KSKE 4 Cob 25/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/25/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209227342 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209227342.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

P. súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu D.. W. P. a členov senátu E.. E. U. a D.. S. S. v právnej veci žalobcu: O.. J. E., H.. správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S. projekt s.r.o. P. v konkurze, M. námestie l, P., O. XX XXX XXX, zastúpeného advokátkou D.. I. P., J. jednoty 8, P., proti žalovanému: J. J. s.r.o, H. 2, P., O.: XX XXX XXX, zastúpenému advokátom D.. H. R., P. XX, P., o zaplatenie XXX.XXX,XX eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu P. II zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXCb XX/XXXX-XXX, takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti vo výroku o zamietnutí žaloby o zaplatenie XX.XXX,XX eura s XX,X% ročným úrokom z omeškania od X.XX.XXXX do zaplatenia a vo výroku o trovách konania tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni XX.XXX,XX eur s 9% ročným úrokom z omeškania od X.XX.XXXX do zaplatenia a nahradiť trovy konania X.XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právnej zástupkyne žalobkyne.

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v prevyšujúcej napadnutej časti vo výroku o zamietnutí žaloby o zaplatenie úroku z omeškania zo sumy XX.XXX,XX eura nad 9% ročne za obdobie od X.XX.XXXX do X.XX.XXXX.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni trovy odvolacieho konania XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právnej zástupkyne žalobkyne.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu o zaplatenie sumy XX.XXX,XX eur s XX,X% ročným úrokom z omeškania od X.XX.XXXX do zaplatenia zamietol a v prevyšujúcej časti konanie zastavil. Žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania XX.XXX,XX eur do XX dní od právoplatnosti rozsudku na účet advokáta D.. H. R., P. XX, P..

Svoje rozhodnutie založil súd prvého stupňa na zistení, že úpadca ako objednávateľ uzavrel so žalovaným ako dodávateľom dňa XX.X.XXXX zmluvu o dielo, ktorej predmetom bola dodávka a montáž technologickej časti čističky odpadových vôd pre znečistenú splaškovú vodu. Zmluvné strany si dohodli cenu diela vo výške X.XXX.XXX,- Sk bez DPH. Objednávateľ mal zaplatiť XX% z ceny diela pri podpise zmluvy, XX% z ceny diela po vyrobení technologického zariadenia a XX% z ceny diela po funkčných skúškach a ukončení skúšobnej prevádzky. Zhotoviteľ mal dielo dodať s príslušnou dokumentáciou do XXX dní od objednávky a zaplatení XX% ceny diela. Úpadca ako objednávateľ na základe faktúry č. XXXX/X z XX.X.XXXX zaplatil X.XXX.XXX,- Sk s DPH dňa XX.X.XXXX. Listom, ktorý úpadca prevzal XX.X.XXXX, mu žalovaný oznámil, že čistička odpadových vôd je pripravená na expedíciu a

žiadal oznámiť presnú adresu dodávky v E.. Ďalším listom oznámila spoločnosť B., ktorá na základe objednávky žalovaného M. zhotovila, že M. je pripravená na dodávku a musí byť prevzatá a zaplatená. Listom zo dňa XX.X.XXXX úpadca odstúpil od zmluvy o dielo z dôvodu, že dodávateľ zmenil predmet dodávky, čím porušil podmienky zmluvy. Po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu dňa XX.X.XXXX odstúpila od zmluvy o dielo aj správkyňa konkurznej podstaty podľa § 45 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 536 ods. 1, § 537 ods. 1, § 538, § 546 ods. 1, § 560 ods. 1, § 344 a § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 45 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) a vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že žalovaný zhotovil M.. Z. od zmluvy úpadcom považoval za účelové, lebo v tom čase bola M. zhotovená, ale nebola zaplatená stanovená cena, a to XX% z ceny diela, úpadca totiž zaplatiť XX% z ceny diela priamo spoločnosti B. v F., a nie žalovanému ako svojmu zmluvnému partnerovi. Konštatoval, že neexistoval právny dôvod pre odstúpenie úpadcu od zmluvy o dielo. Za neúčinné považoval súd prvého stupňa aj odstúpenie od zmluvy správkyňou konkurznej podstaty, lebo podľa § 45 ods. 3 ZKR môže správca odstúpiť od zmluvy len v rozsahu ešte navzájom nesplnených záväzkov, v danom prípade je však predmetom konania odstúpenie od zmluvy v rozsahu už splneného záväzku vyhotovenia technologického zariadenia. Pretože obidve odstúpenia od zmluvy súd prvého stupňa posúdil ako neúčinné, ktoré nezakladajú povinnosť žalovaného vrátiť poskytnutú sumu XX.XXX,XX eur, preto žalobu o zaplatenie tejto sumy s XX,X% úrokom z omeškania od X.XX.XXXX ako nedôvodnú zamietol.

Žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia sumy XXX.XXX,XX eur s XX,X% ročným úrokom z omeškania od X.XX.XXXX do zaplatenia. V priebehu konania vzal žalobu o zaplatenie XX.XXX,XX eur s príslušenstvom späť a žiadal konanie v tejto časti zastaviť. Súd prvého stupňa konanie v rozsahu späťvzatia podľa § 96 O. s. p. zastavil.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a žalovanému, ktorý mal v konaní plný úspech, priznal náhradu trov pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za odpor X.XXX,- eur a z trov právneho zastúpenia podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za sedem úkonov právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, odpor proti platobnému rozkazu, účasť na troch pojednávaniach, vyjadrenie vo veci a ďalšia porada s klientom) po XXX,XX eur a režijný paušál 2x po X,XX eur, 4x po X,XX eur a 1x X,XX eur, celkom vo výške XX.XXX,XX eur.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa, jeho žalobe v plnom rozsahu vyhovel a priznal mu aj trovy konania. Odvolanie odôvodnil nesprávnymi skutkovými zisteniami, ku ktorým súd prvého stupňa dospel na základe vykonaného dokazovania (§ 205 ods. 2 písm. d/ O. s. p.) a nesprávnym právnym posúdením veci súdom prvého stupňa (§ 205 ods. 2 písm. f/ O. s. p.) . Vytýkal súdu prvého stupňa záver, že žalovaný mu dielo dodal a preto nie je dôvod pre odstúpenie od zmluvy o dielo podľa § 45 ods. 3 ZKR. Poukázal na ustanovenia zmluvy o dielo, podľa ktorej dielo malo byť dodané do mesta F. J. - P. v E. do konca mája XXXX. Presné miesto dodania diela bolo žalovanému známe aj z korešpondencie s úpadcom. K riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela písomným protokolom však nedošlo, čo vyplýva aj z listinných dôkazov založených v súdnom spise. Podľa oznámenia spoločnosti B. zariadenie bolo predané do S. a nedodanie diela vyplýva z rozsudkov vo veciach vedených na Okresnom súde P. I sp. zn. XXCbi XX/XXXX a XXCbi XX/XXXX a tiež z výpovede svedka O.. I.. Keďže žalovaný nedodal dielo, má žalobca nárok na vrátenie zaplatenej časti diela vo výške XX% ceny diela. Poukázal na to, že žalovaný porušil zmluvné povinnosti, preto úpadca ako objednávateľ začal komunikovať so subdodávateľom, spoločnosťou B. v F., ktorej aj XX% z ceny diela zaplatil, aby splnil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy, žalovaný však predmet diela nedodal ani čiastočne. Za dôvodné preto považoval odstúpenie od zmluvy o dielo podľa § 45 ods. 3 ZKR.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril, odvolanie mu bolo doručené XX.X.XXXX.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o také odvolanie vo veci samej, na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne dôvodné.

Odvolaním nebol napadnutý výrok rozsudku, ktorým súd prvého stupňa konanie v prevyšujúcej časti zastavil. V tejto časti sa stal rozsudok súdu prvého stupňa právoplatným a nebol predmetom preskúmania odvolacieho súdu.

V posudzovanej veci nebolo sporné, že úpadca (pred vyhlásením konkurzu na jeho majetok) a žalovaný uzavreli dňa XX.X.XXXX zmluvu o dielo, ktorej predmetom bola dodávka a montáž technologickej časti čističky odpadových vôd pre znečistenú splaškovú vodu vrátane dokumentácie k M. v termíne do konca mája XXXX. Účastníci zhodne potvrdili aj to, že pri podpise zmluvy zaplatil úpadca podľa podmienok zmluvy XX% dohodnutej ceny diela.

Po vyhlásení konkurzu správkyňa konkurznej podstaty vypovedala zmluvu o dielo a žiadala vrátiť poskytnutú zálohu. Súd prvého stupňa založil svoje rozhodnutie na závere, že toto jej odstúpenie od zmluvy je neúčinné, lebo podľa § 45 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, môže správca od zmluvy odstúpiť len v rozsahu ešte navzájom nesplnených záväzkov, v danom prípade došlo však k odstúpeniu v rozsahu už splneného záväzku vyhotovenia technologického zariadenia. S týmto záverom súdu prvého stupňa nemožno súhlasiť.

Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, to znamená, že zo skutkového zistenia vyvodzuje, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O mylnú aplikáciu právnych predpisov ide, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval.

