KSKE 4 Cob 21/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110205147 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110205147.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: I., spol. s r. o., N. XX, XXX XX D., X. XX XXX XXX, zastúpený O. kanceláriou K. A N., s.r.o., R.. M. D. XX, P.O.D. XXX, XXX XX D., X.: XX XXX XXX, proti žalovanému: I., spoločnosť s ručením obmedzeným, J., B. XX, XXX XX J., X.: XX XXX XXX, o zaplatenie XX.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu J. II, zo dňa X.XX.XXXX č. k. XXCb/XXX/XXXX-XXX, takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy právneho zastúpenia X XXX,XX eura a iné trovy konania X XXX,XX eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia na účet právneho zástupcu žalobcu.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa konanie v časti o zaplatenie X,XX% ročného úroku z omeškania zo sumy X.XXX,XX eura za obdobie od XX.X.XXXX do zaplatenia a XX% ročného úroku z omeškania zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do XX.X.XXXX zastavil. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi XX.XXX,XX eura s úrokom omeškania vo výške XX,XX% ročne zo sumy XX.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do XX.X.XXXX, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od X.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy X.XXX,XX eura od X.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XX.XXX,XX eura od X.X.XXXX do XX.X.XXXX, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od X.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od X.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia, úrok z omeškania vo výške XX% ročne zo sumy X.XXX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia a nahradiť žalobcovi trovy konania X.XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet jeho právneho zástupcu. Zamietol žalobu v časti o zaplatenie X,X% ročného úroku z omeškania zo sumy XX.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do XX.X.XXXX, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od X.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX a zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia.

Svoje rozhodnutie založil súd prvého stupňa na zistení, že účastníci uzavreli kúpnu zmluvu, na základe ktorej žalobca dodal žalovanému tovar v dohodnutom druhu a množstve, ktorého cenu vyúčtoval spornými faktúrami celkom vo výške XX.XXX,XX eura. Časť kúpnej ceny v sume XX.XXX,XX žalobca dobropisoval a zostatok dlžnej sumy vo výške XX.XXX,XX žalovaný nezaplatil.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 409 ods. 1, § 447, § 448 ods. 1, § 450 ods. 1, § 407 ods. 3 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a s poukazom na vykonané dokazovanie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zostatok dlžnej sumy uplatnený žalobou vrátane zákonného XX,XX% ročného úroku z omeškania a zamietol nárok žalobcu na zaplatenie úroku z omeškania nad túto sadzbu. Podľa § 96 O. s. p. zastavil konanie na základe čiastočného späťvzatia žaloby, ktoré sa týkalo časti úroku z omeškania zo sumy X.XXX,XX eura.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 3 vety prvej O. s. p. a žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške X.XXX,XX eura, ktorá pozostáva zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konania v sume X.XXX,- eura a z trov právneho zastúpenia vo výške X.XXX,XX eura. Trovy právneho zastúpenia priznal súd prvého stupňa podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a pozostávajú z odmeny za X úkonov právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia S.. A. I., písomné podanie súdu, prevzatie a príprava zastúpenia O. kanceláriou K. a PAW., s.r.o. a 2x účasť na pojednávaní) 4x po XXX,XX eura a 1x XXX,XX eura, režijný paušál 1x X,XX eura, 1x X,XX eura, 3x X,XX eura, za prvé dva úkony XX% daň z pridanej hodnoty a za ďalšie tri úkony XX% DPH.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Odvolanie podal len proti výroku o náhrade trov konania a navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o trovách konania a uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania celkom vo výške X.XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vytýkal súdu prvého stupňa, že mu nepriznal v trovách konania náhradu cestovného, náhradu za stratu času a náhradu za N. za cesty na dve pojednávania Zdôraznil, že požadované náhrady podaním zo dňa X.XX.XXXX vyčíslil vo výške 2x po XXX,XX eura a pripojil aj kópiu osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla vo vlastníctve právneho zástupcu žalobcu. Poukázal na to, že súd prvého stupňa sa s jeho nárokom na náhradu za stratu času, N. a cestovné v odôvodnení rozsudku o trovách konania nezaoberal, neuviedol dôvody, pre ktoré nepriznal žalobcovi uplatnené trovy konania, ale v nižšej sume, preto je rozsudok súdu prvého stupňa v časti výroku o trovách konania nepreskúmateľný.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti trovám konania a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Podľa § 151 ods. 1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

O náhrade trov konania rozhoduje súd v sporových veciach len na návrh, to znamená, že účastník konania musí nárok na náhradu trov uplatniť a trovy konania musí vyčísliť spravidla do rozhodnutia vo veci samej, najneskôr však do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia. V prípade, že síce nárok na náhradu trov uplatní, ale trovy konania nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí (§ 151 ods. 2 O. s. p.) .

V posudzovanej veci súd prvého stupňa dňa X.XX.XXXX (utorok) za prítomnosti právneho zástupcu žalobcu vo veci rozhodol rozsudkom s tým, že žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania, ktorých výška bude uvedená v písomnom vyhotovení rozsudku. Žalobca vyčíslil trovy konania podaním zo dňa X.XX.XXXX, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa XX.XX.XXXX. Z podacej pečiatky pošty vyplýva, že zásielka bola podaná na pošte dňa X.XX.XXXX (piatok) . Vzhľadom na to, že ide o procesnú lehotu, lehota na predloženie vyčíslenia trov konania podľa § 151 ods. 1 O. s. p., t. j. do troch pracovných dní, bola zachovaná (§ 57 ods. 3 O. s. p.) .

