. prostredníctvom spoločnosti H., s.r.o. Keďže spoločnosť H., s.r.o. skrachovala, žalobca začal vymáhať od svojich klientov neuhradené leasingové splátky. Svedok ďalej uviedol, že všetke záležitosti súvisiace s predmetnou leasingovou zmluvou riešil so žalobcom a jednal pritom s riaditeľom jeho pobočky - pánom S., ktorý akceptoval tento spôsob riešenia úhrad leasingových splátok. Svedok ďalej potvrdil, že leasingové splátky za žalovaného nosil on osobne každý mesiac žalobcovi, išlo o väčšie finančné sumy, aj za iné leasingové splátky a žalobca tieto platby od O. S. zaúčtoval na príslušné leasingové zmluvy. Z výpovede ďalšej svedkyne L.. C. A., ktorá pracovala u žalobcu na ekonomickom oddelení, súd prvého stupňa zistil, že pán S. žalobcovi pravidelne vyplácal určité finančné čiastky, ktoré odovzdal pánovi S. a pán S. tieto peniaze neskôr dal na ekonomické oddelenie s rozpisom platieb, ku ktorým leasingovým vzťahom sa predmetné peniaze mali zaúčtovať. Potom pán S. odišiel a neskôr sa zastavil po príjmové doklady, ktoré žalobca vystavil. Svedkyňa uviedla, že tento spôsob platieb leasingových splátok u žalobcu robil iba pán S., podľa jej vedomosti to bola nejaká výnimka.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka ako kúpnu zmluvu a dospel k záveru, že vlastnícke právo k predmetu kúpy - motorového vozidla C. CR-V X,X zo spoločnosti H., s.r.o. na žalobcu neprešlo, pretože nedošlo k odovzdaniu predmetu kúpy. To, že nedošlo k odovzdaniu predmetu kúpy vyplýva zo svedeckých výpovedí L.. H. a O. S. a vyplýva to aj z trestného spisu vo veci trestného konania pre trestný čin sprenevery, ktorého sa mal dopustiť žalovaný ako obvinený. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že predmetná leasingová zmluva, uzatvorená medzi účastníkmi konania je absolútne neplatná podľa § 39 Občianskeho zákonníka, pretože svojím obsahom odporuje zákonu, keď nevlastník prenajíma cudziu vec a tiež zaväzuje sa previesť vlastnícke právo k nej na žalovaného. Preto žalobcom uplatnený nárok v tomto konaní na zaplatenie X leasingových splátok od žalovaného, na zaplatenie zmluvnej pokuty je nedôvodný vzhľadom na to, že zmluva je neplatná. Ďalej súd prvého stupňa uviedol, že bez ohľadu na zistenú neplatnosť právneho úkonu, na základe ktorého si žalobca uplatňuje v tomto konaní predmetnú pohľadávku, ak by aj predmetná leasingová zmluva bola uzatvorená platne v tomto prípade by súd žalobu zamietol aj z toho dôvodu, že takýto výkon práva zo strany žalobcu by bol v rozpore s poctivým obchodným stykom podľa § 265 Obchodného zákonníka. Žalobca mal vedomosť o neodovzdaní predmetu leasingu žalovanému, najneskôr X až X mesiace od uzatvorenia zmluvy, ako to potvrdil pracovník žalobcu L.. G.. Z výpovede svedka O. S. dokonca vyplýva, že žalobca o tom vedel aj skôr, najneskôr pri uzatvorení ďalšej leasingovej zmluvy č. XXXXXX medzi žalobcom a spoločnosťou žalovaného H., spol. s r.o. dňa XX.XX.XXXX. Aj napriek tejto skutočnosti, že nedošlo k odovzdaniu predmetu leasingu žalovanému a aj vzhľadom na nadštandardné vzťahy, ktoré mal žalobca s predajcom motorových vozidiel C., žalobca celú záležitosť riešil tak, že od predajcu vozidiel - pána S. prijímal finančné čiastky určené na uhradenie leasingových splátok. Možno preto konštatovať, že žalobca takýmto spôsobom keď prijímal od spoločnosti H., s.r.o. platby za motorové vozidlá, ktoré spoločnosť H., s.r.o. neodovzdala jednotlivým nájomcom v podstate preúveroval spoločnosť H., s.r.o. až do tej doby, kým spoločnosť H., s.r.o. neskrachovala. Súd prvého stupňa preto vidí v tomto konaní žalobcu, ktorým toleroval nedodanie predmetu leasingu od predajcu a prijímal leasingové splátky za žalovaného od predajcu motorového vozidla, čo nepriamo potvrdzuje tvrdenie žalovaného a priamo aj tvrdenie svedka S., že žalobca sa dohodol s predajcom motorových vozidiel, že žalovaný skutočne mal mať svoj vzťah so žalobcom ohľadom predmetného leasingu vysporiadaný tak, že tento mal byť nahradený novým leasingovým vzťahom a spoločnosťou H., spol. s r.o. G. takáto dohoda medzi žalobcom a žalovaným fungovala vyše dvoch rokov, počas ktorej predajca motorových vozidiel - spoločnosť H., s.r.o. uhradil žalobcovi XX leasingových splátok na predmetný leasingový vzťah, treba považovať konanie žalobcu, ktorý posledných X neuhradených splátok po skracovaní spoločnosti H., s.r.o. žiada od žalovaného za konanie, ktoré je v rozpore s poctivým obchodným stykom, preto takýto výkon práva podľa § 265 Obchodného zákonníka nepožíva právnu ochranu. Súd prvého stupňa preto žalobcu zamietol v celom rozsahu.