KSKE 4 Cob 28/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 28/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 28/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811207237 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811207237.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: D. G. - L., so sídlom v R., D. XXX, O.: XX XXX XXX, zastúpeného D.. A. B., advokátom, I. kancelária S., U. 4, proti žalovanému: Z. R., F.. 1. mája XXX, R., O.: XX XXX XXX, zastúpeného D.. I. E., advokátom, I. kancelária S., ul. B. a E. 4, o zaplatenie XX XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu S., č.k. XXRob/XX/XXXX- XX zo dňa X.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh žalovaného na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa založil na zistení, že potom ako žalovaný podal písomným podaním z XX.X.XXXX odpor proti vydanému platobnému rozkazu zo dňa XX.XX.XXXX, požiadal zároveň o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu. Ako dôvod uviedol, že dňa XX.X.XXXX bolo starostovi žalovaného doručené upovedomenie o začatí exekúcie a vtedy sa prvý krát dozvedel o tom, že bol vydaný platobný rozkaz dňa XX.XX.XXXX. Od pracovníkov žalovaného sa dozvedel, že platobný rozkaz prevzala pracovníčka obecného úradu dňa XX.XX.XXXX a údajne z nedbanlivosti platobný rozkaz spolu s prílohami nepredložila starostovi obce.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovenia § 58 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku a dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu žalovaného proti platobnému rozkazu, pretože súd prvého stupňa nezistil dôvody na odpustenie zmeškania lehoty. Sám žalovaný uviedol, že platobný rozkaz prevzala poverená pracovníčka, ale nedopatrením s platobným rozkazom neoboznámila starostu žalovaného, čo však nie je dôvod na odpustenie zmeškania lehoty.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Navrhol, aby odvolací súd zrušil uznesenie, alebo aby ho zmenil a vyhovel návrhu žalovaného na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu. Uviedol, že toto rozhodnutie nepovažuje za správne, predovšetkým z toho dôvodu, že vo veci rozhodol nezákonný sudca. Návrh na odpustenie zmeškania lehoty spolu s odporom proti platobnému rozkazu podal žalovaný dňa XX.X.XXXX, kedy súd prvého stupňa vydal potvrdenie o prijatí návrhu, podaniu bola pridelená sp. zn. XCb/X/XXXX a vec bola pridelená na rozhodnutie sudkyni D.. D. C., napadnuté uznesenie však vydala sudkyňa D.. P. D.. Nie je zrejmé, na základe čoho bola vec pridelená sudkyni D.. P. D., keď po podaní veci bola počítačom vec pridelená D.. D. C.. Žalovaný doposiaľ nebol o žiadnej zmene zákonného sudcu informovaný. Preto je žalovaný toho názoru, že vec nebola rozhodnutá zákonným sudcom. Navyše považuje rozhodnutie za nepreskúmateľné pre

nedostatok dôvodov, pretože súd len konštatuje, že nezistil dôvody na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu a len strohým konštatovaním uvádza, že nie je dôvod na odpustenie zmeškania lehoty. Ďalej žalovaný uviedol, že ďalej trvá na dôvodoch, ktoré uviedol v návrhu na odpustenie zmeškania lehoty, ktoré sú takého charakteru, ako predpokladá ustanovenie § 58 Občianskeho súdneho poriadku, pretože starosta obce ako jeho štatutárny a výkonný orgán, bol vylúčený z úkonu, ktorý mu náleží. Dôvod zmeškania lehoty uvedený v návrhu je ospravedlnený a návrh na odpustenie zmeškania lehoty bol podaný starostom obce žalovaného v ten deň ako sa o tomto dôvode žalovaný dozvedel. Ďalej žalovaný uviedol, že boli porušené jeho práva na spravodlivý proces podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a článku 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Uviedol, že k odvolaniu pripája písomné vyjadrenie zodpovednej pracovníčky obce, ktorá platobný rozkaz prevzala a bola zo strany žalovaného upozornená na porušenie pracovnej disciplíny.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Odvolací súd zistil z obsahu spisu, to čo tvrdil aj žalovaný v odvolaní, že predmetná vec bola náhodným výberom pridelená na rozhodnutie zákonnej sudkyni D.. D. C. dňa XX.X.XXXX a bola jej pridelená sp. zn. XCb/X/XXXX. Na č.l. XX spisu je pokyn E.. I. H. - vyššej súdnej úradníčky súdu prvého stupňa z XX.X.XXXX, aby kancelária súdu prvého stupňa prepísala vec do registra S. - podaný odpor po lehote + odpustenie zmeškania lehoty. Následne v spise na č.l. XX opäť potvrdenie z XX.X.XXXX o pridelení veci náhodným výberom na prejednanie a rozhodnutie sudkyni D.. P. D. pod sp. zn. XXRob/XX/XXXX. D.. P. D. následne dňa X.X.XXXX vydala napadnuté uznesenie.