Vo vyčíslení trov konania žiadal žalobca priznať náhradu súdneho poplatku vo výške X.XXX,- eura a náhradu trov právneho zastúpenia vo výške X.XXX,XX eura za štyri úkony právnej pomoci vo výške X.XXX,XX eura. Tieto požadované trovy konania súd prvého stupňa v napadnutom uznesení žalobcovi priznal a na ich náhradu zaviazal žalovaného. Súd prvého stupňa však opomenul rozhodnúť o ďalších žalobcom vyčíslených trovách konania, ktoré uplatnil v tomto podaní a ktoré pozostávajú z cestovného a náhrady za stratu času na pojednávania právneho zástupcu žalobcu vytýčené na deň XX.XX.XXXX (bolo preročené bez prejednania veci) a X.XX.XXXX.

Cestovné žiadal žalobca priznať za cestu z D. do J. a späť, t. j. za XXX km pri základnej sadzbe X,XXX eura za kilometer v sume XXX,XX eura a náhradu za N. pri spotrebe X,X litra na XXX km a cene N. v sume X,XX eura za liter vo výške XX,XX eura, spolu cestovné v sume XXX,XX eura. Náhradu za stratu času uplatnil za X hodín, t. j. XX polhodín po XX,XX eura v sume XXX,XX eura. Rovnakú sumu uplatnil žalobca aj za druhé pojednávanie, teda 2x po XXX,XX eura vo výške XXX,XX eura.

Podľa § 137 O. s. p. trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

Podľa § 72 ods. 1 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy k hotovým výdavkom účastníka patria účelne vynaložené náklady, najmä cestovné, stravné a preukázané výdavky na ubytovanie.

Podľa § 73 ods. 2 citovanej vyhlášky účastníkovi sa hradia skutočné, účelné a hospodárne vynaložené výdavky cestovného verejným hromadným dopravným prostriedkom. Ak použil účastník vlastné motorové vozidlo, hradí sa mu cestovné ako pri ceste hromadným dopravným prostriedkom okrem prípadov podľa § 74.

Podľa § 74 vyhlášky ak okolnosti prípadu vyžadujú, aby cesta bola vykonaná inak ako verejným hromadným dopravným prostriedkom, poskytne sa účastníkom pri ceste náhrada podľa osobitných predpisov. Podľa týchto predpisov sa poskytuje stravné a preukázané výdavky na ubytovanie.

Súd prvého stupňa v obidvoch prípadoch určil termín pojednávania na X.XX hod. Ak sa chcel žalobca, resp. jeho právny zástupca zúčastniť pojednávania a mal cestovať hromadným dopravným prostriedkom, zrejme by musel pricestovať vopred a ubytovať sa v J.. To by znamenalo náklady na ubytovanie a vzhľadom na dĺžku cesty hromadným dopravným prostriedkom (vlakom) aj vyššiu sumu náhrady za stratu času. Odvolací súd preto považoval použitie osobného motorového vozidla žalobcom na pojednávanie za účelné.

Osobitným predpisom, na ktorý odkazuje § 74 citovanej vyhlášky a podľa ktorého sa poskytuje cestovné, je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ktorého ustanovenia sa primerane použijú aj na posúdenie a priznanie cestovného uplatňovaného účastníkom konania.

Podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky; ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, odsek XX sa nepoužije.

Sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia (§ 7 ods. 2 veta prvá zákona o cestovných náhradách) .

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 632/2008 bola s účinnosťou od X.X.XXXX stanovená v § 1 písm. b/ suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške X,XXX eura.

Podľa § 7 ods. 4 zákona o cestovných náhradách náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len "spotreba") uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (ďalej len "technický preukaz") .

Žalobca predložil fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla zn. K.-D. P. XXX P. ev. č. BA XXX NH, podľa ktorého je spotreba paliva X,X litra na XXX km.

Podľa 15 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) na náhradu za stratu času (§ 17) .

Podľa § 17 ods. 1 vyhlášky pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je podľa § 1 ods. 3, priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len "výpočtový základ") , ktorá v rozhodnom čase bola vo výške XXX,- euro. Za jednu polhodinu teda patrí právnemu zástupcovi žalobcu náhrada za stratu času v sume XX,XX eura.

Žalobca prostredníctvom právneho zástupcu uplatnil náhradu cestovného a náhradu za stratu času v súlade s právnou úpravou a zo súdneho spisu nepochybne vyplýva, že pojednávaní sa zúčastnil, má preto nárok na ich náhradu.

Odvolací súd preto zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o trovách konania a žalobcovi, ktorý bol neúspešný len v časti príslušenstva pohľadávky podľa § 142 ods. 3 O. s. p. priznal okrem náhrady súdneho poplatku v sume X.XXX,- eura a trov právneho zastúpenia pozostávajúcich z odmeny a režijného paušálu v sume X.XXX,XX eura tak, ako ich posúdil a priznal aj súd prvého stupňa, tiež cestovné vo výške XXX,XX eura, t. j. X x po XXX,XX eura (XXX,XX eura + XX,XX eura) a náhradu za stratu času vo výške XXX,XX eura, t. j. 2x po XXX,XX eura, spolu trovy právneho zastúpenia X.XXX,XX eura.

Priznané trovy konania je žalovaný povinný podľa § 149 ods. 1 O. s. p. zaplatiť advokátovi, ktorý zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O. s. p. a náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože úspešný žalobca si trovy tohto konania neuplatnil a žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.