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania XXX,XX eur, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku za odpor proti platobnému rozkazu.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne vyhodnotil dôkazy a účelové výpovede žalovaného a svedka O. S., ktoré boli jednoznačne zamerané na to, aby preukázali tvrdenie žalovaného o tom, že motorové vozidlo nebolo odovzdané napriek existencii protokolu o odovzdaní motorového vozidla, ktorý podpísal žalovaný a v ktorom prehlasuje, že motorové vozidlo mu bolo riadne odovzdané dňa X.X.XXXX. Taktiež bolo preukázané, že jednotlivé leasingové splátky boli splácané riadne a včas. Žiadne ustanovenie leasingovej zmluvy, jej prílohy ani žiadny právny predpis neustanovujú žalobcovi skúmať, kto splátky za žalovaného uhrádzal, teda, či ich uhrádzal sám žalovaný, alebo to za neho urobila tretia osoba. Žalobca teda v dobrej viere, že zmluva je riadne uzavretá, podal žalobu na zaplatenie dlžných splátok s príslušenstvom. Preto takýto výkon práv žalobcu nemôže byť označený ako nárok v rozpore s poctivým obchodným stykom. Žalobca uhradil predajcovi motorových vozidiel riadne a včas kúpnu cenu za motorové vozidlo a žalobou sa snažil iba o náhradu časti doposiaľ nezaplatenej ceny za motorové vozidlo a časti odmeny za užívanie motorového vozidla žalovaným. Súd prvého stupňa taktiež nezobral do úvahy, že žalovaný po podpísaní leasingovej zmluvy ešte podpísal aj dva dodatky k zmluve s úpravou splátkového kalendára. K uzatvoreniu dodatkov k zmluve dochádza spravidla na podnet nájomcu. Žalobca preto navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok a žalobe vyhovel.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu uviedol, že o tom, že predmet leasingu mu nebol odovzdaný vedel aj žalobca, čo potvrdil v konaní na súde prvého stupňa vo svojej svedeckej výpovedi L.. G. - pracovník žalobcu. Tento svedok uviedol na pojednávaní, že predmetnou vecou - neodovzdanie motorového vozidla, sa zaoberalo aj právne oddelenie žalobcu, avšak ani po tom nebol žalovanému predmet leasingu odovzdaný. Preto neboli splnené podmienky leasingu - prvý bod všeobecných podmienok, podľa ktorých mal byť predmet leasingu odovzdaný do užívania so svojimi náležitosťami podobnými užívaniu veci vlastníkom. Toto nebolo naplnené, predmet leasingu žalovanému nebol fyzicky odovzdaný ani neboli odovzdané doklady potrebné na evidenciu motorového vozidla - technický preukaz, čím žalobca nesplnil ani ďalšiu časť bodu a) a neumožnil, aby sa žalovaný ako nájomca stal po uplynutí leasingu vlastníkom predmetu leasingu. O. žalovaný uviedol, že ak žalobca v odvolaní uviedol, že nemal povinnosť skúmať, kto uhrádza jednotlivé splátky leasingu na predmetnú leasingovú zmluvu, uviedol, že tieto splátky boli robené bez vedomia žalovaného so zneužitím osobných údajov žalovaného, konkrétne jeho rodného čísla uvádzaného na príjmových dokladoch. Takýmto spôsobom by mohla leasingová spoločnosť uzatvárať niekoľko zmlúv so zneužívaním osobných údajov svojich klientov. Ďalej žalovaný uviedol, že nemá vedomosť o podpísaní dodatku k leasingovej zmluve, pretože u predajcu motorových vozidiel podpisoval viac dokladov a mohol medzi nimi byť aj dodatok k leasingovej zmluve, ktorý však nepodpísal vedome, mohol ho podpísať v súvislosti s riešením vzniknutého problému s predajcom motorových vozidiel, keď mu bolo navrhnuté uzatvoriť inú leasingovú zmluvu. Uviedol, že so žalobcom uzatvoril novú leasingovú zmluvu na nové motorové vozidlo, ktoré mu bolo riadne odovzdané a za toto nové motorové vozidlo riadne splácal leasingové splátky podľa ďalšej leasingovej zmluvy. Uviedol, že súd prvého stupňa všetky tieto okolnosti správne vyhodnotil a vo veci správne rozhodol. Navrhol, aby odvolací súd zamietol odvolanie žalobcu ako neopodstatnené a potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalobcu odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda žalobca aj žalovaný majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich tvrdení a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 132 ods. 1 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa, z toho čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové a právne závery a vo veci správne rozhodol.