Podľa § 324 ods. 1 Obchodného zákonníka záväzok zanikne, ak sa veriteľovi splní včas a riadne.

Splnenie je právny úkon povinnej osoby, ktorým táto v úmysle splniť svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu poskytuje oprávnenej osobe predmet plnenia podľa zmluvy. Záväzok zo zmluvy zanikne podľa citovaného zákonného ustanovenia predovšetkým včasným a riadnym splnením, teda riadnym a včasným poskytnutím (predávajúcim, zhotoviteľom a pod.) dohodnutého zmluvného plnenia.

V posudzovanej veci mal žalovaný dodať úpadcovi ako objednávateľovi technologické zariadenie pre čističku odpadových vôd. Z predložených listinných dôkazov vyplýva, že zmluvný partner žalovaného toto technologické zariadenie aj zhotovil a pripravil na expedíciu, ktorá mala byť realizovaná podľa podmienok zmluvy až po zaplatení ďalších XX% ceny diela na účet žalovaného. Vzhľadom na to, že objednávateľ okrem dohodnutej sumy vo výške XX% z ceny diela pri podpise zmluvy žalovanému ďalšiu sumu vo výške XX% z ceny diela na základe jeho faktúry nezaplatil, žalovaný mu objednané dielo nedodal.

Je potrebné zdôrazniť, že samotné zhotovenie objednanej technológie nie je splnením zmluvy, pretože splnenie záväzku žalovaného ako zhotoviteľa týmto spôsobom si účastníci konania v zmluve nedohodli. Práve naopak, zmluvné strany si dohodli dodávku technologického zariadenia na miesto dodania s montážou, vykonaním funkčných skúšok a skúšobnou prevádzkou a odovzdaním a prevzatím diela formou písomného protokolu. Je nepochybné, že žalovaný týmto dohodnutým spôsobom dielo nedodal a v konaní opak ani netvrdil, z predložených listinných dôkazov dokonca vyplýva, že zmluvný partner žalovaného technologické zariadenie zhotovil, pre nezaplatenie dohodnutej ceny toto zariadenie žalovanému nedodal, ale ho odpredal do S.. To znamená, že ani žalovaný nemohol predmet zmluvy - technologické zariadenie, dodať žalobcovi.

Vzhľadom na uvedené, ak súd prvého stupňa uzavrel, že žalovaný ako zhotoviteľ splnil svoj záväzok zo zmluvy o dielo, lebo dielo zhotovil, tento jeho právny záver je v rozpore so skutkovým stavom, so zmluvou a nezodpovedá platnej právnej úprave. Právne posúdenie veci súdom prvého stupňa je preto nesprávne, lebo súd použil síce správny právny predpis, tento však nesprávne vyložil.

Podľa § 45 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca ani druhá zmluvná strana v čase vyhlásenia konkurzu ešte nesplnili alebo ktorú si navzájom splnili len čiastočne, správca, ako aj druhá zmluvná strana môže od zmluvy v rozsahu ešte navzájom nesplnených záväzkov odstúpiť; nároky druhej zmluvnej strany z odstúpenia od zmluvy však možno v konkurze uplatniť len prihláškou ako podmienenú pohľadávku.

Uznesením Okresného súdu P. I zo dňa XX.X.XXXX č. k. 9K XX/XXXX bol vyhlásený na majetok objednávateľa S. projekt s.r.o. P. konkurz. Správkyňa konkurznej podstaty O.. J. E., H.. listom zo dňa X.XX.XXXX, ktorý podľa oznámenia J. pošty, a.s. Oblastného riaditeľstva pôšt P. žalovaný prevzal dňa X.XX.XXXX, odstúpila od zmluvy podľa § 45 ods. 3 ZKR s poukazom na skoršie odstúpenie od zmluvy o dielo úpadcom. Následne podaním zo dňa XX.XX.XXXX vyzvala žalovaného na vrátenie v súvislosti so zmluvou poskytnutých plnení, v žalovanej výške.

Z vykonaného dokazovania vyplýva, že žalovaný nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu zo zmluvy, a to bez ohľadu na to, že jeho povinnosti plniť mala predchádzať povinnosť žalobcu zaplatiť mu XX% z ceny diela. V tomto konaní podstatným pre posúdenie odstúpenia od zmluvy správkyňou konkurznej podstaty je, či došlo k splneniu alebo čiastočnému splneniu zmluvy. Odvolací súd má za to, že boli splnené zákonné predpoklady stanovené § 45 ods. 3 ZKR - úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení a v čase vyhlásenia konkurzu nedošlo k splneniu zmluvnej povinnosti ani čiastočnému plneniu podľa zmluvy o dielo, preto správkyňa konkurznej podstaty mohla podľa citovaného ustanovenia od zmluvy o dielo odstúpiť.

