KSKE 4 Cob 34/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 34/2012

KS v Košiciach, dátum 22.03.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 34/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111207435 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111207435.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Y. D., nar. X.X.XXXX, E. 3, F., spoločníčka obchodnej spoločnosti A., s.r.o., P. 6, F., A.: XX XXX XXX, proti odporcovi: A., s.r.o., P. 6, F. A.: XX XXX XXX, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu F. I, v odd. Sr, vo vložke číslo XXXXX/V, o zrušenie spoločnosti, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu F. I, č.k. XXCbR/XX/ XXXX-XXX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zrušil bez likvidácie obchodnú spoločnosť A., s.r.o., P. 6, F., A.: XX XXX XXX, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu F. I. v odd. Sr, vo vložke číslo XXXXX/ V ku dňu právoplatnosti uznesenia. Účastníkom nepriznal náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľka návrhom doručeným súdu prvého stupňa dňa X.X.XXXX navrhla zrušenie obchodnej spoločnosti A., s.r.o. z toho dôvodu, že spoločnosť je bez konateľov, pretože konatelia - navrhovateľka a R. G. sa dňa XX.X.XXXX vzdali funkcie konateľov a spoločnosť ani po X mesiacoch nemá štatutárneho zástupcu, nevykonáva žiadnu činnosť, nevlastní majetok a do zbierky listín neuložila individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

Súd prvého stupňa preto podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka rozhodol o zrušení spoločnosti, pretože zistil, že spoločnosť nemá na účtoch žiadne finančné prostriedky, nevlastní motorové vozidlá, nevlastní žiadny nehnuteľný majetok, nemá pohľadávku voči colnému úradu a zo zbierky listín zistil, že nie sú v nej uložené účtovné závierky obchodnej spoločnosti A., s.r.o. za roky XXXX až XXXX. Z oznámenia Daňového úradu F. I zo XX.X.XXXX zistil, že spoločnosť nemá voči daňovému úradu evidované pohľadávky.

Súd prvého stupňa ďalej zisťoval, či je potrebné nariadiť likvidáciu na obchodnú spoločnosť A., s.r.o. podľa § 68 ods. 8, 9 Obchodného zákonníka a či má majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny likvidátora. Súd nezistil žiadny majetok vo vlastníctve obchodnej spoločnosti A., s.r.o. Tomu, že spoločnosť nemá majetok, nasvedčuje aj tá skutočnosť, že v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie, spoločnosť nedoplnila rezervný fond a nesplnila

si povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. Súd prvého stupňa preto rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože toto konanie mohlo začať aj bez návrhu.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľka. Uviedla, že potom ako dňa X.X.XXXX podala návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti A., s.r.o., ako spoločníčka tejto obchodnej spoločnosti dňa XX.X.XXXX pri výkone právomoci valného zhromaždenia spoločnosti, vymenovala za jej konateľa H. F., nar. XX.X.XXXX, bytom F. XXX/XX, F.. Preto dôvod, na základe ktorého mohol súd zrušiť obchodnú spoločnosť bez likvidácie, pominul. Navrhla, aby odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa, pretože doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti, ktoré doteraz neboli uplatnené.

Odvolací súd prejednal odvolanie navrhovateľky v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Aj keď Y. D. nie je konateľom obchodnej spoločnosti A., odvolací súd prejednal jej odvolanie ako osoby oprávnenej na podanie odvolania v zmysle § 201 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka, pretože ako spoločníčka obchodnej spoločnosti A. s.r.o. je osobou, ktorá môže mať právny záujem na tom, aby podala návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti na súd, v zmysle § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka. Ak teda je osobou, ktorá by mohla podať takýto návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti, je ako spoločník aj osobou, ktorá môže analogicky podať odvolanie proti takémuto uzneseniu o zrušení obchodnej spoločnosti.

Odvolací súd po prejednaní odvolania podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku konštatuje správnosť napadnutého rozhodnutia súdu prvého stupňa a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom uznesení súdu prvého stupňa a k odvolaniu navrhovateľky, odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Podľa § 120 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že v tomto konaní, ktoré mohlo začať aj bez návrhu, má súd povinnosť vykonať dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci takéto dôkazy nenavrhli

účastníci konania. Súd prvého stupňa podľa toho aj konal a sám zisťoval, či sú splnené podmienky na zrušenie obchodnej spoločnosti a to na jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Výsledkom týchto zisťovaní súdu prvého stupňa bolo, že súd zistil, že v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie spoločníkov, spoločnosť nedoplnila rezervný fond a nesplnila si povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe a nemá obchodný majetok, na ktorý by bolo potrebné nariadiť likvidáciu.

Súd prvého stupňa teda v konaní zistil, že sú súčasne splnené viaceré zákonné dôvody pre zrušenia obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka, pretože okrem toho, že spoločnosť nemala ustanovené orgány spoločnosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, v spoločnosti sa ešte v príslušnom kalendárnom roku XXXX nekonalo valné zhromaždenie, spoločnosť nedoplnila rezervný fond a neuložila do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. Teda jediným dôvodom, pre ktorý súd prvého stupňa zrušil obchodnú spoločnosť nebolo iba to, že obchodná spoločnosť A., s.r.o. nemala dlhšie ako X mesiace ustanovené orgány spoločnosti - konateľa, potom ako sa dňa XX.X.XXXX vzdal funkcie jej konateľ R. G. a dňa X.XX.XXXX aj druhá konateľka - navrhovateľka Y. D., ako to vyplýva z návrhu navrhovateľky.

Je treba uviesť, že súd prvého stupňa o návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti rozhodol dňa XX.X.XXXX, navrhovateľke ho doručil XX.X.XXXX. Až v odvolacej lehote proti tomuto uzneseniu súdu prvého stupňa, Y. D. ako spoločníčka obchodnej spoločnosti A., s.r.o. zvolala valné zhromaždenie tejto spoločnosti na deň XX.X.XXXX, na ktorom bolo schválené menovanie H. F. za konateľa obchodnej spoločnosti A., s.r.o. Toto menovanie konateľa však už nič nemení na tom, že sú splnené ostatné zákonné podmienky na zrušenie obchodnej spoločnosti INCITY, s.r.o. bez likvidácie podľa § 68 ods. 6, 9 Obchodného zákonníka.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože navrhovateľka nebola v odvolacom konaní úspešná a toto konanie mohlo začať aj bez návrhu.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.