Podľa § 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Príslušnosť súdu ustanoví zákon.

Podľa § 129 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre Okresné súdy, Krajské súdy, Špeciálny súd a Vojenské súdy, prijaté podania, ktorými sa dáva podnet na začatie konania, podateľňa eviduje pomocou aplikácie. Podateľňa je určená na prijímanie podaní každý pracovný deň v úradných hodinách určených rozvrhom práce.

Podľa § 152 ods. 7 vyhlášky č. 543/2005 Z.z., ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť prevedená podľa pokynu predsedu súdu do správne určeného súdneho registra s novou spisovou značkou najneskôr do XX dní odo dňa zapísania veci do pôvodného súdneho registra. Ak nedôjde v lehote podľa predchádzajúcej vety k prevodu veci do správne určeného súdneho registra, vec dokončí senát alebo samosudca podľa pôvodného pridelenia.

Odvolací súd zistil z vyžiadaného rozvrhu práce súdu prvého stupňa na obchodnom úseku, na ktorý predmetná vec napadla, že podľa rozvrhu práce na rok XXXX a rok XXXX sa nápad agendy rovnomerne rozdelí náhodným výberom do senátov XCb, XCb, XCb, XXCb, XXCb z celkového počtu. V registri S. sa nápad rovnomerne rozdelí náhodným výberom do oddelení XXRob, XXRob, XXRob, XXRob, XXRob, XXRob, XXRob, XXRob. Z bodu X tohto rozvrhu práce súdu prvého stupňa vyplýva, že ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť prevedená podľa pokynu predsedu súdu, alebo podpredsedu súdu do správne určeného súdneho registra s novou spisovou značkou najneskôr do XX dní odo dňa zapísania veci do pôvodného súdneho registra a v prípade predbežného opatrenia do X pracovných dní. Ak dôjde k zápisu do iného registra, vec prejedná sudca, ktorému bola pôvodne pridelená a vo veciach Ro a S. vyšší súdny úradník.

Znamená to, že ak by aj bola vec zapísaná do nesprávneho registra, ako to naznačuje pokyn vyššej súdnej úradníčky súdu prvého stupňa E.. I. H. na č.l. XX spisu, nemôže to mať za následok, že sa

vec odníme sudkyni, ktorej bola pridelená, teda sa odníme zákonnej sudkyni D.. D. C. a pridelí sa ďalšej sudkyni D.. P. Janečkovej. W. veci do nesprávneho registra má za následok iba zápis do správne určeného registra v lehote do XX dní s novou spisovou značkou, nemá to však za následok zmenu sudcu. Navyše takýto pokyn na zápis veci do správneho registra podľa citovaného bodu X rozvrhu práce súdu prvého stupňa, môže dať iba predseda alebo podpredseda súdu, nie ktorýkoľvek sudca a už vôbec takýto pokyn nemôže dať vyšší súdny úradník, ako sa to stalo v prejednávanej veci. V spise nie je žiadny pokyn predsedu alebo podpredsedu súdu na zápis veci z nesprávneho registra Cb do správneho registra S..

Odvolací súd preto dospel k záveru, že takýmto postupom súdu prvého stupňa, ak bola vec pôvodne pridelená zákonnej sudkyni D.. D. C. a následne pridelená sudkyni D.. P. D., nebol rešpektovaný rozvrh práce súdu prvého stupňa, nebol rešpektovaný Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné súdy a najmä bol porušený článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, pretože vec bola odňatá zákonnej sudkyni D.. D. C., ktorej bola pridelená na prejednanie náhodným výberom - aplikáciou podľa citovaného ustanovenia § 129 vyhlášky č. XXX/XXXX Z.z.

Odvolací súd preto podľa § 221 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku zrušil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa, pretože súd bol nesprávne obsadený, keďže vo veci rozhodol nezákonný sudca. Odvolací súd preto vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie. Úlohou súdu prvého stupňa bude, aby vo veci rozhodla zákonná sudkyňa D.. D. C..

Odvolací súd preto nemohol prejednať odvolanie žalovaného v merite veci, lebo napadnuté uznesenie nebolo vydané zákonným sudcom súdu prvého stupňa.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.