Úpadca a žalovaný sú obchodné spoločnosti a zmluvu o dielo uzavreli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa názoru odvolacieho súdu je preto potrebné posúdiť dôsledky odstúpenia od zmluvy podľa ustanovení tohto právneho predpisu.

Podľa § 344 Obchodného zákonníka od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon.

Podľa § 349 ods. 1 Obchodného zákonníka odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany.

Podľa § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby tohto zákona podľa § 262, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške dojednanej v zmluve pre tento prípad, inak ustanovenej podľa § 502. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených (§ 351 ods. 2 Obchodného zákonníka) .

V posudzovanej veci žalobkyňa odstúpila od zmluvy podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Odstúpenie od zmluvy bolo žalovanému doručené dňa X.XX.XXXX a týmto dňom zanikli všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Vzhľadom na to, že pred odstúpením od zmluvy úpadca poskytol žalovanému plnenie - peňažnú sumu vo výške XX% z ceny diela, vznikla žalovanému povinnosť podľa § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka toto plnenie vrátiť spolu s úrokmi z omeškania.

Podľa § 502 ods. 1 Obchodného zákonníka od doby poskytnutia peňažných prostriedkov je dlžník povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške, inak v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona. Ak úroky nie sú takto určené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy. Ak strany dojednajú úroky vyššie než prípustné podľa zákona alebo na základe zákona, je dlžník povinný platiť úroky v najvyššie prípustnej výške.

Podľa § 369 ods. 1 vety prvej a druhej Obchodného zákonníka ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva.

Účastníci konania si pre prípad odstúpenia od zmluvy nedohodli úroky z omeškania, platí preto zákonná úprava a žalobkyňa má nárok na úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka a ustanovením § 3 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Podľa § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba L. centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba L. centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o X percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba L. centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom

trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka (§ 3 ods. X nariadenia vlády č. XX/XXXX Z. z.) .

Pre posúdenie výšky úrokov z omeškania bude rozhodujúce určiť prvý deň omeškania žalovaného so splnením peňažného dlhu.

Ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka stanovuje pri odstúpení od zmluvy povinnosť strany, ktorej bolo poskytnuté plnenie, toto plnenie vrátiť spolu s úrokmi z omeškania, ak išlo o peňažné plnenie, nestanovuje však čas, dokedy toto plnenie je potrebné vrátiť. Ak čas plnenia nie je určený, podľa § 340 ods. X Obchodného zákonníka je dlžník povinný záväzok splniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.

V posudzovanej veci žalobkyňa vyzvala podaním zo dňa XX.XX.XXXX žalovaného na vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu odstúpenia od zmluvy, z obsahu spisu však nevyplýva, či táto zásielka bola žalovanému doručená a kedy ju prevzal. Nepochybne sa však zo žaloby žalovaný dozvedel o nároku žalobkyne na zaplatenie uplatnenej sumy, preto odvolací súd považoval doručenie platobného rozkazu so žalobou žalovanému dňa XX.XX.XXXX súčasne aj za výzvu na zaplatenie dlžnej sumy.

Na rozdiel od Občianskeho zákonníka, ktorý v prípade, ak nie je čas plnenia dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, stanovuje povinnosť dlžníka splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal (§ 563 Občianskeho zákonníka) , Obchodný zákonník stanovuje dlžníkovi v takom prípade povinnosť splniť dlh bez zbytočného odkladu po výzve veriteľa na plnenie. Táto lehota môže byť rôzne dlhá a bude závisieť od okolností prípadu, najmä od plnenia, ktoré má byť dlžníkom poskytnuté. V danom prípade, vzhľadom na to, že žalovaný mal poskytnúť peňažné plnenie, mohol tak urobiť najneskôr na druhý deň po doručený žaloby, a pretože dlh nezaplatil, dňom nasledujúcim, t. j. od X.XX.XXXX sa dostal do omeškania so splnením peňažného záväzku.

Základná úroková sadzba ECB k prvému dňu omeškania žalovaného so splnením peňažného dlhu bola vo výške X% (od XX.X.XXXX) , po pripočítaní 8 percentuálnych bodov podľa § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. XX/XXXX Z. z. má žalobca nárok na úroky z omeškania vo výške 9% ročne.