Podľa § 489 ods. 1 Obchodného zákonníka zmluvou o kúpe prenajatej veci si strany dojednajú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec alebo prenajatý súbor vecí počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku.

Podľa § 489 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluva o kúpe prenajatej veci vyžaduje písomnú formu.

Predmetná zmluva o prenájme s následnou kúpou veci (leasingová zmluva č. XXXXXX) , ktorú účastníci konania uzatvorili dňa X.X.XXXX je komplexom troch na seba nadväzujúcich súborov práv a záväzkov a to nájomnej zmluvy, zmluvy o kúpe prenajatej veci a kúpnej zmluvy. Prvým zo vzájomných práv a záväzkov účastníkov leasingovej zmluvy sú vzťahy z nájmu, ktorá ako zmluvný typ je upravená v § 663 Občianskeho zákonníka. Podľa § 663 Občianskeho zákonníka musí prenajímateľ predmet nájmu odovzdať nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo na obvyklé užívanie. Znamená to, že prvou z povinnosti leasingového prenajímateľa - žalobcu bolo odovzdať predmet leasingu nájomcovi v stave spôsobilom na užívanie. V prejednávanej veci predmetom leasingu bolo motorové vozidlo a vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalobca neodovzdal žalovanému predmet leasingu - motorové vozidlo C. CR-V X,X ES. Túto povinnosť odovzdať predmet leasingového prenájmu mal za žalobcu ako leasingového prenajímateľa vykonať priamo predajca motorového vozidla C. ER-V X,X ES a to obchodná spoločnosť H., s.r.o., G. - N., ako to vyplýva z výpovedí účastníkov konania aj z výpovedí vypočutých svedkov. Predajca motorového vozidla - obchodná spoločnosť H., s.r.o. však žalovanému neodovzdal predmet leasingu. Žalobca mal minimálne tú povinnosť, aby sám zistil, či predmet leasingu bol žalovanému odovzdaný, ak ho neodovzdával žalovanému sám, pretože v bode I. leasingovej zmluvy sa žalovaný zaviazal, že prenajímateľ odovzdá nájomcovi do prenájmu s následnou kúpou predmet leasingu: C. CR-V X,X ES . Žalovaný však túto svoju zmluvnú povinnosť aj zákonnú povinnosť podľa § 489 Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 663 Občianskeho zákonníka nesplnil a žalovanému predmet leasingu neodovzdal.