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa § 220 O. s. p. zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti tak, že uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni XX.XXX,XX eura s 9% ročným úrokom z omeškania od X.XX.XXXX do zaplatenia a v prevyšujúcej časti, t. j. vo výroku o zamietnutí žaloby o zaplatenie úroku z omeškania z priznanej istiny nad 9% ročne a za obdobie od X.XX.XXXX do X.XX.XXXX rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vecne správny potvrdil.

Žalobkyňa uplatnila žalobou nárok na zaplatenie istiny XXX.XXX,XX eura. Po začatí konania vzala žalobu čiastočne v sume XX.XXX,XX eura s príslušenstvom späť, pretože jej zaplatenie žalovanému nevedela hodnoverne preukázať.

Podľa § 146 ods. 2 O. s. p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Platná právna úprava náhrady trov zastaveného konania v prvej vete citovaného ustanovenia vyjadruje zásadu zodpovednosti účastníka sporového konania za zavinenie na zastavení konania. Zavinenie v zmysle tohto ustanovenia možno posudzovať výlučne z procesného hľadiska. V prípade, že navrhovateľ vzal svoju žalobu späť, zásadne platí, že procesne zavinil zastavenie konania a je preto povinný uhradiť jeho trovy. Druhá veta citovaného ustanovenia je výnimkou z uvedenej zásady a uplatňuje sa vtedy, keď pre správanie odporcu došlo k späťvzatiu dôvodne podanej žaloby. Predpokladom rozhodnutia o trovách konania podľa § 146 ods. 2 druhej vety O. s. p. je jednak dôvodne podaná žaloba a jednak skutočnosť, že k späťvzatiu došlo pre správanie sa odporcu v období nasledujúcom po podaní žaloby.

Žalobkyňa vzala žalobu čiastočne späť, v tejto časti, čo predstavuje XX% uplatneného nároku, zavinila zastavenie konania, a preto je povinná uhradiť trovy konania v tejto výške žalovanému.

Odvolací súd ako dôvodnú posúdil žalovaným uplatnenú náhradu trov konania titulom zaplateného súdneho poplatku za odpor zo sumy XXX.XXX,XX eura vo výške X.XXX,- eura a trov právneho zastúpenia z tejto sumy podľa § 10 ods. 1 a 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za šesť úkonov právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie odporu proti platobnému rozkazu, vyjadrenie vo veci samej, zastupovanie na troch pojednávaniach) po XXX,XX eura, paušálnu náhradu 2x po X,XX eura, 3x po X,XX eura a 1x X,XX eura, celkom na trovách právneho zastúpenia X.XXX,- eura a spolu trovy konania XX.XXX,- eura. Žalovanému nepriznal náhradu za úkon právnej služby ďalšia porada s klientom, pretože v konaní nebolo preukázané, že takýto úkon bol vykonaný.

Vzhľadom na rozsah zavinenia žalobkyne na zastavení konania, čomu zodpovedá jej povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania, t. j. vo výške XX%, priznal odvolací súd žalovanému náhradu trov konania v sume X.XXX,XX eura, t. j. XX% zo sumy XX.XXX,- eura.

V zostávajúcej časti, t. j. v sume XX.XXX,XX s priznaným príslušenstvom bol úspešný, až na nepatrný neúspech v uplatňovanom úroku z omeškania, preto mu patrí náhrada trov konania podľa § 142 ods. 3 O. s. p.

Odvolací súd priznal žalobkyni podľa jej vyčíslenia náhradu trov prvostupňového konania titulom zaplateného súdneho poplatku zo sumy XX.XXX,XX eura vo výške X.XXX,XX eura a trovy právneho zastúpenia podľa § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za šesť úkonov právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby, vyjadrenie k odporu, zastupovanie na troch pojednávaniach) odmenu 6x po XXX,XX eura a režijný paušál 2x po X,XX eura, 3x po X,XX eura a 1x X,XX eura, celkom vo výške X.XXX,XX eura, spolu X.XXX,XX eura.

Po odrátaní náhrady trov konania priznanej žalovanému vo výške X.XXX,XX eura odvolací súd uložil žalovanému nahradiť žalobkyni trovy konania v sume X.XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet jej právnej zástupkyne D.. Anity Krčovej (§ 149 ods. 1 O. s. p.) .

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 3 O. s. p. a § 142 ods. 3 O. s. p. a žalobkyni, ktorá v odvolacom konaní bola neúspešná len v nepatrnom rozsahu, priznal uplatnené a vyčíslené trovy právneho zastúpenia za jeden úkon právnej služby - podanie odvolania podľa § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v sume XXX,XX eura (odmena XXX,XX eura + režijný paušál X,XX. eura) . Trovy konania je povinný nahradiť žalobkyni žalovaný, ktorý nebol v odvolacom konaní úspešný.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.