Odvolací súd dospel k záveru, že len tá skutočnosť, že žalovaný podpísal pri uzatváraní leasingovej zmluvy dňa X.X.XXXX hneď ten istý deň, dňa X.X.XXXX aj protokol o prevzatí predmetu leasingu s dodávateľom motorových vozidiel - obchodnou spoločnosťou H., s.r.o., P. XX, G. - N., neznamená, že ide o listinný dôkaz, ktorý je v súdnom konaní nevyvrátiteľným dôkazom. Každá listina, ktorá je podpísaná oprávnenou osobou, alebo oprávnenými osobami, je platná, len ak sa nepreukáže, že jej obsah nie je pravdivý. V prejednávanej veci sa preukázalo výpoveďou štatutárneho zástupcu spoločnosti H., s.r.o. - O. S., že spoločnosť H., s.r.o. neodovzdala žalovanému predmet leasingu. Potvrdili to aj svedkovia - O. H., pracovník spoločnosti H., s.r.o., L.. B. G. - pracovník žalobcu.

Navyše z obsahu pripojených listín, z trestného spisu Okresného riaditeľstva A. zboru, odbor M. a kriminálnej polície v G. T.: P. - XXX/OEK - KZ - XXXX, obvineného - žalovaného, pre trestný čin sprenevery v súvislosti s predmetnou leasingovou zmluvou, vyplynulo, že riaditeľ pobočky žalobcu v G.

- L.. F. S. vedel o tom, že O. S. mesačne nosil žalobcovi cca XXX XXX,XX Sk - XXX XXX,XX Sk a potvrdil, že tieto platby sa rozúčtovavali na jednotlivé leasingové zmluvy podľa požiadaviek O. S.. Z výsluchu O. S. aj z jeho výpovede v tomto súdnom konaní a z výpovede svedkyne L.. C. A., taktiež pracovníčky žalobcu na ekonomickom oddelení vyplynulo, že O. S. nosil žalobcovi v hotovosti peňažné prostriedky na leasingové splátky na viaceré leasingové zmluvy, medzi nimi aj na predmetnú leasingovú zmluvu uzatvorenú medzi žalobcom a žalovaným a žalobca tieto platby rozúčtovával podľa pokynov L.. F. S..

Z toho vyplýva, že žalobca musel mať vedomosť o tom, že leasingové splátky na predmetnú leasingovú zmluvu uzatvorenú medzi žalobcom a žalovaným neplatí žalovaný, ale O. S., čo žalobca akceptoval. Neobstojí preto tvrdenie žalobcu v odvolaní, že bol v dobrej viere, že zmluva je riadne uzavretá . Žalobca vedel, že leasingové splátky neplatí žalovaný ako leasingový nájomca, ale ich platí predajca motorových vozidiel - spoločnosť H., s.r.o. prostredníctvom O. S.. Z toho vyplynulo, že leasingová zmluva nemohla byť splnená, ak leasingové splátky neplatí leasingový nájomca, ale predajca motorových vozidiel a takéto platby uskutočňoval aj v prospech iných leasingových zmlúv uzatvorených medzi žalobcom a inými nájomcami motorových vozidiel.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne rozhodol, ak žalobu o zaplatenie ďalších neuhradených splátok zo strany žalovaného pre žalobcu zamietol. Taktiež správne súd prvého stupňa vyhodnotil, že ak žalobca v tomto konaní uplatňuje voči žalovanému nárok na zaplatenie ďalších leasingových splátok z leasingovej zmluvy, potom ako leasingové splátky prestala splácať spoločnosť TLV, s.r.o., ktorej to žalobca umožňoval po dobu dvoch rokov a ak si uplatňuje splátky z leasingovej zmluvy, ktorá nebola nikdy zo strany žalobcu riadne splnená, že takýto výkon práva zo strany žalobcu je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a preto nepožíva súdnu ochranu.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa o zamietnutí žaloby, ako vecne správny a taktiež potvrdil výrok rozsudku súdu prvého stupňa o trovách konania ako vecne správny.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojené s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému žalovanému preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.